ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/10

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής λειτουργίας. Ταµείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργι' κών Συνεταιρικών Οργανώσεων. , Έχοντας υπόφη: . 1. Τις διατάξεις του ἁρθρόν 3 του Ν. 861 /79 (ΦΕΚ 2 τ.Α) όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του αρθ 8 του Ν. 1276/82 (ΦΕΚ 100 2. Τιξ διατάξεις του άρθ. 23 παρ. 1 περ. στ' του Ν. 1558/85 «Κυβερνηση χαι Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137 3. Τη γνώµη του Α.Σ. του Ταµείου Συντάξεως και Επιιουρικης Ασφαλίσεως Προφσωπικού Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανωσεων που διατυπώθηχκε στην αρ. 3978/20.12.89 συνεδρίαση αυτού. 4. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών αριθµ Τ. 1140/1051173/1390/0001/9.7.90 (ΦΕΚ 420/310.7.90) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών». 5. Τη 473/90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση της Υπουργού Υγέίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσσεων και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: Η Οικονοµική Οργάνωση και Λογιστική λειτουργία του Ταµείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιραων Οργανωσεων ξιέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: ΄“Άρθρο 1. Παραστατικά Διαχειρίσεως. 1,α) Για κάθε είσπραξη, πληρωµή και κίνηση χεφαλαΐων και τακτοποίηση λογαριασµών, απαιτείται η έκδοση ειδικού παραστατικού το οποίο λαµβάνεται από αριθµηµένα µε αύξουσα αρίθµηση στελέχη. β) Για την παρακολούθηση της κινήσεως ορισµένων λογιστικών εγγραφών που επαναλαµβάνονται τακτικά, παρέχεται, µετά από έγκριση, του Διοικητικού Συµβουλίου, η ευχέρεια της τηρήσεως και άλλων παραστατι-. κών, που λαµβάνονται χαι αυτά από αριθµηµένα µε αύξουσα αρίθµηση έντυπα στελέχη,. 2. Στα παραπάνω παραστατικά, διατυπώνεται µε σαφΐνεια η αιτία της εκδόσεως, µνηµονεύεται η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις όπου απαιτείται και αναφέρονται τα δικαιολογητιχά που επισυνάπτονται ή σηµειώνεται η ένδειξη παραποµπής σ' αυτά, εφόσον τηρουνται σε ιδιαίτερο αρχείο, µε τα οποία αποδεικνύεται το νόµιµο της επερχόµενης µεταβολής. 3. Τα παραστατικά εκδίδονται από το Λογιστήριο και υπογράφονται από τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου, προσυπογράφονται δε από το Διευθυντή του Ταµείου χαι τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου. 4. Οι εγγραφές στα λογιστικά Βιβλία στηρίζονται πάντοτε σε παραστατικά του παρόντος άρθρου. “Άρθρο 2. Οικονοµικό και Λογιστικό έτος. Το οικονοµικό και λογιστικό έτος του ΄Γαµειου ταυτίζεται µε το γιακό, δηλαδη αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους. >“Άρθρο 3. 1. Τα έσοδα και έξοδα (δαπάνες και παροχές) προσδιορίζονται κάθε σικονοµικό έτος µε βάση τον προύπολογισµό του Ταµείου και χατατάσσονται σ' αυτόν χατά γενικές χατηγορίες και υποχκατηγορίες, σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα. 2. α) Έσοδα θεωρουνται όσα εισπραττονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. β) Έξοδα θεωρούνται όσα“ πραγµατοποιουνται για παροχές και άλλες δαπάνες χατά τη ξιάρκεια του οικονοµικού έτους. 3. Ανάλογα µε τον πάγιο ή µη χαρακτήρα τους, τα έσοδα και τα έξοδα διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα χαι κατατάσσονται κατ' είδος οµάδας και χατηγορίας ανάλογα µε την αιτία και τη φύση τους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. - “Άρθρο 4. Κατάρτιση και έγκριση Προύπολογισµού. Ε 1. Ο Προθπολογισµός κάθε οικονοµικού έτους καταρτίζεται από το Λογιστήριο του Ταµείου ξεχωριστά για κάθε κλάδο ασφάλισης (Κύριας και Επικουρικής) πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους και υποβάλλεται για έγχκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο από το Διευθυντή του Ταµείου συνοδευόµενος από την Εισηγητική έκθεση, που περιέχει ανάλυση και αιτιολόγηση των επί µέρους κονδυλίων των προβλεποµένων εσόδων χαι εξόδων. .2. Ο Προυπολογισµός µε την Εισηγητική έκθεση µετά την ἐγκρισή του από το Διοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα τουλάχιστον µήνα προ της ενάρξεως του οικονοµικού έτους. 5. Εκτέλεση 1. Κάθε εισήγηση στο Διοικητικό Συµβούλιο που αφορά την έγκριση δαπάνης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Λογιστηρίου ότι υπάρχει απαιτούµενη πίστωση. 2. Για την παρακολούθηση της εκτελέσεως του Προυπολογισµού το Άογιστήριο τηρεί ιδιαίτερα βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται, σε µείωση των αντίστοιχων πιστώσεων. 3. Η εκτέλεση του Προύπολογισµού κάθε οικονομικού έτους παρατείνεται για δύο για την εισπραξη των εσόδων του έτους που έληξε, καθώς και για την πληρωμη των εξόδων, για τα οποία οι σχετικες υποχρεώσεις έχουν αναληφθεί µέχρι τη λήξη του. “Άρθρο 6. Συµπληρωµατικές πιστώσεις - νέες πιστώσεις. 1. Για την συµπλήρωση των πιστώσεων του Προύπολογισµού, σε περίπτωση που αυτές θα είναι ανεπαρκείς, κατά την εκτέλεσή του, χαθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτωνφαπανών που δεν είναι δυνατό αντικειµενικά να προβλεφθούν χατά την κάτάρτιση του Προθπολογισµού, στην αρχή του σκέλους των εξόδων θα αναγράφεται πίστωση υπό τον τίτλο «Αποθεµάςτικό» µε τη διάκριση «τακτικό» χαι «έχταχτο». , Η τροποποίηση του Προυπολογισµού µετά την ἐγκρισή του από το Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεών. 2. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναγραφοµένων αποθεµατικών είναι δυνατη η εγγραφη νέας πιστώσεως µε βάση την προβλεπόµενη στην πρόηγούµενη παράγραφο διαδικασία. 4 7. Απολογισµός - Ισολογισµός. 1.α) Μέσα στο µήνα Μάϊο κάθε έτους, συντάσσεται ο απολογισμός του προηγούµενου οικονοµικού έτους στην οποία αναγράφονται χατά τηνιίδια ταξη µε τον Προθπολογισµό οι εισπράξεις και οι πληρωμες του Ταμειου που έχουν προβλεφθεί και πραγµατοποιηθεί χκατά το έτος στο οποίο αναφερεται ο απολογισµός. : β) Με τον απολογισµο κάθε έτους, συντάσσεται και Ο ισολογισµός: που απεικονίζει τη γενική οιχσνοµικη κατάσταση του Ταµείου στις 31 Δαεµβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται: 2. Τα ποσοστά αποσβέσεων των στοιχείν του ενεργητικού του Ταµείου καθορίζονται βάσει των ισχνουσών εκάστοτε διατάζξεων. 3. Ο Ισολογισµός συντάσσεται σύµφωνα µε τις παραδεδεγμενες αρχες της Λογιστικής Επιστημης και περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου που χατατάσσονται ως εξής: α) Πάγιο ενεργητικό και επενδυσεις β) Απαιτήσεις. Καταθέσεις. δ) Διαθέσιµα. ε) Υποχρεώσεις. στ) Αποθεµατικά. {) Λογαριασµοί τάξεως. 4. Ο Απολογισµός και Ισολογισµος εισάγονται προς φηφιση στο Διοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µέχρι τις 31 Μαΐου του ιδίου έτους. “Άρθρο &. Αρχεία Διαχείρίσεως. ΩΏς προς το χρόνο διατηρήσεως στο Ταµείο, του διοικητικού, διαχειριστικού και ασφαλιστικού αρχείου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της ισχυουσας νοµοθεσίας. “Άρθρο 9. Προληπτικός και χατασταλτικός έλεγχος. , Ο προληπτικός και χατασταλτικός έλεγχος της διαχειρίσεως του Ταµείου ασκούνται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. “Άρθρο 10. . Εισπράξεις - Πληρωµές. 1..0Οι. εισπραξεις του Ταµείου ενεργουνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλαδος µε πίστωση των σχετικών λογαριασµών του Ταµείου, που τηρούνται σ' αυτή,. 2. Οι πληρωµες του Ταµείου ενεργούνται από την Αγροτικη Τράπεζα της Ελλάδας ή από την Τράπεζα της Ελλάδας στην οποία είναι κατατεθειµένα αποθεµατικά κεφάλαια, µε εντολές της υπηρεσίας, που εκδίδονται µετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου. . 3. Τα αποθέµατα που σχηµατίζονται πέρα από τις τρέχουσες…υποχρεώσεις του Ταµείου χατατίθενται στην Τράπεζα Ελλάδας τηρουµενων των διατάξεων του Α.Ν. 1611 /1950 και του Ν.Δ. 2999/1954 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. ΄“Άρθρο 11. Προµήθειες. ο Κάθε συµφωνία που συνοµολοτείται για λογαριασµό του Ταµείου για τροµήθειες και εργασίες γενικά, ενεργείται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες περί προµηθειών διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 2. Οι ανωτέρω προµήθειες υπόκεινται σε χάθε περίπτωση, στην έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. 12. Επένδυση χεφαλαΐων. 1. Τα διαθέσιµά χεφάλαια του Ταµείου µπορεί να επενδύονται µεαπόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ααφαλίσεων, τηρουµένων και των διατάξεων γενικών ή ειδικών νόµων, που ισχύουν χάθε φορά, σχετικά µε την τοποθέτηη των χεφαλαΐων των Νοµικών Προσωπων Δηµοσιου Δικαΐου. α) Σε χρωγραφα του Δηµοσίου, σε αξίες εγγυηµένες απ' αυτό και σε µετοχές Τραπεζών, ή Εταιρειων εισηγµενες στο Χρηµατιστήριο. β) Σε ακίνητα. ' Ὑ) Σε δάνεια προς ασφαλισµένους και συνταξιουχους του Ταµειου 2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν: α) Την αγορά ετοΐµων ή µισοτελειωµένων κτισµάτων εντός σχεδίου πόλεως της Αθήνας χκαι του Πειραιά για την εκµετάλλευση, ήγια την εγκατάσταση υπηρεσιών του Ταµείου ή την αγορά οικοπέδων χαι κτισµατων οικοπεδικής αξίας. . β) Την ανοικοδομηση σε ιδιόκτητα οικόπεδα του ΄Γαµειου, δηλαδη την ανεγερση χτιριου ή επέχταση κτισµάτων του, µε σχοπό την στεγαση των υπηρεσιων ή την εκµετάλλευση και την ανέγερση τουριστικών χεντρων ή κτιρίων. …'Αρθρο 13. Αγορά ακινήτων -- Ανοικοδοµήσεις. 1. Για την αγορά και ανοικοδόµηση ακινήτων απαιτείται: α) Σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να χαθορίζεται, και το ανώτερο όριο του ποσού το οποίο πρόκειται να διατεθεί για το σκοπό αυτό. β) Έγκριση της παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αποδέσµευση των απαιτουµένων χεφαλαΐων. 2. Η διαδικασία επιλογής και αγοράς ακινήτων διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. Α/τος 715/79 (ΦΕΚ 212 χαι δεν επιτρέπεται σε χαµµιά περίπτωση η υπογραφή του Συµβολαίου της αγοραπωλησίας΄ πριν από την παροχή της έγγραφης έγκρισης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Για την ανοικοδόµηση σε ιδιόκτητα γήπεδα, στην οποία περιλαµβάνεται και η χατεδάφιση των παλαιωμένων κτισµάτων που βρίσκονται επ' αυτών, καθώς χαι για την επισχευη ή ξδιαρρύθµιση ακινήτων ιδιόκτητων χτισµάτων του Ταµείου τηρείται η διαδικασία η προβλεπόµενη για τα Δηµόσια Έργα. γ “Άρθρο 14. ο κ ο Φύλαξη Χρεωγράφων. Τα χρεώγραφα που βρίσκονται στην κυρζότητα και κατοχή του Ταµείου καταθέτονται για φύλαξη στο όνοµα αυτού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλη Τράπεζα που ορίζεται από το Α. Σ του Ταµείου, µε ίσους ορους “Άρθρο Ι5. Δάνεια. Μερός των διαθεσίµων χεφαλαΐων του Ταµείου µπορεί µε απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Υπουρτου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεών να διατίθενται για τη χορηγηση ενυποθΐµκων στεγαστικών και προσωπικών δανείων. Α. Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται σε συνταξιούχους και ασφαλισµένους που έχουν συµπληρώσει πέντε έτη στην ασφάλιση του Ταµείου. 1. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται προς συµπλήρωση του απαιτουµένου πο σού, µόνο για την ανέγερση, επιδιόρθωση ή επέκταση οικοδοµών των δανειζοµένων χαι εφόσον υποβάλλουν στο Ταµείο σχετικό επίσηµο έγγραφο. 2. Το ύψος, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης και το επιτόχκιο των χορηγουµένων δανείων χαθορίζονται µε απόφαση του Α.Σ. και έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οπωσδήποτε µέσα στα πλαΐσια που ορίζουν, εκάστοτε, οι αποφάσεις της Επιτροπής Νοµισµατικών και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας Ελλάδας. 3. Τα δάνεια χορηγούνται µε πρώτη πάντοτε υποθήκη επί του ακινήτου. ΈΕίναι δυνατή η χορήγηση δανείου για ακίνητο που έχει ήδη υποθηχκευθεί εφοσον οµως µε το δάνειο που χορηγείται εξοφλείται η υφιστάµενη υποθήχη επί του ακινήτου. Είναι δυνατη η χορήγγηση δανείου για αχινητο που έχει ήδη υποθηκευθει εφοσον οµως µε το δάνειο που χορηγείται εξοφλειται η υφιστάµενη υποθήκη υπέρ τρίτου, ώστε το Ταµείο να µετατραπεί σε πρώτο ενυπόθηκο δανειστή, 4. Το ακίνητο πρέπει να είναι αστικό, να είναι απαλλαγµένο από κάθε βάρος εµπάγµατο ή ρυµοτοµίας και να ανΐµει εξ ολοκλήρου στον ασφαλισµένο ή ή συν…ταξιούχο, που παρέχευτην υποθήκη ή στη σύζυγο αυτού, εφόσον παραχωρήσει την υποθήκη και να είναι ασφαλισένο σε όλη τη διάρχκεια του δανείου σε Ασφαλιστική Εταιρεία της έγκρισης του Διοικητικου Συµβουλίου του Ταµείου. 5. Το δάνειο χορηγείται µε τον όρο της εκχώρησης υπέρ του ταµείου των προσόδων του υποθηκευµένου ακινήτου που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση του δανείου, εφόσον δεν υπάρχει ιδιοκατοίκηση. 6. Για τη χορήγγηση του δανείου γίνεται εκτίµηση του ακινήτου που προσφέρεται για υποθήκη από τριµελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. από ένα µηχανικό της Νοµαρχίας όπου βρίσκεται το ακίνητο, * ένα εκτιµητή της Κτηµατιχης Τράπεζας της Ελλάδας που υποδεικνύεται από τη Διοικηση αυτής και ένα Οιχονοµικο Έφορο της περιοχής που βρίσχκεται το ακίνητο. 7. Η έκθση της Επιτροπής υποβαλλεται εγγραφως στο Διοικητικό Συµβούλιο για τη χήψη της σχετικής απόφασης σε περίπτωση δε διαφωνίας των µελών για τη λήψη της σχετικής απόφασης σε περίπτωση δε διαφωνίας των µελών της Επιτροπής, σχετικά µε την αξΐα του ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη το µικρότερο ποσό που προτείνεται. 8. Τα έξοδα ελέγχου τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου, ο οποίος ενεργείται από το Νοµικό Σύµβουλο του Ταµείου που τυχόν υπηρετεί σ' αυτό, ή δικηγόρο αυτού ή αν δεν υπηρετούν στο Ταµείο Νοµικός Σύµβουλος ή δικηγόρος, από δικηγγόρο που ορίζεται από το Ταµείο, τα έξοδα εκτιµήσεως της αξίας του ακινήτου, τα έξοδα συντάξεως συµβολαίων, εξάλειψης υποθήκης και κάθε σχετικό γενικό έξοδο, βαρύνουν αποκλειστικά τον δανειζόµενο από τον οποίο χαι προκαταβάλλονται, ανεξάρτητα από τη χορήγηση ή όχι του δανείου. 9. Σε περίπτωση µη σύναψης του δανείου, το Ταµείο υποχρεούται στην επιστροφή του υπολοίπου των εξόδων που έχουν προιαταβληθε'ι µετά την αφαίρεση όλων των δαπανών που τυχόν έχουν γίνει. 10. Η χορηγηση του δανείου ίνεται µε βάσή τους λεπτοµερεστερους όρους τους οποίους τυχόν θα ορισει το Διοικητικό Συμβουλιο του Ταμειου και µέσα στα πλαίσια των κειµένων διατάξεων και των εχκάστοτε αποφάσεων της Επιτροπής Νοµισµατικών και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας Ελλάδας. 11. Το δάνειο εξοφλείται το αργότερο σε δεκαπέντε χρόνια µε την καταβολή εξαµηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων την 1 η Ιανουαρίου και την 1η Ίουλίου χάθε έτους. 12. Επιτρέπεται η εξόφληση των ενυποθήµκων δανείων πριν από την λήξη της προθεµσίας εξόφλησής των, µε την παρακράτηση από το Ταµείο, στην περίπτωση αυτή, των µη δεδουλευµένων τόχων µίας εξαµηνίας καθώς και η µείωση του χρόνου εξόφλησης του δανείου µε ανάλογη αύξηση των χρεωλύτρων µατά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσµο αν µεταβιβασθεί η κυριότητα του ακινήτου εκτός από την περίπτωση που µεταβιβάζεται στα τέκνα αυτού που έλαβε το δάνειο. ΄ Β. Προσωπικά τοκοχρεωλυτικά δάνεια χορηγούνται στους ορισταους συνταξιούχους του Ταµείου χαι στους ασφαλισµένους που έχουν συµπληρώσει τρία έτη ασφάλισης καθώς και στους µονίµους υπαλλήλους πού έχουν συµπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας. 1. Η εξόφληση των δανείων αυτών ενεργείται µε µηνιαΐες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, των οποίων ο αριθµός δεν είναι δυνατό να υπερβεί τις τριάντα έξι (86) και µε επιτόκιο ίσο προς αυτό που εισπράττεται κάθε φορά για τις καταθέσεις Ταµιευτηρίου στις Τράπεζες και ααφάλιστρο µε 2. Η παροχή των δανείων αυτών επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογηµένες από σοβαρές απρόβλεπτες ανάγκες αυτού που θα υποβάλλει αίτηση, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, αφού τηρηθούν οι γενικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Επιτροπής Νοµσµατικών χαι Πιστωτικών Θεµάτων που ισχύουν κάθε φορά για το θέµα αυτό. 3. Το ποσό του δανείου που πρέπει να χορηγηθεί, για µεν τους συνταξιούχους δεν µπορεί να είναι ανώτερο από τρεις µηνιαίες συντάξεις, για δε τους ασφαλισµένους και τους υπαλλήλους του Ταµείου δεν µπορεί να είναι ανώτερο από τις αποδοχές τριών µηνών επί των οποίων αποδίδονται ασφάλιστικές εισφορές. 4. Πριν εξοφληθεί ολοσχερώς δάνειο που έχει χορηγηθεί; σε καµµιά περίπτωση δεν παρέχεται νέα, 5. Η απόδοση των µηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δύσεων πραγµατοποιε'ιται σύµφωνα µε την απόφαση του Διοικητιχού Συµβουλίου, που είναι σχετική µε το θέµα αυτό, είτε µε την παρακράτηση των δόσεων από τον εργοδότη χατά την χαταβολη των αποδοχών του δανειζοµενου, είτε µε την καταθεση, απ' αυτόν που πήρε το της µηνιαίας τοκοχρεωλυτικης δώσης απ' ευθείας στην Τράπεζα, που εχει οριαθεί για το σκοπό αυτό από το Διοιχητιχο Συµβουλιο του Ταµείου, σύµφωνα µε τη σχετική έγγραφη ειδοποΐηση της υπηρεσίας του προς τον υπόχρεο οφειλετη 6. Σε περίπτωση καθυστέρησης µιας δόσης του µηνιαΐου τοχκοχρεωλυτικού δανείου, που χορηγήθηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω, περισσότερο από ένα µήνα, αφότου η δόση χκαταστεί απαιτητή και εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τα οφειλόµενα µέσα σε προθεσµία επτά ({) ηµερών από την χοινοποΐηση σ' αυτόν της σχετικής εντολής του Ταµείου για την πληρωµή, γίνεται αυτοδικαίως αµέσως απαιτητή ολόχκληρο το οφειλόµενο υπόλοιπο κεφα- λαίου χαι δεδουλευµένωντόχκων. 7. Το οφειλόµενο αυτό υπόλοιπο υπολογίζεται µε το νόµηµο τόχκο υπερηµερίας που ισχύει κάθε φορά χαι εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου «περί εισπράξεως των δηµοσιων εσόδων», όπως αυτός τροποποιηθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστερα και ισχυει κάθε φορά σύµφωναµε . την ειδική διαδικασία του νόµου αυτού, χωρίς να αποκλείεται η επιδίωξη της προστασίας των συµφερόντων του Ταµείου µε τη δικαστική οδό. 8. Σε περίπτωση θανάτου ή εξόδου από την υπηρεσία, αυτού που έχει δανεισθεί, το δάνειο που έχει χορηγηθεί παρακρατείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση από τις παρόχές, αν αυτός ή οι απ' αυτόν έλκοντες δικαιώµατα δικαιούνται παροχές από το Ταµείο.. 9. Σε περιπτωση κατά την οποια αυτός που έχει δανεισθεί δεν ξικαιούται παροχές τηρείται η σύµβααση απ' αυτόν ή τους χληρονοµους του, διαφορετικά το Ταµειο προβαίνει στη λήψη των νοµίµων µέτρων γιατην προστασία των συµφερόντων του, ' “Άρθρο 16. Τα άρθρα 7, 1ο, 11, 12 και 20 του Καταστατικού του Ταµείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων όπως. διαµορφώθηκαν µε την Α.Υ.Ε. 54883 1667/ 22.1.40 (ΦΕΚ 48/Β/10:2;,40) και στη συνέχεια όπως τροποποιΐθηκαν και συµπληρώθηκαν τα άρθρα 7, 12 και 20 µε τις Α.Υ.Ε. 8845 /Ε. 289/ 43., Α.Υ.Ε. 17382 (ΦΕΚ 115/Β/16.8.44), Α.Υ.Ε. 48429/Σ. 1172/27.8.53 (ΦΕΚ 195 /Β/8.9.53), Α.Υ.Ε. 40258 953 /3.12.48 (ΦΕΚ 211 +ΒΥ ΑΛΥ.ΙΓ. 27785/Σ. 214/29,4.57 (ΦΕΚ 134/π/ 10.5.57). ΑΥ.Ε. 14629/Σ. 168/5.4.65 (ΦΕΚ 333/Β/19.5.65), καταργούνται από της ισχύος τούτου. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέ. τουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 199} Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονττοι Υωνπ. οικοΝοΝικοΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΑΓ|ΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΜΑΡ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ +
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-01-24 Προεδρικό Διάταγμα 1991/10
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία