ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/123

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποΐηση του Π.Δ. 545/1985 «Κύρωση Οργανισµού Ανωτάτης Σχολής Πολέµου» ΦΕΚ 194/18.10.1985 (τ.Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ' ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Άρθρο 30 ΄ Προέλευση - Προκήρυξη Διαγωνισ µ ού Προσόντα Υποφηφίων Σπουδαστών 1 . Προέλευση Σπουδαστών β α . Στο διαγωνισ µ ό συ µ µ ετέχουν οι αξιω µ ατικοί του Στρατού Ξηράς όλων των “ Όπλων και από τα Σώ µ ατα του Τεχνικού, Εφοδιασ µ ού -- Μεταφορών και Υλικού Πολέ µ ου που επελέγησαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συ µ βούλιο . . . . β . Οι « ξιω µ ατικοΐί-του υγειονο µ ικού εισάγοντάι στη Σχολή, χωρίς να συ µ µ ετέχουν στο διαγωνισ µ ό µ ε επιλογή του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συ µ βουλίου κατόπιν προτάσεως της Διευθύνσεως Υγειρνο µ ικού του ΓΕΣ . 7 . Μπορεί να επιλεγούν για φοίτηση στη Σχολή και αξιω µ ατικοί των λοιπκών Σω µ άτων του Στρατού Ξηράς µ ε πρόταση των αρ µ οδίων διευθύνσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού και απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συ µ βουλίου, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών . δ . Είναι δυνατή η φοίτηση στην Ανωτάτη Σχολή Πολέ µ ου αξιω µ ατι . κών των λοικών Κλάδων των Ενόπλων Δυνά µ εων, χκαθώς χαι των Σω µ άτων Ασφαλείας . 2 . Προκήρυξη Διαγωνισ µ ού α . Ο διαγωνισ µ ός εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή προκηρύσσεται µ ε διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στην οποία καθορίζονταις . Η ) Ο αριθ µ ός των αξιω µ ατικών που θα εισαχθούν συνολικά των “ Όπλων και χωρισ µ ένα των Σω µ άτων . 2 ) Ο χρόνος και ο τόπος, στον οποίο θα λάβει χώρα ο διαγωνισ µ ός . 3 } Τα αντικεί µ ενα, στα οποία θα εξετασθούν . [ 4 ) Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποφηφίων σπουδαστών . 5 ) Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων χαι προτάσεων για τη συ µ µ ετοχή τους, καθώς και τα απαιτού µ ενα δικαιολογητικά . β . Όλοι οι υποφήφιοι σπουδαστές, εξετάζονται από κοινού στα παρακάτω θέ µ ατα: . ' * 1 } Γενικής Μορφώσεως 2 ) Σπρατιωτικής Ιστορίας ΄ ) Σπτρατιωτικής Γεωγραφίας 7 Τ . Οι υποφψήφιοι σπουδαστές των ' Όπλων εξετάζονται επί πλέον χαι στα εξής αντικεί µ ενα: . , 1 } Σε δύο τακτικά θέ µ ατα στο λαίσιο του Τακτικού Συγκροτή µ ατος Συντάγ µ ατος Πεζικού ή Ταξιαρχίας . ' 2 ) Στους Στρατιωτικούς Κανονισ µ ούς, οι οποίοι αφορούν στην τακτική χρησι µ οποΐηση των Μονάδων όλων των “ Όπλων . δ . Οιυποψήφιοι σπουδαστές των Σω µ άτων εξετάζονται επί πλέον στα παρακάτω αντικεί µ ενα . ο 1 ) Σε δύο ειδικά τακτικά θέ µ ατα ( Διοικητικής Μερί µ νης ) . 2 ) Στους Στρατιωτικούς Κανονισ µ ούς, οι οποίοι αφορούν στην τακτική χρησι µ οποΐηση των Μονάδων των Σω µ άτων . ε . Το Γενικό Επιτελείο Στρατού µ ε άλλη διαταγή του καθορίζει τις η µ ερο µ ηνίες και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, κοινοποιεί τους πίνακες των επιλεγέντων από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συ µ βούλιο προς συ µ µ ετοχή στο διαγωνισ µ ό αξιω µ ατικών και στη συνέχεια η εκδίδει διαταγή, στην οποία παρέχει λεπτο µ ερείς οδηγγίες νπο χρεώσεων των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων . 3 . Προσόντα Υποψφηφίων Σπουδαστών α . Στο διαγωνισ µ ό: µ πορούν να συ µ µ ετάσχουν αξιω µ ατικοί “ Όπλων και Σω µ άτων, οι οποίοι έχουν βαθ µ ό τουλάχιστον Λοχαγού και συγκεντρώνουν τα παρακάτω προσόντα . 1 } Ουσιαστικά Προσόντα: . . α ) Τα προβλεπό µ ενα από τον ισχύοντα κάθε φορά Νό µ ο « Περί ιεραρχίας και προαγωγών αξιω µ ατικών των Ενόπλων Δυνά µ εων » για την προαγωγή τους χατ ' εκλογή, ΄ β ) Η τελευταία κρίση τους να είναι χατ ' εκλογή ή κατ ' αρχαιότητα στο βαθ µ ό του Υπολοχαγού για τους Λοχαγούς . 2 } Τυπικά Προσόντα: α ) Να είναι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ενελπίδων ή άλλου ισοτί µ ου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύ µ ατος του Εσωτερικού ή Εξωτερικού . ' β ) Να έχουν στρατολογική ηλικία όχι µ εγαλύτερη των σαράντα ( 40 ) ετών την 31 Δεκε µ βρίου χατά το έτος διενεργείας του διαγωνισ µ ού, σύ µ φωνα µ ε τον εκάστοτε ισχύοντα νό µ ο « Περί Στρατολογίας » . Να συ µ πληρώνουν µ έχρι 31 Δεκε µ βρίου του έτους διενεργείας του διαγωνισ µ ού, ένδεκα ( 11 ) τουλάχιστον έτη, ως µ όνι µ οι αξιω µ ατικοί . δ ) Οι Λσχαγοί να συ µ πληρώνουν τον προβλεπό µ ενο χρόνο διοικήσεως µ έχρι την 31 Δεκε µ βρίου του έτους υποβολής των προτάσεων συ µ µ ετοχής τους στο διαγωνισ µ ό . - ε ) Να έχουν, ανεξάρτητα βαθ µ ού, αποφοιτήσει µ ε βαθ µ ό « Λίαν καλώς » και άνω, από το αντίστοιχο τ µ ή µ α της Σχολής του “ Όπλου ή Σώ µ ατός τους, το οποίο προβλέπεται για τον χατεχό µ ενο βαθ µ ό . Αυτοί, που δεν έχουν αποφοιτήσει από τα ως άνω τ µ ή µ ατί της Σχολής του “ Όπλου ή του Σώ µ ατός των δύνανται, εφόσον έχουν τα λοιπά προσόντα, να συ µ µ ετάσχουν στον εισιτήριο διαγωνισ µ ό, αλλά µ ετά την επιτυχία τους και προ της φοιτήσεώς τους στη Σχολή, υποχρεούνται να φοιτήσουν στα τ µ ή µ ατα αυτά, από τα οποία πρέπει να αποφοιτήσουν µ ε βαθ µ ό « Λίαν Καλώς » και άνω, σε περίπτωάη που δεν αποφοιτήσουν µ ε βαθ µ ό « Λίαν Καλώς » και άνω δεν εισάγονται στην Ανωτάτη Σχολή Πο . λέ µ ου και έτσι ακυρώνεται η επιτυχία τους . β . Οι αξιω µ ατικοί των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνά µ εων πρέπει να έχουν τα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 α ( 1 ) , του άρθρου αυτού . γ . Οι αξιω µ ατικοί των Σω µ άτων Ασφαλείας, πρέπει να έχουν τα προβλεπό µ ενα προσόντα από τις ισχύσυσες σχετικές διατάζεις για την προαγωγή τους κατ ' εκλογή, . ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Άρθρο 31 Γενικά - Σύνταξη - Κύρωση - Υπαγόρευση Θε µ άτων 1 . Γενικά . α . Οι λεπτο µ έρειες διεξαγωγής του εισιτηρίου διαγωνισ µ ού χκαθορίζονται από τον παρόντα οργανισ µ ό και µ ε διαταγή της Σχολής, η οποία έχει την όλη ευθύνη διεξαγωγής των εισιτηρίων διαγωνισ µ ών . β . Το Γενικό Επιτελείο Σπρατού συγχκροτεί µ ε διαταγή του τις απαραίτητες επιτροπές για τη διεξαγωγή του εισιτηρίου διαγωνισ µ ού µ ε την οποία καθορίζει και τα καθή µ κοντα αυτών . γ . Οι συγκροτού µ ενες επιτροπές είναι: 1 } Επιτροπή Επιβλέψεως ΄ 2 ) Επιτροπή Βαθ µ ολογίας 3 ) Επιτροπή Αποκαλύψεως δ . Η διεξαγωγή του ΄διαγωνισ µ ού λα µ βάνει χώρα στην έδρα της Ανωτάτης Σχολής Πολέ µ ου ή και άλλο χώρο ταυτόχρονα και σύ µ φωνα µ ε τις διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού . ε . Η Σχολή προετοι µ άζει και χορηγεί την αναγκαισούσα γραφική ύλη και τους χάρτες . . 2 . Σύνταξη - Κύρωση - Υπαγόρευση Θε µ άτων α . Τα τακτικά θέ µ ατα, τα θέ µ ατα των Στρατιωτικών Κανονισ µ ών, ως και τα θέ µ ατα των λοιπών µ αθη µ άτων αυντάσσονται από την Ανωτάτη Σχολή Πολέ µ ου, ιδιόχειρα από το συντάκτη ( αντίγραφα τόσα, όσες και οι πόλεις που διενεργείται ο διαγωνισ µ ός ) και παραδίδονται ενώπιον των υποψηφίων, µ έσα σε σφραγισ µ ένο φάκελλο στον Πρόεδρο της Επι . τροπής Επιβλέψεως, ο οποίος αφού διαπιστώσει το απαραβίαστο του φακέλλου αποσφραγγίζει αυτόν . β . Στη συνέχεια παραδίδει για δακτυλογράφηση και πολυγράφηση ή φωτοτύπηση αυτά µ έσα στην αίθουσα εξετάσεων και εξασφαλίζει το απόρρητο µ έχρι της διανο µ ής των αντιγράφων στους υποφηφίους αξνω µ ατικούς . * “ Άρθρο 32 Υποχρεώσεις Διαγωνιζο µ ένων - Παράδοση Αρίθ µ ηση - Ασφάλεια Γραπτών 1 . Υποχρεώσεις Δαγωνιζο µ ένων α . Οι υποφψήφιοι σπουδαστές πρέπει να προσέρχονται στον ορισθέντα χώρο εξετάσεων την καθορισθείσα ώρα . Κάθε υποψήφιος ο οποίος θα προσέλθει µ ετά την έναρξη υπαγορεύσεως του θέ µ ατος ή τη διανο µ ή του τακτικού θέ µ ατος, βαθ µ ολογείται µ ε µ ηδέν µ όνο στο θέ µ α αυτό και µ πορεί να συ µ µ ετάσχει στις περαιτέρω εξετάσεις . β . Απαγορεύεται στους διαγωνιζο µ ένους η µ εταξύ των συνεννόηση ή χρήση κει µ ένων και βοηθη µ άτων τα οποία δεν χορΐγγησε η υπηρεσία . Οι παραβάτες διατάσσονται να εξέλθουν από την αίθουσα, αφού παραδώσουν το γραπτό τους το οποίο βαθ µ ολογείται µ ε µ ηδέν . 7 . Η έξοδος από την αίθουσα απαγορεύεται . Σε απόλυτη ανάγχκη επιτρέπεται µ όνο κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου της Επιτροπής Επιβλέψεως . δ . Οι ξιαγωνιζό µ ενοι υποχρεούνται να αναγράφουν επάνω στα φύλλα διαγωνισ µ ού και στον καθορισ µ ένο χώρο κάτω από το αδιαφανές χαρτί το ονο µ ατεπώνυ µ ό τους και τα λοιπά ε µ φαινό µ ενα σε αυτό στοιχεία . Τα φύλλα διαγωνισ µ ού αφραγίζονται προ της διανο µ ής µ ε ειδική αφραγίδα . ε . Ενδείξεις πάνω στο χαρτί του διαγωνισ µ ού, ο οποίες δύνανται να ως αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας του διαγωνιζο µ ένου, απαγορεύονται . Κάθε δε τέτοιο γραπτό, το οποίο φέρει ενδείξεις µ ηδενίζεται . * στ . Το Γενικό Επιτελείο Στρατού δύναται να λάβει κάθε άλλο µ έτρο για την εξασφάλιση αδιαβλήτου του διαγωνισ µ ού είτε προ της ενάρξεως αυτού, είτε χατά τον χρόνο διεξαγωγής του . Προς το ακοπό αυτό παρίσταται στις εξετάσεις νό µ ι µ α εξουσιοδοτη µ ένος αντιπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού . # ζ . Η Ανωτάτη Σχολή Πολέ µ ου επιδίδει τις οδηγίες των εισαγωγικών εξετάσεων στους υποψηφίους, µ όλις αυτοί παρουσιασθούν στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων . ΄ 2 . Παράδοση - Αρίθ µ ηση - Ααφάλεια [ Γραπτών α . Μετά το πέρας του διαγωνισ µ ού, κάθε υποψήφιος προσέρχεται στην επιτροπή έχοντας στα χέρια του το γραπτό αποκαλυ µ µ ένο και το δελτίο ταυτότητάς του . , β . Μετά τον έλεγχο της ταυτότητας χαλύπτει το ονο µ ατεπώνυ µ ο και παραδίδει το γραπτό µ αζί µ ε τα υπόλοικα σχεδιαγρά µ µ ατα και πίνακες, εφόσον υπάρχουν τέτοια, στην επιτροπή, . . , 7 . Η επιτροπή επιβλέψεως παραλα µ βάνει τα γραπτά µ έσα στην καθορισ µ ένη ώρα και αναγράφει σ ' αυτά τον αριθ µ ό των φύλλων χαρτιού σχεδιαγρα µ µ άτων ή πινάκων από τα οποία απαρτίζεται το γραπτό . δ . Μετά την παραλαβή των γραπτών η επιτροπή επιβλέψεως συντάσσει ονο µ αστική κατάσταση των κλχηθέντων και µ η παρουσιασθέντων υποφηφίων σπουδαστών, ως και πρωτόκολλο παραδόσεως των γραπτών των διαγωνισθέντων . Παραδίδει αυτά µ έσα σε δέ µ α το οποίο σφραγίζεται µ ε ισαπανικό χηρό στον πρόεδρο της Επιτροπής Βαθ µ ολογίας, από τον οποίο και υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο . ε . Η επιτροπή βαθ µ ολογίας παραλα µ βάνει τα γραπτά και συνέρχεται σε µ ία αίθουσα της Ανωτάτης Σχολής Πολέ µ ου, η οποία διατέθηκε σ ' αυτή . Αποσφραγίζει τα δέ µ ατα των γραπτών και αριθ µ εί αυτά κατ ' αὖξοντα αριθ µ ό µ ε χκόκκινο µ ολύβι, αφού επιση µ άνει εκείνα τα οποία κατά την κρίση της φέρουν στοιχείά αναγνωρίσεως της ταυτότητας του νποψηφίου . Για τα γραπτά αυτά συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται από τον πρόεδρο της επιτροπής βαθ µ ολογίας στην Ανωτάτη Σχολή Πολέ µ ου µ αζί µ ε τα υπόλοιπκα γραπτά . στ . Τα γραπτά στη συνέχεια ασφαλίζονται µ έσα σε κιβώτιο µ ε τη χρήση τριών κλειδιών ασφαλείας . ο ο ' “ Άρθρο 33 Διόρθωση - Βαθ µ ολογία - Αποκάλυφψη Γραπτών 1 . Διόρθωση και Βαθ µ ολογία Γραπτόν α . Η διόρθωση και η βαθ µ ολογία των γραπτων είναι έργο της επιτροπής βαθ µ ολόγίας του θέ µ ατος . β . Αυτή, ενεργείται στην Ανωτάτη Σχολή Πολέ µ ου % αλλού, ανάλογα µ ε τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού και της Σχο . Χής . 7 . Προ της ενάρξεως της βαθ µ ολογίας ο πρόεδρος καλεί τα µ έλη της επιτροπής και παρέχει οδηγίες για την αξιολόγηση των γραπτών . δ . Κάθε µ έλος της επιτροπής βαθ µ ολογεί χωριστά τα γραπτά και ση µ ειωνει σε φυλλο χαρτιού τον αριθ µ ό του γραπτού χαι το βαθ µ ο, τον οποίο εκτι µ ά από Ο-- 20 . . ε . Μετά τη βαθ µ ολογία από όλα τα µ έλη ο προεδρος της επιτροπής βαθ µ ολοτιας συγκαλεί σε σύσκεψη τα µ ελη αυτής και προβαινει στο συντονισ µ ό της βαθ µ ολογίας προς το σκοπό όπως κανένα γραπτό να µ η φέρει βαθ µ ολογια µ έλους, η οποία να διαφερει του προέδρου ή του άλλου µ έλους χκατά δύο µ ονάδες περισσότερες ή λυγότερες . στ . Σε περίπτωση που παρουσιασθεί τέτοια διαφορά, αναζητείται το γραπτό µ ε το σχετικό αριθ µ ό και βαθ µ ολογείται από χοινού χαι έτσι τροποποιείται η βαθ µ ολογία ή του µ έλους ή του προέδρου . ζ . Κατά το συντονισ µ ό τίθενται οι βαθ µ ολογιες ολογράφως και αριθ µ ητικώς µ ε χόχκχκινο µ ολύβι επί των γραπτων και στη θέση της ειδικής αφραγίδας . Στη συνεχεια µ ονογράφονται από τον Προεδρο και τα µ έλη της επιτροπής στην αντίστοιχη θέση και εξάγεται ο µ έσος όρος, η . Μετά το πέρας της βαθ µ ολογίας συντάσσεται πρακτικό . Στη συνέΧεια ο πρόεδρος της Επιτροπης υποβαλλει στο Διοικητή της Σχολής µ έσα σε φάκελλο αφραγισ µ ένο µ ε ισπανικό κηρό και µ ε απόδειξη το πρακτικό βαθ µ ολογίας και τα γραπτά καλυ µ µ ένα . θ . Αυτά µ ε µ έρι µ να της Ανωτάτης Σχολής Πολέ µ ου διαβιβαζονται στην επιτροπή αποκαλύψεως . 2 . Αποκάλυψη Γραπτών . . α ) Το έργο αυτό ανατίθεται στην επιτροπή αποκαλυφεως, η οποία συΥκροτείται µ ε διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού . β ) Το έργο της επιτροπής είναι: ) Να αποκαλύφει τα γραπτά . ' 2 ) Να συ µ πληρώσει πρακτικό βαθ µ ολογιας και αποκαλύψεως στις στήλες Βαθ µ ός - ή Σώ µ α - Ονο µ ατεπώνυ µ ο για κάθε µ άθη µ α . 3 ) Να εξαγάγει τα αποτελέσ µ ατα κάθε υποφηφιου και να συνταξει πίνακα αποτελεσ µ άτων . Ὑ ) Για την εξαγωγη του αποτελεσ µ ατος κάθε υποφηφιου, πολλαπλασιάζει το δοθέντα από την Επιτροπη Βαθμολογιας βαθ µ ο καΘε µ αθή µ ατος επί το συντελεστή αυτού . δ ) Συντελεστές των Μαθη µ άτων είναι οι παρακάτω: 1 } Τακτικό θέ µ α: 10 2 ) Θέ µ α Γενικής Μορφωσεως . . 8 3 ) Στρατιωτική Ιστορία: ΄ 6 4 ) Στρατιωτική Γεωγραφία: 6 8 ) Στρατιωτικοί Κανονισ µ οί: ό 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διάτάγµατος αρχιζει από τη δηµοσιευση του ατην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργο Εθνικής “Άµυνας αναθετουµε τη δηµοόευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα;, 27 Μαρτιου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. κΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓοΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ.
Άρθρο 34 "Επιτυχοντες - Αποτυχοντες - Κύρωση Πινάκων - Πρόσκληση"
1.  
  Επιτυχόντες - Αποτυχόντες
 1. Με βάση τον πίνακα της επιτροπής αποµαλύφεως η ΔΕΚΠ/ΓΕΣ. συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων (κατά σειρά επιτυχίας) και αποτυχόντων αξιωµατικών Όπλων και άλλον πίνακα για τους αξιωματικους Σωµάτων.
 2. Επιτυχόντες θεωρουνται οι πρώτοι κατά σειρα επιτυχίας µεχρι τον χαθορισθεντα αριθµό εισακτέων χαι οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει σύνολο µορίων στα µεν δύο τακτικά θέµατα 200 και άνω σε όλα δε τα θέµατα του διαγωνισµού 460 χαι άνω (εξαγωτη αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 2γ). ) Επιτυχόντες επίσης θεωρούνται και καλούνται για φοίτηση καθ' υπέρβαση, όλοι οι ισοβαθµίσαντες µε τον τελευταίο επιτυχοντα, ο οποίος καταλαµβάνει την τελευταία θέση που ορίζεται από τη διαταγή προκηρύξεως του διαγωνισµού, για τα “Όπλα χαι τα Σώµατα.
 3. Οι µετά τη συµπλήρωση του αριθµου των εισακτέων Όπλων και Σωματων ως και οι συγκεντρώσαντες από τους υποφηφίους κάτω των . ανωτερω βάσεων (200, 460) θεωρούνται επιτυχόντες του διαγωνισµού.
 4. Τα γραπτά των διαγωνισθεντων δεν υπόχεινται σε αναθεωρηση Αυτά καταστρέφονται µετά την παρέλευση τριών µηνών από του πέρατος του διαγωνισµού
2.  
  Κύρωση Πινάκων - Πρόσκληση
 1. Οι υπό τόυ Γενικού Επιτελείου Στρατού / Διευθυνση Εκπαιδεύσέως συνταχθέντες πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων Αξιωµατι. κχών χυρούνται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
 2. Με άλλη διαταγη του Γενικού Επιτελείου Στρατού καλούνται προς φοίτηση οι επιτυχόντες στο διαγωνισµό αξιωµατικοί. ή) Οι αξιωματιχοι που αποφοιτούν από τη ΣΤΕΑΜΧ - ΣΤΗΑΔ ΣΤΕΑΤΧ ή Σχολή Πανεπιστημιαιου επιπέδου εσωτεραου ή κού δεν µπορούν να φοιτήσουν στη Σχολη, πριν περάσουν δύο (2) χρονια από την αποφοίτησή τους, εκτός αν πρόχειται να καταληφθούν από το όριο ηλικίας για φοίτηση. 6} Επιτρεπεται η αναβολή φοιτήσεως µόνο για λογους υγείας ή για υπηρεσιακούς λόγους, που διαρκεί µέχρι δύο (2) εκπαιδευτικές σειρές.
 3. Οι αξιωµάτικοί, που για λόγους υγείας διακόπτουν τη φοίτησή τους καλούνται σε µια από τις δύο εποµενες εκπαιδευτικες σειρες ' στ) Τα θέµατα των 2γ, δ, ε ρυθµίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο «Περί Εκπαιδεύσεως Στελεχών του Στρατού Ξηράς»
Άρθρο 48 "Στο άρθρο 48 παραγραφος 1 του αυτού Προεδρ…ου Διατατµατος διαγράφεται η φράση «Ειδικά για την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο λαµβάνεται υπόφψη χαι ο βαθµός της δοκιµασίας του άρθρου 34». ΄“Άρθρο 2 |"
1.  
  Στην Ανωτατη Σχολή Πολέµου χατά το έτος 1991 θα φοιτήσουν;
 1. [Γεννηθείς µέχρι και το έτος 1950 κατόπιν επιλογής από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο και θ& υφίστανται τις προκαταρκτικές εξε- τάσεις, όπως µέχρι τώρα
 2. Γεννηθέντες το ετος 1951 και νεωτερον κατόπιν εισαγωγιιων εξετάσεων, :. ,.
2.  
  Το προβλεποµενο από το άρθρο 30 παραγραφος 3α(2)(β) του παρόντος ανώτατο όριο ηλικίας των καλουµένων για φοίτηση αξιωµατιχών. αυξανεται µεχρι και το έτος 1993 στο 4δο έτος.
 • Τις υπ' αριθµό 261/26.11.1990 και 14/11.1.190] γνωµοδο.τήσεις του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συµβουλίου. ΄ ' δ. Την υπ' αριθµό 126/8.3.190] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αµύνης. ' . ε. Την υπ' αριθµό Πρωτοκόλλου Υ.1019/20.4.1990 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αµύνης Αλεξάνδρου Παπαδόγγονο (ΦΕΚ 286/20.4.1990 'Με πρόταση του Αναπληξωτή Υπουργού Εθνικής Αµύνης, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Τα άρθρα 30 έως 34 (µέρος Τέταρτο) και 48 του Οργανισµού της Ανωτάτης Σχολής Πολέµου (ΣΚ 5-51), που χυρώθηκε µε το Π.Δ. 545/1985 (ΦΕΚ 194/18.10.1985 τ.Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1990/1019 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1019 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία