ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/128

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/128

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ίδρυση Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπι. στηµίου Αθηνών χαι καθορισµός του εσωτερικού κανονισµού της. * Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Έχοντας υπόφψη; ' 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. ] και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Έχκπαιδευτι. κών Ιδρυµάτων» (Α' 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιή. θηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δλοµή και λειτουργία των ) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173), 8) της απόφασης Η/2871/1 990 «Άνάθεση αρµοδιοτήτων στους, Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλω) Μπουρδάρα» (Β' 206), ' 2. Τη γνώµη της Γενικής Συνέλεύσης του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδρίαση .. . (ὢ) 3. Την 86/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας ς΄ιε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο 1 Ιδρύεται στο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Νευροχει. ρουργική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο Υνωστικό αντικείµενο της νευροχειρουργκής. ο ΄“Άρθρο 2 » Ο εσωτερικός κανονισµός της Κλινικής που ιδρύεται µε το προηγούµενο άρθρο ορίζεται ως ακολούθως: 'Άρθρο 3 ο ο Η Νευροχειρουργική Κλινική έχει ως αποστολής ] | α. Την χάλυψη των διδακτικών χαι ερευνητικών αναγκών του ΤµήΉατος Ιατρικής, χαθώς χαι των άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου νών σε προπτυχιακό χαι µεταπτυχιακό επίπεδο στο γνωστικό αντί-. κείµενο της νευροχειρουργικής. β. Την εξυπηρέτήση των διαφόρων Χοινωνικών αναγκών όταν χαι όποτε ζητείται συγκεκριµένη συνδροµή που ανήκει στο αντικεΐµενο της κλινικής. 7Τ. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, χαθώς και άλλων λειτουρΥών… των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση χαι επιµόρφωση αυτών. δ. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς µε νευροχειρουργικά νοσήµατα. Η περίθαλφη συνίσταται. στην κλινική διάγνωση, στην παρακλινική χαι εργαστηριακή διερεύνηση, στην προεγχειρητική προετοιµασία των νευροχειρουργικών επεµβάσεων, στην εκτέλεσή τους καθώς και στην µετεγχειρητική φροντίδα των νευροχειρουργικών ασθενών µέχρι την έξοδό τους από την. κλινική, ε. Την εκτέλεση κλινικών και πειραµατικών ερευνητικών προγραµµάτων µε σκοπό τη µελέτη και αναζήτηση νέων τέχνικών και θεραπευ- . τικών µεθόδων. … . . . στ. η συνεργασία χαι ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων µε άλλα ακαδηµαϊκά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ- Την οργάνωση τοπικών, εθνικών χκαι διεθνών συνεδρίων, συµπο. 02| σίων, σεµιναρίων, διαλέξεων: και µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων µε σκοπό την ενηµέρωση του χοινούῦ, του νοσηλευτικού, του ιατρικού χαι λοιπού προσωπικού της κλινικής. “Άρθρο 4 Το προσωπικό της κλινικής απαρτίζεται από: α) µέλη ΑΕΠ του Τµήµατος Ιατρικής που το Υνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά χαί νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της Χλινικής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος ξιατάγµατος, β) Γ ιατρούς που αποσπώνται στην κλινική σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 1579/1985 (Α' 2 17%), ή Ειδικευόµενους Υιατρούς, νοσηλευτές χαι λοιπούς επιστήµονες, 5) Μέλη Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπι. κού και ε) Υγειονοµικό χαι λοιπό προσωπικό που τοποθετείται στην κλινική, σύµφωνα µε τις εχκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΄“Άρθρο 5 Η Χλινική διευθύνεται από µέλος του ΔΕΠ του Τµήµατος Ιατρικής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1268/82 χαι εκλέγεται µε τη διαδικασία του Π.Δ. 46/1986 (Α' 21),. “Άρθρο 6 Ο διευθυντ΄ής της κλινικής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/ 82 και επιπλέον; Καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραµµα λειτουργίας για τις διδακτι. κές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και µεριµνά για την υλοποϊησή του, … ' ' Μεριµνά γιά την υλοποΐηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνών του νοσοχοµείου στο οποίο εγκαθίστάται η κλιύική για την παροχή του νοσηλευτικού έργου. Διαχειρίζεται κάθε.έσοδο που περιέρχεται στην κλινική σύµφ.ωζα µε τις ισχύουσες διατάξεις. … … τ ο Υπογράφ΄ει κάθξ έγγραφο που εξέρχεται από την κλινική. ΄“Άρθρο 7 … ] . Γ τα τίς ανάγκες χάθε Χλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία στοιχεία;: . ν ο / Πρωτόχκολλο εισερχόµενής-ε'ξερχόµξνης αχληλογέξφι;ας. & Βαθµολόγιο φοιτητών ΄ τ ο Β Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων ] Φάχκελλος Οικονοµικών στοιχείων χκάθε έτους Κατάλογος επιστηµονικών οργάνων Αρχείο ασθενών της κλινικής Βιβλίο επιστηµονικής δραστηριότητας της Χλινικής Βιβλίο µεταβολών του προσωπικού της κλινικής και Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την νο. µοθεσία ή χρίνεται απαραίτητο για την κλινική,. ο ΄“Άρθρο 8 . Στο χώρο όπου εγκαθίσταται η κλινική υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ο ακριβής τίτλος της κλινικής και τα στοιχεία του Διευθυ-. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-04-11 Προεδρικό Διάταγμα 1991/128
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/52
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία