ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/94

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/94

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
' Τροποποΐηση του άρθρου 3 και συµπλήρωση της παρ. 5 του άρθρου 5 του Κανονισµού Παροχών του Επικουρικού Ταµείου Ασφαλίσεως Κρεοπωλών χαι Εργατούπαλλήλων Κρέατος. Έχοντας υπόψης: 1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57/Α/1966), περί τροποποιήσεως χαι συµπληρώσεως διάτάξεων τινών της εργατικής νοµοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων. . 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 105/1988 (ΦΕΚ 46/Α/1988), Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Τη γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΑΚΕΚ που έχει χηφθεί κατά την 13/ 3.4.1980 συνεδρίασή του. 4. Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλείας που έχει ληφθεί κατά την 57/6.12.1989 συνεδρίασή του της ΚΕ΄ περιόδου. 5. Την 67/1990 του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: Στον Κανονισµό Παροχών του Επικουρικού Ταµείου Ασφαλίσεως Κρεοπωλών και Εργατούῦπαλλήλων Κρέατος, όπως έχει εγκριθεί µε την 56523/1/55/8.2.1955 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ .21/Β/1955) και όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής “Άρθρο 1 1. Οι παβ. 1 και 2 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι προθποθέσεις της νοµοθεσίας του ΙΚΑ για την παροχή σύνταξης λόγω αναπηρίας, που ισχύουν κάθε φορά, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του που χαθορίζουν κάθε φορά την έννοια της αναπηρίας εφαρµόζονται ανάλογα και για τους ασφαλισµένους του Ταµείου». ' 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 χαταργείται. “Άρθρο 2 . Στην παρ. 5 του άρθρου 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:κατώτατα όρια αυτά µειώνονται σε χάθε περίπτωση κατά το ποσοστό που ο συνταξιούχος λαµβάνει µειωµένη σύνταξη».Η ισχύς του Δ/τος αυτού, αρχιζει από την δηµοσϊευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργο Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-02 Προεδρικό Διάταγμα 1990/94
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/46
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία