ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/146

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/146

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σύσταση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 'Έχοντας υπόφψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση χαι Κυβερνητικά “Όργανα» (Α' 137). 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 1586 / 1986 «Βαθμολογικη διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσιου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαΐου και των οργανωµων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37). 3. Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισµος του Υπουργείου Οικονοµικών» (Α' 128), όπως ισχύει. 4. Τη γνωµοδοτηση αριθ. 131 /1991] του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. 1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών Διευθυνση Εκπαίδευσης, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Όικονοµικών. 2. Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι ο προγραµµατισµός και η οργάνωση σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες Α/νσεις ή ή Φφο. ρείς εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την επαπελµατικη κατάρτισή των υπαλληλων του Υπουργειου Οικονοµικών και η µέριµνα για την εκτελεση αυτών,σε συνεργασία µε τις εκπαιδευτικές µονάδες του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, τη Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες αρµόδιες Α/νσεις ή Φορείς. 3. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τµήµατα: α) Τµήµα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης.. β) Τµήµα Επιµόρφωσης Φοροτεχνικών Υπαλλήλων. ) Τµήµα Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Τελωνειακής Υπηρεσίας. δ) Τµήµα Επιµόρφωσης Ατηµοσιονοµικών Υπαλλήλων, υπαλλήλωνλοιπών Κλάδων χκαι εποπτευοµενων από το [Γενικό Λογιστήριο του Κράτούς Ν.Π.Δ.Δ. ε) Τµήµα Επιµ.ορφωσης υπαλληλων Γενικού Χηµείου του Κράτους :. στ) Τµήµα Εκπαίδευσης στην πληροφορική,. ζ Τµήµα Βιβλιοθηκών Υπουργείου Οικονοµικών. 4&. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης χατανέµονται µεταξύ των µάτων της ως εξής: α) Τµήµα Εισαγωγικής Εκπαιδευσης Η οργάνωση και η µέριµνα σε συνεργασία µε τη Σχολη Επιμορφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών χαι µε άλλες αρµόδιες.Δ/ νσεις η Φορείς, για την εκτέλεση των προγραµµάτων εισαγωγικής εχ- . παίδευσης των υπαλλήλων όλων των. Κλάδων του Υπουργείου ΟΌικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., τόσο πριν την ανάληφη υπηρεσίας ή εντός του πρώτου εξαµήγνου από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας το αργότερο, µε σκοπό τη Γενική Ενηµέρωση, όσο και οποτεδήποτε µετά τη συµπλήρωση δύο (2) µηνών υπηρεσίας χαι µέχρι τη λήξη της διετούς δοκιµαστικής τους υπηρεσίας. Η οργάνωδση και εκτέλεση, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιµόρφωσης, κοινών προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης για υπαλλήλους περισσοτερων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ., µε βάση τη συνάφεια των αντιχειµενων ή για θέµατα κοινού ενδιαφεροντος Β) Τµήµατα β΄, γ'. δ και ε Επιµόρφωσης Υπαλλήλων. Η οργάνωση και η µέριµνα σε συνεργασία µε τις Α/νσεις Προσωπικού ή Διοικητικού και άλλες αρµόδιες ΔΑ/νσεις ή Φορείς για την εκτέλεση προγραµµάτων επιµόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους του Υπουρτεϊου και τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται απ' αυτό, κατά λόγο αρµοδιότητας χάθε Τµήµατος. Στα προγράµµατα αυτά µπορεί να περιλαµβάνονται, σε συνεργ&σία µε το ἵνστιτούτο Διαρκούς Επιµόρφωσης, τη Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλληλων του Υπουργειου Οικονοµικών ή άλλες αρµόδιες Α/νσεις ή φορείς θέµατα γενιχου ενδιαφέροντος, όταν τούτο-κρίνεται σκόπιµο ή οικονοµιχκώς συµφέρον. Η οργάνωση κάι η µέριµνα σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες Α/νσεις ή Φορεις για την εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµαταης εξειδιχευσης των υπαλληλων του Υπουρτειου και των εποπτευοµένων απ' αυτό Ν.Π.Δ.Δ. σε. αντικείµενο της υπηρεσίας τους. ι Η οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία µε την Εθναη Σχολη µόσιας . Διοίκησης, προγραµµάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Κατηγοριας ΠΕ του Υπουργειου και των εποπτευοµένων Ν.Π.Δ:Δ. /, πτεύονται από το Γ. Α. Κ αρµοδιο είναι τοβ' τµήµα της Διευθυνσης “Άρθρο 2. * 1. Της Διευθυνσης Εχκπαίδευσης και του Τµήµατος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Κατηγορίας των Κλάδων των άρθρων 129 και 135 του Π.Δ. 284/1988, όπκως τροποποιηθηκαν τα άρθρα αυτά και ισχύουν σήµερα. 2. Του Τµήµατος Επιµόρφωσης Φοροτεχναων Υ'παλληλων προῖσταται υπάλληλος ΠΕ Κατηγορίας του Κλάδου Φοροτεχνικών και των αντίστοιχων προσωρινών Κλάδων του άρθρου 135 του Π.Δ. 284/ 1988. 3. Του Τµήµατος Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Τελωνειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπαλληλος ΠΕ Κατηγορίας του Κλάδου Τελωνειακών ήτου προσωρινού Κλάδου ΠΕ5 Τελωνειακων του άρθρου 135 του Π. Δ 284/1988. 4 Του Τµήµατος Επιµόρφωσης Δηµοσιονομαων Υπαλλήλων, υπαλλήλων λοιπκών Κλάδων και Εποπτευοµένων από το Γ.Λ. Κράτους Ν.Π.Α.Δ. προισταται υπάλληλος ΠΕ Κατηγορίας του Κλάδου Δτµόσιονοµικών ή αντίστοιχων πρόσωρινών κλάδων των άρθρων 129 και 135 του Π.Δ. 284/1988. 5δ. Του Τµήµατος. Εμιµορφωσης υπαλλήλων Γ.Χ.Κ. πρόΐσταται υπάλληλος ΠΕ Κατηγορίας Γ. 6. Του Τμηµατος Εχπαιδευσης στην Πληροφορική προισταται υπαλΧηλος ΠΕ κατηγοριας του Κλάδου Πληροφορικής και των αντίστοιχων προσωρινών Κλάδων των άρθρων 129 και 135 του Π.Δ. 284/1988. 7. Του Τµήµατος Βιβλιοθ/νόµων του Υπουργείου Οικονοµικών προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Βιβλιοθηκών ή εφόσον δεν υπηρετούν βιβλιοθηκονόµοι µε τα απαραίτητα προσόντα, προΐσταται υπάλληλος από τους Κλάδους Φοροτεχνικών ή Τελωνειακών ή Δηµοσιονοµικών ή διοικητικών Γενικού Χηµείου του Κράτους. “Άρθρο 3.. 1. Τα Τµήµατα δ΄ Εκπαίδευσης Προσωπικού και στ' Εκπαίδευσης Ξλωνειακωύ Υπαλληλων της Διεύθυνσης Διοικητικού του άρθρου 3 υ Π.Δ. 284/1988, όπως τροποποιηθηκε µε το αρθρο 2 του Π Δ 11/1989 (Α΄ 218), χαταργούνται: , Το Γραφείο Εκπαίδευσης - Αρχείου Διεθνών Σχέσεων του 7 Τµηµατος Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπουρΤα προγραµματα αυτά µπορεί να οργανωνσνταψ/γάου, µετονοµάζεται σε [Γραφείο Αρχείου Διεθνών Σχέσεων χαι οι αρΥπουργείων µε βάση τη συνάφεια του αντικειµένου Η µέριµνα για τη µετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευοµένων Ν.Π.Δ.Δ., στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγχαϊα για τη διεύρυνση των επιστηµονικών ή τεχνιχών τους τνώσεων, που είναι προσφορες για την καλυτερη αντιµετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας ή την ειδικευση τους σε σύγχρονες Τεχνικές Διοίχησης και Τεχνολογίας. Η µεριµνα γιά τη µεταπτυχιακη εκπαίδευση των υπαλληλων του Υπουργείου ή των εποπτευοµενων Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, για τη λήψη µιταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας- . Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τη Σχολή Επιµόρφωσης“ Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών χαι µε άλλες αρµόδιες Α/νσεις ή Φορείς, για την έκδοση απόφασης, µε την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που εκτελεί το Υπουργείο, εφοσον δεν ανήκει στο Διδακτικό προσωπιχο του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας“ Διοίκησης. Γ) Τµήµα Εκπαίδευσης στην Πληροφοριχη Η οργάνωση και η µέριµνα, σε συνεργασία µε το ΚΕΠΥΟ για την εκτέλεση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των. υπαλλήλων του Υπουργείου στη χρήση των προϊόντων Πληροφορικής. Δ) Τµήµα Βιβλιοθηκών Υπουργείου Οικονοµικών. Η επιµέλεια και ο συντονισµός της λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Υπουργείου Οιχονοµιχων, η παρακολούθηση της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, η µέριµνα για τον εφοδιασµό των βιβλιοθηκων καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου µε τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα της ηµεδαπής και αλλοδαπής, ή συνεργασία µε ηµεδαπές και αλλοδαπές βιβλιοθήµκες και Κέντρα: Τεκµηρίωσης για τον εφοδια- . σµό των βιβλιοθηχκών του Υπουργειου µε υλιχα σε γενικά ή ειδικά οικονοµικά θέµατα. 5. Για την Επιµόρφωση του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν επο-. µοδιότητές του, που αφορούν θέµατα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Υπαλλήλων του Γενικού Χηµείου του Κράτους, µεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση Εχπαίδευσης του άρθρου 1 του παρόντος, τροποποιόυµένου χατά το σηµείο τούτο του άρθρου 1 παρ. 3γ 11 του Π.Δ. 543/1989 (Α΄ 229), µε το οποίο είχαν τροποποιηθιι οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 284/1988. 3. Το εδάφιο 10 της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του Π.Δ. 284/ 1988 καταργείται και τροποποιείται ως προς το σηµείο τούτο το άρθρο . 1 του Π.Δ. 79/1 990 «ἸΤροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισµος΄ Υπουργείου Οικονοµικών» (Α΄ 128) και 551 /1988 «Όργανισμος Νοµαρχιών (Οργανωση Οικονοµικών Υπηρεσιών) (Α΄ 259) (Α3?). 4. Το εδάφιο 3 της παραγράφου 3γ1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 543/ 1989 «Τροποποΐηση του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών». (Α΄ 229) χαταργείται. 5..Κάθε άλλη διάταξη που αντίχειται στο παρόν χαταργείται. 6. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνησης Στον Υπουργο Οαονοµ.ικων αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του παροντος Προεδρικου Διαταγµατσς ' Λθηνα, 12 Απριλιου 199 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ . … ΄ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ οικο&οΜικο΄Ν ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-04-30 Προεδρικό Διάταγμα 1991/146
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία