ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, του τακτικού προσωπικού του Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατησίων τέως Νοσηλευτικό Ίδρυµα Εκκλησίας Ελλάδος (Ν.1.Ε.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφψη: 1.Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.Δ. 95/1973 (Α΄ 169),. 2.Τα άρθρα 23, παρ. 1 στοιχ. στ' και 24 παρ. 1 και παρ. 2 στοιχ. γ΄. 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄'.137). 3.Το άρθρο 14 του Π.Α. 105/1988 (Α΄ 46). 4.Τη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, που διατυπώθηκε στις 1 /34/24.10.88& και 4/9/6.3.89 συνεδριάσεις του. 5.Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώ' θηκε στην Αότη/26.4.1 989 συνεδρίασή του της ΚΕ΄ περιόδου. 6.Την 423/1 980 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο Μόνο 1.Τοτακτικό προσωπικό (µόνιµο ή επί θητεία) του Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατησίων (τέως Ν.Ι.Ε.Ε.) που ασφαλίζεται για κύρια ασφάλιση στο Τ.Α.Κ.Ε.. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 529/1977 (Α΄ 29), υπάγεται υποχρεωτικά, από την πρώτη του επόµενου της δηµοσίευσης του παρόντος στην ασφάλιση του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιοτητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 2.Για την αναγνώριση και την χρόνού προύπηρεσίας του προσωπικού αυτού, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 95/1973 (Α΄ 169), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 του Ν. 253/76 (Α΄ 161) και 6 του Ν. ό685/77 (Α΄ 252} και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 935 /79 (Α΄ 140). Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινώ…νιχών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος, διατάγµατος. Αθΐνα, 12 Ιανουαρίου 1990 , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο νΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι κΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γ. ΜΕΡΙΚΑΣ ------ή-----. (ὢ)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία