ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/97

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπληρωση διατάξεων του Π. Δ/τος 244/1987 «Κανονισµος λειτουργίας επιβατηγων αυτοκινήτων δηµοσιας χρήσης (ταξί - αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων» (104/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
που έχει ως εξής: «Στις περιπτώσεις που σε διάφορους νοµούς, δεν υπάρχει αµυγές σωµατείο οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για τη συµµετοχή εκπροσώπου του στο Πειθαρχικό Συµβούλιο Α΄, αλλά υπάρχει µικρό σωµατείο οδηγών, αποτελούµενο από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, φορτηγών, κ.λπ., θα συµµετέχει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο Α΄, όπου προβλέπεται εκπρόσωπος οδηγών για παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εκπρόσωπος από το µικτό σωµατείο οδηγών χαι συγκεκριµένα από τον κλάδο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.: Σε περίπτωση που σε χάποιο νοµό, δεν υπάρχει ούτε µικτό σωµατείο οδηγών, θα πρέπει µε µέριµνα του οικείου Νοµάρχη να ορίζεται ένας από τους Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του Νοµού µε τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρ-ωτης συµµετέχει στο Πειθαρχικό Συµβουλιο Α΄, στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύµατος του µονίµου µέλους ή όταν συζητουνται παραβάσεις που µπορεί να έχουν διαπραχθεί από το µόνιµο µέλος,». Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουµε την δηµο- . σίευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν. 588/ 77 (148/Α), «περί οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων» σε συνδυασµό µε την περίπτωση γ'΄ του άρθρου 2 του ίδιου νόµου, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηχκε µε το άρθρο 14 του Ν. 1437 /1984 (59/Α) και β) της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (137/Α). ΄
  • Τις αριθµ. 17/1989 και 412/1980 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυ-. - πκβέρνησης, Οικονοµιχων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: … “Άρθρο µόνο Στο άρθρο 1 του Π.Δ/τος 244/1987 προστίθεται η παράγραφος 12,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1987/244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/244 1987
ΝΟΜΟΣ 1977/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/588 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία