ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/8

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

'(8) Σύσταση θέσεως Ιατρού στο Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του άρθρου 12 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1431 / 84 «Ρύθµιση θεµάτων Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας - Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξειςν (ΦΕΚ 46/Α). . 2)Των άρθρων 23 και 24 παράγρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ 197/Α΄), ρ Των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1586/1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Ατηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. χαι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοξιοίκησης και διατάξεις» (ΦΕΚ37/Α΄),. 3)Του άρθρου 10 του Ν. 1476/ 84 «διορισµός σε µόνιµες θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαΐου του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 136/Α΄), 4)Των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του Π.Δ/τος 437 / 85 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α΄),. 2.Την αριθ. 686/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Όικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ααφαλίσεων, αποφασίζουµε: ' . “Άρθρο µόνο Στο εξδάφιο γ' ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων της παραγράφου 1 της αριθ. Φ102/Γ2γ/6629/87 (Ν.165) χοινής απόφασης «Προσαρµογή των Κλάδων του Πατριωτικού Ιδρύµατος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ) στο Προσοντολόγιο - Κλαδολύγιο, προστίθεται µία (%) θέση Ιατρού µε ειδικότητα νευρολύγου, στο ΠΙΚΠΑ. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία