ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/127

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισµός του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλισης Πρόνοιας και Ασθένειας Λιµενεργατών Πειραιως

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις: 1)Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά :Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985), β Του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1586/ 1986 «Βαθµολογικη διάρς θρωση των θέσεων του Δημοσιου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαϊού και των Οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διαταξιις» (ΦΕΚ 37/Α/1.4.1986),. 7- Της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1320/ 1983 «Πρόσληφη στο Δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ό6/Α/1983). 2)Της παρ. 3 του άρθρου 20 του Π.Δ. 611 /1977 «Περί κωξδικοπουησεως εις ενιαΐον κείµενον, υπό τίτλον «Υπαλληλιχος Κώδιξ» των ισχυουσών διατάξεων των αναφεροµένων εις την χατάστασιν των υπαλλήλων του Δημοσιου και των Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 198/Α/1977). 2.Την Υ. 1140/1051173/1390/0001/9.7.90 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικώνν» (ΦΕΚ 420/Β/1990).. &. Την αρ. 399/ 14.8.1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων χαι του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προνοίας και Ασθενειας Λιµενεργατων Πειραιως αποτελούν Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται τα πιο χάτω τµήµατα και γραφεία. 1.Τµήµα Ασφάλισης Μητρώου και Ελέγχου Εσόδων. . Τµήµα Ασθένειας. . Τµήµα Εφάπαξ και Περιοδικών Βοηθηµάτων. . Τµήµα Οικονοµικού, . Τµήµα Υγειονόµικού. . Γραφείο Διοικητικού. . Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων. “Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Διεύθυνσης - Ο» % ο Οι αρµοδιοτητες της Διεύθυνσης υπάγονται στα πιο χάτω θεµατα που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων χκαι Γραφείων αυτής ως εξής: Τµήµα Ασφάλισης Μητρώου και Ελέγχου Εσόδων. 1)Συνταξη ειδικού µητρώου των άµεσα ασφαλισµένων στο Ταμειο, εν ενεργεία και συνταξιούχων : εργατών Ο.Λ.Π. των µελων οικογενείας και των δικαιοδόχων τους. Σ' αυτά απεικονίζεται εκτός των άλλων η πλήρης εργασιακή τους χατάσταση µε βάση πιστοπονητικά του ΟΛΠ. ΄β)-Τήρηση ατοµικών στοιχείων σε ξεχωριστούς φακέλλους για τους πιο πάνω ασφαλισµένους, µε όλα τα έγγραφα, που είναι απαραίτητα και από τα οποία ενηµερώνονται τα µητρώα τους. … Ενηµέρωση µε ειδικό σηµείωµα των Τµηµάτων Ασθένειας και εφάπαξ και Περιοδικών βοηθηµάτων, για την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισµένων χαι για χκάθε άλλο στοιχείο, που τυχόν ζητηθεί. 1) Σύνταξη στατιστικών πινάκων µε οικονοµικά και πληθυσµιακά µεγέθη. 2)Τηρηση ειδικών ατοµικών µερίδων µε τις εργατοεργοδοτικες εισφορές των εν ενεργεία εργατών που οφείλονται από τον ΟΛΠ στο Ταµείο, χαθώς χαι ειδικών ατοµικών µερίδων των συνταξιούχων ασφαλισµένων στον Κλάδο Ασθένειας του Ταµείου, για τον έλεγχο της κράτησης σις αποδοχές των συντάξεών τους που πρέπει να αποδίδονται από το ΙΚΑ στο Ταµείο. 3)Επιµέλεια και ευθύνη για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων από εργατοεργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις από συντάξεις χκαι Ο Υπολογισµός και επιβολη προσΘετων τελών, σύµφωνα µε το νόµο και λήφψη κάθε αναγκαστικού µέτρου για την εισπραξη καθυστερουµένων εισφορών. Τµήµα Ασθένειας 1)Έχκδοση οικογενειακών βιβλιαρίων ασθένειας, ενηµέρωσή τους και θεώρησή τους κατ' έτος. 5)Έχκδοση εισιτηρίων νοσηλείας µε βάση τη γνωµάτευση του Προισταµένου του Τµήµατος Υ γειονοµικού. {) Συγκέντρωση και έλεγχος κάθε λογαριασµού των συναλλασσοµενων µε το Ταµείο δηλ. Νοσηλευτικού Ιδρύµατος (Δηµοσίου Νοσοχκοµείου, Ιδιωτικής Κλινικής κ.λπ.) εξεταστικών ιατρικών χέντρων, αχτινολογικών χαι µικροβιολογικών εργαστηρίων, φαρµακοποιών, γιατρών κάθε ειδικότητας, που αµοίβονται χατ' επίσκεψη ή µε ετήσια αµοιβή (µίσθωση έργου), φυσιοθεραπευτών, προµηθευτών βοηθητικών µέσων και λοιπών συµβεβληµένων µε το Ταµείο χαι διαβίβαση για έγκριση στο Δ.Σ. 6)Τήρηση και ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των συναλλασσοµένων µε το Ταµείο µε τα ποσά, που τελικά τους χκαταβάλλονται. 2)Μέριµνα για την παρακολούθηση κάθε λογαριασµού παροχών µε τους συναλλασσοµένους, µετά προηγούµενη θεώρηση του Προϊσταµέ. νου του Τµήµατος Υ γειονοµικού. 3)Μέριµνα για τη συγκέντρωση, έλεγχο χαι κοστολόγηση όλων των νοµίµων δικαιολογητικών, που θεµελιώνουν δικαίωµα για οποιαδήποτε παροχή προς τους ασφαλισµένους σε χρήµα και είδος. ζ Παρακολούθηση κάθε λογαριασµού παροχών ασθένειας σε χρήµα και είδος σε ασφαλισµένους, όπως αυτές περιγράφηκαν πιο πάνω, µετά προηγούµενη θεώρηση από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Υ γειονοβικού. 9)Τήρηση και ενηµέρωση των ατοµικών µεριδίων-καρτελλών όλων των ασφαλισµένων, στις οποίες χαταγράφονται όλες οι παροχές σε χρήµα και είδος, που πραγµατοποιούνται προς αυτούς. 10)Ευθύνη για την πραγµατοποΐηση των κάθε φύσης παροχών ασθένειας µέσα στα όρια των πιστώσεων, που έχουν εγκριθεί µε τον ετήσιο προύπολογισµό. ) Υπολογισµός των ποσών που θα χρειαστούν χάθε χρόνο, για την αντιµετώπιση των δαπανών για παροχές ασθένειας και παράδοση σχετικού υπηρεσιακού σηµειώµατος στο Τµήµα Οικονοµικού, για την τελική επεξεργασία και ένταξη στο γενικό Προύπολογισµό του Ταµείου.. 11)Κατάργτιση ηµερήσιων χαταστάσεων, στις οποίες χαταγράφονται χωριστά οι παροχές ασθένειας, που καταβλήθηκαν. Οι καταστάσεις αυτές διαβιβάζονται στο Τµήµα Οικονοµικού για την λογιστική τακτοποΐηση. 12)Σύνταξη µηνιαίων οικονοµικών χαι πληθυ'σµιακών δελτίων για τις παροχές ασθένειας, που πραγµατοποτήθηκαν, ή και άλλων που ήθελε υποδείξει το Δ.Σ. ή η Διεύθυνση του Ταµείου. ή Φροντιδα χκαι ελεγχος για την έκδοση των εντολών πληρωµης για τις χάθε φύσης δαπάνες από παροχές ασθένειας, που χορηγεί το Τµήµµα, µε βάση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. χκαι υποχρέωση υπογραφής του Προϊῖσταµένου του Τµήµατος ή του νόµιµου αναπληρωτή του, µε τον Πρόεδρο δε του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του Ταµείου των χρηµατικών αυτών εντολών προς τη συνεργαζόµενη Τράπεζα. Τµήµα εφάπαξ και περιοδικών βοηθηµάτων. 1)Συγκέντρωση χαι έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκοµίζουν οι ασφαλισµένοι, που δικαιούνται εφάπαξ βοήθηµα, για έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. για χορΐγγηση: 1} Της προκαταβολής εφάπαξ βοηθήµατος χαι 2) Της εξόφλησης του εφάπαξ βοηθήµατος στον εξερχόµενο της Υπηρεσίας του ΟΛΠ ασφαλισµένο, χατά τα οριζόµενα στον χανονισµό του Κλάδου Πρόνοιας. 5)Κατάρτιση χκαταστάσεων µε τις πληρωµές για εφάπαξ βοΐθηµα προς ασφαλισµένους χαι γενικά µε την όλη οικονοµική κίνηση του Κλάδου και λογιστικοποϊησή τους. Στη συνέχεια παράδοσή τους στο Τµήµα Οικονοµικού, για την ένταξή τους στη γενική οικονοµική κίνηση του Ταµείου. ) Ευθύνη για την πραγµατοποΐηση των πιο πάνω πληρωµών µέσα στα όρια των πιστώσεων, που έχουν εγκριθεί µε τον ετήσιο Προύπολογισµό. 8) Υπολογισµός των ποσών που θα χρειασθούν κάθε χρόνο, για την αντιµετώπιση των πληρωµών για εφάπαξ βοήθηµα και παράδοση σχετικού σηµειώµατος στο Τµήµα Οικονοµικού για την τελική επεξεργασία και ένταξη στον γενικό Προύπολογισµό του Ταµείου. 2)Κατάρτιση στατιστικών πινάχκων µε οικονοµικά και πληθυσµιακά µεγέθη, που αφορούν τον Κλάδο όπως ᾗθελε υποδείξει το Α.Σ. ή η Διεύθυνση του Ταµείου. 3)Διενέργεια αναγνώρισης προύπηρεσιών από οποιαδήποτε αιτία. (Συµπλήρωση απαιτούµενου χκατά περίπτωση χρόνου για θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης, διαδοχική ασφάλιση, στρατιωτική θητεία κ.ά.). Ο Καταλογισµός και φροντίδα για την είσπραξη των ποσών, που αναλογουν σε ασφαλισµένους και άλλα Ταµεία΄ για εξαγορά χρόνου προθπηρεσιών. 9)Μεριµνα για απκονοµή ή όχι των µηνιαίων βοηθηµ.ατων στους δικαιούχους, σύµφωνα µε τις διατάζξεις του κανονισµού Κλάδος Επικ. Ασφ/σης, ύστερα από ελεγχο των δικαιολογητικών και παραχολουθηση λήξης τους λόγω αναπηρίας ή θανάτου. 10)Μέριµνα γαι την αποστολή στην Τραπεζα των χαταστάσεων και των εντολών για την πληρωµή των µηνιαίων βοηθηµάτων µε έκδοση δίγραµµων επιταγών. 1) Τήρηση ατοµικών µερίδων-καρτελλών συνταξιούχων χατά κατηγορία γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. >11)Έλεγχος των χαταστάσεων πληρωµής της Τραπέζης µε τα αντίγραφα των επιταγών χαι τις καταστάσεις µεταβολών του Ταµείου προς αυτή, παρακολούθηση χαι έλεγχος των ακυρουµένων από την Τράπεζα επιταγών, λόγω µη είσπραξής τους και λογιστικοποΐηση της ακύρωσης και φύλαξη των αποκοµµάτων των εξοφληθειαών επιταγών συντάξεων, που η Τράπεζα επιστρέφει στο Ταµείο. 1β) Ευθύνη για την πραγµατοποΐηση πληρωµών κάθε χατηγορίας µέσα στα πλαίσια του Προύπολογισµού, που έχει εγκριθεί για κάθε χρόνο. τ{) Κατάρτιση ηµερήσιων χαταστάσεων των κάθε κατηγορίας πληρωµών χαι γενικά της όλης ηµερήσιας οικονοµικής κίνησης του Κλάδου. Λογιστικοποΐηση αυτών των χαταστάσεων και παράδοσή τους στο Τµήµα Οικονοµικού, για την ένταξη στη γενική οϊκονοµική κίνηση του Ταµείου. Κατάρτιση µηνιαΐων ισοζυγίων εσόδων-εξόδων του Κλάδου. 20)Φροντιδα και ελεγχος για την έκδοση των εντολών πληρωµής για τις χάθε φύσης δαπανες από παροχές εφάπαξ και περιοδικών βοηθηµατων, που χορηγεί το Τµήµα, µε βάση τα διιαιολογηταα, που απαιτούνται χκατά τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. Οι παρα: πάνω χρηματιχές εντολές πληρωµής προς τη συνερταζόµενη Τράπεζα εξοφλούνται απ' αυτήν εφόσον συνυπογράφονται από τον Προεδρο του Α.Σ. τον Α/ντή του Ταµείου και τον προϊστάµενο του Τµήµατος ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Τµήµα Οικονοµικού. 1)Τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Ταµείου και γενικά εκτέλεση της λογιστικής υπηρεσίας. 5)Φροντίδα χαι έλεγχος για την έκδοση των εντολών πληρωµής για τις χκάθε φύσης δαπάνες του Ταµείου, εκτός παροχών, µε βάση τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται χατά τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και έκδοση δελτίων συµφηφισµού για όσες οικονοµικές πράξεις απαιτούνται. ) Τήρηση σε απόλυτη τάξη του αρχείου των εγγράφων δικαιολογητικών. 6)Σύνταξη µηνιαίων λογιστικών Ισοζυγίων των αναλυτικών και γενικών λογαριασµων, καθώς χαι άλλων λογιστιχων πινάχων οικονοµικῆς φύσης εφόσον ζητηθούν αρµόδια. 2)Κατάρτιση του ετήσιου Προύπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του. Ταµείου και παρακολούθηση της εκτέλεσής του, για έγχαιρη εισήγγηση προς τον Διευθυντή κάθε αναγκαίας µεταβολής, µε απαραίτητες συµπληρωµατικές πιστώσεις ή γενικά τροποποιήσεις του. 3)Κατάρτιση Ισολογισµού και Απολογισµού διαχείρισης. ζ Εχκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για την τοποθέτηση ή επένδυση των Κεφαλαίων του Ταµείου χαι παρακολούθηση της χανονικής είσπραξης των εσόδων απ' αυτά. 9)Παρακολούθηση της διαχείρισης της κινητηζ κι ακίνητης περιουσίας του Ταµείου, και ευθύνη για τη συντήρηση, διασφάλιση και εκµετάλλευσή της.. 10)Παρακολούθηση της κανονικής εισπραξης γενικά χκάθε οφειλης προς το Ταµείο (εκτός των εσόδων από εργατοεργοδοτικές ειαφορές και κρατΐσεις από συντάξεις υπέρ Κλ. Ασθένειας) και υποχρέωση τήρησης ατοµικών λογαριασµών, για χκάθε µια περίπτωση απ' αυτές. ) Εισήγηση στο Διευθυντή σχετικά µε τις αιτήσεις, που υποβάλουν ασφαλισµένοι και υπάλληλοι για χορΐγγηση δανείων. 11)Μέριµνα για τη διαφύλαξη των κάθε φύσης τίτλων επένδυσης Κεφαλαΐων του Ταµείου (µετοχών, οµολογιών, τίτλων ιδιοκτησίας κ.λπ.), σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Α.Σ. 12)Παρακολούθηση χκαι έλεγχος του υπόλοιπου διαχείρισης του Υπόλοσγου Διαχειριστή και υποχρέωση υπογραφής του Προϊσταµένου ή του νόµιµου αναπληρωτή του Τµήµατος µε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του Ταµείου των χρηµατικών εντολών πληρωµής προς τις Τράπεζες, που αφορούν δαπάνες του εδαφίου (β) και των εγγράφων ανάληψφης χρηµατικών αξιών χαι τίτλων. 1) Σύνταξη των µηνιαίων χαταστάσεων πληρωµής του κάθε χατηγορίας προσωπικού και στη συνέχεια ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων χαρτελλών µισθοδοσίας των δικαιούχων. . ) Μεριµνα για την έγκαιρη απόδοση των χάθε µορφής κρατήσεων του φόρου υπέρ Δηµοσίου και του χαρτοσηµου, που παρακρατηθηχαν από πλχηρωµές χάθε αιτίας. 30)Κανονισµός (υπολογισµος) ελεγχος και εντολή πληρωµής χύριας συνταξης στους αποχωρουντες τακτικούς υπαλλήλους του Ταµείου λόγω γήρατος ή λόγω παραίτησης και στους δικαιοδοχους τους, λόγω θανάτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχυουν κάθε φορά. Τµήµα Υ γειονοµικού 1)Παρακολουθηση της πορείας ασθένειας των ασφαλισµένων. Διενέργεια των απαραίτητων για τη διάγνωση χαι θεραπεία της, µικροβιολογικών ακτινολογικών και άλλων εξετάσεων καθώς χαι χορήγηση φαρµάκων ή κάθε άλλου µέσου για θεραπεία της. 5)Τήρηση στοιχείων µετάβασης ασθενών στο εξωτερικό. Υ) Τήρηση στοιχείων για χορήγηση διαφόρων ειδών σε ασφάλισµένους. 6)Εισήγηση προς το Δ.Σ. λήψης µέτρων για την καλύτερη παροχη περίθαλψης στους ασφαλισµένους. 2)Έλεγχος της εισαγωγής ασφαλισµένων ασθενών σε Νοσοχομεια και συµβεβληµένες ή µη κλινικές χαι των παραγγελομενων παρακλινικχών εξετάσεων χαι φαρµάκων χαι µε επιτόπια επισκεφη του αρµόδιου γιατρού-ελεγκτή, 3)Έλεγχος της αναγγελθείσας ασθένειας. . Ω Ελεγχος χάθε συναλλασσόµενου ή συµβεβληµένουύ µε το µε το σκοπό της εύρυθµης λειτουργιας του Κλάδου Ασθένειας χαι της διαπίστωσης της ανάγκης χορήγησης κάθε παροχης σε χρήµα ή και σε είδος. 9)΄Γηρηση της αποθΐκης του φαρµακου ΠΡΕΞΡΕΒΑΙ. και µέριµνα για την έγκαιρη προµήθειά του χαι τη χορήγησή του προς τους ασφάλισµένους που πάσχουν από χρόνια αιµολυτική αναιµία. 10)Τήρηση της αποθήκης των απαραιτήτων φαρµάκων, που φυλασσονται στο Ταµείο. ) Γενικά ο Προισταµενος του Τµηµατος Υγειονοµικου πρόΐσταται,. ελέγχει και καθοδηγεί τόσο τους τακτικούς γιατρούς ειδικοτήτων, όσο και τους συµβεβληµένους µε το Ταµείο γιατρούς, φαρµακοποιούς, κλινικές χ.λπ. και γνωµατεύει, θεωρεί, εγκρίνει για όλα τα θέµατα, που προβλεπονται στον Κανονισµο του Κλάδου Ασθενειας του Ταµείου και τα οποία χρειάζονται γνωµάτευση, θεωρηση ή έγκριση του πιο πάνω Προϊαταµένου. 1) Ένας από τους µόνιµους τακτικούς γιατρούς, που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. ως Ελεγκτής, είναι επιφορτισµένος, µε τον έλεγχο στα νοσοκοµεία, κλινικές χ.λπ., όπου χρειάζεται και όπως γενικά αναφέρθηκε στα εδάφια ε, στ, ζ, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη εργασία ελέγχου του ανατεθεί από το Α.Σ. ι1β) Επίσης ο ελεγκτής γιατρός µπορεί να ελέγχει τα σχετικά µε τις απουσίες λόγω ασθένειας των τακτικών υπαλλήλων του Ταµείου, χατόπιν ειδικής εντολής του Διευθυντή ή του Δ.Σ. Τον ίδιο έλεγχο µπορεί να διενεργεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Υγειονοµικού, χατά τα προηγούµενα.Τα καθήκοντα των τακτικών γιατρών ειδικοτήτων, που απαάσχολούνται στον υγειονοµικό Σταθµό (υπό τύπο Σταθµού Α΄ Βοηθειών) του Ταµείου είναι η παροχή ιατρικών φροντίδων σε έκτακτα περιστατικά σε ασφαλισµένους χατά τις πρωινές ώρες. Ο πιο πάνω Υγειονοµικός Σταθµός θα λειτουργήσει εφόσον προβλεφθεί και στον Κανονισµό Λειτουργίας του Κλάδου Ασθένειας. Γραφείο Διοικητικού 1)Παρακολούθηση της υπηρεσιαπής κατάστασης του κάθε φύσης προσωπικού του Ταµείου µε την τήρηση των ατοµικών φακέλλων και του αντίστοιχου µητρώου και εισίγγηση στη Διευθυνση για κάθε ζήτηµα, που αφορά το προσωπικό του Ταµείου. 5)Αναπαραγωγή κάθε φύσης εγγράφων. Ὑ) Μέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. , 6)Βεβαίωση από τον Προϊστάµενο ή το νόµιµο αναπληρωτή του, της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών και φωτοτυπικών εγγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών ὕστερα από αντιπαραβολη τους, µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. 2)Μεριμνα για τη σύσταση παγιας προχαταβολης χαρτοσήµου και λοιπκών ενσήµων χαθώς και εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. στ) Τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου του Ταμειου Ο Επιµελεια της τήρησης και φύλαξης του Αρχείου, ταξινόµηση των επραφων και τήρηση των ειδικών βιβλίων εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. 9)Μέριµνα, σύµφωνα µε τις οδηγιες του Διευθυντή, της τακτικής σύγκλησης του Α.Σ. του Ταµείου. Γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Δ.Σ. 10)Τηρηση βιβλιοθήκης του Ταµείου και παρακολουθηση των βιβλίων και εντύπων που παραλαµβάνονται καθε φορά, µε την κατάρτιση ειδικού µητρώου. ) Υπεύθυνη φύλαξη της σφραγίδας του Ταµείου. 11)Επιµέλεια επισκευής και συντήρησης των γραφείων του Ταµείου, καθώς και φύλαξης και καθαρισµού τους. ι1β) Τήρηση της Αποθήκης γραφικής ύλης, ειδών γραφειου και εντύπων του Ταμειου Επιµέλεια της διενερτειας διαγωνισµων για την προµήθεια γραφικής υλης, ειδών τραφειου, εντύπων, επίπλων κ.λπ. που χρειάζονται οι υπηρεσίες του Ταμειου, σύµφωνα πάντα µε τις σχετικες αποφάσεις του Δ.Σ. Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων. 1)Φροντίδα για χάθε νοµικό θέµα, που ανατίθεται µε απόφαση του Δ.Σ. ήµε έγγραφη εντολή του Προέδρου του ή του Διευθυντή και έχκδοση έγγραφης γνωµοδύότησης. 5)Μέριµνα για την προπαρασκευή, παρακολούθηση και διεξαγωγή κάθε δίκης, καθώς και εξώδικη υπεράσπιση των συµφερόντων του Ταµείου ενώπιον χάθε δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή Υπηρεσίας. Υπεύθυνος χειρισµός των επιδίκων υποθέσεων κάθε φύσης και εισήγηση για τα µέτρα, που πρέπει να ληφθούν ή την τακτική, που πρέπει να ακολουθηθεί. Ὑ) Επιµέλεια του νοµικού µέρους χκάθε σύµβασης, στην οποία µετέχει ΄ το Ταµείο ως συµβαλλόµενο ή οποιασδήποτε άλλης πράξης, από την οποία πρόκειται ή µπορεί να προκύφουν δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του Ταµείου, έναντι τρίτων. Έλεγχος της νοµιµοποΐησης των συναλλασσοµένων µετά από παραποµπή των σχετικών εγγράφων από την αρµόδια υπηρεσία και έκδοση έγγραφης γνωµοδότησης. 6) Νοµική επεξεργασία των προτάσεων τροποποιήσεων της Νοµοθεσίας του Ταµείου, που προωθούνται από αυτό. Παρακολούθηση της Νοµοθεσίας και Νοµολογίας που αφορούν το Ταµείο, καθώς και των χανονισµών του. Ενηµέρωση της Διεύθυνσης ή του Α.Σ. για ζητήµατα που απορρέουν απ' αυτά και ενδιαφέρουν το Ταµείο. 2)Τηρηση Αρχείου Εφηµεριδας της Κυβέρνησης και ευθύνη για την ενηµερωση όλων των υπηρεσιών του Ταµείου για τις διατάξεις, που τις αφορούν. 3)ειδικού Πρωτοκόλλου και διαφύλαξη των φακέλλων των δικογραφιών, των αντυγράφων των γνωµοδοτήσεων, των τίτλων κχυριότητας της ακίνητης περιουσίας του Ταµείου. ζ Ο δικηγόρος που υπηρετεί στο Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων διε-ξάγει όλες τις δικαστικές υποθέσεις του Ταµείου, ως δικαστικός πληρεξούσιός του, µε την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων ή Αρχών, υπογράφοντας και τα σχετικά δικόγραφα, εκτός αν το ΔΑ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. “Άρθρο 3 Σύσταση θέσεων Στο Ταµείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προνοίας και Ασθενείας Λιµενεργατών Πειραιώς, συνιστώνται δέχκα έξι (16) νέες θέσεις προσωπικού, ως εξής: ' … ' Α. ΜΟΝΙΜΟ- ΠΡΟΣΩΠΙκΚΟ.: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ.: ΄ Κλάδος ΠΕ Ιατρών, µία (1) θέση. * Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, έξι (6) θέσεις. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ. ν Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, µία (1) θέση,. Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής, µία (1) θέση,. ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ: ' Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, τρεις (4) θέσεις. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων, δύο (2) θέσεις. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ: Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, µία (1) θέση,. Β. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: . Μία (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή,. “Άρθρο 4 ΄ “ Διάρθρωση θέσεων 1.Οι θέσεις του προσωπικού του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προνοίας και Ασθενείας Λιµενεργατών Πειραιώς, διαρθρώνονται κατά κατηγορία και Κλάδο, ως εξής: ' Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ. , … Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονοµικός, θέσεις πέντε (5). Κλάδος ΠΕ Ιατρών, θέσεις δύο (2),. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής νόµιµα αναγνωρισµένων σαν ισότηκων, πενταετής άσκηση του επαγγέλµατος, που θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου χαι η µη συµπλήρωση του 4δου έτους. Κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων, θέσεις έξι (6) που κατανέµονται κατά ειδικότητα, ως εξής: . 1.Παθολόγος .1 2.Παιδίατρος 1 3.Χειρουργός 1 4.Γεν. Ιατρικής 1 5δ.Γυναικολόγος 1 6.Καρδιολόγος 1 Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό, ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής νόµιµα αναγνωρισµένων σαν ισότηµων, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρµόδια Ελληνική αρχή, διετής άσκηση της ειδικότητας, που θα αποδεικνύεται µε βεβαΐωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου χαι η µη , συµπλήρωση του 4δου έτους. Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ: . ΄ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις (6). Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής, θέση µία (1),. ΠΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ: Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις δέχκα εννέα (19),. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων, θέσεις δύο (2), ειδικότητας δακτυλογράφων ελληνικής. ΙΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών, θέση µία (1),. ' Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2), εκ των οποίων η µία (1) προσωρινή του Ν. 14Υ6/1984. Η τακτική θέση θα πληρωθεί µόλις αποχωρήσει κατά οποιοδήποτε τρόπο η υπάλληλος που υπηρετεί στην προσωρινή θέση του άρθρου 10, παρ. 2 του Ν. 1476/ 1984 «Διορισµός σε µόνιµες θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας η . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΠΡΩΤΟ) . ιδιωτικού δικαίου του Δτηµοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. χι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α/1984). . . Β. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙκΟ: . Ι. Μία (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή και άδεια δικηγορίας στον Πάγο. … Π. Δέκα οκτώ (18) θέσεις γιατρών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου (προσωρινές) του Ν. 1476/1984, ως εξής: 1.Παθολόγοι 5 . Παδίατροι 3 . Οφθαλµίατροι 2 . Γυναικολόγοι 1 . Ωτορινολαρυγγολόγοι 1 . Οδοντίατροι 2 . Μικροβιολόγοι 2 . Φυµατιολόγοι 1 . Καρδιολόγοι 1 . Προσόντα διορισµού για την πλήρωση των τακτικών θέσεων του πιο πάνω προσωπικού, ορίζονται τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3, 7, 8, 10, 15, 16, 22 του Π.Δ. 194/1988. : “Άρθρο 5 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών ΑΜ> κΟ - Ο» ι Φ> ©2 κ 1.Στη Διεύθυνση του Ταµείου, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ο οποίος προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ταµείου. Υπογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα αυτού µε τον Πρόεδρο δε του όσα δεσµεύουν το Ταµείο ή απευθύνονται σε Δηµόσιες αρχές. Τηρεί το εµπιστευτικό πρωτόκολλο. Εισηγείται όλα τα θέµατα του Ταµείου στο Α.Σ. αυτού. : 2.Στα Τµήµατα και Γραφεία προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λοσγιστικού ή υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, πλην του Τµήµατος Υ γειονοµικού στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Ιατρών. “Άρθρο 6 Κατάταξη Προσωπικού ' Οι υπάλληλοι του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προνοίας χαι Ασθένειας Λιµενεργατών Πειραιώς, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του Διατάγµατος αυτού, χατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις κατηγοριών και Κλάδων ως εξής: Α.ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 1)Στον Κλάδο ΠΕ Διοιχηταό-Οζκονομικό, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού της Κατηγορίας ΠΕ. 2)Στον Κλάδο ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού- λογιστικού της Κατηγορίας ΤΕ. ) Στον Κλάδο ΑΕ Διοικητικό-Λογιστικό, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Κατηγορίας ΔΕ. 3)Στον Κλάδο ΥΕ Επιµελητών, ο υπάλληλος του Κλάδου ΥΕ βοηθητικού Προσωπικού της Κατηγορίας ΥΕ. ΄ 4)Στον Κλάδο ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας, η υπάλληλος του Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, (προσωρινή του Ν. 1476/ 1984) της Κατηγορίας ΥΕ. “Άρθρο 7 Καταργούµενες διατάξεις Από τη δηµοσίευση του παρόντος χαταργούνται οι διατάξεις της αρ. Φ.201/οικ.4393/31.8.73 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1139/29.9.1973, τ.Β) εκτός των άρθρων # και Ο αυτής, που εξακολουθούν να ισχύουν, το Π.Δ. 141/85 (ΦΕΚ 53/26.3.85 τ.Α), πλην του άρθρου 4 αυτού, η αρ. Φ.201/1995/1987 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 242/19.5.1987, τ.Β), η αρ. Φ.201/1995/19087 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 600/1987, τ.Β) η αρ. Φ.20/34/ 8811/1988 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 70/8.2.1988, τ.Β) η παράγραφος γ του άρθρου µόνου του Β.Δ. 354/24.5.1969 (ΦΕΚ 104/5.6.1969, τ.Α), καθώς και οι λοιπές διατάξεις, που αφορούν θέµατα, που ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτόυµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία