ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/481

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε ορισµένες χατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1990.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: >α) Τα άρθρα 4 παράγρ. 1 και 5 του Ν. 6002 /1934 «Περί τροστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης χαι των οικογενειών αυτών» (Α΄ 37) όπως συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο ] του Α.Ν. 113/1 936 «Πεφί συµπληρώσεως του νόµου 6002 κ.λπ.» (Α΄ 398) και το άρθρο 5 του Ν. 318/1976 «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων του επιστηµονικού χαι βυηθητικού Υ γειονοµικού προσωπικού του Οίκου Ναύτουν (Α΄ 11 1),. β) Την αριώµ. 288/27.11.90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπορικού Ναυτικού. Την αριθµ. 671 /1990/12.12.90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εµπορικής Νανυτιλίας, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο 1 Με την ευχκαιρία των εορτών των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1990, παρέχεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, υπό µορφή βοηθήµατος, σε ορισµένες χκατηγορίες ανέργων ναυτικών από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών, ύψους: α) για άγαµους ή άγαµες δρχ. είκοσι χιλιάδες (20.000) ) για έγγαµους ή έγγαµες ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά δρχ. είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000). “ΆΑρθρο 2 Για να πάρει ο ναυτικός την οικονοµική ενίσχυση του άρθρου ], τρέπει: α) Να έχει µεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και µέχριτης 25 Δεκεµβρίου 1900, χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 60 ηµέρες και µικρότερο από 12 µήνες. Τελευταία απόλυση λογίζεται η ηµεροµηνία µέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούτα: αποζηµίωση ή µισθό, κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα [διωτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ). Ναυτολόγηση µέχρι είκοσι (20) το πολύ ηµέρες δεν διακόπτει την µέχρι εξήντα (60) ηµέρες έλλειψη ναυτολό : ησης. Ο µήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου | του Π.Δ. β) Να έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία µεγαλύτερη από πέντε χρόνια, η οποία να αποκτήθηκε σε πλοία µε Ελλχηνική Σηµαία ή µε ξένη σηµαία, αλλά που είχαν σύµβαση µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ) από την οποία όµως δωδεκάµηνη τουλάχιστον να αποκτηθεί µέσα στην τελευταία πριν από την 25 Δεκεµβρίου 1990 τριετία ή να έχει εικοσιτετράµηνη συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία τετραετία πριν από την 25 Δεκεµβρίου 1990. Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκοµείο είτε µε δαπάνες του Οίκου Ναύτη, είτε του Πλοιοκτήτη, θεωρείται χρόνος ναυτικής υπηρεσίας. Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία µε ξένη σηµαία, που δεν είχαν σύµβαση µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), µπορεί να προσµετρηθεί για συµπλήρωση της πενταετούς, δωδεκάµήνης ή εικοσιτετράµηνης θαλάσσιας υπηρεσίας, µόνο αν έχει εξαγορασθεί νόµηµα. Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισµένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο, δεν προσµετράται σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας. Υ) Να µην παίρνει σύνταξη, δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ή βοήθηµα οποιασδήποτε άλλης µορφής κατά το χρόνο της χαταβολής πλην της περίπτωσης των επιδοµάτων ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/81 (Α'226) και των άρθρων 1 χαι 8 του Π.Δ. 272 /82 (Α'“48) αντίατοιχα ούτε να προστατεύεται από το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΊΚΑ) ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. δ) Να µην έχει επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση, στο διάστηµα που ακολούθησε µετά την τελευταία του απόλυση, που είναι γραµµένη στο ναυτικό του φυλλάδιο ή της ηµεροµηνίας εισόδου που φέρεται στο διαβατήριό του. Για τις προύποθέσεις των παραγράφων Υ και δ΄ του άρθρου αυτού, υπογράφεται από το ναυτικό υπεύθυνη δήλωση και ελέγχεται το ναυτικό φυλλάδιο και διαβατήριό του. Ο ναυτικός δικαιούται να πάρει την οικονοµική ενίσχυση ακόµα και αν η θαλάσσια υπηρεσία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό είναι µικρότερη χατά είχοσι ηµέρες το πολύ χαι η ανεργία του µικρότερη ή µεγαλύτερη επίσης κατά είχοσι το πολύ ηµέρες. “Άρθρο 3 1.Ναυτικοί άνεργοι, που έχουν ηλικία 50-60 ετών, για να πάρουν την ενίσχυση του άρθρου 1 του παρόντος, αρκεί να έχουν πάνω από δέχα (10) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία εξάµηνη κατά την τελευταία τριετία, πριν από την 2δη Δεκεµβρίου 1990, που διανύθηκε σε πλοία µε Ελληνική Σηµαία ή µε ξένη Σηµαία, συµβεβληµένα µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ). 2.Ναυτικοί άνεργοι, που έχουν ηλικία 60 ετών και άνω για να πά ρουν την οικονοµική ενίσχυση του Διατάγµατος αυτού αρκεί να έχουν θαλάσσια υπηρεσία πάνω από δέκα (1 0} χρόνια έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί κατά την τελευταία τριετία πριν από την 2δη Δεκεµβρίου 1990. 3.Ναυτικοί άνεργοι που δεν µπορούν να εργασθούν, γιατί πάσχουν από χρόνια νοσΐµατα, παίρνουν χατ' εξαΐρεση την οικονοµική ενίσχυση του άρθρου 1 του παρόντος, µόνο αν έχουν πάνω από οκτώ (8) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί κατά την τελευταία τριετία πριν από την 2δη Δεκεµβρίου 1990. Το νόσηµα χαρακτηρίζεται σαν χρόνιο: 1)Στις περιοχές αρµοδιότητας Οίκου Ναύτη ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης από την Κεντρική γ γενονοµική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτη Πειραιά. 2)Στις περιοχές αρµοδιότητας επαρχιακών Παραρτηµάτων Οίχκου Ναύτη από τους έµµισθους γιατρούς του Οίκου Ναύτη χαι Στις λοιπές περιοχές από τους γιατρούς του πλησιέστερου στο δικαιούχο Αηµόσιου Νοσοκοµείου. 4.Ναυτικοί άνεργοι που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων µετά την Ιουνίου 1990 και µέχρι την 2δη Δεκεµβρίου 1990, δικαιούνται να πάρουν την οικονοµική ενίσχυση, αρκεί να έχουν δύο (2) τουλάχιστον χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία µε “Ελληνική Σηµαία ή σε πλοία µε ξένη Σηµαία που έχουν σύµβαση µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ). 5.Ανεξάρτητα από τις προυποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος, την οικονοµική ενίσχυση του άρθρου 1, δικαιούνται οι Χανσενικοί ναυτικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε Νοσοκοµείο Λοιµωδών Νόσων ή είναι στο σπίτι τους. 6.Δικαιούνται επίσης την ενίσχυση του παρόντος Διατάγµατος οι άνεργοι ναυτικοί που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις των Π.Δ. 272 /82 και 49/83 τουλάχιστον για ένα εξάµηνο µετά την 1.1.1988 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε πάνω από ένα µήνα. ΄“Άρθρο 4 Η οικονοµική ενίσχυση του άρθρου 1 θα καταβληθεί στους δικαιούχους εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δεκαεπτά (17) εργασΐµων ηµερών και αυγκεκριµένα από 10.12.90 µέχρι 21.12.90 και 3.1.199 ] µέχρι και 1 ].1.9] εφόσον προσέλθουν οι ίδιοι στον Οίκο Ναύτη Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία, Υπολιµεναρχεία και λοιπές ΛΔιµενικές Αρχές στις οποίες εδρεύουν Παραρτήµατα Οίχκου Ναύτη. Νόµιµες εξουσιοδοτήσεις γίνονται δεκτές µόνο µε έγχκριση του Προϊσταµένου της Αρχής του χαταβάλλει την έχτακτη οικονοµική ενίσχυση και µόνο εφ' όσον δικαιολογείται η αδυναµία του δικαιούχου να πρσέλθει ο ίδιος σε περίπτωση ασθενείας. “Άρθρο 5 Κατά την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης. πλην της περίπτωσης Χανσενικών ναυτικών της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος, καταχωρείται από την Αρχή που πληρώνει, ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού ενώ ο δικαισύχος υπογράφει σχετική απόδειξη. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η πληρωµή γίνεται µπροστά σε δύο µάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη αντί του δικαιούχου. Στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 28 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ..-+-
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία