ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/480

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισµός Στολών του στρατιωτικού προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) Τα άρθρα , παρ. 8η και 18 παρ. 1ι του Ν. 660/1977 «Περί Υπουργείου Εθνικής “Άµυνας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 218/10.8.1977). β) Την υπ' αριθµ. πρωτ. Τ.1019/20.4.90 απόφαση Πρωθυπουργού για καθορισµό αρµοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής “Άµυνας Αλεξάνδρου Παπαδόγγονα, ΦΕΚ 286/20.4.90 (τ. Β΄). 7} Τη µε αριθµό 4/25.1.1990 απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συµβουλίου/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. 5) Την από 21.8.1990 οικεία πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτε. λείου Αεροπορίας. ε) Τη µε αριθµό 531 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. , Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής “Άµυνας αποφασίσαµε χαι ορίζουµε: “Άρθρο ] Κυρώνεται ο παρακάτω δηµοσιευόµενος Κανονισµός Στολών Α'ξιωµατικών. Ανθυπασπιστών, Δοκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών, µονίµων χαι Εθελοντών Υπαξιωµατικών, ανδρών και γυναικών, µαθητών Πα-ραγωγικών Σχολών Αξιωµατικών χαι Υπαξιωµατικών, οπλιτών χαι ανδρών της µουσικής της Πολεµικής Αεροπορίας. “Άρθρο 2 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής “Άµυνας χαθορίζονται οι απαραίτητες κάθε φορά τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του κανονισµού αυτού (περιγραφή εξαρτηµάτων και διακριτικών των στολών, διοικητικές οδηγίες) και επίσης µπορούν να καθιερώνονται, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, συµπληρωµατικά εξαρτήµατα και είδη στο. λών, µόνο για τις στολές που φέρονται µέσα στην Υπηρεσία. “Άρθρο 3 Από τη δηµοσίευση του Διατάγµατος αυτού καταργείται το Π.Δ. 270/1980 ΦΕΚ 270/3%.3.1980 (τ. Β καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκεινται στον Κανονισµό που κυρώνεται µε αυτό το Διάταγµα. “Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος Διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής “Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγµατος. 18 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ -------φ------
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-31 Κανονισµός Στολών του στρατιωτικού προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/188
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία