ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/14

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/14

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποΐηση του Π.Δ. 561 /1 885 παάραρτηµάτων και τµηµάτων Τ.Ε.Ι. και χαθορισµός περιεχοµένου σπουδών και διάρκείας Φοίτησης αυτών, κατάργησης τµηµάτων Τ.Ε.Ι. και ρυθµιση θεµατών σπουδαστών και οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση νέων θέσεων προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. (Α'199),. Έχοντας υπόφψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 2 και 25 παραγραφος 1 του Ν. 1404/83 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.].. (Α΄ 173) όπως συµπηρώθηκαν µεταγενέστερα από τις διατάξεις του άρθρου 7 ] παράγραφος 7 του Ν. 1566/1 985 «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαιδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167). 2. Την από 7.3.89 εισήγηση του Συμβουλιου Τεχνολογικης Έχπαΐδευ. σης (Σ.Τ.Ε.). , 3. Το έγγραφο αριθµ. Ε5/1657/Α/6.5.88 του Υπουργε'ιου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε το οποίο ζητήθηκαν οι γνώµες των Τ.Ε.Ι. 4. Τις προτάσεις Συνελεύσεων των ΤΕ.Ι. Λαρισας 27.5-88 (αριθµ πρακτικού 2), Πάτρας 26.5.88 3αριθµ πρακτικού, 3) Εξ Την ΥΤ.1035/103136/820/0006Α/27. 4*9Ο απόφώση του Πρωθυ- . πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για αναθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουρτους Οικονοµικών (Β' 20]). 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργου και Τπουργου Εθνικης Παιδειας' και Θρησκευµάτων, µε αρ. Η/2871/30.4.90 (Β' 296) περί αναθεσης αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς του ΥΠΕΠΘ.. . 7. Την αριθµ 553/1990 γνωµοδοτηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και΄ των Υφυπουργών Οικονοµικών χαι Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: -> ΄“Άρθρο µόνο Τροποποιείται η παράγραφος Γ2 (β) του αρθρου 4 του Π.Δ. 561/ 1985 (Α'199) «Ίδρυση παραρτηµάτων χαιτµηµάτων Τ.ΕΛ. και χαθορισµός περιεχοµένου σπουδών χαι διάρκειας φοίτησης αυτών, χατάργηση τµηµάτων Τ.Ε.Ι. χαι ρύθµιση θεµάτων σπουδαστών και οργάνωση και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού στα Τ.Ε.Ι.», ως εξής: «ζι) Σε κάθε περίπτωση µε τη ληξη του ακαδηµαϊκού έτους 1988 1989,. Στην Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνιχών Ασφαλίσεων αναθέτουµε -τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, { Ιανουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ προεΑΡΙΑΣ τΗΣ Υφνγτπ. οικοΝοΜι΄κΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΄ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-01-24 Προεδρικό Διάταγμα 1991/14
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία