ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/129

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση διατάζεων του Π.Α. 459/1983 «πρόσθετη αµοιβή για την απασχόληση και την παροχή υπηρεσιών από µέλη του ΔΕΠ στο ΄ Δηµόσιο, στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δηµόσιου τοµέα, στους Γεωργικούς Συνεταιρισµούς και σε Διεθνείς Όργανισµούς».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Έχοντας υπόψη: ' 1.Τις ξιατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 «για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 87), όπως η παρ. Ο του άρθρου 13 του νόµου αυτού ερηνεύθηκε αυθεντικά από την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983 «δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 1713). ΄ 2.Την απόφαση του Πρωθυπουργού κοι του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αριθ. Η.2871/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρω (Β 206). 3.Την αριθµ. 224/ 1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας, ύστερα από πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων., αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 459/1983 (Α 175) αντικαθίστανται ως ακολούθως:« 1.Το µέλος του ΔΕΠ δικαιούται να λαµβάνει, εκτός από το σύνολο των κάθε είδους ακαθαρίάτων αποδοχών της οργανικής του θέσης και το σύνολο των κάθε είδους ακαθαρίστων αποδοχών της θέσης για την οποία του έχει χορηγηθεί η προβλεπόµενη από το προηγούµενο άρθρο άδεια. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται στο εξής και στα µέλη του ΔΕΠ που έχουν ήδη λάβει άδειες κατοχΐις δεύτερης θέσης, καταργουµένων των αντιθέτων ρυθµίσεων που τυχόν περιέχονται στις άδειες αυτές». “Αρθρο 2 Οι διατάξεις του εδαφίου β της παρ.. } του άρθρου 1 του Π.Δ. 459%/ 1983 (Α 175) αντικαθίστανται ως ακολούθως:« 1)΄ Έχειχορηγηθεί στα µέλη ΑΕΠ η σχετική άδεια απουσίας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 4, 5 του Ν. 1268/ 82. Η άδεια χορηγείταιυ, ύστερα από γνώµη της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόµενος ότι δεν παρακωλύονται ή δεν δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή διοικητικές λειτουργίες αυτής, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ο οποίος: 1} Εκτιµά τις ειδικότερες προύποθέσεις που συντρέχουν για τη χορήγησή της και 2) Ελέγχει το είδος της εξωπανεπιστηµιακής απασχόλησης και το όψος της αµοιβής για την απασχόληση αυτή, Τα απαιτούµενα στοιχεία υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος στον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων». . Η ισχός του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσϊευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνΐσεως. ΄ Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθγνα, 10 Απριλίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ εΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004