ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/48

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εργαστηριου Δασικής Οικονοµικής στο Τµήµα Δασολογίας χαι Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και καθορισµός του εσωτερικού κανονισµού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψης 1.Τις διατάξεις: α«) των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµη και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87) 1)του άρθρου 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α' 173) 2)του άρθρου 79 παρ. 3β του Ν.1δ66/1 985 «λοµή και λειτουργία της 11τραξτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76) . 8) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ 911 /1989 «Ορισµός αρµοξιο. τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασ. Κοντογιαννόπουλο» (Β' 896),. 2.Τη γνώµη της γενικής συνελεύσεως του τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµῶν του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 88/ 1'ζν11 1988) και... 3.Τις αριθµ. 114/1088, 252/1988 και 408/1989 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησχκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ιδρύεται στο τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολης Γεωτεχνικών Επιστηµών του Πανεπιστημιου Θεσσαλονίης, εργαστήριο Δασικής Οικονοµικης Το εργαστήριο ανήκει στον τοµέα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΦυσικώνΠόρων χαι εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Δασικής Οικονοµικής. ΄“ΆΑρθρο 2 Ο εσωτερικός κανονισµός του ιδρυοµένου µε το πρσηγούµενο άρθρο εργαστηρίου, καθορίζεται, σύµφωνα µε τους ορισµούς των εποµένων ἁρθρων. “Άρθρο 3 Το εργαστήριο Δασικής Οικονοµικής έχει ως αποστολής 1)Την χάλυφψη των διδακτικών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, αναγκών του τµήµατος σε θέµατα Δασικής Οικονοµικής. 2)Τη ξιεξαγωγή έρευνας από τα µέλη ΑΕΠ, τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τους προπτυχιακούς φοιτητές στα πλαΐσια των πτυχιακών τους εργασιών, στα αντικείµενα: Οικονοµική των συντελεστών της δασικής παραγωγής, σχεδιασµος διαχειρισης δασικης επιχείρησης, προσφορά και ζήτηση δασικών προιοντων, ερευνα αγοράς (Μάρκετινγκ) ξασικών προϊόντων, χοινωνικός και οικονοµικός σχεδιασµός στη δασοπονία, µακροσικονοµική και µικροοικονοµική ανάλυση στις δασικές εκµεταλλεύεις, 3)Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/1 984 (Α΄ ἓ. Τη συνεργασία µε συναφείς δηµόσιες υπηρεσίες, την τοπικη αυτοδιοίκηση, οργανισµούς και άλλους επιστηµονικούς και χοινωνικούς φορείς µε σκοπό την κατά το δυνατέν µεγαλύτερη και χαλύτερη συµβολή του εργαστηρίου στη διερεύνηση και µελέτη προβληµάτων σε θέµατα που σχετίζονται µε το επιστηµονικό χαι ερευνητικό πεδίο του. “Άρθρο 4 Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη ΔΑΕΠ του τοµέα Σχεδιασµού χαι Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων που το γνωστικό τους αντικείµένο. εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγµατος καθώς και από τα µέλη Ε.Δ.Τ.Π. που τοποθετούνται στο εργαστήριο. “Άρθρο 5 Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τοµέα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που εκλέγεται κατά τα οριζόµενα στο Π.Δ. 46/1989 (Α“ 21). νν- ΕΡΙ “Άρθρο 6 Ο διευθυντής :ασκεί τις αρμοδιοτητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 χκαι επιπλέον: - Συντονίζει το διδακτυκό (προπτυχιακό - µεταπτυχιακδ) και το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου. - Εισητειται το πρόγραµµα λειτουργίας στη Γ.Σ.. του τοµεα και µεριµνά για την τήρησή που. .- Μεριµνά γιατην οικονομιχη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου. - Μεριµνά για την χατανοµή των χώρων του εργαστηρίου και τη στελέχωσή του µε το αναγκαίο προσωπικό. - Εισηγείται στον τοµέα τους υπόλογους αναλωσίµων υλικών χαι του κινητοὺ εξοπλισµού.Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρουνται τα αχολουθα βιβλία χαι στοιχεία: - Βιβλίο πρωτοκόλλου - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάχκελλος οικονοµικών στοιχείων για κάθε έτος - Κατάλογος επιστηµονικών οργάνων και περιοδικών “Άρθρο 8 Το εργαστήριο λειτουργει κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ὦὢρες, σύµφωνα µε τον χανονισµό του πανεπιστηµίου. “Άρθρο 9 Στην εξώθυρα του εργαστηρίου υπάρχει πινακίδα στην οποία αναφερονται ο τίτλος του εργαστηρίου, τα στοιχεία του διευθυντή και οι ὦὢρες λειτουργίας του. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία