ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/6

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/6

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
΄ (1) Νοµικοί και φιλολογικοί συνεργάτες της Κεντρικής Νοµοπαρασκευάστι. κής Επιτροπής. Ο ΠΡΟΕΛΡΟΣ Ο ι 'Έχοντας υπόψφη: 1. Το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 1558/1 985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), 2. Τις 729, 777 989 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφάσ'ιζουµε: ΄“Άρθρο 1. 1. Για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ), µετέχουν στις συνεδριάσεις της ως εισηγης τές χωρίς ψήφο µέχρι πέντε δικαστικοί λειτουργοί που ορίζονται µε τους ΄“ αναπληρωτές τους χαθώς και ένας δικηγόρος που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του. 2. Για την άρτια διατυπωση των νοµοσχεδίων, µετέχει στις εργασίες της Επιτροκής χωρίς ψήφο ένας χαθηγητής της γλωσσολογίας ΈΕλΧληνικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ψ“Άρθρο 2. ΄* Καταργούνται οι διατάξεις του Π. Α/τος 259 (ΦΕΚ 126/Α΄) και χκάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξεως που προβλέπει θέσεις ειδικών συνεργατών της ΚΕΝΕ ή ανάθεση καθηκόντων ειδικού συνεργάτη της Επιτροπής αυτής µε οποιαδήποτε µορφή.. ' “Άρθρο 3. . Οι ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες χαι οι ειδικοί φιλολογικοί συνεργάτες που έχουν ορισθεί µε την ΥΩ55/6.10.1989 (ΦΕΚ 755/Β΄“) απόφαση του Πρωθυπουργού, λογίζονται αντιστοίχως ως εισηγητες-µελη χωρίς ψήφο της παραγράφου 1 και ως συνεργάτες της παρατραφου 2 του άρθρου 1 του παροντο' Διατάγµατος. “Άρθρο 4. Η ισχύς του παρόντος Διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσιευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και επτ=λεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-01-15 Προεδρικό Διάταγμα 1990/6
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/4
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία