ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/144

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(΄3) Προυποθέσεις και διαδικασία απονοµής του Αστυνοµικού Αριστείου Ανδραγαθίας - Επ' ανδραγαθία προαγωγές αστυνοµικού προσωπικού. - τ ο

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφης:ς | , | 1.Τις διατάξεις: 1)Του άρθρου 11 παράγραφος 1, εδάφιο στ', του Ν. 1481 /1984 «Οργανισµός Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ - 49) και 2)Του Π.Δ. 137 986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ - 51),. 2.Την υπ' αριθ. 113/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ὕύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: '“Άρθρο 1. Προύυποθέσεις και διαδικασία απονοµής του Αστυνοµικού Αριστείου Ανδραγαθίας. 1.Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 622 /1985 (Α' 6 231), όπως αυτή αντικαθίσταται µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 2.Η βεβαίωση της πράξης ανδραγαθίας γίνεται µε ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία ενεργείται από αξιωµατικό που φέρει βαθµό τουλάχιστον Αστυνόµου Α΄ και ο-οποίος ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας: Σε χάθε περίπτωση-ο ενεργών την εξέταση πρέπει να είναι ανώτερος του ανδραγαθήγσαντος. ΄ … 3.Η ανωτέρω διοικητική εξέταση υποβάλλεται ιεραρχικώς στον Υπουργό Δτµόσιας Τάξης. Επί των προτάσεων του ενεργήσαντος την εξέταση διατυπώνουν αιτιολογηµένη γνώµη και οι προϊστάµενοι των ενδιάµεσων Υπηρεσιών του ανδραγαθήσαντος. 4.Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης υποχρεούται, εντός µηνός από την ηµεροµηνία λήφης της εξέτασης. ή να διατάξει τη συµπλήρωση αυτής, όταν χρίνει τούτο απαραίτητο χαι µόνο µία φορά, ή να παραπέµφει την υπόθεση στο αρµόδιο Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Κρίσης.. Σε περίπτωση πράξης ανδραγαθίας στην οποία έλαβαν µέρος αστυνοµικοί διαφόρων βαθµών, η υπόθεση παραπέµπεταν για όλους στο συµβούλιο που είναι αρµόδιο να χρίνει τον έχοντα τον ανώτερο βαθµό. 5.Το ανωτέρω Συµβούλιο αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, ο οποίος ενός µηνός από - την ηµεροµηνία που περιήλθε σ' αυτόν η απόφαση προκαλεί την έκδοση προεδρικού διατάγµατος απονοµής του Αστυνοµικού Αριστείου Ανδραγαθίας. 6.Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 622 /1985 (Α΄ - 231) αντικαθίσταται ως εξής: ' ΄«]. Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται στο αστυνο. µικό προσωπικό για έξοχη πράξη ανδραγαθίας, που έλαβε χώρα σε συµπλοκή µε συµµορίες ή ένοπλους στασιαστές ή ένοπλους στασιαστές ή ένοπλα άτοµα επικίνδυνα για τη Δηµόσια Τάξη καί Ασφάλεια ή όργανα ξένης προπαγάνδας, τα οποία δρούν είτε οµαδικώς εἰτέ µεµονοµένως, κατά την οποία εξέθεσε αποδεδειγµένα τη ζωή του σε άµεσο χαι προφανή κίνδυνο χαι η οποία, αντικειµενικά κρινόµενη, υπερβαίνει χατά πολύ την εκτέλεση του χαλώς εννοούµενου χαθήκοντος». 'Αρθροι 2..΄ Συνέπειες απονοµής Αστυνοµικού - Αριστείου Ανδραγαθίας. 1.Οι τιµώµένοι µε το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας προτάσσονται στη γενική σειρά αρχαιότητας του βαθµού τους, χατά αριθµό θέσεων ίσο προς τα ακόλουθα πο σοστά των υφισταµένων χατά βαθµό οργανικών θέσεων: 1)Ταξίαρχοι: 20Φ%. 2)Αστυνόµοι Α΄“: 7ΦΦ. . … 3)Αστυνόµοι Β΄, Υπαστυνόµοι Α' και Υπαστυνόµοι Β': 6Φ%. Για όσους βαθµούς οι θέσεις είναι ενιαΐες τα ανωτέρω ποσοστά ύπολογίζονται στο µισύ της οργανικής δύναµης. Αν κατά τον ανωτέρω υπολογισµό των θέσεων προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο του 1/2 λογίζεται ως ακεραία µονάδα, αν δε προκύπτει κλάσµα ίσο ή µικρότερο του 1/2 δεν λαµβάνεται υπόφή,. Αν ο αύξων αριθµός τον οποίον έχουν οι πραναφερόµενοι Αξιωµατι-. κοί στη σειρά αρχαιότητας του κατεχόµενου βαθµού είναι ίσος ᾗ µικρότερος του αριθµού που θα προκύψει, κατά τον ανωτέρω υπολογισµό, προάγονται στον επόµενο βαθµό και κάταλαµβάνουν στην επετηρία του. νέου τους βαθµού τη θέση εχκείνη που αντιστοιχεί στον αριθµό των θὲσεων που προτάσσονται. ' τ ο 2.Οι τιµώµενοι µε το Αστυνοµικό Αριστέίο Ανδραγαθίας Ανθυπαστυνόµοι, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες προάγονται στον επόµενο βαθµό. Οι προαγόµενοι σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή δεν εξελίασονται περαιτέρω αν δεν έχουν ή δεν αποκτήσουν τα προσόντα που προβλέπο. νται, για χάθε βαθµό, από τις ισχύουσες διατάξεις. ΄ 3.Για την πρόταξη ή προαγωγή των αξιωµατικών ή την προαγωγή των Ανθυπαστυνόµων απαιτείται έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος, χωρίς προηγούµενη χρίση. Για την προαγωγή των Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων απαιτείται έκδοση απόφασης: του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. 4. α. Η επ' ανδραγαθία γενοµένη πρόταξη ή προαγωγή, οποτεδήποτε πραγµατοποιηθείσα, λογίζεται πάντοτε από την ηµέρα έλαβε χώρα η πράξη της ανδραγαθίας. 1)Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προαγωγές γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάζεων που ισχύουν για την ιεραρχία και τις προαγωγές του αστυνοµικού προσωπικού. “Άρθρο 3. ο Η ισχύς του παρόντος δ'ιατάγµατος αρχίζει από τή*δΐµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού και συναφή θέματα. 1997/68 1997
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018