ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/104

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Διατίµηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1991. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: . α) Των άρθρων 160 παρ. 2, 161 χαι 312 του Ν.Δ. 186/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» (Α 7). ' β) Του άρθρου 9 του Ν. 998/1979 «Περί Προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289),. 2. Την 4/19.12.1990 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου Δασών. 3. Την Υ 1081 /18.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Παν. Χατζηνικολάου» (Β 327). . Φ. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο . Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 199] σε ολόκληρη την Επικράτεια ο Πίνακας Διατίµησης Δασικών Προϊόντων, µε τον οποίο καθορίζεται ο δηµόσιος δασικός φόρος που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα που παράγονται από µη δηµόσια δάση, κτήµατα και µηπεδινά χορτολίβαδα, καθώς και το µίσθωµα που πρέπει να χαταβάλλεται για τα ίδια προϊόντα που παράγονται από δηµόσια δάση, κτήµατα και µη πεδινά χορτολίβαδα. Ο πίνακας αυτός έχει ως κατωτέρω: 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠπΡΩΤΟ) ο ΠΙΝΑΚΑΣ ' Διατίµησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 1991 (από 1ης Ιανουαριου µέχρι 31 Δεκεµβριου 1991),. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ Α/Α ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΔΑΣΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ' ΔΡΧ. ΦΟΡΟΣ ΔΡΧ. ΔΡΧ. 1 2 3 4 5 6 1. ΚΩΝΟΦΟΡΑ 1. Χοντρή στρογγ. ξυλεία µεγάλου µήµκους (2 µ. και άνω και µέσης . διαµέτρου 20 εκ. χαι άνω): … α) Ερυθρελάτης, Αευκοδέρµου Πεύκης κ.µ. 11.200 1.568 2.296 β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.µ. 10.080 1.411 2.083 7} Μαύρης Πεύχης, Αρκεύθου κ.µ. 9.520 1332 2.016 ) Χαλεπίου Πεύχκης, Τρας. Πεύχκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.µ. 6.160 862 1232 2. Χοντρή στρογγ. ξυλεία µικρού µήµκους (κάτω από 2 µ. και µέσης : διαµέτρου 20 εκ. χαι άνω): α) Ερυθρελάτης, λευκοδέρµου Πεύχης κ.µ. 5.600 784 1.120 β) Ελάτης, Δασικής Πευκης … κ.µ. 5.040 705 . 1.008 ) Μαύρης Πεύκης. Αρχκεύθου κ.µ. 4.480 627 896 8) Χαλεπίου Πεύκης, 'ξραχ. Πεύχης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.µ. 3.360 470 650 Ά. Λεπτή στρογγ. ξυλεία κωνοφόρων µέσης διαµέτρου 10-20 εκ. µή- … χουΞ µ και άνω κ.µ. 6.160 862 1232 4. ογγ. ξυλεία χωνοφορων µέσης διαµέτρου 6-10 εκ. µηκους 8 µ. και άνω κ.µ. 7.840 1.097 1.568 5. Στύλοι ΔΕΉ (σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΔΕΗ) κ.µ. 14.560 2.038 3.965 6. Στυλοι τηλεπ/νιών (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΟΤΕ) κ.µ. 12.320 1725 3.640 7. ογγύλια και σχίζες χκωνοφύρων χκ.µ. 3.024 423 645 &. Κο θρυµατισµού χωνοφόρων 1.792 . 197 235 9. Καυσοξυλα κωνοφύρων τόνν. 2.464 246 347 10. Ξυλάνθρακες κωνοφόρων κ6 19 1,90 448 Η. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ 1. Σπρογγύλη ξυλεία µηκους 1,80 µ. και άνω: 1.1. Μέσης διαµέτρου 20 εκ. και άνω: .. , α) Οξυάς, χαστανιάς, οστρυάς, γαύρου κ.µ. 12.320 1.725 2.576 β) Πρίνου, α κ.µ. 7.840 1.098 1736 ) Λοιπών πΚατυφυλλων εκτος των της παρ. 3 8.064 1.129 1.725 2. Ξτρογγυλη ξυλεία λεύχκης από τεχνητές φυτείες µήµκους 1,00 µ. και άνω χαι µέσης διαµέτρου 25 εχ. και άνω κ.µ. 8.960 ΑΤΕΛΩΣ 1.904 βάσει των αρθρ. 7 παρ. στ. και 179 παρ. 1 Ν.Δ. 86/1989 Ά. Σπτρογγύλη ξυλεία ανεξαρτητου µήκους: 3.1. Μέσης διαµέτρου 25 εκ. και άνω: . α) Δρυός, Πτελέας κ.µ. 11.760 1.646 2.968 3.2. Μέσης διαµέτρου 25 εκ. και χάτω: α) Δρυός, Πτελέας κ.µ. 7.280 1.020 1.960 3.3. Μέσης διαµέτρου 25 εκ. και άνω: α) φιλύρας, φράξου, σφενδάµου κ.µ. 11.760 1.647 2912 Μέσης διαµέτρου 25 εχ. χαι χάτω: α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάµου κ.µ. 7.280 1.020 . 1.960 3.δ. Ανεξαρτήτου Έιαµετρου ΄ . α) Καρυδιάς κ.µ. 19.040 2666 4.704 β) Λουπών χαρυδιάς κ.µ. 24.640 3.4δ50 8,064 ) Λουπών δρυός, πτελέας κ.µ. 14.560 2.039 3.976 δ) Πυξού κ.µ. 11200 1.568 2.520 4. Στύλοι ΔΕΗ πλατυφύλλων (Σύµφωνα µε τις ισχυουσες προδιαγραές της ΔΕΗ) κ.µ. 12.320 1725 3.360 Ε Ξτυλοι τηλεπικοινωνιών πλατυφύλλων (Σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΟΤΕ) κ.µ. 10.080 1.411 . 2.520 6. Σπρογγύλια: 6.1. Μέσης διαµέτρου 25 εκ. χαι άνω: … α) Οξυάς ' 6.160 862 1232 . β) Καστανιάς 7.280 1.020 1.456 6.2. Μέσης διαµέτρου 25 εκ. χαι χάτω: α) Οξνάς 4.030 565 808 β) Καστανιάς χκ.µ. 5.600 1784 1.120 6.3. Λεύχης από τεχνητές φυτειες διαµέτρου 15-25 εχκ. χκ.µ. 5.820 ΑΤΕΛΩΣ 1.176 . άσει των άρθρ. 77 παρ. στ χαι 179 παρ. 1 του » ' Ν.Δ. 86/1969 6.4. Ανεξαρτήτου διαµέτρου στρογγύλια και σχίζες: α) Δρυός, Πτελέας χκ.µ. 6.720 940 1.456 β) Πλατάνου χ.κ.µ. 4.480 - 627 896 1 2 3 4 5 6 {) Οξυάς χικ.µ. 4.260 596 840 Λοιπών πλατυφύλλων . χκ.µ. 3.920 * 5649 784 7. Σχίζες ανεξαρτήτου πλάτους και πάχους:.. α) Οξυάς χκ.µ. 5.040 706 1.008 β) Καστανιάς χκ.µ. 7.280 1.020 ΄ 1456 ) Λοιπών πλατυφύλλων πλην. δρυός 5.040 706 1.008 8. ΣΞύλο θρυµατισµού: . τ ο α) Οξυάς χκ.µ. 2350 260 . 403 β) Λεύχκης από τεχνητές φυτείες χκ.µ. 2240 ΑΤΕΛΩΣ . 392 βάσει των ά ρ. 177 και 179 του Ν.Δ. 86/ ή 1969 ) Λδιπών πλατυφύλλων πλην δρυος χκ.µ. . 1.790 197 302 9, Καυσόξυλα: [ , α) Οξυάς … τόν. 5.040 504 874 β) Καστανιάς, πλατάνου, λεύκης τόνν. 3.690 . 370 678 . ) Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων τόνν. 5.820 582 990 10. ΣΞυλάνθρακες: α) Οξυάς κΚ.Ω.Β. 34 3,4- 178 β) Δρυός και λοιπων πλατυφυλλων 39 3,9 ,78 11. σιδηρου κΚ.Ω.Β. 26 26 5 ΗΠ. ξΩΝΟΦΟβΑ ΙΠΛΑ΄ΓΥΦΥΛΛΑ 1. Ξυλεία ειδικών χρήσεων: 1.1. Μεταλλείων, ορυχείων χ.λπ.: ' . , α) Μέσης διαµέτρου 6 εχ. και χάτω κ.µ. 5.600 784 . 1.120 [ Μεσης διαµέτρου 6 εκ. µέχρι 12 εκ. κ.µ. 7.280 . 1.020 > 1.400 ) Μέσης διαµετρου 12 µέχρι 22 εκ. κ.µ. 8.400 : 1176 . 1.680 1.2. Καπρούλια διαµέτρου 7 εκ. µέχρι 11 εκ.: . α) Μΐµκους 1, ξΟ µ. µέχρι 3 00 µ. κ.µ. 10.080 . 1411 3.013 β) Μήκους 3,00 µ. µέχρι 5,00 µ. κ.µ. 11.420 1.600 3.360 1.3. Οβελοί - Πασσλοι τεµ. 185 19 36 1.4. Καπνόβεργες χιλ. 10.080 1.411 1971 1.δ. Υπορθώµατα αµπέλου χιλ. 5.040. 706 -- 806 1.6. Πλοκόραβδοι κ6Β 5,6 Ο,8& ΄ 18 ΛΟΤΠΕΣ κΑΤΗΓοΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙκΚΩΝ πΡΟΊΟΝτΩΝ ' 1. Ρίζες ερείκης ΚκΩΒ 39 Α 112 2. Καύσιµη ύλη: . . Ε τ α) Θάµνοι και φρύγανα τόνν. 390 39 129 β) Κώνοι ξηροί κ6 3,9 Ο,4 Ο,6 ) Δαδί κ6 5,6 Ο,8& 1,7 3. Ξατραµι (ξυλόπισσα) κ 10 1,4 2,2 4. Παλανίδι, βαλανιδάλευρο, Βάλανοι κτηνοτροφίας 45 ο Ο,5.. 1,1 5. Ρους βαφικός ζχρυσόξυλο), δεφικός (ρούδι, µελιόφυλλα, κληθρό- = α» σχινόφυλλα, σχινάλευρο, χεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδιο ,5 ι 1,8& 6. 8λοιος και φ οιαλευρο πεύχκης, µελιάς και κλήθρας κΚΟΒ 19 2,7 τ 8,9 7. “Άνθη φιλύρας κ6 670 74 134 8. Κώνοι χλωροί: α) Κουκουναριάς κ6 6,7 0,7. 1,7 ξπ ). ΑΛοιπών κωνοφόρων κ6 18 Ο.&. Ο 2 9. όροι δασικών ειδών 78 8,6 15,6 10. Φυτόχωµα από δάση, δασικές και µη πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις 145 1,6 ,8 11. Φυτά αγριελιάς - … τεµ. 13,4 ΑΤΕΛΩΣ . . . . . αρθρ. 179 πα 2 του Ν.Δ.. 86Ρ/ ΄ 1969 ' 12. Δένδρα Χριστουγέννων: . ΄τ ο ' α) Από ελάτη, ξευδοτσουγχα και ερευθρελάτη Τεµ. 1.450 204 . ! 280 β) Από λοιπά δασική είδη Τεµ. 890 125 - 190 13.΄ Ελάδοι χαλλωπιστικοί: . α) Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου τόνν. 4.480 493 ' 762 β) Αρκουδοπούρναρου τόνν. 16.800 1.848 4.144 {) Λοικών ειδών (ιξός κ.λπ.) τόνν. 9.520 1047 2.520 14. Ρητίνη κ6 ΕΕ] ΑΤΕΛΩΣ ΄ 09 . ΄ αρθρ. 175 του Ν.Δ. 86/1969 15. Λειχήνες και βρύα 22 2,4 ο 4,5 16. ρωµατικά και φαρµακευτικά δασικη είδη . Ε ( . (άνθη, φύλλα κ.λπ.) κ6 - 67 Ο,7 1,4Στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 13 Μαρτίου 1991Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ο τΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 105 Τροποποΐηση του Π.Α/τος 77/90 (ΦΕΚ Α36/90) «ΖΊδρυση Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο “ Άµφισσας και έγκριση του Οργανισµού αυτής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου