ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

] Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την χατάργηση του ΣΕΠΤΑ Σώµατος Πραγµατογνωµόνων Τροχαίων Ατυχηµάτων. .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: .1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρου 5 του Ν. 1898/199Ο (ΦΕΚ. 125/90/τ Α) «Τροποποΐηση του Ν.1 703 /1987 ρύθµιση µισθώσεων κατοικιών και άλλες διατάξεις». . 2.Την α«ριθµ. 670/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ΕΏικρατείας, µετά πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: Αρθρο µόνο … 1.Για το ποσό του θα περιελθει στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1898/90, συνιστάται πενταµελής διαχειριστική επιτροπή που αποτελείται από: ν 1)Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών µε βαθµό Α΄ Κλάδου ΠΕ. Φοροτεχνικών µε τον αναπληρωτή του. ; Από τον Πρόεδρο του τέως Δ.Σ. του ΣΕΠΤΑ ή άλλο µέλος του Δ.Σ. µαζί µε τον αναπληρωτή του. Υ) Από τρία άτοµα που ορίζονται από τον Υπουργό Υγειας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων και θα πρέπει να διαθέτουν διοικητικές, σικονοµικές χαι νοµικές γνώσεις, µε τους αναπληρωτές τους. 2.Η ανωτέρω επιτροπή συγκροτείται µε αποφαση του Υπουργου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από της εκδόσεως του παρόντος Π.Δ/τος.. ΄ , 3.Έργο της Επιτροπής είναι: α), Η αποτίµηση της καθαράς περιουαίας του ΣΕΠΤΑ. ' 1)Η εισπραξη των πάσης φύσεως απαιτήσεων και διεκδίκηση των δικαι-. ωµάτων του. … Υ) Η εκπλήρωση των πάσης φύσεως υπόχρώσεών του. 2)Η µεταβίβαση και παράδοση των στοιχείων του ενεργητικού στόο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. . 4.Η επιτροπη πρέπει να περατωσει το έργο της εντός προθεσμιας τριων (&) µηνών από της ηµεροµηνίας διορισµού της. 5.Τα διάφορα αντικείµενα της χινητής περιουσίας του ΣΕΠΤΑ µπορούν να παραχωρηθούν δωρεάν µε απόφαση του Υπ΄ουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων σε φορεία Δηµοσιου ή Ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς σε Σωµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ή σε Σωµατεία Γονέων χαι Κηδεµόνων ατόµων µε ειδίκές ανάγκες. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθετουµε τη δηµοσίευση και εχτέλεση του παρόντος Π.Δ/τος. ν
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία