ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/1

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εκλογες για την ανάδειξη µελών διαχειριστικων επιτροπών βακουφίων χαι ρύθµιση συναφών θεµάτων. Έχοντας υπόφη: α. ΄|΄ι διατάξεις των αρθρων 9 και 10 του Ν 1091/198Ο «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μουσουλµανικης Μειονότητας εις την Δυτικήν Θράκην και των περιουσιών αυτών» (Α'267),. β) Την 7. 114Ο/105] 173/1390/9.7. 199Ο χοινη απόφαση του Πρωθυπουργου Χαι του Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών (Β' 42Ο) γ Τις 702 /9Ο 1 /91 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δι- ΄ καιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων χαι του Υφυπουργού Οικονοµικων, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ “ τ “Άρθρο 1 - τ * > Βακούφια και διαχειριστικές επιτροπές. 1. Το Βακούφιο διοικείται απκό πενταµελή διαχειριστικη επιτροπή που ναδεικνύεται χατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. 2.Με απόφαση του Νοµάρχη µπορεί να ορισθεί ότι οµάδα βακουφίων που βρίσκονται µέσα στα όρια του ιδίου δήµου ή κοινότητας διοικείται από κοινή διαχειριστική επιτροπή,. » ΄ 3. Η θητεία των µελών της διαχειριστικής επιτροπής είναι τριετής και αρχίζει την 1 η Ιουλίου του έτους της εκλογής τους. “Άρθρο 2 Εχκλογική περιφέρειά Περιφερεια για την εκλογή µελών διαχειριστικών επιτροπών οριζεται ' ο δηµος ή η χοινοτητα Με ΄απόφαση του Νοµάρχη µπορεί να ορισθεί ότι περισσότεροι δήµοι ή κοινότήτες ή περισαότεροι αυτοτελείς οικισµοί ανήκοντες σε διάφΌρετικούς δξζ]µους ή κοινότητες µπορεί να αποτελέσουν µία εκλογική περιφέρεια για τη διαχείριση των βακουφίων ή οµάδων βακουφίων που βρίσκονται στην περιφέρεια τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΚΛΟΓΕΙΣ, ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ κΑΤΑΛΟΓΟι “Άρθρο 3 Εκλογικό δικαίωµα 1. Οι µουσουλµάνοι το θρήσκευµα Έλληνες και Ελληνϊδες που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς ιαταλογους του δήµου ή της χοινότητας όπου βρίσκεται το βαχουφιο, έχουν δικαίωµα να εκλέγουν τ'ην διαχειριστική του επιτροπή, 2. Οιστερήσεις του εκλογικού δικαιώµατος που προβλέπει η νοµοθεσία για την ανάδειξη δηµοτικών και αρχών γσχύουν χαι για την εκλογή των µελών των διαχειρνστικών επιτροπών “Άρθρο 4 Εκλογικοί, καταλογοι 1. Η εκλογή των µελών των διαχειριστιχων επιτροπών “ίνεται σε κάθε εκλογική περιφέρεια βάσει των εκλογικών καταλόγων πουισχύουν για την ανάδειξη των δηµοτικών και χοινοτικών αρχών. Το θρησκευµα των εχλογεων αποδεικνύεται από το δελτίο άστυνοµικής τανυτότητας και, εάν ελλείπει από ότη βεβαΐωση της δηµοτιχης ή κοινοτικής αρχής. 2. Η επιµέλεια για την χατάρτιση των εκλογικών καταλογων της προηγουµένης παραγράφου ανήχκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. “Άρθρο 5 Εκλογιµότης 1. Μελη της διαχειριστιχης επιτροπής µπορούννα εχλεγονται όσοι είναιεκλογείς κατά το αρθρο 3 παρ. 4 του παρόντος και έχουν συµπληρώ: σει το εικοστό πέµπτο ετος της ηλικίας κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών.. 2. Δεν εκλέγονται µέλη της διαχειριστικής επιτροπής όσοι: α) έχουν εκπέσει των πολιτικών τους δικαιωµάτων για οποιαδήποτε αιτία. β) έχουν καταδικαστεί αµετακλήτως για κακούργηµα ή'τια κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση. παράβαση χαθηχοντος, εγχλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµηση και χρεωκοπία. 3. Δεν εκλέγονται επίσης οι μουφτήδε.ς, οι τοποτηρητές τους, οι υπάλληλοι των µουφτειών,νοι βουλευτές, οι δήµαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων, οι νοµαρχιακοί σύµβο΄υλοι (Ν. 1235/1982) και οι σύµβουλοι του δεύτερου βαθµού τοπικης αυτοδιοικη6ης, οι δηµοτικοι και Χοινοτικοί συµβουλοι και οι χατ' ευθείαν ᾗ εχ πλαγίου µέχρι δευτέρου βαθµου συγγενείς τους εξ αίµατος ή αγχιστείας. 4. Καθένας υποψήφιος µκορεί να θέσει υποφηφιότητα µόνο για µία. θέοη µέλους διαχειρισοτικής 5. Ο εκλογείς και υπηρετησας για δύο συναπτές θητείες ως µέλος της δικχειριστικής επιτροπής δεν µπορεί να επανεκλεγεί για τις αµέσως εποµενες δύο θητείες. ,Έχκπτωση Τα µέλη των διαχειριστικών επιτροπών εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητάς τους αυτή, εάν επέλθει περίπτωση που τους καθιστά µη εκλόγιµους σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 και του 3 του παρόντος διατάγµατος. Την ύπαρξη του ασυµβίβαστου και την έκπτωση από την ιδιότητά τους διαπιστώνει µε πράξη του ο Νοµάρχης. ΄ Εχκπίπτουν επίσης από την ιδιότητά τους λόγω µη συµµορφώσεώς τους προς τις διατάξεις που διέπουν την διοίκηση και διαχείριση των βακουφίων και των περιουσιών αυτών και τις εις εκτέλεσή τους εκδιδόµενες διοιχητικες πράξεις. Η µη συµµόρφωση αποδεικνύεται µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση του Νοµάρχη που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ πρόκΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ' ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ “Άρθρο 7 1. Οι εκλογές για τις διαχειριστιχες επιτροπές όλων των βακουσιων και οµάδων βακουφίων προκηρύσσονται εντός του έτους κατά το οποίο λήζζει η θητεία των εν ενεργεία διαχειριστικών επιτροπών από τον οικείο Νοµάρχη µε πράξη του που δηµοσιεύεται σε τρείς εφηµερίδες που εκδίδονται στους νομούς ΣΞάνθης και Ροδόπης από τις οποίες δύο της µουσουλµανικης μειονοτητας, και τοιχοχολλειται στο δηµοτιχο ή κοινοτικό κατάστηµα και τα τεµένη του δήµου ή της κοινότητας όπου βρίσκεται το βαχουφιο Η προχηρυξη αυτή ορίζει την ηµεροµηνία των εχλογων και γίνεται εγκαίρως ώστε η διαδικασία της εκλογής και του ορισµού των µελών των επιτροπών να έχει περατωθεί πριν από τη 1 η Ιουλίου. 2. Με την προκήρυξη καλούνται όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµουν, να υποβάλουν υποφηφιότητα. Η υποφηφιότητα αφορά ενιαΐως όλες τις θέσεις των µελών των διαχειριστικών επιτροπών των βαχουφιων και οµαδων βαχουφιων που βρίσκονται στην ίδια εκλογικη περιφέρεια. Οι σχετικες αιτήσεις-υποβάλλονται στη Νοµαρχία µέσα σε δεκαπέντε ηµέες από την τοιχοκολληση της προκηρύξεως. Εάν δεν υποβληθουν υποψηφιοτητες, µέχρι του τριπλασίου του αριθµού του απαιτουµένου για την συγκρότηση των διαχειριστικων *πιτροπών, ο Νοµάρχης, υποδεικνύει από τη µειονότητα τα κατά την χρίση του κατάλληλα πρόσωπα µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού αυτού και µέσα στη προθεσµία της εποµένης παραγράφου. 3. Ο Νοµάρχης µέσα σέ δέχκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της προηγουµένης παραγράφου συντάσσει χατάσταση για κάθε εχλογική περιφέρεια, στην οποία αναγράφονται τα βακούφια και οι οµάδες βακουφίων, που είναι γνωστά στη Διοίκηση, στην συνέχεια δε οι υποψφήφιοι. 4. Η κατάσταση αυτή τοιχοκολλείται έξω από τη Νοµαρχία δεκαπέντε (15) τηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογών. “Άρθρο & Ηµέρα ψηφοφορίας 1. Η φηφοφορια διαρκεί µία ηµέρα µόνο η οποία πρέπει να είναι Κυριακή και αρχίζει από την ώρα της ανατολής και λήγγει την ώρα της δύσης του ηλίου. 2. Εάν σεξνα δήµο ή κοινότητα ή σε ένα ε'κλογιχό τµήµα δεν έγινε για οποιοδήποτε λόγο φηφοφορία γίνεται την εποµένη Κυριακή. “Άρθρο Ο Δηµοσίευση προγράµµατος ψηφοφορίας. Οι δηµοτικες και χοινοτικές αρχές εκδίδουν και δηµοσιευουν σε όλη γενικα την περιφέρειά τους, τρεις τουλάχιστον ηµερες πριν από την ορισµένη για την φηφοφορία, πρόγραµµα που αναφέρει ακριβώς την ηµέρα της φηφοφορίας, τις ώρες ενάρξεως και λήξεώς της, τον τοπό και το κα- . : τάστηµα της φηφοφορίας, τα βακούφια και τις οµάδες. βαχουφιων και . τα ονόµατα των υποφηφίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ==τκ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ κΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ “Άρθρο 10 Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών 1. Η φηφοφορ΄ια γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών. Σε κάθε εκλογικό τµήµα δημου ή κουνότητάς συγκροτείται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από δύο μελη και τον αντιπροσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο. 2. Τα µέλη µαζί µε ισάριθµα αναπληρωµατικά ορίζονται από τον οικείο Νοµάρχη δέκα ηµέρες πριν από τη ψηφοφορία. Ένα µέλος είναι υπάλληλος της Νοµαρχίας και ένα µέλος εκλογέας του δήµου ή της κοι-. νότητας στην περιφέρεια του οποίου γίνονται εχλογές, γραµµένος στους εκλογικούς καταλογους του άρθρου 4 του παρόντος διάταγµατος Τα µέλη ειδοποιούνται από τη Νοµαρχία για τον διορισµό τους πέντε τουλάχιστον µέρες πριν την φηφοφορια 3. Εάν ο πρόεδρος της εφορευτικης επιτροπής ή ο αναπληρωτής του Χωλύεται ή απουσιάζει για οποιοονδήποτε λόγο, οι εκλογές γίνονται µόνον από τα παρόντα λοιπά δύο µέλη της εφορευτικής επιτροπής. Στην' περίπτωση αυτή, τα καθηκοντα προεδρου εκτελεί ο πιο ηλικιωµένὸς: Η ΄ .εκλογη διενεργείται από µόνο τον αντιπροσωπο της δικαστικής αρχής., εάν δεν προσελθουν τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της εφορευτικής επιτροπής. “Άρθρο 11 Διερµηνείς τοπικών διαλέχτων. Στα εκλογικά τµήµατα είναι δυνατόν να διορίζονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη διερµηνείς τοπικών διαλέκτων από τους δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς υπαλληλους που υπηρετούν στην έδρα καθε εκλογικού τµήµατος ή πιο χοντά σ' αυτή,. “Άρθρο 12 της δικαστικής αρχής. 1. Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, αΞήν΄πζεριφερεια του οποίου διαξάγονται οι εκλογες, διορίζει σε χκάθε εκλογικό τµήµα της περιφερειας του Πρωτοδικείου, έναν αντιπρόσωπο της διχαστιχης αρχής µαζί µε τόν αναπληρωτή του, δέχα (10) τοψλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. ' ΄ 2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοτοδικών, έµµισθοι πάρεδροι των πρωτοδικείων και των εισαγγελιών πρωτοδικών, πρωτοδίκες χαι έµµισθοι πάρεδροι των διοικητιχων πρωτοδικείων, ειρηνοδίες χαι πταισµατοδίκες, δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και δικηγόροι. που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Πρωτοδικείου. Εάν οι ανωτέρω δεν επαρκούν, ο προεδρος ζητά από τον πρόεδρο άλλου Πρωτοδικείου του Κράτους, κατά προτίµηση του πλχησιέστερου,.να διορίσει ως αντιπροσώπους τους δικηγόρους που υπηρετούν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου εχείνου, 3. Σε περιπτωσεις εξαιρετικης αναγχης, ο διορισµος αντιπροσωπων της δικαστικής αρχής µπορεί να γίνει έως Χ&ι την τρίτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία. 4. έχουν ανακηρυχθεί υποψηφιοι, οι κατ' ευθείαν ή εχ πλαγίου µέχρι δευτερου βαθµού άυγγενείς τους ε «ίµατος ή αγχιστείας λάι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 5 παρ. 3 του παροντος διατάγµατος, δεν διορίζονται µέλη της εφορευτικής επιτροπής ούτε µέλη των εφορευτικων επιτροπών. . “Άρθρο 13 ΄ ' Η ηµερήσια αποζηµίωση, οι µέρες“ για τις οποίες παρέχεται χάι τα οδοιπορικά εξοδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής ορίζόνται και πληρώνονται, σύµφωνα µε ό,τι ισχύθει για τις βουλευτικές εκλογές. Το αυτό ισχύει και για τις αποζηµιώσεις των γραµµατέων των εφύρευι ι τικών ἐπιξροπών, των διερµηνέων τοπικών διαλέκτων και των λοιπών υπαλλήλων που απασχολούνται µε τις εκλογές του παρόντος διατάγµατος. . . ' ' . κΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ. , ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ “Άρθρο 14 .Μορφή ψηφοδελτίων 1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, έχουν σχήµα ορθογώνιο και διαστάσεις που καθορίζονται µε πράξη του Νοµάρχη,. 2. Τα ψηφοδέλτι είναι µόνον έντυπα. Ψηφοδέλτιο που δεν έίναι έντυπο, έστω και εν µέρει, είναι άκυρο. Η εκτύπτωση των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι µε µελάνη µαύρης αποχρώσεως. Για κάθε εκλογική πε ριφέρειά ισχύει ένα φψηφοδέλτιο. ι γ ο “Άρθρο 15 1. Η Νοµαρχία οφείλει να τυπώσει τα ψηφοδέλτια και να παραδώσει στον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της χοινότητας πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την ψηφοφορία, µε απόδειξη. τα ψηφοδέλτια και τους φακέλλους τόν άρθρου 18 του παρόντος διατάγµατος, σε αριθµό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τµηµάτων της περιφερείας της. 2. ό δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει να εφοδιάσει έγκαιρ& κάθε εφορευτική επιτροπή των εκλογικών τµηµάτων της περι. εέρειάζξ του µε ψηφοδέλτιθα και φακέλους, που υπερβαίνουν τον αριθµό των εκλογέων που είναι γραµµένοι στο εκλογικό τµήµα κατά 500 του΄ Χάχιστον. - ξ “Άρθρο 16 ; Περιεχόµενο των,φηφοδελτίων 1. φηφοδέλτιο αναγράφονται τα βακούφια και ο οµάδες βακουφίων της εκλογικής περιφέρειας ακολούθως δε. το επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά. 2. Εγγραφές και διαγραφές δεν επιτρέπονται και έαν γίνουν έχουν ως αποτέλεσµα την ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 3. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτϊµησή του για δύο το πολύ υποφηφίους για κάθε βακούφιο ή .οµάδα βακουφίων. Η προτίµηση του εκλογέα εκφράζεται µε σταυρό που σηµειώνεται µε µολύβι µαύρο ή µπλε ή µε µελάνη των ιδίων αποχρώσεων., δίπλα στο ονοµατεπώνυµο κάθε υποφηφίου. Σταυρός προτιµήσεως που σηµειώνεται µείδιαφορετικό τρόπο θεώρείται ότι δεν είναι γραµµένος και η εγκυρότητά του ψηφοδελτίου ελέγχεται σύµφωνα µε την διάταξη της περίπτωσής β“ του εποµένου άρθρου. που περιέχει ρους αταυρούς προτιµΐήγσεως από όδους επιτρέπει το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου είναι άχυρο. ι τ - ΄ ΄'Άρθρο 17 ,' . ΄ ΄Ακυρα' φηφοδέλτιά Εχκτόςαπό τις περιπτώσεις ακυρότητας που προβλέπουν οι παράγρα- . φοι 2, και 3 του προηγουµένου άρθρου και η παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος διατάγµατος το ψηφοδέλτιο είναι άχκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις: . . α) ξάν δεν είναι εξ εκείνων που τύπωσε η Νοµαρχία κατά το άρθρο15 παρ. 1 του παρόντος διατάγµατος. ) ο β) εάν έχουν σηµειωθεί σε οποιάδήποτε λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στέγµατα ή άλλα σηµεία, εφ' όσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα που παραβιάζουν µέ τρόπο πρόφανή την µυστικότητα της φηφοφορίας. * ΄ ο ΄ τ ' γ)γεάν βρεθεί στον φάκελο µαζί µε ένα ή περισσότερα έγκυρα ή άκυρα φηφοδέλτια και . δγίεάν βρεθεί µέσα σε φάκελο που δεν είναι σύµφωνος µε τους όρους του εποµένου άρθρου. ο ν ! ' '“Άρθρο 18 Φάχκελοι 1. Οι φάκελοι µέσα στους οποίους κλείνονται τα φηφοδέλτια, κατα. . σκευάζονται µε φροντίδα της Νοµαρχίας, από χαρτί αδιαφανές µε λευκή ' απόχρωση. Στην εµπρός πλευρά φέρουν το έντυπο γνώρισµα που εκάστοτε τσχύει γαι τις δηµοτικές και χοινότικές εκλογές. Οι διαστάσεις των φακέλων καθορίζονται µε πράξη του Νοµάρχη,. 2. Εάν δεν υπάρχουν οι φάκελοι αυτοί, η εφορευτική επιτροπή πιστο. ποιεί την έλλειψη και προµηθεύεται άλλους φακέλους οµοιόµορφους. 3. Εχκτός από το έντυπο γνώρισµα, τίποτα άλλο δεν αναγράφεται - πάνω στο φάκελο. Στίγµατα, σηµεία, ή λέξεις σηµειωµένες στο φάχκελο που µπορούν να θεωρηθούν διακριτικά γνωρίσµατα, τα οποία παραβιάζουν χατά τρόπο προφανή τη µυστικότητα της ψηφοφορίας, επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι µέσα στον φάκελο. ΄ “Άρθρο 19 Οι αποζηµιώσεις του άρθρου 13 και οι πάσης φύσεως δαπάνες για την διενέργεια των εκλογών βαρύνουν τα έσοδα των βακουφικών πε ριουσιών µετά την αφαΐρεση των λειτουργικών τους δαπανών. Ειδικά όµως για τις πρῶτες εκλογές που θα διεξαχθούν, θα βαρύνουν ον προῦπολογισµό του Υπουργείου .Εσωτερικών. . “Άρθρο 20 ΄ …Δ-ιαβίβαση αποτελεσµάτων 1. Η εφορευτική επιτροπή και ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής είναι υποχρεωµένοι, αµέσως µετά τον τερµατισµό της διαλογής, να χλείσουν χαλά µέσα σε σάκκο το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το βιβλίο πρακτικών και τους πίνακες διαλογής, τα ψηφοξδέλτια µε τη σειρά που αριθµήθηκαν και όσα άλλα εκλογικά έγγραφα υπάρχουν και να αφραγίσουν το σάκκο. Το σάκκο παραλαµβάνει ο αντιπρόσωπος της δικάστικῆς αρχής. τον µεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίδει στον Νοµάρχη, αντίγραφο δε του βιβλίου πρακτικών µε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας παραδίδει επίσης στον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της χοινότητας. . 2. Σεπερίπτωση που χαθεί ο σάκκος της προηγουµένης παραγράφου ο Νοµάρχης, αφούῦ διαπιστώσει την απώλεια, χρησιµοποιεί το αντίγραφο της πράξης της εφορευτικής επιτροπής που διαβιβάστηκε στον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της χοινότητας για την έκδοση των απόοτελεσµάτων . & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ . ΕκΛΟΓΙκΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ “Άρθρο 21 ΄ Πίνακας κατατάξεως.-.Επιτυχόντες 1. Ο Νοµάρχης, βάσει των. συγκεντρωτικών απότελεσµάτων χκαι χατά εκλογική περιφέρεια, συντάσσει πίνακες κατατάξεως των υποψηφίων αναλύγώς του αριθµού των ψήφων προτιµήσεως που έλαβε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται βάσει της ηλικίας των υποφηφίων προτιµωµένων των πιο ηλικιωµένων. . 2. Ο Νοµάρχης βάσει των πινάλχων χατατάξεως καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων, στους οποίους περιλαµβάνονται, εάν µεν πρόχκειται για . εκλογική περιφέρεια µε ένα βακούδιο ή οµάδα βακουδίων οι δέκα πρώτοι του πίνακα χατατάξεως εάν δεν πρόχειται για εκλογική περιφέρεια µε περισσύτερα του ενός βακούφια ή οµάδες βακουφίων, οι πρώτοι κατά σειρά κατατάξως και σε αριθµό ίσο προς το γινόµενο του όλου αριθµού των βακουφίων και των οµάδων βακουφίων επί τον αριθµό δέκα. 3. Οι πίνακες κατατάξεως και επιτυχόντων τοιχοκολλούνται επί τρεις ηµέρες έξω από το κατάστηµα της Νοµαρχίας. ] “Άρθρο 22 Ενστάσεις 1. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων µπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την λήξη του τριηµέρου της παραγράφου 3 του προηγουµένου άρθρου. - 2. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεως κατά την . προηγούµενη παράγραφο, ο Νοµάρχης µε κατεπείγον ερώτηµά του προς το δικαστήριο ζητεί να βεβαιωθεί προς αυτόν εάν έχουν κατατεθεί ενστάσεις. Εάν λάβει αρνητική βεβαίωση, διαπιστώνει µε απόφασή του την οριστικοποΐηση της ανακηρύξεως των επιτυχύντων. Εάν λάβει καταφατική βεβαίωση ο Νοµάρχης διαβιβάζει αµελητί στο δικαστήριο πλήρη τον φάκελο της εκλογής, το χύρος της οποίας προσεβλήθη. 3. Το δικαστήριο, εφόσον αποδέχεται την ένσταση, διαµορφώνει οριστικά τον πίνακα επιτυχόντων. Κατά της αποφάσεως του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο. . 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) 4. Η οιπόφοιση΄ του Νοµάρχη ή του δικαστηρίου εκτίθεται στο χατάστηµα της Νοµαρχίας επί τρεις συνεχείς ηµέρες. Δ “Άρθρο 23 Επανάληφψη της εκλογής σε τ΄=ερίπτωση ακυρώσεως 1. Εάν ακυρωθεί η εκλογή, επαναλαµβάνεται η φηφοφορία ανάµεσα στους ίδιους υποφηφίους που είχαν ανακηρυχθεί. ΄ 2. Ο Νοµάρχης εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραµµα, µε το οποίο καλεί τους εκλογείς για την επανάληφη της εκλογής. Το πρόγραµµα δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση, στη Νοµαρχία και στον οικείο δήµο ή κοινότητα, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία. . ' “Άρθρο 24 Ορισµός µελών διαχειριστικών επιτροπκών 1. Προκειµένου περί δήµων ή κοινοτήτων όπου υπάρχουν περιασότερα από ένα βακούφια, ο Νοµάρχης ορίζει κατά την χρίση του ποιοί από τους περιλαµβανοµένους στους πίνακες επιτυχόντων αποτελούν τα τακτικά και ποιοί τα αναπληρωµατικά µέλη της διαχειριστικής επιτροπής καθενός βακούφια ή οµάδας βακουφίων, λαµβάνοντας υπόψη χαι την σειρά επιτυχίας τους, Σε περίπτωση υπάρξεως ενός βακουφίου ή οµάδας βακουφίων, ο Νο. µάρχης ορίζει, τους πέντε πρώτους από τους επιτυχόντες ως τακτικά µέλη της διαχειριστικής επιτροπής, τους επόµενους δε πέντε ως αναπληρωµατικά. ΄ 2. Στην ίδια διαχειριστική επιτροπή δεν µπορούν να µετέχουν οι σύζυγοι ή συγγενείς εξ «ίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του τρίτου βαθµού. 3. Η απόφαση του Νοµάρχη εκτίθεται στο κατάστηµα της Νοµαρχίας, επιδίδεται δια δικαστικού επιµελητή στους διοριζοµένους και κοινοποιείται στους οικείους δήµους και κοινότητες και στην αρµόδια οικονοµική εφορία. … ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ1. Σε περίπτωση αποποτήσεως ορισµού, θανάτου ή παραιτήσεως ή εκπτώσεως µέλους της διαχειριστικής επιτροπής και ελλείφεως αναπληρωµατικών µελών αυτής, το µέλος αυτό αντικαθίσταται από άλλο το οποίο ορίζει ο Νοµάρχης από τον πίνακα χατατάξεως. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του πίνακα αυτού ή αρνήσεως όλων των συµπεριλαµβανοµένων σ' αυτόν, ο Νοµάρχης διορίζει στη χενή θέση της διαχειριστικής επιτροπής, µουσουλµάνο το θρΐσκευµα “Έλλχηνα υπήκοο, ο οποίος έχει τα τυπικά προσόντα εκλογιµότητας και τα κατά τη κρίση του αναγκάΐα ουσιαστικά. 2. Σε περίπτωση που οι εκλογές δεν αποδώσουν αποτέλεσµα ή δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο ο ως άνω ορισµός ή οι ορισµένοι παραιτηθούν, πεθάνουν ή εκπέσουν, ο Νοµάρχης ορίζει ως διαχειριστή τον οικείο οικονοµικό έφορο. 3. Ο οριζόµενος κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξαντλεί την θητεία εκείνου σε αντικατάσταση του οποΐου. ορίστηκε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η » ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ “Άρθρο 26 1. Για τη δηµοσίευση της προκηρύξεως των πρώτων εκλογών κατ' εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος δεν ισχύει ο χρονικός περιορισµός του άρθρου 7 παρ. ] του παρόντος διατάγµατος. 2.-Η θητεία των µελών των διαχειριστικών επιτροπών που θα αναδειχθούν κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος αρχίζει την πρώτη του επόµενου µΐµνα εκείνου κατά τον οποίο έγινε η κατά το άρθρο 24 παρ. 3 επίδοση στους οριζοµένους ως µέλη και λίγγει την Άθη Ιουνίου 1994 … ΄ . 3. Μέχρι την έναρξη της θητειάς των διαχειριστικών επιτροπών της ΄ παραγράφου 2, εξακολουθούν να λειτουργού οι υφιστάµενες διχειριστι-. κές επιτροπές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ . ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΄“Άρθρο 27 Οι διατάξεις για την ανάδειξη δηµοτικών και κοινοτικών αρχών εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται αναλόγως. ' : Οι πειθαρχικές χαι ποινικές διατάξεις της ίδιας νοµοθεσίας εφα!ρµόζονται και στις εκλογές για την ανάδεικη µελών ξιαχειριστικών επιτροπών βακουφίων. “Άρθρο 28 Από την ισχύ του παρόντος διατάγµατος καταργείται το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγµατος 254/1900 (Α 105) και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. : “Άρθρο 29 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην ΈΕφηµερίδα της Κυβερνήσεας. ' Στους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-01-03 Προεδρικό Διάταγμα 1991/1
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία