ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/131

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Τροποποΐηση και συµπλήρωση του Π.Δ. 538/1988 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)» (ΦΕΚ 246/Α/1988), ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 10 παράγρ. 2 του Ν. 1746/1988 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2/Α/1988). . 2. Το άρθρο 9 παράγρ. 10 του Ν. 1586/1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Διχαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 37/Α/1986),. 3. Τις αριθµ. 8/23.10.1989 και 3/19.3.1990 αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. ' 4. Την αριθµ. Υ 1140/1051173/1390/0001/90 (ΦΕΚ 420/Β/ 10.7.1990) Απόφαση Πρωθυπουργού χαι Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οιχονοµικών». 5. Την αριθµ. 581 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου χαι του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Το στοιχείο δ «Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.» της παραγράφου Β του άρθρου 1 του Π.Δ. 538/1988 αντικαθίσταται ως εξής: δ) Τµήµα Προέδρου Α.Σ. τ “Άρθρο 2 Το στοιχείο 5 «Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.» της παραγράφου Β του άρθρου 2 του Π.Δ. 538/ 1988 αντικαθίσταται ως εξής: δ) Τµήµα Προέδρου Α.Σ. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται: - Η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για τη Χήψη αποφάσεων από τήν Διοίκηση, η προετοιµασία των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και η µέριµνα για την πρόσκληση των µελών των οργάνων Αιοίχησης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής. - Η τήρηση αρχείου αποτελεσµάτων αρχαιρεσιών ανάδειξης µελών των Οργάνων Διοίκησης. - Η τήρηση βιβλίου µελών της Διοίκησης. - Η τήρηση βιβλίου Επιτροπών και Συµβουλίων που µετέχουν µέλη της Διοίκησης και του Ε.Β.Ε.Α. ' . - Ο χειρισµός κάθε θέµατος που αφορά την Κεντρική και Περιφερειακή Ένωση των Επιµελητηρίων για την υποβοήθηση του έργου τους, . - Η µέριµνα για τη διεκπεραΐωση των εργασιών των Γραφείων των µελών της Δ.Ε. - Ο χειρισµός κάθε θέµατος που αφορά τις αρµοδιότητες της Διοίκησης και η τήρηση αρχείου και ευρετηρίου των θεµάτων αυτών. “Άρθρο 3 Το άρθρο 5 του Π.Δ. 538/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 93}Διάρθρωση θέσεων - Προσόντα Οι θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού χατά κατηγορίες και κλάδους, ορίζονται ως εξής: ο 1. Θέση επί θητεία.. Μια (1) θέση Ειδικού Γραµµατέα µε βαθµό 2ο των Ειδικών θέσεων θητεία τριών χρόνων, που ξιέπεται από τις διατάζξεις του Π.Δ/τος 128/1977 (ΦΕΚ 40/Α/77). Π. Θέσεις µόνιµου προσωπικού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ - Κλάδος ΠΕ Διοικητικός -- Οικονοµικός . Θέσεις εξήντα έξι (66). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ - Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός Θέσεις τριάντα τρεις (33). Από τις θέσεις αυτές δεν πληρούνται ισάριθµες θέσεις µε τους υπηρετούντες επιπλέον των προβλεποµένων θέσεων στον Κλάδο ΔΕ Διοικητι. κού - Λογιστικού. - Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ει'διχότητας Πληροφορικής Θέσεις δύο (2). . ΄ “΄ - Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας Θέσεις δύο (2),. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ - Κλάδος ΑΕ Προσωπικού Η/Υ Θέσεις δέκα έξι (16) ΈΕχ των οποίων θέση µία (1) ειδικότητας προγραµµατιστών ηλεκτρο' νικών υπολογιστών και θέσεις δέκα πέντε (15) ειδικότητας χειριστών ηλεκτρονιχκών υπολογιστών. - Κλάδος ΔΕ Διοικητικόύ Λογιστικού Θέσεις ογδόντα τρεις (83). … ΈΕχ των οποίων οι τρεις (3) για εργασίεξ εισπράκτορα. - Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων -- Στενογράφων Θέσεις είκοσι έξι (26) ' ΈΕχ των οποΐων ειδικότητας δακτυλογράφων ελληνικής Θέσεις δέκα οκτώ (18) ΄ και ειδικότητας των δακτυλογράφων ξενογλώσσων Θέσεις οκτώ (8) ΈΕχ των οποίων µία (1) θέση µπορεί να διατεθεί στο γραφείο του ΕΒΕΑ στην αλλοδαπή ή των ΕΒΕ Ελλάδος στις Βρυξέλλες. - Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών -- Διερµηνέων . Θέσεις δύο (2) … ΈΕχ των οποίων ειδικότητας Αγγλικής - Γαλλικής θέση µία (1) και ειδικότητας Αγγλικής - Γερµανικής θέση µία (1). . - Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Οδηγού Οχηµάτων Θέσεις δύο (2) , | - Κλάδος Δε Τηλεφωνητών Θέσεις δύο (2) >ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Θέσεις είκοσι (20) - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Θέσεις δεκαπέντε (15) … - Κλάδος ΥΕ Φυλάκων΄.-- Νυκτοφυλάκων Θέσεις τέσσερις (4) ! και δύο (2) προσωρινές που προΐλθαν από την εφαρµογή των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1476/1984. . Για την µία (1) θέση του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων ειδικότητας δακτυλογράφων -- ξενογλώσσων που θα διατεθεί στο Γραφείο του ΕΒΕΑ στην αλλοδαπή ή των ΕΒΕ Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απαιτείται επιπρόσθετο προσόν άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας και γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέΧεση του Διατάγµατος αυτού, ' Αθήνα, 12 Απριλίου 1991Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟικΟΝΟΝικΩΝ . Μ. ΕΒΕΡΤ ΄ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟνΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΑΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 132 (9) Σύσταση Διευθύνσεων Νοµοθετικού Συντονισµού χαι Κωδικοποίησης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Εκπαίδευσης χαι Επιθεώρησης καθώς και Κλάδου Επιθεωρητών στο Υπουργείο Μετα.φορών και Επικοινωνιών. ΄ *

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου