ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/143

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Ησυχαστηρίου «Ο “Άγιος Γεώργιος ο Τρο. παιοφόρος» εις “Άνυδρο Κιλκίς, της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Έχοντας υπόφψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του αρθρου 39 παράγραφος 10 του »Ν. 590/1977 «Περι του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος,» (Α΄ 146), 2)Των άρθρων 108 και επόµενα του Αστικού Κώδικα. 2.Την αριθµ. 3320/1991 συµβολαιογραφική πράξη του συµβολαιογράφου Πολυκάστρου ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΠΕΛΤΣΗ, µε την οποία συνιστάται Γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο ο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Ανύδρου - Νοµού Κιλκίς, Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου. ' 3. η συμφωνη γνώµη της Ιεράς Συνόδου της Εχκλησιας της ΕλλάΔδο:;, η οποία ενέχκρινε την ιδρυση του Ησυχαστηριου κατά την Συνεδρία αυτής της 7.2.199], όπως τούτο αναφέρεται στο αριθµ. 238/198/ 13.2.91 ξγγραφό της, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε τη γενοµένη µε την αριθµ. 3320/18.1.1991 συµβο. λαιογραφική Πράξη του συµβολαιογράφου Πολυκάστρου ΑΓΤΓΕΛΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΠΙΕΛΑΤΣΗ σύσταση Ιερού Γυναικείου Κοινοβιακού Ιδρύµατος (Ησυχαστηρίου) µε την επωνυµία ο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟ. ΠΑΙΟΦΟΡΟΣ εις “Άνυδρον Νοµού Κιλκίς της Ιερας Μητροπολεως Πλυανής και Κιλκισίου. Το Ίδρυµα αυτό το οποίο είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαΐου, ““ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) τελεί χάτω από την εποπτεία του εκάστοτε Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου χαι διέπεται από τον οργανισµό του. Κυρώνουµε τον Οργανισµό του Ιερού Γυναικείου Κοινοβιακού Ιδρύµατος (Ησυχαστηρίου) ο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, Ανύδρου Νοµού Κιλκίς της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου, που αποτελείται από είχοσι τέσσερα (24) άρθρα και καταχωρίζεται κατωτέρω: “ . ' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ) ΤΟΥ ΕΝ. ΑΝΥΔΡΩ «ἹΕΡΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ, - ΚΙΛΚΙΣ :Άρθρον 1ον Ίδρυσις, σκοπός χαι νοµική υπόστασις του Ησυχαστηρίου Εν ονόµατικαι προς δόξαν της Αγίας και Οµοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος αυνίσταται γυνάικείον κοινοβιακόν (µοναστικό ίδρυµα) ΗΠσυχαστήριον υπό την επωνυµίαν: «Ἰερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου» Ανύδρου Κιλκίς. ΄΄ … Τούτο σκοπεί βασικώς την κατά τας παραδόσεις της Ορθοδόξου Εχκκλησίας άσκησιν Μοναχικού βίου προς τελείωσιν και σωτηρίαν τών εν αυτώ εγκαταβιουσών, αποτελεί. δε εσαεί Νοµικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαΐου, αυτοτελές, αυτοδιοίκητον και ανεξάρτητον. “Άρθρον 2ον . Κανονικά δικαιώµατα του οικείου Επισκόπου 1)Το Ησυχαστήριον ανΐµχει εις την εκκλησιαστικήν περιφέρειαν της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου και τελεί υπό την πνευµατικήν προστασίαν του οικείου Επισχκόπου. Συγκεκριµένως ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, ως Επίσκοπος της περιοχής εις ην ανήχκει το Ηαυχαστήριον. ' Μνηµονεύεται εν πάσαις ταις ιεραίς ακολουθίαις, ως ορίζει η τάξις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 2ον.-- Εγκαθιδρύει, δι' ειδικής εκκλησιαστικής τελετής την υπό της αδελφότητος εκλεγείσα Η γουµένη, 3ον.-- Τελεί τις χουρές των Δοκίµων κατά την τάξιν του Ευχολογίου, µετά από απόφασιν της Γεροντίας. Κωλυωµένου του Μητροπολίτου οι κουρές τελούνται υπό του Πνευµατικού της Μονής. 4ον.-- Μεριµνά λατρευτικάς ανάγκας της αδελφότητος, διορίζει προτάσεις αυτής τον Πνευµατικόν του Ησυχαστηρίου, και αποστέλλει τον χατάλληλον εφηµέριον δια την επιτέλεσιν των ιερών ακολουθιών χκωλυοµένου του Πνευµατικού αυτού. δον.- Ασκεί τον πειθαρχικόν έλεγχον εις τας τυχόν παρεκτρεποµένας Μοναχάς, προτάσει πάντοτε χαι εισηγήσει της Γεροντίας του Ησυχαστηρίου. . “Άρθρον 3ον Περί Πνευµατικού του Ησυχαστηρίου 1)Ο Πνευµατικός του Ησυχαστηρίου διορίζεται υπό του Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κατόπιν αποφάσεως της ολοµελείας της Γεροντίας. Ούτος δύναται να προέρχεται εξ οιασδήποτε Επισκοπής ή εξ Αγίου “Όρους ή εξ οιασδήποτε άλλης Ιεράς Μονής. 3)Ο Πνευµατικός εξοµολογεί, τελεί εφηµεριακά κχαθήκοντα οσάκις δύναται, συνεργάζεται µετά της Ηγουµένης δια παν θέµα ανακύπτον εντός της αδελφότητος και εάν το απαιτούν αι ανάγκαι των αδελφών, τελεί συνάξεις συγκαλουµένας υπό της Ηγουµένης, καθ' ας συµβουλεύει τας αδελφάς για την καλυτέραν πνευµατικήν επίδοσιν χαι πρόοδον. ) Παρακλήσει της α«δελφότητος, πρώτος και ισόβιος Πνευµατικός της Ιεράς Μονής διορίζεται παρά του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου Αµβροσίου ο Καθηγούµενος του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήµου Αρχιµανδρίτης Χρυσόστοµος Τααβδαρίδης, εις ον οφείλει δια βίου υπακοήν και ευγνωµοσύνην. . . “Άρθρον ον Περί Δοκίµων Μοναχών 1)Η επιθυµούσα να προσέλθη ως Δόχκιµος εις το Ησυχαστήριον, ίνα βραδύτερον καταστή µέλος αυτού, δέον όπως είναι Ορθόδοξος Χριστιανή, έχη συµπεπληρωµένον το 1 8ον έτος της ηλικίας αυτής (ᾗτοι την υπό του Συντάγµατος προβλεποµένην ως νόµιµον ηλικίαν, την ικανήν δια την άσκησιν πάσης δικαιοπραξίας) και είναι άγαµη ή χήρα άνευ τέχνων ή µετά ενηλίκων τέχνων. Εάν η προσερχοµένη έχη ηλικίαν µικρότερον της νοµίµου, απαιτείται έγγραφος συγκατάθεσις του ασκούντος την υπό του νόµου καθοριζοµένην κχηδεµονίαν.. 3)Η πρόσληψις και αποβολή των Δοκίµων ανΐµκουσιν εις την αποΧλειστικήν χαι ανέλεγκτον αρµοδιότητα και κρίσιν της Γεροντίας, ήτις δέον να συνεννοείται µετά του Πνευµατικού του Ηαυχαστηρίου. ) Η υποφήφιος υποβάλλει έγγραφον αίτησιν µετά παρέλευσιν εξαµήνου παραµονής εις το Ησυχαστήριον, δια την εγγραφήν αυτής εις το Άοκιµολόγιον του Ηαυχαστηρίου. Το χρονικό τούτο διάστηµα είναι αναγκαίο προς καλυτέραν γνωριµίαν υπ' αυτής της Μοναχικής ζωής αφ' ενός και προς δοκιµήν της διαγωγής και της διαθέσεως αυτής προς υπακοήν υπό της Ηγουµένης αφ' ετέρου. 6)Η δοκιµασία διαρκεί τουλάχιστον επί τριετίαν. Ο χρόνος ούτος δύναται να µειωθή τη χρίσει και διακρίσει της Ηγουµένης, αναλόγως της εκάστοτε περιπτώσεις. Η Δόχκιµος κατά τον χρόνον της δοκιµασίας αυτής προσφέρει εργασίαν εις το Ησυχαστήριον συµφώνως προς τας υποδείξεις της Ηγουµένης. 7)Αι Δόχκιµαι Μοναχαί, µη ούσαι µέλη της αδελφότητας του Ησυχαστηρίου, δεν παρίστανται εις τας συνάξεις αυτής, ή και αν παρίσταται αδεία της Γεροντίας, δεν έχουσι δικαίωµα ψήφου. Ή Δόκιµος καθίσταται µέλος της αδελφότητος µόνον δια της Μοναχικής κουράς. 8)“Όταν η Γεροντία χρίνη ότι επέστη ο κχαιρός ίνα η Δόκιµος χαρή Μοναχή αναφέρεται εγγράφως εις τον οικείον Επίσκοπον, ίνα, το βραδύτερον εντός τριµήγνου, παράσχη την ευλογίαν αυτού προς τούτο. “ Άνευ αποφάσεως της Γεροντίας αποκλείεται η κουρά εις Μοναχήν οιασδήποτε Δοκίµου. ΄“Άρθρον δον Περί µελών της αδελφότητας 1)Μέλη της αδελφότητας του Ησυχαστηρίου είναι αι εγκαταβιούσαι και εγγεγραµέναι εις το Μοναχολόγιον αυτού Μοναχαί. 3)αι αδελφαί, Μοναχαί και Δόκιµοι, υποχρεούνται να ζώσιν συµφώνως προς τας περί Μοναχισµού διατάξεις της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ήτοι εν ευσεβεία και σωφροσύνη, εν φόβω Θεού, εν ησυχία και εγκρατεία, εν υπακοή και φιλαδελφεία, εν αγάπη και ενότητι «ίνα ώσι εν», επιδιδόµεναι εις την αδιάλειπτον προσευχήν και τας διαφόρους πνευµατικάς ασκήσεις. . ΄ ) Η τάξις πρωτοκαθεδρίας των αδελφών καθορίζεται από τα πρεαβεί χουράς. 8) Ίνα απέλθη οριστικώς αδελφή εχ του Ηαυχαστηρίου και εγγραφή εις άλλην Μοναστικήν αδελφότητα, δέον όπως, συγκαταθέσει και προτάσει της Γεροντίας, λάβη κχανονικόν απολυτήριον παρά του οικείου Επισκόπου (Το ανάλογον ισχύει χαι περί αδελφής άλλου Μοναστικού Καθιδρύµατος επιθυµούσης να εισέλθη εις το Ησυχαστήριον, υπό την απαραίτητον και πάλιν προῦυπόθεσιν ότι θα συγκατατεθή εις την είσοδον αυτής η Γεροντία. Η εν όλω ή εν µέρει επιστροφή περιουσιακών στοιχείων µεταβιβασθέντων παλαιότερον υπ' αυτής εις το Ησυχαστήριον, ή η καταβολή οιασδήποτε αποζηµιώσεως δι' αυτά, εναπόκειται εις την ελευθέραν χαι ανεξέλεγκτο κρίσιν της Γεροντίας, της απερχοµένης ουδέν δικαίωµα εχούσης επ' αυτώ άτε αποτελούσι ήδη περιουσίαν του Ησυχαστηρίου. ' . ΄ ε) Η α«δελφότης «σκεί τα υπό του παρόντος Οργανισµού ρητώς νεµόµενα αυτή δικαιώµατα. Επίσης αύτη αποφασίζει δια πάσαν ειδικήν περίπτωσιν µη προβλεποµένην υπό του Οργανισµού, καθώς και δια την ερµηνείαν. ασαφών ενδεχοµένως διατάξεων αυτού. Αι επί των δύο τούῦτων θεµάτων αποφάσεις λαµβάνονται δι' απολύτου πλειοφηφίας του γενικού συνόλου των µελών. Η 8)Η αδελφότης συγκαλείται δι' ους λόγους και καθ“ ον τρόπον ορίζεται εν τώ παρόντι Οργανισµώ. Ω Κατά τας συνόδους - συνάξεις της αδελφότητος απαρτία υπάρχει εφ' όσον αι εν τη συνεδρία παρούσαι εισί πλείους των απουσών, εξαιρέσει των περιπτώσεων δι' ας προβλέπεται ηνξηµένος αριθµός παρόντων µελών. Αν τινά των απουσιαζόντων µελών έχουσιν εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλα µέλη της αδελφότητος όπως ψηφίσωσιν εξ' ονόµατος αυτών, τα εξουσιοδοτήσαντα µέλη λογίζονται ως παρόντα. Ουδεµία Μοναχή δύναται να εξουσιοδοτηθή υπό πλειόνων των δύο µελών όπως εκπροσωπήσει αυτά κατά την ψηφοφορίαν. ή) Αιαποφάσεις λαµβάνονται κατ' απόλυτον πλειοφηφίαν των παρόντων εν τη συνεδρία - συνάξει και φηφιζόντων µελών, εξαιρέσει των περιπτώσεων εκχείνων δι' ας προβλέπεται υπό του παρόντος Οργανισµού. ηυξηµένη πλειοψηφία. Εν περιπτώσει ισοφηφίας επαναλαµβάνεται ηφηφοφορια Εάν και πάλιν προκύφει ισοψηφία, τότε επί φανερας µεν φη φοφορίας υπερισχύει η ψήφος της προεδρευουσης, επί µυστικής - δε ψηφοφοριας τίθεται κλήρος. “Άρθρον όον Δ Περί διοικήσεως του Ησυχαστηρίου χαι οργάνων αυτού Η διοίκησις του Ηασυχαστηρίου ανήκει κατά µεν τον πνευµατικόν το. µέα εις την Ηγουµένην.; κατά δε τους λοιπούς τοµείς εις την Γεροντία αυτού πλην τώων ειδικών εκείνων περικτώσεων δτ' ας προβλέπεται υπό του παρόντος αρµοδιότης της αδελφότητος, αποτελούσης το ανώτατον διοικητικόν όργανον του Ησυχαστηρίου. “Άβθρον 7ον Περί εκλογής Ηγουµένης Η Ηγουµένη εκλέγεται υπό της αδελφότητος του Ησυχαστηρίου συµφώνως τη χατωτέρω διαδικασία: 1)Εντός εβδοµάδος από του θανάτου ή της παραιτήσεως ή της παύσεως της Ηγουµένης, η Τοποτηρήτρια, ήτοι η εχ των µελών της Γεροντίας έχουσα τα πρεσβεία, ήτις και αναπληροί τον τόπον της Ηγουµένης κατά το µεσολαβούν διάστηµα, συγκαλεί την Γεροντίαν, µετά Θείαν Λειτουργίαν, συσκέπτεται χαι ορίζει ηµέραν συνόδου των µελών της αδελφότητος προς εκλογήν Ηγουµένης. Η ορισθησοµένη ηµέρα δεν πρέπει να αφίσταται της εβδοµάδας από της συγκλήσεως της Γεροντίας, ανακοινούται δε αύτη υπό της Τοποτηρητρίας εις την αδελφότητα επί τρεις ηµέρας συνεχείς, κατά την ώραν της εστιάσεως εν τη Τραπέζη, εξ ων η πρώτη, πέντε τουλαχιστον ηµέρας προ της εκλογής. Ειδοποιούνται δε δι επιστολής και τα τυχόν µέλη της αδελφότητος τα ευρισκόµενα εκτός του Ησυχαστηρίου. 3)Η εκλογή ίνεται, µετά Θείαν Λειτουργιαν, εντός του Ναου, δια µυστικής ψηφοφορίας, ενώπιον της Γεροντίας, ᾗτις χαι αποτελεί την εφορευτικήν επιτροπήν υπό την προεδρίαν της Τοποτηρητρίας. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον δεν υπάρχη Γεροντία, την εφορευτικήν επιτροπήν αποτελούσι τα τρία προηγούµενα τη τάξει µέλη υπό την προεδρίαν του πρώτου εξ αυτών, ήτις χαι ασκεί αυτοδικαίως καθήκοντα Τοποτηρητρίας. Η Επιτροπή αύτη, ελλειφει Γεροντίας, φροντιζει και δια την σύγκλησιν της αδελφότητος, συµφωνως τη παραγραφω α΄' του παρόντος άρθρου. Υ) Προ της ενάρξεως της εκλογής δέον να διαπιστωθή η ύπαρξις απαρτίας. Ταύτης τυχόν µη υπαρχούσης, η εκλογή αναβάλλεται δια την΄ αυτήν ηµέραν χαι ώραν της προσεχούς εβδοµάδος. Η αναβολή θα επαναλαµβάνεται χατά τον αυτόν τρόπον µέχρις επιτεύξεως απαρτίας. 6)Εχκάστη ψηφοφόρος, χαλουµένη υπό της Τοποτηρητρίας χκατά ιεραρχικήν σειράν, αρχοµένην από των νεωτέρων, ρίπτει εις εσφραγισµένον κιβώτιον ψηφοδέλτιον ανωγράφον το όνοµα εκείνης ην κρίνει χατάλΧηλον δια το αξίωµα της Ηγουµένης. Εάν αναγράφωνται πλείονα ονόµατα, το φηφοδέλτιον θεωρείται άχκυρον. 7)Η σφράγισις και η αποσφραγισις του κιβωτίου καθώς και η καταµέτρησις των ψήφων “(ίνονται ενώπιον των παρισταµενων µελων της αδελφότητος. 8)Η λαβούσα την απόλυτον πλειοφηφιαν των ψηφισάντων θεωρειται εκλεγείσα Ηγουµένη,. Ο Αν ουδεµια λάβη την απολυτην πλειοφηφιαν επαναλαµβάνεται αυθωρεί η ψηφοφορία κατά τον ως άνω τρόπον. Αν ναι πάλιν ουδεµία λάβη την απόλυτον πλειοψηφίαν, διενεργείται πάραυτα χαι τρίτη ψηφόφορία, οπότε εκλέγεται η σχετικώς πλειοψηφήσασα. Επί ισόψηφίας επαναλαµβάνεται αύθις η φηφοφορια Εάν και πάλιν προκύφη ισοφηφια, Ηγουµένη εκλέγεται η έχουσα τα πρεσβεία χουράς. Χ» 17)Μετά το πέραν της εκλογής υπογράφεται πρακτικόν παρά πάντων των παραστάντων µελών της αδελφότητος, ολοκληρουµένης και το. λειουµένης ούτω, τυπικως και ουσιαστικώς, της διαδικασίας αναδείξεως Ηγουµ,ενης Εάν τινά των µελών αρνηθωσι να υπογράψφωσι, γίνεται σχετική µνεία της αρνΐσεως εν τω πρακτικώ, όπερ καθίσταται έγκυρον δια της υπογραφής αυτού παρά των λοιπών µελών. Αι τυχόν αρνούµεναι να υπογραφωσιν υπέχουσιν πειΘαρχιχως ευθύνας. Ευθύς µετά την υπογραφήν του πρακτικού και την σχετικήν ευχαριστήριον προσευχή, η Ηγουµένη αναλαµβάνει εγκύρως την άσκησιν των χαθηκόντων αυτής. 18)Εντός δεκαπενθηµερου από της εκλογής, Η Γεροντία υποβαλλει έγγραφον εις τον οικείον Επίσκοπον, δι' ου αναπελεται η εκλοτη νέας Ηγουµένης και ειζητωνται αι ευλογίαι αυτού. Ο Επισχοπος, εάν ευς δοκή, προβαίνη-περαιτέρω δι' ειδικής τελετής, εν ηµέρα οριζοµένη υπ' αυτού εν συνεννοήσει µετά της Γεροντιας, εις την ενθρονισιν της νέας Ηγουµένης. ΄ΑρΘρού 8ον Περί προσύντων της Ηγουµένης . 1)Η. Ηγουµενη δέον να είναι µεγαλοσχημος, να διακρίνεται δε επί ζηλω, αρετή και ικανότητι. Ηγουµένη δύναται να εκλεγη και αδελφή τις ούσα µικρόσχηµος, αλλά προ της ενθρονίσεως πρέπει «ύτη να καρή µε. γαλόσχηµος. 3)Παρητηµένη ή πεπαυµένη Ηγουµένη δύναται να επανέκλεγή, εφόσον εξέλιπον οι λόγοι της παραιτήσεως ή της“παύσεως αυτής και εφ' όσον χηρεύση η θέσις της Η γουµένης. Ονυδεµία αδελφή επιτρέπεται να θέτη υποφηφιότητα Ηγουµένης ή να επιδιώχη την εκλογήν αυτής. Η εκλογή της Ηγουµένης δέον να προέρχεται εκ της πρωτοβουλίας χκαι ελευθερας κρίσεως των αδελφών, συµβουλευομενων αλλήλαις και, προ πάντων, ζητούντων δια προσευχής τον παρά Κυρίου φωτισµόν. “Άρθρον θον΄ Περί καθηκόντων της Ηγουµένης 1)Η Ηγουμένη είναι η πνευµατική Μήτηρ της αδελφότητας και, ασκούσα πάσαν την πνευµατικήν εξουσίαν επί πασών των αδελφών, µε. ριµνά αγρύπνως δια την πνευµατικήν προκοπήν αυτής. Παρακολουθεί την πολιτείαν εκάστης αδελφης παραινει, καθοδηγει, συµβουλευει, επιπλήττευ, τιµωρεί και γενικώς µετέρχεται παν µέσον συντείνον εις την κατά Χριστόν µόρφωσιν των αδελφων 3)Η Ηγουµένη πρόΐσταται των συνόδων της τε Γεροντιας και της αδελφοτητος, εν κωλύµατι, δε, συµπληρουται παρά της εχούσης τα πρεβεια κουράς µεταξύ των αδελφων εκάστου των ανωτέρω διοικητικών οργάνων, εκτός της περιπτωσεως καθ“ ην η Ηγουµενη έχει ορίσει αντικαταστάτριαν. ) Η Ηγουμενη ειπροσωπει το Ησυχαστηρισν ενώπιον .παντός Δικαστηρίου και πάσης καθολου Αρχης Χχαι παντός φυσικού ή νομικου προσώπου. 6)Δ“ ειδικήν υπόθεσιν ή χαι ιατηγοριαν υποθέσεων δύναται, αποφασει της ΓερΜιας, να εκπροφωπήση το Ησυχαστήριον ναι οιονδήποτε άλλο µελος αυτού. Ακοµη και εις: Δδκηµον να ανατεθεί η ως άνω εκπροσώπησις καθως κάι εις Νοµιιον σύµβουλο. 7)Η Ηγουµένη, εκπροσωπουσα τον οικείον. Επίσκοπον εντός του Ησυχαστηριου της από τούδεπατρικώς: και προφρόνως χορηγηθείση ευλογία του νύν ποιµαινοντος της Ιεραν Μητροπολιν, 1ον) Παρέχει εις τα αδελφας τραπτην της άδειαν απουσίας εκτόςτης εχκλησιασταης περιφερείας εις ην ανήκει το Ησυχαστηριον και δια. χρονικό διαστηµα υπερβαινον τα επτά-ηµέρας, (διά την εντός της περιφερείας κίνησιν αρκεί, αλλ' είναι απαραίτητος, προφορική άδεια), και 2ον) Επιτρέπει εις ευλαβείς. Κληρικούς άλλων εκκλησιαστικών περιφερειών, έχοντας κανονικήν ιερωσύνην, επισκεπτοµένους τυχόν το Ησυχαστήριον, να ιεροπρακτώσιν εν αυτώ. “Αρθρον 1 0ον Περί παύσεως της Ηγουµένης 1)Η Ηγουµένη είναι ισύβιος. Παύσις αυτής χωρεί µόνον εις τας εξής ΄ περιπτώσεις: 1η) Περιπέση εις αίρεσιν ή διαπράξη βαρέα χανονικά παραπτώµατα. 2α) Αποδειχθή ανεπαρκής ή α«διάφορος δια την χαλήν λειτουργίαν του ΗΠανχαστηρίου και δεν διορθωθεί µετά δύο γραπτάς συστάσεις της Γεροντίας, οµοφώνω γνώµη των µελώ΄ν αυτής, και µιας συστάσεως της αδελφότητος. 3ή) Περιπέση εις νόσον βαρείαν άµα και ανίατον, χαθιστώσαν αδυνατον την εκτέλεσιν των χαθηκΜων αυτής. “β) Εν τη πρώτη περιπτώσει εκπίπτει αυτοµατως του αξιώµατος, ευθύς ως καταδικασθή τελεσιδίκως υπό των χατά τους Ιερούς Κανονας αρµοδίων Εχκλησιαστικών Δικαστηριων ' Έντη δευτερα περιπτώσει παύεται υπό της αδελφότητος δια πλειοψηφίας“των επτά οτδοων (7/8) του γενικού συνόλου των µελων 6)Εν τη τριτη περιπτωσει κηρύσσεται κενη η θέσις αυτής υπό της Γεροντίας εφ' όσον τρείς ιατροί, καλουμενοι υπό της ΓερΜιας µετ' απόφασιν της αδελφότητος, γνωµατεύσωσιν κοίι εν οµοφωνία ότι συντρέχει ο αναφερόµενος λόγος. * β “Άρθρον 11ον Περί εκλογης Γεροντίας. 1)Η Γεροντία αποτελείται εκ της Ηγουμενης και δύο µελών, εφ ΄όσον ο αριθµός των µελών της αδελφότητος δεν είναι ανώτερος του εί-κοσι εχ της Ηγουµένης δε χαι τεσσάρων µελών, εφ' όσον ο αριθµός τούτων είναι µείζων. … [ 3)Η θητεία των µελών της Γεροντίας είναι τριετής, αρχοµένη τη 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους της τριετίας και λήγουσα τη 31 η Δεκεµβρίου του τρίτου έτους της τριετίας. ΄ Υ) Δικαίωµα εκλογής δια την Γεροντίαν έχουσιν αι από πενταετίας κεκαρµέναι αδελφαί. Επανεκλογή των µελών τη Γεροντίας επιτρέπεται απεριορίστως. 6)Η εκλογή προς ανάδειξιν µελών της νέας Γεροντίας διεξάγεται κατά µήνα Οκτώβριον ή Νοέµβριον του έτους καθ“ ο λίγγει η θητεία των µελών της προηγυόµενης Γεροντίας; εν ηµέρα οριζοµένη υπό της εν ενεργεία Γεροντίας. ΄ 7)Η εκλογή διεξάγεται καθ' όν τρόπον και η της Ηγουµένης, εκάστης ψηφοφόρου αναγραφούσης ονόµατα αδελφών ίσα προς τον προβλεπόµενον αριθµόν µελών της Γεροντίας ή και ολιγώτερα. Εάν η ψηφοφόΡος αναγράφη πλείονα ονόµατα, το φηφοδέλτιο αυτής θεωρείται άχυρον. Τα διαλαµβανόµενα εν τη παραγράφη γ' του άρθρου 8 ισχύουσιν απολύτως και δια τα µέλη της Γεροντίας. , 8)την Εφορευτική Επιτροπή αποτελεί η εν ενεργεία Γεροντία υπό την προεδρίαν της Ηγουµένης. τ . ὢ Τα προβλεπόµενα εν άρθρω 7 περί τρόπου αναγγελίας της ηµέρας της εκλογής, περί απαρτίας, περί Εφορευτικής Επιτροπής εν ελλείφει Γεροντίας, περί εξουσιοδοτήσεως, περί επιτεύξεως απολύτου πλειοψηφίας ή επαναλήψεως της ψηφοφορίας, περί υπογραφής Πρακτικού, εφαρµόζονται κατ' αναλογίαν ενταθθα χκαθώς και πάσα άλλη διάδικαστική λεπτοµέρεια. Δια της-υπογραφής του Πρακτικού τελειούται µεν και ολοκληρούται η διαδικασία εκλογής Γεροντίας, τα µέλη όµως αυτής δεν αναλαµβάνουσι η πάραντα καθήκοντα, αλλά µετά την λήξιν της θητείας της προηγούµενης Γεροντίας τη Τη του προσεχούς Ίανουαρίου. .΄. - . - . 17)Εντός δεκαπενθηµέρου από της εκλογής η Ηγουµένη υποβάλλει έγγραφον εις τον οικείον Επίσκοπον, δι οὖῦ γνωστοποιούνται τα µέλχη της αναδειχθείσης νέας Γ εροντίας και εκζητούντάι αι ευλογίαι αυτού. 18)Εν η περιπτώσει µέλος της Γεροντίας αποθάνη παραιτήθη ή παυθή, γίνεται νέα εχλογή, χατά τας διατάξεις του παρόντος, προς αντιχατάστασιν αυτού. Αν τρύτο συµβή κατά το τελευταΐον έτος της θητείας των µελών τής Τέροντίας δεν γίνεται νέα εκλογή, αλλ' αναπλήρωσις, καθ' όν τροπον προβλέπεται κατωτέρω, εν τη παραγράφω θ' του άρθρου ή Τά εν άρθρω 10 διαλαµβανόµενα περί παύσεως της Ηγουµένης, εφαρµόζονται κατ' αναλογία και επί των των µελών της Γεροντίας. Τας τρείς γρ&άτάς*άΐσψςε5 προς το µέλος της Γεροντίας, αναγκαίας προς της επιβόλής της ποινής της παύσεως, ποιείται (δύο) η Ηγουµένη και. (µία) η Γεροντία. Παραιτηθέν ή παυθέν µέλος της Γεροντίας, δύναται να επανεκλεγή, εφ' όσον εξέλιπον οι λόγοι οι οδηγήσαντες εις την παραίτησιν ή την παύσιν αυτού. Η αυτή διαδικαδία ακολουθείται χαι έν τη περιπτώσει της επιβολής της ποινής της αργίας εις εν µέλος της Γεροντίας. ο ι τΑρθρον 12ον ' … “ ' Περί των καθηκόντων της Γεροντίας 1)Η Γεροντία, προεδρευοµένη υπό της Ηγουµένης, ασκεί την διοίκησιν του Ησυχαστηρίου κατά πάντας τους λοιπούς, πλην του πνευµατικού, τοµείς, διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτού, αποδέχεται ή αποποιείται δωρεάς ή κληρονοµίας υπό τρόπον, συνάπτει δάνεια, προβαίνει εις αγοράς και πωλήσεις οιασδήποτε αξίας και γενικώς αποφασίζει κυριαρχικώς περί πάσης υποθέσεως και περί παντός πράγµατος του Ήσυχαστηρίου εξαιρέσει µόνον των ζητηµάτων εκείνων; άτινα ρητώς δια του παρόντος υπάγονται εις την αρµοδιότητα της αδελφότητος. Τας συµβάσεις υπογράφει η Ηγουµένη µετ' εξουσιοδότησιν της Γεροντίας. “Έλλειψις εξουσιοδότησης συνεπάγεται ακυρότητα της υπογραφείσης συµβάσεώως, συνιστά δε χαι πειθαρχικόν παράπτωµα δια την Ηγουµένην. 3)Η Γεροντία συνεδριάζει προσκαλουµένη υπό της Ηγουµένης, οσάκις παρίσταται ανάγκη. Καθ' εκάστην συνεδρίασιν χαταχωρούνται εις το οικείον βιβλίον Πρακτικών υπογραφόµενα παρά πάντων των µεχών αυτής και της Γραµµατέως, λεπτοµερή πρακτικά τήρούµενα παρά της τελευταίας, ᾗτις παρίσταται εις τας συνεδριάσεις άνευ ψήφου, εκτός της περιπτώσεως καθ“ ᾗν είναι µέλος της Γέροντίας. ) τα µέλη οφείλουσι κατά την διάρκειαν της συνεδριάσεως να συµπεριφέρονται έναντι αλλήλων µετ' απολύτου σεµνοπρεπεία και πνευµατικής υποταγής προς το. πρόσωπον της Η γουµένης. Αι τυχόν διαφωνούσαι επί τινός ζητήµατος δέον µετά σεµνότητος, υποτακτικότητος και ευλαβείας να διατυπώνουσι την γνώµην αυτων εκθέτουσαι ταύτην σαφώς και πράως. δ) Η Γεροντία δύναται, εφ' όσον χρίνει τούτο σκόπιµον, να συγχκολή οποτεδήποτε την αδελφότητα του Ησυχαστηρίου και να ζητή συµβολευτικώς την γνώµην αυτής επί παντός ζητήµατος. Η σύγκλησις της αδελφότητος είναι Υποχρεωτική δια την Γεροντίαν, εφ' όσον τούτο παρά του τηµίσεως πλέον ενός των µελών δι' εγγράφου την αδελφότητα, αύτη συνέρχεται αυτοδικάΐως µερίµνη των αιτουµένων την σύγχκλησιν αυτής και µάλιστα της πρώτης τη τάξει εξ' αυτών. ΄ ΄ 7)Η Γεροντία συντάσσει τον εσωτερικόν Κανονισµόν Λειουργίας του Ηαυχαστηρίου, εν συνεργία µετά των ιδρυτών αυτού, χαι µεριµνά δια. την πιστήν εφαρµογήν αυτού. . 8)Η Γεροντία αποφασίζει περί της παραµονής, επί µακρόν πως χρόνον χαι πάντως άνω δεκαηµέρου, εν τη ΗΠουχαστηρίω πάσης Μοναχής ετέρου Μοναστικού Ιδρύµατος ή ακόµη και λαϊκής. :Άνευ της τοιαύτης αποφάσεως της Γεροντίας ουδεµία Μοναχή ανήκουσα είς έτερον Μοναστικόν Ίδρυµα ή και λαϊκή δύναται να διαµείνη εν τω ΗΠσυχαστηρίω: δι' οιονδήποτε λόγον, καθ' οιονδήποτε τρόπον και υφ' οιανδήποτε ιδιότητα. Δια την επί µικρότερον χρόνον παραµονήν αρκεί, αλλ' είναι απαραίτη- . τος, η συγκατάθεσις της Ηγουµένης. ὢ Η Γεροντία, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε προτάσει του ενός τρίτου των µελών του Ησυχαστηρίου, αποφαίνεται περί µεταβολής των µη θεµελιωδών διατάξεων του παρόντος Οργανισµού χαι εισηγείται τα δέο. ντα εις την αδελφότητα, µόνην αρµοδίαν δια τα περαιτέρω. ή) Η Γεροντία δέον να χινήται εντός των πλαιδίων του οικονοµικού Προύπολογισµού εκάστου έτους, όν έχει εγκρίνει η αδελφότης. Υπερβάσεις δαπανών µέχρι του 204 δι' έχκαστον των αναγραφοµένων εις τον Προύπολογισµόν κονδυλίων επιτρέπονται, αλλά δια µείζονας υπερβά- : σεις απαιτείται απόφασις της αδελφότητος. & 18)Απαρτία κατά την συνεδρίασιν της Γεροντίας υπάρχει παρισταµέ- ΄ νων τριών µελών. Εάν η Γεροντία είναι τριµελής (Ηγουµένη χαι δύο ΄ µέλη και απουσιάζη, λόγω ασθενείας ή υποδικίας ή τιµωρίας, ή εξ οιασ= δήποτε άλλης αιτίας, εν µέλος ή και δύο, ως αναπληρώτριαι εχ των αδελφών κατά την τάξιν των πρεσβειών. Εν η περίπτώσει η Γε- ΄ ροντία πρόχκειται να αποφασίση, δια προσωπική υπόθεσιν µέλους αυτής ή και αυτής της προέδρου αυτής Ηγουµένης (π.χ. δια την κίνησιν πει-:-. θαρχικής διαδικασίας χάτ' αυτής), τότε η δι? ην θα ληφθή η απόφασις δεν µετέχει της συνεδρίας, τουλάχιστον χατά το αναφερόµενον εις την υπόθεσιν αυτής µέρος, αλλ' αντικαθίσταταί υπό της αναπληρωτρίας ως εάν ήτο απούσα. Αι αποφάσεις της Γεροντίας λαµβάνονται κατά πλειοί φηφία. Εν ισοφηφία υπερίσχθει η ψήφος της Ηγουµένης ή, απουσιαζούσης αυτής, της προεδρευούσης. ι ο ΄ Η Η Γεροντία τηρεί τα εξής βιβλία: 1.Βιβλίον Πρακτικών αδελφότητος. Π. Βιβλίον Πρακτικών Γεροντίας. ΠΠ. Πρωτόκολλον εισαγοµένων και εξαγοµένων εγγράφων ΠΝ. Μοναχολόγιον και Δοκιµαλόγιο Υ. Βιβλίον Ταµέίου . . ΥΙ. Κτηµατολόγιον, ήτοι βιβλίον ακινήτου περιουσία του Ησυχαστηρίου ΥΠ. Βιβλίον κινητής περιουσίας του Ησυχαστηρίου. Τα τέσσερα πρώτα βιβλία τηρεί η Γραµµατεύς του Ησυχαστηρίου, τα δε υπόλοιπα τρία η Οικονόµος (Ταµίφς), εκλέγεται απαραιτήτως εχ των µελών της Γεροντίας: Την Γραµµατέα χαι την Οικονόµον εκλέΤει η Γεροντία. Ως τοικύτη δεν δύναται να εκλέγη η Ηγουµένη,. ' 1)Αι εισπραξείς ενεργούνται δια διπλοτύπων αποδείξεών φερουσών την σφραγίδαν του Ησυχαστήρίου και την υπογραφήν της Οικονόµου. Η Οικονόµος, υπ' ευθύνη αυτής, αναγράφει τα πραγµατοπουηθέντα έξοδα και έσοδα εις το οικείον βιβλίον (Ταµείου), το οποίον είναι καθ? εκάστην σελίδαν αυτού εσφραγισµένον υπό της σφραγίδος του Ησυχαστηρίου χαι φέρει καθ' εκάστην σελίδαν την υπογραφήν της Ηγουµένης. 2)Μετά την Χήξινεκάστου έτους η Ταµίας συντάσσει, εποπτευοµένη παρά Ηγουµένης, και εντός του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου έτους, τον σχετικόν απολογισµόν τώων εσόδων και εξόδων του Ήσυχα- στηρίου εις ον αναγράφει τα εχ πάσης πηγής πραγµατοποιηθέντα καθ' . όλον το λήξαν έτος έσοδα ως χαι τας πάσης φύσεως γενοµένας παρά του. -. Ησυχαστηρίου δαπάνας. Ο απολογισµός -ούτος υπογραφόµενος παρά της Ηγουµένης και της Οικονόµου υποβάλλεται προς τελικήν έγκρισιν εις την αδελφότητα. . τ{) Αι αποδείξεις των πάσης φύσεως εισπράξεων χαι δαπανών δεν΄ επιτρέπεται να χκαταστραφώσι προ της παρόδου πενταετίας. . … “Άρθρον 1 3ον Πόροι του Ησυχαστηρίου χαι διαχείρισις αυτών 3)Πόροι του Ησυχαστηρίου είναι οι ακόλουθοι: 1.Η τυχόν περιουσία των αδελφών αυτού, ήτις από της χουράς αυτών περιέρχεται εις το Ησυχαστήριον. Τούτο γίνεται δια προηγουµένης µεταβιβάσεως υπό την αίρεσιν της κουράς. Αν αδελφή τις προς της κουράς επιθυµή να αποξενωθή χαι κατ' άλλον τρόπον της εαυτής περιουσίας, είναι τούτο απόλυτον δικαίωµα αυτής. Αν µετά την χουράν καταστή χάτοχος περιουσίας, εκ δωρεάς ή κληρονοµίας οφείλει να µεταβιβάση ταύτην άνευ αναβολής ει το Ησυχαστήριον Ουδέν απολύτως µέλος της αδελφότητος δύναται να έχη προσωπικήν περιουσίαν. Π. Αι εξ' εργοχείρων των αδελφών και Αοκίµων πρόσοδοι, απγορευοµένης της δε' ίδιον λογαριασµόν εργασίας. ΠΠΙ. Δωρεαί, ειαφοραί, κληρονοµίαι, κληροδοσίαι, κ.τ.λ. - ΙΝ.. Τα εν τω Ναώ του Ησυχαστηρίου προσφερόµενα. Υ. Πρόσοδοι εξ' εκµεταλλεύσεως της τυχόν περιουσίας του Ησυχαατηρίου ή εξ' εκδόσεων εντύπων προερχόµεναι. ΥΊ. Πάσα άλλη πρόσοδος εκ χρηστής και νοµίµου πηγής. ) ΄Άπαντες οι ανωτέρω πόροι χρησιµοποιούνται δια τας ανάγκας του Ηαυχαστηρίου και των 6ν αυτώ εγκαταβιουσών Μοναζουσών, επάφιεµένου και δικαιώµατος εις την Γεροντίαν, όπως αυτή τµήµα των πόρων χρησιµοποιήση εν καιρώ, δια τυχόν εµφανισθησοµένη έχκτακτον πνευµατικήν δράσιν του Ησυχαστηρίόου. . 1)Αι συµβάφεις εκποιήσεως ακινήτων, εάν αύται συµφέρουσαι και επωφελείς διο το Ηουχαστήριον, εξαιρουµένων των αποτελούντων το κτιριακόν συγχκρότηµα του Ησυχαστηρίου, όπερ καθίσταται δια του παρόντος αναπαλλότρίωτον εις το δινηνεκές χοινή τώων ιδρυτών χαι αµετακλήτω αποφάσει, ως και και συµβάσεις δανείων, ενυποθήκων ή µη δωρεών διαθέσεως οιουδήποτε ποσού, υπερβαίνοντος τας εκατό χιλιάδας (100.000) δραχµάς, αποφασίζονται, συνοµολογούνται και ένεργούνται µόνον κατόπιν εγχκρίσεως της Γεροντίας του Ησυχαστηρίου, εισηγήσει της Ηγουµένης, συντασσοµένου πρακτικού υπ' αυτής. Δια την δαπάνη ποσού κατωτέρου των (100.000) δραχµών δεν είναι απαραίτητος η σύνταξις πρακτικού υπό της Γεροντίας. Δια την κατάθεσιν ή ανά- . ληφιν χρηµάτων εις Τράπεζας ή Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια ή εις το Ταµείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις πάσης φύσεως οργανισµόν απαιτείται απόφασης της Γεροντίας και εξουσιοδότησις δια πρακτικού αυτής εις εν εχ των µελών αυτής να αποσύρη ή καταθέση τούτο επ' ονόµατι του Ησυχαστηρίου. η ι 1)Το ως προς το διαχειριστικόν αυτού µέρος τυγχάνει ανεξάρτητον, αδέσµευτον και αυτοτελές. Πλην των οργάνων του Ησυχαστηρίου, των υπό του παρόντος προβλεποµένων, ήτοι της Γεροντίας, Οικονόµου και αδελφότητος, ουδείς απολύτως έτερος, εφ' οιονδήποτε ιδιότητα δύναται να αναµιγνύεται ή καθ' οιονδήποτε τρόπον να παρεµβαίνη εις τα οικονοµικά του Ησυχαστηρίου και την διαχείρισιν αυτών. Τόσον η σκοπιµότης όσον και η νοµιµότης εκάστης δαπάνης ελέγχονται και παρακολουθούνται αποκλειστικώς και µόνον υπό των ειρηµένων Οργάνων του Ιδρύµατος, άτινα οφείλουσι να ασκώσι το έργον αυτών µετά πάσης επιµελείας, άµα και αυστηρότητος. “Άρθρον 1 4ον Περί Μετοχίων 3)Το ησυχαστήριον δύναται, προτάσει της Γεροντίας χαι αποφάσει της αδελφότητος, να ιδρύση Μετόχια εν µέ.τη αυτή εκκλησιαστική πε ριφέρεια µετά συγκατάθεσιν του οικείου Επισκόπου, εν ετέρα δε περιφέ: : : : ε ι ' ρεια µετά συγκατάθεσιν του χατά τόπον Επισκόπου. 4)Ναοί ή οικήµατα, οπουδήποτε χείµενα, µη ιδρυόµεζα υπό του Ησυχαστηρίου χατά την ως άνω διαδικασίαν, αλλχά περιεχόµενα εις αυτό δια δωρέας ή διαθήκης ή άλλως πως, καθίστανται χαι αυτά. Μετόχια του Ησυχαστηρίου αυτοδικάΐως. Η Γεροντία οφείλει όπως γνωρίσην τω επιχωρίω. Επισχκόπω την εις το Ηαυχαστήριον υπαγωγήν; κατά τον ως άνω τρόπον, οιουδήποτε Ναού κειµένου εν τοις ορίοις της Επισκοπής αυτού. ' Υ) Ενή περιπτώσει Μετόχιόν τ εντός της αυτής εκκλησιαστικής πε ριφερείας χείµενον, χριθή ως έχον ευνοϊκωτέρας του χυρίως ΗΉσυχαστηρίου συνθήκας, δύναται να µετενεχθή εις αυτό η έδρα του Ηαυχαστηρίου ΄ και το προύπάρξαν να καταστή Μετόχιον, υπό την προύπόθεσιν ότι εις τούτο θα συναινέσωσι τα τρία τέταρτα (3/4) του γενικού συνόλου των µελών της αδελφότητας. 1 1)Παν ότιισχθει συµφώνως τω παρόντι Οργανισµών, διά τα κυρίως Ησυχαστήριον, ισχύει απαραλλάκτως χαι δια τα Μετόχια αυτού. Ησυχαστήριον και Μετόχια απαρτίζουσιν εν αδιαίρετον όλον χαι έχουσιν απολύτως ενικίαν νοµικήν υπόστασιν. Τόσον από νοµικής, όσο και απόεκκλησιαστικής (κεροκανονικής) πλευράς, τά Μετόχια λογίζονται ως έδαφος του χυρίως Ησυχαστηρίου. . τ τ ο 'Άρθρον 1δαν΄ Περί πειθαρχικού ελέγχου. Δια τα παραπτώµατα των αδελφών χαι Δοκίµων χαι επί τω - τέλει διορθώσεως αυτών και της απροσκόπτου λειτουργίας του ΗΉσυχαστηρίου, επιβάλλονται αυταίς αι χατωτέρώω ποιναΐ, αναλόγως προς το βάρος των παραπτωµάτων και την ιδιότητα του πταίστου. ΄ α'. Νουθεσία κατ' ιδίαν β'. Επίπληξις ενώπιον της Γεροντίας. γ'. Επίπληξις ενώπιον της. αδελφότητος. δ'. Κοµβοσχοίνιον ο ε΄. Αποµάκρυνσις εχ της κοινής Τραπέζης επί διάστηµα έως µηνός. στ'. Αποµάκρυνσις εχ της χοινής Τραπέζης επί διάστηµα µείζον του µηνός. Η ζ. Παύαις εκ του διακονήµατος και ανάθεσις άλλου χατωτέρου. η΄. Υποβιβασµός εις την ιεραρχικήν σειράν, προσωρινός ή µόνιµος. θ'. Αρχία, µέχρις εξ µηνών, από µέλος της Γεροντίας. ΄ '.. Παύσις εκ του αξιώµατος της Ηγουµένης ή µέλους της Γεροντίας.. ια“. Προσωρινή, µέχρις εξ µηνών, αποβολή εκ του Ησυχαστηρίου και αποστολή εις έτερον Μοναστικόν Καθίδρυµα, καθοριζόµενον υπό της Γεροντίας χαι προτάσει της Η γουµένης. . . ιβ΄. Οριστική αποβολή εκ του Ησυχαστηρίου κ ον τ Αι οκτώ πρώται ποιναί επιβάλλονται υπό-της Ή γουµένής.-Ή υπ' αρ. θ'. υπό της Γεροντίας. Η υπ' αριθ. '. υπό της αδελφότητος, κατά το υπό του παρόντος Οργανισµού οριζόµενα, ήτοι δια πλειοψηφίας των 7 /& του γενικού αυνόλου των µελών. Αι υπ' αρ. ια“. χαι ιβ΄., αν µεν πρόκειται περί αδελφής δι απολύτου πλειοφηφίας του γενικού συνόλου των µελών, αν δε πρόχκειται περί Δοκίµου υπό µόνης της Γεροντίας. Η υπό της αδελφότητος επιβολή των υπ' αριθ. ι'., ια΄“. καν (β'.ποινών µετά της αιτιολογίας αυτών αναγγέλεται υπ' αυτής εις το οικείον Επίσκοπον. Προ της επιβολής οιασδήποτε ποινής δέον να ακουσθή η πταίστης. Η επί χανονισµώ ευρισκοµένη αδελφή µέτέχει µεν της δια την υπόθεσιν αυτής συγκαλουµένου συνόδου της αδελφότητος και υπερασπίζει εαυτήν απέχει όµως υποχρεωτικώς της ψηφοφορίὰς. Αν η εν λόγω αδελφή απουσιάση έστω και αδικαιολογήτως, αναβάλλεται η σύνοδος της αδελφότητος και ορίζεται νέα. Εάν χαι πάλιν αποσιάζη, η δε απουσία αυτής δεν οφείλεται εις ασθένειαν ή άλλους σοβαρούς λόγους, δικά-.. ζεται ερΐµην. Αι τιµωρηθείσαι δια του υπ' αρ. ια'“. εφ' όσον χρόνον δικρκεί ο χανύνας αυτών, του δικαιῶµατος παραστά- ΄ σεως και ψηφοφορίας κατά τας συνόδους της αδιλφότµτος. Αι τοιαύται εν ουδεµία απολύτως περιπτώσει λαµβάνονται υπ' ὁψιν χατά την αρίθµησιν του συνόλου των µέλών, οσάλις εξετάζεται η ύπαρξις απαρτίας εν οιαδήποτε συνόδω της αδελφότητος. Η επιβολή της υπ' αρ. ιβ΄. ποινής συνεπάγεται αυτοµάτως διαγραφήν του µέλους εχ της αδελφότητος του Ησυχαστηρίου. Τα εν τη παραγράφω δ' -του άρθρου 5 οριζόµενα, τόσον δια τα είδη προσωπικής χρήσεως, όσον.χαι δια τα περιουσιακά στοιχεία της αποχωρούσης, ισχύουσιν απολύτως και δια την ουτωσί αποβαλλοµένην εχ του Ησυχαστηρίου αδελφήν. ΄“Άρθρον … Περί σφραγίδος “ Το Ησυχαστήριον χέκτηται κυκλικήν σφραγίδα, έχουσαν εν τω µέσω την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, πέριξ δε αυτής αναγράφουσαν τη: φρά- σιν: «Ἰερόν [Γυναικείον Ησυχαστήριον Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εν Ανύδρω Κιλκίς». τ . ΓΆρθρον 17ον - Υπογραφή εγγράφων .Τα ἐέγγράφα του Ησυχαστηρίου υπογράφει η Ηγουµένη θέτουσα χά τωθεν υπογραφής αυτήν την φράσιν «και αι συν εµοί Χριστώ αδελφαΐ». ο ΄““ 1 8ον Μεταβολή Κατάστατικού Ο παρών Οργανισµός -- Καταστατικόν δύναται να µεταβληθή κατά τας µη θεµελιώδεις διατάξεις αυτού, µόνών τη συναινέσει τώων τεασάρων πέµπτων (4/5) του γενικού συνόλου των µελών της ορίσει δι' αποφάσεως αυτής η αδελφόλτης, ίνα χρησισµοπουηθή προς πνευ. ΄ µατικού σκοπού.β) Εν πάση περιπτώσει, εάντεξ οιασδήποτε άλλης αιτίας διαλυθή το Ησυχαστήριον, η περιουσία αυτού περιέρχεται όπου έχει ορισθεί υπό της αδελφότητος συµφώνως τη προηγουµένη παραγράφω, ή εν ελλείφει τοιαύτης αποφάσεως όπου αν αποφασίσωσιν αι χατά τον χρόνον της διαλύσεως απότελούσαι την αδελφότητα αυτού, εκκαθαρισταί δε της πε ριουσίας είναι αι συµφώνως προς τον παρόντα Οργανισµόν διοικούσαι τότε αυτήν. Αν δε δεν υπάρξη ουδεµία απόφασις της α«δελφότητος, παλαιότερα ή πρόσφατος, περί της τύχης της περισυσίας της Ησυχαστηρίου, τότε αύτη περιέρχεται τη οικεία Εκκλησιαστική Αρχή, υποχρεουµένη όπως µεριµνήση δια την εν ευθέτω χρόνω εξεύρεσιν προσώπων επιθυµούντων να εγκατασταθώσιν εν τω διαλυθέντι Πανχαστηρίω και να συνεχίσωσι την λειτουργίαν αυτού. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Αρθρδν 2]ον Πάσαι αι αδελφαί, άνευ ουδεµίας εξαιρέσεως, ζώσιν εντη Ήσυχαστηρίω χοινοβιακώς διαιτώµεναι εν χοινή Τραπέζη. Εις ουδεµίαν αδελφήν επιτρέπεται η απουσία εχ της κοινής Τραπέζης και η χατ' ιδίαν εστίασις αυτής. Μόνον η οµολογόυµένως εξ αδελφότητος. Αι θεµελιώδεις αυτού διατάξεις και ιδιαιτέρως αι καθιστώται το Πσυχαστήριον αυτοτελές, αυτοδιοίχητον και ανεξάρτητον, ουδέποτε και επ' ουδενί λόγο µεταβάλλονται, αλλά παραµένουσιν εσαεί. Θεµελιώδεις διατάξεις είναι αι αναφερόµεναι εις τον σκοπόν του Ησυχαστηρίου, εις το σύστηµα διοικήσεως και εις το σύστηµα οικονοµικής διαχειρίσεως αυτού. “Άρθρον 1 9ον Επιακέπται - Προσκυνηταί 3)Οιεπισκέπται - προσκυνηταί δέον όπως προσέρχωνται εις το Ησυχαστήριον µόνον χαξά τας επιτρεποµένας ώρας, έχωσιν ευπρεπή περιβολή και φέρωνται µετά πάσης κοσµιότητος, σεµνότητος και ευλαβείας, ως εµπρέπει εις χώρους καθωσιωµένους τω Κυρίω. 4)Ουδείς δύναται να διανυκτερεύση εν τω Ησυχαστηρίω άνευ αδείας της Ηγουµένης. Πρόσωπα ευλαβή, φιλοξενούµενα, αδεία της ΓΓεροντίας, επί µακρόν πως χρόνον, εν τω Ησυχαστηρίω, οφείλουσι να προσφέρωσιν υπηρεσίαν τινά εις αυτό, υποδεικνυοµένην υπό της Ηγουµένης. ) Η διανυκτέρευσις ανδρών εν τω Ησυχαστηρίων απαγορεύεται εν πάση περιπτώσει. “Άρθρον Περίπτωσις διαλύσεως 3)Το Ησυχαστήριον θεωρείται υφιστάµενον χαι αν ακόµη υπολειφθή εν αυτώ µία µόνον αδελφή. Εν τη περιπτώσει ταύτη η εν λόγω αδελφή αντικαθιστά άπαντα τα όργανα του Ησυχαστηρίου, ήτοι Η γουµένην, Γεροντίαν, αδελφότητα. Αν ουδεµία αδελφή υπολειφθή εν τω Ήσυχαστηρίω και παρέλθη πενταετία χωρίς να ευρεθή ουδέ εν πρόσωπον επιθυµούν να εγκαταβιώση εν αυτώ, τότε άπασα η περιουσία αυτού περιέρχεται όπου αν έχη ασθενείας χωλυοµένη αδελφή δύναται να απαλλανγή, παρά της Ηγουµένης, της κοινής εστιάσεως, εφ' όσον χρόνον διαρκεί η ασθένεια αυτής. . ' ΄ 'Άρθρον 22ον Η άσκησις της αγάπης, υπακοής, ταπεινώσεως, της προθύµου επιτελέσεως των εσωτερικών και εξωτερικών του Ησυχαστηρίου εργασιών, ο απόλυτος προς τήν Ηγουµένην και τα λοιπά όργανα του Ησυχαστηρίου σεβασµός, η αποχή πάσης συναφείας χαι σχέσεως, άνευ αδείας της Ηγουµένης µε πρόσωπα εκτός του ΗΠανχαστηρίου, έστω και συγγενή των αδελφών, η µη αποδοχή δώρων άνευ της αδείας της Ηγουµένης µε πρόσωπα εκτός του Ησυχαστηρίου, έστω χαι συγγενή των αδελφών, η µη αποδοχή δώρων άνευ της αδείας της Ηγουµένης, ως και πάσα άλλη Μοναχική και Χριστιανική αρετή, αποτελούσιν ηθικόν διάγραµµα απαρέγκλητον, του οποίου η τήρησις αυστηρώς εποπτεύεται παρά της Ηγουµένης και της Γεροντίας, η δε παράβασις αυτού αυστηρώς κολάζζεται - χανονίζεται παρά των εχόντων την πνευµατικήν ευθύνην του Ήσυχαστηρίου. >“Άρθρον 2Άον Εάν µέλος της Γεροντίας προσκαλούµενον δεν προσέλθη αδικατολογήτως εις τρεις συνεδριάσεις αυτής, η Γεροντία, εάν θεωρηθή η εν λόγω απουσία αυτού και µη προσέλευσις κακοβούλως η θεληµένη, συγκαλεί την αδελφότητα, ᾗτις θεωρούσα την τοιαύτην απείθειαν του µέλους της Γεροντίας εις σιωπηράν παραίτησιν εχ του αξιώµατος, προβαΐίνει εις την.εκλογήν της αντικαταστάτιδος αξδελφής, κατά τα εν τω οικείω άρθρω του παρόντος οριζόµενα. ΄ “Άρθρον 2ον Εάν αδελφή τις οικειοθελώς αποχωρήσή του Ησυχαστηρίου, δεν γίνεται εχ νέου δεκτή εις αυτό, ει µη µόνον εφ' άπαξ, µετ' ειλικρινούς µετανοίας και εφ' όσον τούτο ήθελεν η Γεροντία. . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από της ιδρύσεως του Ησυχαστηρίου και εφ' εξής τα καθήκοντα της Ηγουµένης θέλει ασκεί η εχ των ιδρυτριών Ιωάννα Μοναχή, κατά χόσµον Χατζζίκα Λεµονιά του Αλεξάνδρου. Επίσης µέλη της πρώτης Γεροντίας του Ησυχαστηρίου καθίστανται αι Μοναχαί 1) Βερονίκη, κατά κόσµον Εζανίδου Βασιλική του Αντωνίου χαι 2) Θεοδώρα, κατά κόσµον Ζαπράνη Θεανώ του Βύρωνος - Χρήστου. . Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε την δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία