ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/93

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/93

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποΐηση του Προεδρικού Διατάγµατος αριθ. 411/1988 (ΦΕΚ 192/Α/30.8.1988) «Οργάνισµός του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ),. ' … Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137/4Α/1985). . β) Της παρ. 10 του άρθρου 9 του Νόµου 1986 «Βαθµολογική ξιάρθρωση των θέσεων του Αηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαξυ και των Οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 37/Α/1.4.86) και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 11 αυτού. 2. Την αριθ. 392/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ΈΕπικραΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΛΙΑΠΗΣ . τείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαι Οικονοµικών, αποφασίζουµε: - ' ο ο ο 1 Το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγµατος 411/1988 (ΦΕΚ 192 «Οργανισµός του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε.», αντικαθίσταται ως εξής: . ' «“Άρθρο 2 Διάρθρωσή Κεντρικής Υπηρεσίας Η Κεντρική Υπηρεσία, διαρθρώνεται ως εξής: 1. Διεύθυνση Ασφάλισης, που συγκροτείται ως εξής: α) Τµήµα Συντάξεων Κύριας Ασφάλισης β) Τµήµα Μητρώου Ασφαλισµένων ) Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων δ) Τµήµα Συντάξεων Επικουρικής Ασφάλισης ε) Τµήµα διαδοχικής Ασφάλισης 2. Διεύθυνση Διοικητικού, που συγχκροτείται ως εξής: α) Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού ' β) Τµήµα Γραµµατείας - Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ) Τµήµα Πλγροφορικής ' δ) Τµήµα Ελέγχου και Επιθεώρησης ε) Γραφείο Τεχνικού 3. Διεύθυνση Οικονοµικού - Παροχών, που συγκροτείται ως εξής: α) Τµήµα Λογιστηρίου β) Τµήµα Εσόδων - γ ) Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας. … δ) Τµήµα Παροχών περίθαλψης σε είδος Κέντρου ε) Τµήµα Παροχών περίθαλψης σε χρήµα στ) Τµήµα Παροχών περίθαλψης σε είδος επαρχιών . ὢ Τµήµα Δαπανών Διοίκησης - Χορήγησης Δανείων. 4. Διεύθυνση Υ γειονοµικού που συγκροτείται ως εξής: α) Τµήµα Ιατρικής και Οδοντιατρικής Περίθαλψης β) Τµήµα Συµβάσεων Υγειονοµικής Περίθαλψης ) Τµήµα Φαρµακευτικής Περίθαλψης ΄ δ) Τµήµα Βοηθητικών Υ γειονοµικών Υπηρεσιών. 5. Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων». “Άρθρο 2 .Το άρθρο 4 του Π. Διατάγµατος 411/88 «Οργανισµός του Ταµείου Ααφαλίσεως Προσωπικού αντικαθίσταται ως εξΐς: «Άρθρο 4 ΄ Αρµοδιότητες Κεντρικής Υπηρεσίας 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης, ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, που χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων αυτής, ως εξής: ο ο α) Τµήµα Συντάξεων Κυρίας Ασφάλισης, στο οποίο υπάγονται: Η επιστροφή ατοµικών λογαριασµών στους ασφαλισµένους και τα µέλη οικογένειας αυτών.΄ τ τ τ Η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, η χοινοποΐηση αυτών στους ενδιαφερόµενους και σε περίπτωση µηχανογραφικής επεξεργασίας ή τροφοδότηση της µηχανογράφησης µε τα απαραίτητα στοιχεία, για την έκδοση των συντάξεων χαι η επιµέλεια χαι εισΐγγηση στα χατά νόµο αρµόδια όργανα επί ενστάσεων των συνταξιούχων χαι συνταξιοδοτικών χαι λοιπών αποφάσεων. . . β) Τµήµα Μητρώου ασφαλισµένων, στο οποίο υπάγονται: . Η µέριµνα γιά την υπαγωγή στην ασφάλιση των προσώπων που ασφαλίζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, την έχδοση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων και τη χορΐγγηση προς τους ασφάλι-. σµένους των εντύπων που προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΟΚ για ασφαλιστική χκάλυψη, γ ) Τµήµα Μητρώου συνταξιούχων, στο οποίο υπάγονται: Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των νόµιµων δικαιολογητικών που αφορούν µεταβολές της συνταξιοδοτικής χατάστασης χάθε συνταξιού.χου, όπως η χορΐγγηση ή περικοπή σικογενειακού επιδόµατος, η δια-γραφή συνδικαιοδόχων µελών, η παρακράτηση εξόδων διατροφής λόγω διαζυγίου η έκδοση των αναγκαΐων αποφάσεων, η συµπλήρωση των απαραίτητων παραστατικών που αφορούν τις πιο πάνω µεταβολές και η τροφοδότηση µε αυτά της µηχανογράφησης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της σωστής απεικόνισης των µεταβολών από τη µηχανογράφηση, η επιµέλεια για την έκδοση και αποστολή των επιταγών συντάξεων και των ατοµικών εκκαθαριστικών σηµειωµάτων, η διενέργεια των υπέρ τρίτων χρατήσεων επί των συντάξεων, η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για απλήρωτες επιταγές και η κατάρτιση των λογιστικών εγγραφών της δαπάνης των συντάζξεων χαι των χρατήσεων. δ) Τµήµα Συντάξεων Επικουρικής Ασφάλισης, στο οποίο υπάγονται: Η επιµέλεια της εφαρµογής των διατάζεων περί απονοµής επικουρικού βοηθήµατος και επιστροφής ατοµικών εισφορών στους ασφαλισµένους του ειδικού λογαριασµού του Ταµείου και στα µέλη της οικογένειας αυτών. Η έκδοση των αποφάσεων απονοµής βοηθήµατος, η χοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόµενους και σε περίπτωση µηχανογραφικής επεξεργασίας, η τροφοδότηση της µηχανόγράφησης µε τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των βοηθηµάτων και η επιµέλεια και εισΐγγηση στα χατά νόµο αρµόδια όργανα επί ενστάσεων των βοηθηµατούχών κατά συνταξιοδοτικών και λοιπών αποφάσεων. * ε) Τµήµα Διαδοχικής Ασφάλισης, στο οποίο υπάγονται: Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η διενέργεια της σχετικής αλληλογραφίας σε όντι αφορά την προσµέ, τρηση χρόνου υπηρεσίας από διαδοχική ασφάλιση ή εξαγορά. Η έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων ανακαθορισµού των συντάξεων και των βοηθηµάτων. . . Η µέριµνα για τη µεταφορά ασφαλιστικών δικαιωµάτων ασφαλισµένων του Ταµείου σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς και την έχκδοση των σχετικών αποφάσεων. “ Η συµπλήρωση των απαραίτητων παραστατικών για την αναπροσαρµογή των συντάξεων χατά τα ανωτέρω και η τροφοδότηση µε αυτά της µηχανογράφησης. γ ο Η επιµέλεια-για τον υπολογισµό των απαιτήσεων του Ταµείου: και των υποχρεώσεων προς τρίτους από την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης, η διενέργεια της απαραίτητης αλληλογραφίας, η παρακολούθηση της έγκαιρης είσπραξης των σχετικών απαιτήσεων. του Ταµείου και η µέριµνα για την έκδοση και πλχηρωµή των υποχρεώσεων του Ταµείου προς τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των απαραϊτητων δικαιολογητικών, την έκδοση της απόφασης τόυ κατά νόµο αρµόδιου οργάνου για την αναγνώριση προύπηρεσίας των ασφαλισµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, την κοινοποϊησή του στους ενδιαφερόµενους και τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ταµείου, καθώς και τη σχετική ενηµέρωση του ατοµικού φακέλλου και τη χορΐγηση των σχετικών βεβαιώσεων. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΄ Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού, ανάγονται στα παραχάτω θέµατα, που χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων, ως εξής: , α) Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού, στο οπόίο υπάγονται: . Η παρακολούθηση της εφαρµογής της Νοµοθεσίας που αφορά τις προσλήψεις και τις εν γένει υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού του Ταµείου, η µελέτη και εισήγγηση επί κάθε θέµατος που αφορά την υπαλΧηλική του ιδιότητα, η εφαρµογή των πειθαρχικών διατάξεων“ του υπαλληλικού χώδικα, η µέριµνα για την χατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, η τίρηση του Μητρώου και των ατοµικών φαάκέλλων των υπαλλήλων, σύµφωνα µε. τις διατάξεις που ισχύουν, η παρακολούθηση της προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού και η χορΐγηση των πάσης φύσεως αδειών. ' β) Τµήµα Γραµµατείας - Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, στο οποίο υπάγονται: ΄ Η επεξεργασία των τροποποιήσεων της κείµενης νοµοθεσίας του Ταµείου. Η τήρηση του χοινού και εµπιστευτικού πρωτοκόλλου, η διεκπεραΐωση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση των πάσης φύσεως εγγράφων, η τήρηση αρχείου εξερχοµένης αλληλογραφίας. τ τ τ Η µέριµνα της πληροφόρησης των ασφαλισµένων και των συναλλασσοµένων µε το Ταµείο επί παντός θέµατος που ενδιαφέρει τους ασφάλισµένους, σε συνεργασία µε τα καθ' ύλην αρµέόδια Τµΐµατα, καθώς και η έχκδοση έγκαιρων απαντήσεων επί δηµοσιευµάτων του Τύπου ή αναφορών και υποµνηµάτων ασφαλισµένων κχαι τρίτων. .Η φροντίδα για κάθε θέµα, που αναφέρεται στις δηµόσιες σχέσεις του Ταµείου µε τις Δηµόσιες Υπηρεσίες, τα Νοµικά Προσωπα Δημοσιου και ' Ιδιωτικού Δικαίου, τα Ιδρύµατα και τους κάθε µορφης φορείς εσώωτερικού και εξωτερικού. Η µέριµνα διεκπεραίωσης των προσκλήσεων των πρακτικών και των λοιπών εγγράφων του Διοικητικού Συµβουλίου. ΄ 7} Τµήµα Πληροφορικής, στο οποίο υπάγονται: Η µέριµνα για τη µελέτη και εφαρµογή µεθόδων και αυστηµάτων µηχανογραφικής ή µικροφωτογραφικής παρακολούθησης υπηρεσιακών αντικειµένων του Ταµείου, ο σχεδιασµός των αναγκαίων εντύπων και η δια των προσφοροτέρων µεθόδων συγκέντρωση, επεξεργασία και έχδοση των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών. δ) Τµήµα Ελέγχου και Επιθεωρήσεως, στο οποίο υπάγονται: Η άσκηση ελέγχου επί της νοµιµότητας των εισπράξεων, πληρωµών και συµφηφιστικών εγγραφών, εντολών πληρωµής ή µεταφοράς χρηµάτων, καθώς και ο έλεγχος των πάσης φύσεως αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων, οι οποίες συνεπάγονται οικονοµικές επιπτώσεις για το Ταµειο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικου Συµβουλίου. Η µέριµνα για την παρακολουθηση της εχτελεσης των χκονδυλίων του προθπολογισµού, η ενηµέρωση του σχετικού βιβλίου και η φροντίδα για την έγκριση των αναγκαίων συµπληρωµατικών πιστώσεων. Η επιµέλεια της επιθεώρησης των υπηρεσιακών προκαταβολών χαι λοιπκών διαχειρϊσεων της Κεντριχής Υπηρεσίας του Ταµείου χαι των πε ριφερειακών Υπηρεσιων, κατόπιν ειδικής εντολής από τον Συντονιστή και η υποβολή σχετικών εκθέσεων. ε) Γραφείο Τεχνικού, στο οποίο υπαγονται Η επιµέλεια για την ανοικοδόµηση, τη συντήρηση και την παρακολούθηση της καλής κατάστασης κχαι κανονικής λειτουργίας των οικοδοµικών χαι λοιπών µηχανολογικών - εγκαταστάσεων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταµείου χαι των µισθωµένων υπ' αυτού ακινήτων. Η µελέτη για την εκτέλεση τεχνικών έργων στην ακίνητη περιουσία του Ταµείου, για την οποία δεν χρίνεται αναγκαία από το Διοικητικό Συµβουλιο η αναθεση της σε τρίτους. Η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των πάσης φύσεως τεχνικών έργων από τρίτους. Η εισήγηση στις αρµόδιες υπηρεσίες για κάθε θέµα, που αφορά τις ανωτέρω αρµοδιοτητες της Υπηρεσίας. 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΠΑΡΟΧΩΝ . Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικού, ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, που χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων, ως εξής: α) Τµήµα Λογιστηρίου, στο οποίο υπάγονται: Η τήρηση της εφαρµογής του Λογιστικού σχεδιου, η κατάρτιση των αναγκαίων Λογιστικών εγγραφών για την τίρηση των λογιστικών βιβλίων του Ταµείου, η χατάρτιση των ετησίων προύπολογισµών - απολογισµών και ισολογισµών, η επιµέλεια για πληρωµή των εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων χαι τραπεζικών εντολών, η µέριµνα για την παρακολούθηση των κεφαλαΐων προς αποθεµατοποίηση και Ταµειακή διεξαγωγη, η τήρηση του σχετικού αρχείου δικαιολοτητιχων και η εξυπηρέτηση κάθε λογιστικού και οικονοµικου ελεγχου του Ταµείου. β) Τµήµα Εσόδων, στο οποίο υπάγονται: Η επιµέλεια για παρακολουθηση της κανονικής χαι τακτικής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών από τους ερτοδοτες, 3 παραχολουθηση της είσπραξης των εσόδων του Ταµείου από αναγνώριση προύπηρεσίας ασφαλισµένων και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από τους συνταξιούχους του Δηµοσίου. Υ) Τµήµα Προµηθειών χαι Περιουσίας, στο οποίο υπάγονται: Η παρακολούθηση της κίνησης των αξιογράφων του Ταµείου, η µέριµνα για την εκµίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Ταµείου και η παρακολούθηση της είσπραξης των µισθωµάτων, η διενέργεια των αναγκαίων συντηρήσεων των ακινήτων και των µηχανηµάτων του Ταµείου η τήρηση Μητρώου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταµειου ΄ Η ενέργεια των προµηθειών και επενδύσεων του Ταµείου, η σύνταξη των σχετικών προκηρύξεων των διαγωνισµών, η διενέργεια αυτών και η κατάρτιση και υπογραφή των αναγκαίων συµβάσεων και η παρακολούθηση της διακίνησης του εντύπου υλικού χαι της γραφικής δ) Τµήµα Παροχών Περίθαλψης σε είδος Κέντρου. Η επιµέλεια για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τη χορηγηση των παροχών περίθαλψης σε είδος, που πραγµατοποιούνται στο Κέντρο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται ειδικότερα στον Κανονισµό περίθαλψης του Ταµείου, η φροντίδα για την παραποµπή όσων περιπτώσεων προβλέπεται από τον Κανονισµό Περίθαλψης στις Υ γειονοµικές Επιτροπές, στο Υγειονοµικό Συµβόούλιο χαι το Διοικητικό Συµβούλιο. Η επιµέλεια για την έκδοση των αποφάσεων χορΐγγησης παροχών περίθαλψης και η χοινοποΐηση αυτών στους ενδιαφερόµενους. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νοµιµότητας αυτών, η τιµολόγηση της σχετικής δαπάνης, η έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος χαι η παράδοσή του στις οικονοµικές Υπηρεσίες του Ταµείου µετά την υπογραφή του από τα χατά νόµο αρµόδια όργανα. ε) Τµήµα Παροχών Περίθαλψης σε χρήµα, στο οποίο υπάγονται: Η µέριµνα για την εφαρµογή των διατάξεων, που αφορούν τη χορήγηση παροχών περίθαλψης σε χρήµα, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται ειδικότερα στον χανονισµό Περίθαλψης του Ταµείου, η φροντίδα για την παραποµπή, όσων περιπτώσεων προβλέπεται από τον χανονισµό περίθαλψης στις Υ γειονοµικές Επιτροπές, στο Υ γειονοµικό Συµβούλιο χαι στο Διοικητικό Συµβούλιο. Η επιµέλεια για την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης παροχών περίθαλψης και η χοινοποΐηση αυτών, στους ενδιαφερόµενους. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νοµιµότητας αυτών, η τιµολόγηση της σχετικής δαπάνης, η έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος και η παράδοσή τους στις Οικονοµικές Υπηρεσίες του Ταµείου µετά την υπογραφή τους από τα χατά νόµο αρµόδια όργανα. στ) Τµήµα παροχών περίθαλψης σε είδος επαρχιών. Η επιµέλεια για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τη χορήγηση των παροχών περίθαλψης σε είδος, που πραγµατοποιούνται στην επαρχία σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται ειδικότερα στον Κανονισµό Περίθαλψης του Ταµείου, η φροντίδα για την παραποµπή όσων περικτώσεων προβλέπεται από τον Κανονισµό περίθαλψης στις Υ γειονοµικές Επιτροπές, στο Υ γειονοµικό Συµβούλιο χαι στο Διοικητικό Συµβούλιο. Η επιµέλεια για την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης παροχών περίθαλφης και η κοινοποΐηση αυτών στους ενδιαφερόµενους . Η συγκέντρωση των. δικαιολογηταων, που προέρχονται από την Επαρχία ο έλεγχος της νοµιµότητας αυτών, η τιµολόγηση της σχετικής ΄ δαπάνης, η εχδοση του χρηµατικού ενταλµατος χκαι η παραδοση του στις οικονοµικές Υπήρεσΐες του Ταµείου µετά την υπογραφή του από τα χοινά χατά νόµο αρµόδια όργανα. Ο Τµήµα Δαπανών Διοίκησης - Χορήγησης Δανείων, στο οποίο υπάγονται: Η µέριµνα για την κατάρτιση των µισθοδοτικών χαταστάσεων και η έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων για την πληρωµή µισθοδοσίας του προσωπικού και των λοικών δαπανών Διοικήσεως, η συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την χορήγηση ατοµικών και στεγαστικών δανείων χαι η διενέργεια των κρατήσεων υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων και η απόδοση αυτών. 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ.: Οι αρµοδιότητες της Δ/νσης Υ γειονοµικού, ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων, ως εξής: α) Τµήµα Ιατρικής και Οδοντιατρικής Περίθαλψης, στο οποίο υπάγονται: Η παροχή της ιατροφαρµακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισµένων στα εσωτερικά ιατρεία του Ταµείου. Ο έλεγχος της ιατροφαρµακευτικής, Νοσοκοµειακής και Οδοντιατρι. κής περίθαλψης των ασφαλισµένων, που παρέχεται µε ελεύθερη επιλογή ιατρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Περίθαλψης. Η εισήγηση επί του προγραµµατος εργασίας των ιατρών και οδοντιάκαι των αδειών αυτών. β) Τµήµα Συµβασεων Υγειονοµικής Περίθαλψης, στο οποίο υπάγο. νταις Η υποβολή των εισηγήσεων στο Δ.Σ. για κάθε θέµα που αφορά συµ.βάσεις ιατρών, κλινικών, νοσοκοµείων, φαρµακείων και φαρµακευτικών Συλλογων η µέριµνα για την χατάρτιση και παραχολούθηση της εφαρµογής τους. Η επιµέλεια για τα θέµατα του Υ γειονοµικού Συµβουλιου και των Υγειονοµικών Επιτροπών. 7Υ) Τµήµα Φαρµακευτικής Περίθαλψης, στο οποίο υπάγονται: Η επιµέλεια της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, φάρµακευτι. κής περίθαλψης και ο έλεγχος και η τιµολόγηση αυτών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πρόταση για την προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού υλικού για τις αναγκες του Τάαµείου και των ασφα| λισµένων. νταις Η επιµέλεια για τον εφοδιασµό των ιατρείων του Ταµείου µε τα απαραίτητα υλικά, η εισΐγγηση για την προµήθεια ειδών ιµατισµού και τατρικών εργαλείων, και η φροντίδα για τον χαθορισµό αυτών και η εκτέλεση ενέσεων και διαθερµιών στα εσωτερικά ιατρεία του Ταµείου. Η µέριµνα για τον έλεγχο των Ιδρυµάτων και Οίκων Ευγηρίας στα οποία περιθάλπονται ασφαλισµένοι του Ταµείου και η εισΐγγηση για τη λήφψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας αυτών. Η παρακολούθηση της χαταλληλότητας των χκατασκηνώσεων, στις οποίες φιλοξενούνταὶ ασφαλισµένα παιδιά του Ταµείου και ο έλεγχος καλής διαβίωσης αυτών. γ Η παροχή συµβουλών και οδηγιών σε ασφαλισµένους που ζητούν τη συνδροµή του Ταµείου. . ΄ Η µέριµνα για τη λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου του Ταµείου. Η εισήγηση για το πρόγραµµα εργασίας και αδειών των αδελφών Νοσοκόµων - Επισκεπτριών - Κοινωνικών Λειτουργών Φυσικοθεραπευτών. . ο ο .. 5. ΓΡΑΦΕΙΟ Νοκήκων ΥποΘΕΣΕκΩΝ Η επιµέλεια χαι ο χειρισµός χάθε δικαστικής και εξώδικης υπόθεσης του Ταµείου, οι έγγραφες γνωµοδοτήσεις επί ερωτηµάτων των γπηρεσιών του Ταµείου, ο έλεγχος των σχεδίων συµβάσεων του Ταµείου µε τρίτους, ο έλεγχος της νοµιµότητας των αποφάσεων απονοµής συντάξεων, αναγνώρισης προύπηρεσιών και κάθε µορφής παροχών, για τις οποίες απαιτείται νοµική κάλυφη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η ενηµέρωση των Υπηρεσιών του Ταµείου επί των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και Υπουργικών αποφάσεων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και αφορούν το Ταµείο, καθώς και της νοµολογίας των δικαστηρίων, επί θεµάτων καταστάσεως του προσωπικού του Ταµείου, της εκάστοτε νοµοθεσίας που ισχύει σχετικά µε προσλήφεις υπαλλήλων και η πλήρης και συνεχής ενηµέρωση τόσο του Νοµικού Συµβούλου, όσο και των Δικηγόρων επί της σχετιζόµενης µε τη λειτουργία του ταµείου Νοµοθεσίας, ώστε οι δικηγόροι του Ταµείου, µε τη συνεχή παρουσία τους στα γραφεία του Ταµείου να είναι σε θέση να παρέχουν αµέσως απαντήσεις και οδηγίες σε χάθε νοµικό θέµα που ανακύπτει στις Υπηρεσίες, προκειµένου να διευχκολύνεται η απρόσκοπτη και η χωρίς καθυστέρηση εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και των εν γένει συναλλασοµένων µε τις υπηρεσίες του Ταµείου». 3 … Το άρθρο 10 του Π.Δ. 411 /1988, αντικαθίσταται ως εξής: «“Άρθρο 10 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 1. Όλων των Υπηρεσιών τού Ταµείου πρόΐσταται ο Συντονιστής Διοίκησης. . Ο Συντονιστής Διοίκησης προΐσταται, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών του Ταµείου, Κεντρικών χκαι Περιφερεια-. κών. , Παρέχει οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή των χειµένων διατάξεων των Υπουργικών και Δικαστικών Αποφάσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο για κάθε θέµα, για το οποίο απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου χκαθώς και για την εν γένει πορεία των Υπηρεσιών του Ταµείου. 2. Των Διευθύνσεων πρόΐστανται µόνιµοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Α/κού - Λογ/κού ή ΔΕ Α/κοῦ - Λογ/ κού πλην της Διευθύνσεως Υ γειονοµικού στην οποία πρδσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων - Οδοντιάτρων ειδικότητας παθολόγου ή καρδιολόγου ή χειρούργου. τ ο 3. Των Τµηµάτων πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ. Διοικητικού - Οικονοµικού ή υπάλληλοι του χλάδου ΤΕ Α/κού - Λογιστικού ή υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικ/χκού - Λοσγιστικού πλην των Τµηµάτων φαρµακευτικής περίθαλψης, πληροφορικής, ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης και Βοηθητικών Υ γειονοµικών Υπηρεσιών στα οποία προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων - Οδοντιάτρων και ΤΕ Νοσηλευτικής - Επισκεπτριών - Επισκεπτών - Μαιευτικής ή Κοινωνικής Εργασίας ή φυσικοθεραπευτών, αντίστοιχα. . 4. Των Γραφείων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδύν ΔΕ Διοικητιδ) Τµήµα Βοηθητικών Υ γειονοµικών Υπηρεσιών, στο οποίο υπάγο … Ε κού - Λογιστικού πλην του Γραφείου Τεχνικού στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 5. Στο Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων πρόΐσταται ο Νοµικός Σύµβουλος». “Άρθρο 4 Η περίπτωση 9 του άρθρου 1 ] του Π.Δ. 411 / 88, αντικαθίσταται ως εξής: «Όι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕΙ Κλητήρων- Χειριστών Πολυγράφου - Φυλάκων και ΥΕ2 Αρχειοθετών στον κλάδο ΥΕ Επιµελητών της κατηγορίας ΥΕ». Δ . ΄ ΄Άρθρο 5 . 1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος χκαταργούνται οι διατάξεις των άρθων 2, 4 και 10 του Π.Δ/τος 411/88 χαι η περ. 9 του άρθρου 11 του ιδίου Διατάγµατος. 2. Κατά τα λοιπκά, ισχύθουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. ΄ 411/88. Στον Υπούργ6 Υγεϊας,ι Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε την δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. | Αθήνα, 22 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ . Οι - ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ οικοΝοΝικου Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ] Γ. ΜΕΡΙΚΑΣ +. ' ε . ο τ (ὢ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-02 Προεδρικό Διάταγμα 1990/93
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/46
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία