ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποΐηση του Π.Δ. 94/88 Ίδρυση παραρτήµατος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας στην Καλαµάτα, ίδρυση και κατάργηση τµηµάτων Τ.Ε.]., ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, ρύθµιση θεµάτων σπουδαστών και σύσταση θέσεων προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. (Α'43).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψφη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 και 25 παρ. 1 του Ν.1404/83 κΔοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων [Τ.ΕΙ) (Α΄ 173) όπως συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα από τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 7 του Ν.1566/85 «Δοµή και λειτουργία της πρωτο3άθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167). 2.Το έγγραφο µε αριθµ. Ε5/2804/1 1,6.90 του τµήµατος Διοικητικών του Διοικητικού Τοµέα της Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίµε το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση του Συµβουλίου Τεχνολοτικης Εκπαιδευσης για την τροποποΐηση του Π.Δ. 94/ 88 και η οποία δεν εκχφράµέσα στις προθεσµίες που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν.1404/83 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του δίου νόµου. .3. Με την αρ. Η/2ΒΤΙ/30.4.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΥΠΕΠΘ., (Β'296),. 4.΄Γην µε αρ. Υ/1 14Ο/1051173/139Ο/9 7.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών γιά ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (Β'420).. 5.Την αρ. 588/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας λε πρόταση του Τπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργων Οικονοµικών χαι Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: . . 'Άρθρο µόνο Τροποποιούµε τις παραγραφους 1 και 2 του άρθρου 3΄ του Π.Δ.94/88 (Α΄ 483) «Ίδρυση παραρτηµατος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας στην Καλαµατα, ιδρυση και καταργηση τµηµάτων Τ.Ε.].. ρύθµιση θεµατων οργάνωσης χαι λει-“΄ τουργίας τους, ρύθµιση θεµάτων σπουδαστων και σύσταση θέσεων προσωπικού στα Τ.Ε.].», που αναφέρονται στους σπουδαστές των καταργουµένων τµηµάτων των Τ.Ε.]. Αθήµας, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης ως εξής: 1 Οι σπουδαστές των τµηµάτων, ΗΠλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονί- ΄ κης, Μηχανολογίας του Τ.Ε.]. Αθήνας και Οχηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης συψεχίζουν τις σπουδές τους στο ίδιο Τ.Ε.Ι. µέχρι και το εαρινό εξάµηνο του χκαδηµαϊκού έτους 1990-9]. 2.Οι σπουεαστές του τµήµατος Μγγεανολογίας του Τ.Ε.Ι. Θε΄σσαλονίκης Συνεχίζουν τις σπουδές τους στον ίδιο Τ.Ε.]. µέχρι και το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1991-92. Στην Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθψνα, 7 Ιανουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γΥπΠΟνΥΡτΟι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Υφγτ. οικοΝονικοΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΥΦΘΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ -+-
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία