ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/54

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναβολή των τακτικών χρίσεων Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις 1)Του άρθρου 11 του Ν. 1481 /1984 «Οργανισµός Υπουργείου Άηµόσιας Τάξης (Α΄ 152) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1590/ 1986 τροποποΐηση διατάξεων του Ν. 1481 /1984 «Όργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» χαι άλλες διατάξεις (Α΄ 49), 2)Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενιχης Γραµµατειας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ 51). ) Την νπ αριθ Τ6 από 21.2.90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Ταξης, αποφασίζουµε:: “Άρθρο µόνο Κατά το έτος 1990 η τακτική κρίση των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνομιας, που προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 671 (Α΄ 236), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ. 61 /1989 (Α 29) αναβάλλεται για το µήνα Μάϊο χαι δεν µπορεί να παραταθεί πέρα του µηνός Ιουνίου του ιδίου έτους. Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 27 Φεβρουαρίου 1990 Ο ΠΡΟΕ.ΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΜΑΝΙΚΑΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-28 Αναβολή των τακτικών χρίσεων Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/23
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία