ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. (8) Τροποποΐηση των διατάξεων Π.Δ. 542/1 984 «Εξουσιοδότηση οργάνων για την χαταµέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων, χαθορισµός τελών έκδοσης και τύπος των σχετικών πιστοπουητικών καταµέτρησης» (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.Δ. 113/1988 (Α' 47} και 54/1989 (Α΄

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψφη: > . 1.Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 30 περ. α΄ του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικοΐου (Ν.Δ. 187/1973 Α' 261), όπως το άρθρο 25 παρ. 1, ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το «άρθρο δέκατο» παρ. 2 του Ν. 1757/1988 (Α' 37). ΄ “ 2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3141 «περί συστάσεως παρά τω ΥΕΝ Συµβουλίου Εµπορικού Ναυτικού» (Α΄ 43) όπως τροποπουήθηκε µε το άρθρο 4 του Β.Δ. 403/1965 (Α΄ 108), το άρθρο 16 του Ν. 4512/1966 (Α΄ 92) και την Υ.Α. 72190/15896/1967 (Β' 533). ΄ 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της αρ. 145054/3/82/ 26.4.1982 Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εµπορικής Ναυτιλίας «Αναµόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωµοδοτικής και Αποφασιστικής Αρµοδιότητας του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας» (Β' 219),. , 4.Τη 281/1989 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπορικού Ναυτικού. 5.Την 761/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναντιλίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 ' Το άρθρο 4 του Π.Δ. 542 /1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 4 . . Εξουσιοδότηση του Ελλχηνικού Νηογνώµονα και των Ελλήγνων ναυπηγών. 1.Εξουσιοδοτούνται ο Ελληνικός Νηογνώµονας χκαι οι Έλλχηνες δι-πλωµατούχοι Ναυπηγοί - Μτηχανικοί µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, να διενεργούν: 1)Καταµέτρηση ή ανακαταµέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων χαι βοηθητικών ναυπηγηµάτων σύµφωνα µε την νοµοθεσία και την διεθνή σύµβαση που ισχύει. 2)Προσδιορισµό και της γραµµής χωρητικότητας. σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών που ισχύθουν: 2.Εξουσιοδοτούνται οι Έλληνες πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών νανυπηγών εγγεγραρµµένοι στο οικείο µητρώο που τηρείται στην Διεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εµπορικής Ναντιλίας, να εχτελούν τις εργασίες των περιπτώσεων (α«) και (β) της προηγουµένης παραγράφου, σε πλοία, βοηθητικά ναυπηγήµατα µήµους µέχρι και 50 µέτρων. . 3.Οιεργασίες αυτές, εκτελούνται ύστερα από αίτηση του >πλοιοχτήτη χαι ανεξάρτητα αν το πλοίο ή βοηθητικό ναυπΐγγηµα ναυλοχεί σε ελληνικό ή ξένο λιµάνυ. ' “Άρθρο 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 542/1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως: . σ ΄ ' ΄ « 2.Οι ξργ΄ασίες αυ΄τές εκτελούνται ύστερα από αίτηση του Πλοικτήτη και ανεξάρτητα αν το πλοίο ή βοηθητικό ναυπήγγηµα ναυλοχεί σε ελληνικό ή ξένο λιµάνω, ΄ “Άρθρο 3. Το άρθρο 7 του Π.Δ. 542 / 1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 7.. Ευθύνες - Κυρώσεις.. 1.Οι Νηογνωµονες και οι ναυπηγοί που εξουσιοδοτούνται µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος να διενεργούν χαταµέτρηση και ανακαταµέτρηση χωρητικότητας και να προσδιορίζουν και σηµαΐνουν τη γραµµή χωρητικότητας πρέπεινη τηρούν τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας και του παρόντος και είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα των υπολογισµών και λοιπών στοιχείων. . 2.Εφ' όσον διαπιστωθεί από την Διεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων ότι οι εξουσιοδοτούµενοι Νηογνώµονες δεν-ανταποκρίνονται επαρκώς χαι ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις τους, µπορεί µε Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εµπορικής: Ναυτιλίας, να ανακληθεί ή εξουσιοδότησή τους (Άρθρο 30 περ. α' Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαϊου). Σαν ανεπαρκής και µη ικανοπονητική ανταπόκριση, νοείται ενδεικτικά ή πληµµελής ή λανθασµένη εκτέλεση των υπολογισµών χαταµέτρησης ή ανακαταµέτρησης σε ποσοστό µεγαλύτερο του Τ 19ρ καθώς και η λανθασµένη σήµανση της γραµµής χωρητικότητας. 3.1)Προκειµένου για ναυπηγούς εφ' όσον διαπιστωθούν από την Διεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων σοβαρά σφάλµατα και παραβάσεις στις εργασίες και τους υπολογισµούς καταµέτρησης σε ποσοστό µεγαλύτερο του Τ 192 ή λανθασµένη σµανση της γραµµής χωρητικότητας µπορεί να επιβληθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση, του Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης και ανάλογα µε την βαρύτητα της περίπτωσης, άρση της εξουσιοδύτησης του αυγκεκριµένου προσώπου: ( Προσωρινή, διάρκειας δύο (2) µέχρι δώδεκα (12) µηνών. Οριστική,. . 2)Οριστική άρση της εξουσιοδόύτησης επιβάλλεται εκτός των άλλων περιπτώσεων και εάν ο ναυπηγός που έχει τιµωρηθεί δύο φορές µε προσωρινή άρση, υποπέσει για τρίτη φορά σε παράπτωµα για το οποίο θα µπορούσε να του επιβληθεί προσωρινή άρση,. {) Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλεται άρση της εξουσιοδότησης επιτρέπεται προσφυγή µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποϊησή της, ενώπιον του Υπουργού Εµπορικής Ναντιλίας. Η προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. 3)Η τελεσίδικη απόφαση διαβιβάζεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος ή την Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών για παράποµπή του ναυπηγού, κατά την χρίση τους, σε: πειθαρχικό όργανο». Η ισχός του Διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ' 'Στον Υπουργό Εµπορικής Ναντιλίας, αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 187 8 (4) Χρηµατοδότηση προγράµµατος εγκαταστάσεως παλιννοστούντων Ελλήνων χκαι Οµογενών Ποντίων από ΕΣΣΔ». . Ο ΥπΠοΟγΡτοι ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΛΜΙΑΣ, ΕΞΩτΤΕΡικΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: * . τ 1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόµου 1150/81 «περί της καταρτίσεως και εφαρµογής ειδικών προγραµµάτων παλιννοστήσεως οµογενών και συµπτύξεως µη βιώσιµων οικισµών» (ΦΕΚ 116, 2.Την ανάγκη χρηµατοδοτήσεως προγράµµατος για την εγκατάσταση των παλιννοστούννων Ελλήνων και οµογενών Ποντίων από την.. ΕΣΣΔ, αποφασίζουµε: '“Άρθρο µόνο 1.Τη δανειοδότηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος από το Ταµείο Κοινωνικής Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη χρηµατοδότηση της εφαρµογής προγράµµατος υποδοχής, προσωρινής φιλοξενίας και οριστικής εγκατάστασης παλιννοστούντων Ελλήγνων και οµογενών ποντίων από την ΕΣΣΔ. Το ποσό του δανείου θα κχαλύπτει ποσοστό 409 του συνολικού κόστους του προγράµµατος. 2.Τη χορήγηση εξ ιδίων πόρων του Δηµοσίου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος µε τη µορφή ενισχύσεως, του υπόλοιπου ποσού 604% του συνολικού χόστους εφαρµογής του προγράµµατος. Η διάθεση από την Αγροτική Τράπεζα του παραπάνω ποσού θα γίνεται µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του Νόµου 1150/1981. Οι λοιποί όροι ανάληψης και διαχείρισης του παραπάνω ποσού από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος θα ρυθµιστούν µε σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου χαι Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. ΄ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.