ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/7

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/7

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(6 Ιατρική εξέταση νεαρών προφώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες εργασίες. ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου δεύτερου του Ν. 1171/1981 (ΦΕΚ 180/Α) β) Του άρθρου δεύτερου του Ν. 1173/1981 (ΦΕΚ 181 /Α΄),. 7} Του άρθρου τρίτου του Ν. 1175/1981 (ΦΕΚ 2. Την ανάγκη προσαρµογής της νοµοθεσίας µας προς τις διατάξεις 16 … . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) των Διεθνών Συμβάσε'ων Εργασίας, που κυρώθηκαν µε τους παραπάνω α-γ νόµους. . . 3. Τις αριθ. 598/1989, 678/19089 και 732/1 080 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών ΕΈργασίας, Υγείας - Πρόνοιας κοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. 1. Προκειµένου για απασχόληση νεαρών προσώπων συµπληρωσάντων το 1 8ο έτος της ηλικίας τους σε εργασίες που χαρακτηρίζονται µε το άρθρο 2 παράγρ. 2 του Ν. 1837/1989 «Για την τροστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις» ως βαριές ανθυγιεινές ή επικίνδυνες, που παρέχονται σε βιοµηχανικές και άλλες επιχειρή. σεις ή υπόγειες εργασίες, οι προβλεπόµενες ιατρικές εξετάσεις από την παράγρ. 3 του άρθρου 13 του ίδιου νόµου παρατείνονται µέχρι τη συµπλήρωση του 21 ου έτους της ηλυίας τους. 2. Οιδιατάξεις που ισχθουν και οι οποίες αφορούν τα βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων, επεκτείνονται σε όλα τα πρόσωπα που σὕµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στις αναφερόµενες ως βαριές, ανθυγιεινές, επικίνδυνες % υπόγειες εργασίες. '“Άρθρο 2. 1. Ο εργοδότης που απασχολεί ή στον οποίο εργάζονται πρόσωπα χάτω των 21 ετών σε υπόγειες εργασίες, υποχρεούται να τηρεί καταστάσεις τις οποίες θα θέτει στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, όταν ζητούνται, και στις οποίες Θα:αναγράφονται: α) η ηµεροµηνία γεννήσεως, δεόντως βεβαιουµένη χατά το δυνατόν και ' ' ' ' β) ένδειξη για τη φύση των καθηκόντων που εκτελούν. 2. Στις καταστάσεις αυτές επισυνάπτεται ιατρικό πιστοπονητικό από το οποίο προκύπτει η ικανότητα-γιαναπασχόληση των παραπάνω προσώπων, χωρίς τούτο να περιέχει οποιαδήποτε ένδειξη ιατρικής φύσεως. 3. Ο εργοξότης υποχρεούται να δίνει τις πληροφορίες των πρσηγουµένων παραγράφωνστους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων ή των µελών του συµβουλίου της επιχείρησης, όστερα από αἰτησή τους, για τα άτοµα ηλικίας χάτω των 2} ετών, σχετικά µε την εφαρµογή του διατάγµατος αυτού. - ' 'Άρθρο 3. Ο εργοξότης που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διώχεται µε τις ξιατάξεις του άρθρου τέταρτου: α) του Ν. 117 1/81, αν πρόκειται για παραβάσεις κατά την απασχόληση σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ) του Ν. 1173/81, αν πρόκειται για παραβάσεις χατά την απασχύληση σε µη βιοµηχανικές εργασίες και γ) του Ν. 1175/81, αν πρόχκειται για απασχόληση σε υπόγειες εργασίες. “Αρθρο 4. Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος ανατίθεται στους υπαλλήλους των Επιθεωρήσεων Εργασίας και στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας. '“ΆΑρθρο 5. Η εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος αρχίζει µετά δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας ανατίθεται η δηµοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 12 Ιανουαρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι γπονρτοι ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . κΑΙ κΟΙΝ..ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Γ. ΜΕΡΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-01-15 Προεδρικό Διάταγμα 1990/7
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/4
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία