ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/98

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αρμοδιοτητα δικαστηρίων και διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες είναι διάδικος το Διεθνές Κεφάλαιο αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: … ' 1.Το άρθρο Έχτο εδαφ. α και 7 του νόµου 1638/1986 «Κύρωση της διεθνούς σύµβασης που υπογράφηκε στις Βρυξελλες το 1971 διεθνούς κεφαλαΐου για την αποζηµιωση ζηµιών ρύπανσης από και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 108),. 2.Τα άρθρα 2, 4, 5, 7 χαι 13 παρ. 3 της Διεθνούς Σύµβασης ΒρυΕελλών 1977 που χυρώθηκε µε το νόµο 1638/1986. 3.Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας αριθ. '400/ 89 µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξζίας και Αηµοσίων “Έργων, Δικαιοσύνης και Εµπορικής Ναντιλίας,. αποφασίζουµε: . . 1 , 1.Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του διαταγµατος οι παρακάτω όροι έχουν το ακόλουθο εννοιολογικό περιεχόµενο: 1)«Σύµβαση Κεφαλαίου». Η Διεθνής σύµβαση που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το 1971 και κυρώθηκε µε το νόµο 1638/1986. «Το Κεφάλαιο». Το Διεθνές Κεφαλαιο που ιδρυεται µε τη Σύµβαση΄ Κεφαλαΐου. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι ορισµοί του άρθρου 1 της Σύµβασης. . “Άρθρο 2 1.Το Κεφάλαιο αναγνωρίζεται στην Ελλάδα σαν νοµικό πρόσωπο, ικανό να αναλαµβάνει δικαιώµατα και υποχρεώσεις και να παρίστάται ΄στο δικαστήριο σαν διάδικος µε: “δικό του ονομα, για όλες τις έννοµµες σχέσεις και τις δικες που προβλέπονται από τη Σύµβαση Κεφαλαιου και τις διάτάξεις αυτού του διατάγµατος., 2.Το Κεφάλαιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του, που προβλέπκπεται στο άρθρο 29 της Σύµβασης Κεφαλαΐου. “ΆΑρθρο 3 ΄ Αρµόδιο να δικάσει τις διαφορές που αναφέρονται στο αβθβο 7 της .Συµβασης Κεφαλαΐου είναι το Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου: έλαβε χώρα το συµβάν που προκάλεσε την ρύπανση ή το πρώτο σοβαρό περιστατικό αυτού αν αυτό αποτελείται από σειρά περιστατικών. Αν το συµβάν που προκάλεσε τη ρύπανση ή το πρώτο σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα έξω από την Ελλχηνική επικράτεια αρµόδιο είναι το 'Πρωτοδαεϊο τής έδρας του Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου έλαβε χώρα το πρώτο σοβαρό περιστατικό ρύπανσης ή η ληφη προληπτικών µέτρων για την αποτροπή ή µείωση των ζηµιών. “Άρθρο 4 Αρµόδιο να δικάσει τις διαφορές που αναφέρονται στα άρθρα 10 έως 13 της Σύµβασης Κεφαλαΐου είναι το αρµόδιο συµφωνα µετις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας Πολυµελές ή Μονοµελές Πρωτοδιχείο. Αν ο εναγόµενος δεν έχει την κατοικία ή την έδρα του στην Ελλάδα και δεν συντρέχει άλλη ειδική δωσιδικία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αρµόδιο είναι το Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος παραλαβής του πετρελαΐου από το υπόπχκχρεο κατά τη Σύµβαση Κεφαλαΐου σε συνειαφορά πρύσωπο. “Άρθρο 5 ] Οι διαφορές που αναφέρονται στα προηγούµενα άρθρα 3 και 4 δικάζονται χατά την ειδική διαδικασία των άρθρων. 666, 676 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που εφαρµόζονται ανάλογα. µοκ..... “Άρθρο 6 Το διάταγµα αυτό ισχύει από την ηµ.εροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµεριδα της Κυβερνησης και έχει εφαρµογη χαι για περιπτώσεις ζηµιογονων περιστατιχων ρυπανσης που εχουν συμβει πριν τη δηµοσιιυση - του. Στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας αναθέτουµε τήν δηµοσιευση και . εκτελεση του διατάγµατος αυτού. Αθΐνα, . 21 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ οι ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ . πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ Εκδιδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 . Διεύθυψση - Καποδιστρίου 34 . Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΄ Τακ. Κώδικας: 104 32 . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6π λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 62.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 62.48.141 | * Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δπµοσι΄εύμα΄το Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληυροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ ότπν επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 * ν Τιµές κατά τεύχκος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 µέχρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25: σελίδες.και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (8'σέλιδου ᾗ µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµπτής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 2)» » » Β΄ » 12.500 » 625 3)» » » Γ » 5.000 » 250 4)» » » Δ΄ » 12.000 » 600 5)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 ' » 475 6)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 7)» ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 Η 1560 8)» » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. » 6.000 … » 3400 Θ) » » » . Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » ν » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 » 1.250 9)Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » 2.750 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 . ΑΠΟ το ΕΘΝΙκΟ τΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία