ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/55

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 256/ 1988 «Κανονισµός Καταλληλότητας Οχηµαταγωγών Πλοίων» (Α΄ 107),.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 10 "Τα εδάφια (τ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 345 του π.δ. 256/1988, αντικαθίσναάνται ως εξής: «(γ) Προκειµένου για νέα πλοία η απόσταση των σηµείων χατά µεν το εγκάρσιο µπορεί να χυµαΐίνεται από 2,5 έως 3,5 µ.., χατά δε το διάµηκες δεν πρέπει να [...]"
1.  
  τα οχηµαταγωγά πλοία πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε Εγχειρίδιο Στοιβασίας και Στερέωσης Οχηµάτων. Το εγχειρίδιο αυτό συντάσσεται και υπογράφεται από ναυπηγό, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το δικαίωµα σύνταξης και υπογραφής σχεδίων, µελετών κλπ. και ελέγχεται από την ΕΕΠ ως προς την πληρότητά του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού. Το εγχειρίδιο πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:». “Άρθρο 16 . Οι παράγραφοιυ. 9 του άρθρου 32; 5 του άρθρου 35 και 5 του άρθρου 36, του π.δ. 256/1988 απαλείφονται. ' “Άρθρο 17 Οι διατάξεις του άρθρου 42 του π.δ. 256/1988 µετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου 4 () (κα) αναδιατάσσονται και αντικαθίστανται ως εξής: . &«.
2.  
  Ειδικά προκειµένου για τη συµµόρφωση των υπαρχόντων πλοίων µε τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 32 παρ. , 6 και 8, 35 και 36, παρέχεται προθεσµία µέχρι την 1.6.1990. Η ισχὺς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας αναθέτουµε την δηµοσίευση και ' εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 16 Φεβρουαρίόυ 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ.
4.  
  Τα αποχωρητήρια των Ε/Γ-Ο/Τ πλοίων ανοικτού τύπου πρέπει να διαχωρίζονται σε ανδρικά και γυναικεία, τα δε ανδρικά πρέπει να διαθέτουν και ουρητήρια. . ' Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων µπορεί να είναι επιπέδου (τουρχκικού) τύπου µε την προύπόθεση ότι θα διαθέτουν σίφωνα περιορισµού οσµών. 1 .
5.  
  Τα Ε/Γ-Ο/Τ πλοία ανοικτού τύπου των οποίων η συνολική διαδροµή από το πρώτο µέχρι το τελευταίο λιµάνι του δροµολογίου είναι µεγαλύτερη από 10 ναυτικά µίλια, πρέπει να διαθέτουν ένα τουλάχιστον δίκλινο θαλαµίσκο επιβατών, ο οποίος να πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις για τους θαλαµίσκους τουριστικής θέσης του Κανονισµού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισµού επιβατών Ε/Γ' πλοίων», που ισχύει κάθε φορά».… 18 Στο άρθρο 57 του π.δ. 256/1988, προστίθεται παράγραφος 2 η οποία έχει ως εξής:«
 • (α) Ε/Γ-Ο/Τ πλοία ανοικτού τύπου, πρεπει να έχουν πλευριχα τοιχωµατα ύφους τουλαχιστον Ο,70 µέτρα πάνω από το χατάστρωµα οχηµάτων, στην οροφή των οποίων θα υπάρχει διάδροµος καθαρού ωφέλιµου πλατους, τουλάχιστον 0, 90 µέτρα απαλλαγµένος από κάθε εµπόδιο για την άνετη και ασφαλή διέλευση των αποεπιβιβαζοµένων. Το παραπανω πλάτος µπορεί να µειωθει σε ποσοστό 10492 σε ορισµένα σηµεία που χατασκευαστικές απαιτησεις το επιβαλλουν όπως π.χ. η τοποθέτηση δοκών για τη στήριξη των υπερκατασκευών κλπ. (β) η όπαρξη των ανωτέρω διαδροµών δεν απαιτείται, εάν διατίθε-νται άλλοι εναλλακτικοί τρόποι ασφαλούς αποεπιβίβασης, αποδεκτοί από την ΕΕΠ., όπως π.χ. προστατευµένοι διάδροµοι, εξωτερικές κλίµακες κλπ.
 • (α) Ο χώρος οχηµάτων των Ο/ πλοίων ανοικτού τύπου που περικλείεται από τα πλευρικά τοιχώµατα, δεν συµπεριλαµβάνεται στην ολική χωρητικότητα. (β) Στα Ο/ ανοικτού τύπου, οι χώροι των δεξαµενών έρµατος που βρίσκονται χάτω από το κατάστρωµα καταµέτρησης χαι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, εξαιρούνται πριν από κάθε άλλη εξαίρεση, από την ολική χωρητικότητα σε ποσοστό 20%». “Άρθρο 2 Το εδάφιο (γ{) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του π.δ. 256/1988, αντικαθίσταται ως εξής: «(γ) Σε νέα πλοία που διαθέτουν χώρους ενδιαίτησης κάτω από το χαταστρωµα σχηµατων η προσβαση σ' αυτούς πρέπει να είναι ανεξάρτητη του χώρου οχηµάτων». “Άρθρο 3 Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του π.δ. 256/1988, αντικαθίσταται ως εξής: «(δ) Υπαρξη συστήµατος για τη στη γέφυρα οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης αερισµού του χώρου οχηµάτων καθώς και ὑπαρξη διακόπτη για τη διαχοπη της λειτουρίας όλων των ανεµιστΐρων - εξαεριστηρων του χώρου οχηµάτων, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται έξω από το χώρο αυτό». “Άρθρο 4 Στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του π.δ. 256/ 1988, προστίθεται πρόταση η οποία έχει ως εξής: «Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται σε χώρους οχηµάτων που βρίσκονται χάτω από το χατάστρωµα εξάλων, στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση οι επιβάτες». “Άρθρο 5 Στο εδάφιοο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του π.δ. 256/ 1988 η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται ως εξής: «Στα πλοία που πληρούν τις απαιτήσεις της ΔΑ.Σ. ή των τροποποιήσεων αυτής, οι χώροι οχηµάτων λογίζονται ως «χώροι ειδικής κατηγορίας» ή ως «χώροι φορτίου προοριζόµενοι για µεταφορά οχηµάτων», όπως ορίζονται στη ΔΣ, ανάλογα µε τη χρήση και. τον προορισµό τους». “Άρθρο 6 Η περίπτωση (µι) (&) του εδαφίου (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του π.δ. 256/1988, απαλείφεται. “Άρθρο 7 Η παραγραφος 2 του άρθρου 33 του π.δ. 256/1988, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ΄αγράφου 4 του άρθρου 32, τα φορτηγά οχήµατα των οποίων το µικτό βαρος υπερβαινει τους 3,5 τόννους, τοποθετούνται έτσι η χατά το εγκάρσιο απόσταση µεταξύ τους και µεταξύ των οχηµάτων και των πλευρών του πλοίσυνα είναι η µικρότερη δυνατή και παντως να µην υπερβαΐνει χατά µέσον όρο ο 0,50 μ» ' & Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του π.δ. 256/1988, απαλείφεται. “Άρθρο 9 Η περίπτωση (3) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του αρθρου 34 του π.δ. 256/1988, αντικαθίσταται ως εξής: «Ά. Η αντοχή των σηµείων έχµασης των οχηματων πρέπει να είναι επαρκής για όλες τις χαταστάσεις φόρτου του οχήµατος. Ειδικότερα η αντοχήτους σε τόννους χωρίς µόνιµη παραµόρφωση, πρέπει να είναι: ή.όπου ΩΥΜ το µικτό βάρος του οχήµατος σε τόννους χκαι ή ο αριθµός των σηµείων έχµασης σε χκάθε πλευρά του οχήµατος».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της αριθ. 145054/3/82/ 26.4.1982 Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας κυβερνήσεως χκαι Εµπορικης Ναντιλίας «Αναµόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωµοδοτικής και Αποφασιστικής Αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναντιλίας» (Β΄ 219).
 • Τη 281 /1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπορικού Ναντικού.
 • Την 762 /1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Το άρθρο 12 του π.δ. 256/1988, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 πλευρικων τοιχωµάτων, διαδροµοι και λεπτοµέρειες σχετικά µε την χαταµέτρηση Ο/ Τ' πλοίων ανοικτού τύπου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/145054/3/82 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/145054_3_82 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/256 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία