ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/149

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/149

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συγκρότηση και αρµοδιότητες του Υπηρεσιακού.και Πειθαρχικού Συµβουλίου Ειδικού Προσωπικού Ειδικης Αγωγης (Υ Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α.). . ΄ ο προεΔρόΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜοκΡΑτιΑΣ Έχοντας υπόψη:. 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, του αρθρου 8 του Ν 1894/ 1990, (ΦΕΚ 110/27.8.1990 2. Τις διάτάξεις του αρθρου 40, κεφ. Β΄, του Ν. 1884| 1990, (ΦΕΚ 81, τ.Α΄ 16.6.1990, όπως τροποποιηθηκαν µε την.παράγραφο 2, του αρθρου 87, του Ν. 1892/1990, (ΦΕΚ 101 και την παράγραφο 10, του άρθρου 1 του Ν. 1895/ 1990, (ΦΕΚ*116 τ.Α/ 3.9.1990)., 3. Την Η/2871/30.4.90 (ΦΕΚ 296 τ.Β) κοινη αποφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµάτων Β. Μπεκίρη και Κ. Μπουρδάρα», .. ε Ο 4. Την 1/199] γνωµοδότηση του Παιδαγωγικόύ Ινστιτουτου ' 5. Την 127/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε:πρόταση του Υφυπουργου Εθνικης Παιδειας και Θρησκευµατων, Άρθρο 1. Σύνθεση Υ.Π.Σ.ΕΠ.Ε.Α. … 1.Το κατά το αρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1894/1990 Υπηρεσιακο και Πειθαρχικό Συµβουλιο Ειδικού Προσωπικού Ειδικής Αγωτης (π.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α.) συγκροτείται από: 1)Ένα δικαστικό λειτουργο ή Σύµβουλο ή Παρεδρο του Νομιχου Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε την παραγραφο Β1, του άρθρου 40, του Ν. 1884/1900. . . 2)Δύο πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικο Ειδικης Αγωγής που αναφέρεται στην παρ. 2Α του άρθρου 35 του Ν. 1566/85,-οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ) αιρετούς εκπροσώπους του προσωπικού Ειδικής Αγωγής που .αναφέρεταν στην παρ. 2Α του άρθρου 35 του. Ν. 1566/1985. 2.Στο. Συµβούλιο εισηγείται τα: σχετικά θέµατα ο Διευθυντης της Διεύθυνσης προσωπιπου δευτεροβαθµιας εκπαιδευσης, ο οποίος αναπλχηρώνεται από προϊστάµενο του αρµοδίου τµήµατος της ίδιας Διεύθυνσης. 3.Ο Προεδρος και τά µέλη του Υ.Π.Σ.Ε.Π. Ε.Α. οριζσνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνιχης Παιδειας και Θρησκευματων, µε τους αναπληρωτές τους και ύστερα από σχετική πρόταση του. Ειδικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, γία τους. αιρετους εκπροσώπους του. Με την ίδια απόφαση οριζεται και ο γραµµατέας του συμβουλιου, µε τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Διεύθννση Προσωπικού Δ.Ε. της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ΄ τ Άρθρο 2. Αρμοδιοτητες ΥΠ.Σ.Ε.Π.Ε.Α. ΄ Το Συµβουλιο αυτό εχει τις εξης αρµοδιστηπς 1.Επιλέγει το προσωπικό των ειδικών κλάδων Ειδικής Αγωγής, που προβλεπονται από το άρθρο 35 παράγρ. 2Α, του Ν. 1566/85 οσάκις πρόκηρύσσεται η κάλυψη αντιστοίχων θέσεων σε σχολικές µοναδες΄ Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ. Ε Α.) µε διορισµό. 2.Προτείνει τις κατ' ετος µεταθέσεις του ειδικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής, από ΣΜΕΑ ενός Νοµού σε ΣΜΕΑ άλλου Νοµού. ΄ 3. Γνωµοδοτεί για τις αποσπάσεις του ειδικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής από ΣΜΕΑ ενός Νοµού σε ΣΜΕΑ άλλου Νοµού, καθώς χαι στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ. 4.Εκδικάζει πειθαρχιπες υποθέσεις του ειδικού προσωπικου Ειδικής Αγωγής. 5.Εκδικάζει ενστάσείς του ειδικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που έχουν. σχέση µε την επιλογή, τις µεταθέσεις και χάθε άλλη µεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης τόυ προσωπικού αυτού. 6.Καθορίζει το βαθµό εισόδου του ειδικού προσωπικού που διορίζεται στην Ειδική Αγωγή και έχει προύπηρεσία, σύµφωνα µε τις διαταξεις της παρ. 7 του άρθρου 15Β, του Ν. 1566/85. 7.Εισηγείται την απονοµή ηθικών αµοιβών. 8.Γνωµοδοτεί για τη µετάταξη του ειδικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής. 9.Γ νωµοδοτει για την αποµακρυνση ειδικού προσωπικου, ύστερα από υπαιτιότητά τους, από Νοµό σε άλλο Νοµό. ΄ 10. Γνωµοδοτεί για την µετάταξη ή απόλυση προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που χρίνεται δύο φορές ως µη προακτέο. 11.Γνωµοδοτεί για τη χορΐγγηση εκπαιξευτικών αδειών και αδειών χωρίς αποδοχές. 12.Γνωμοδοτει για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού ἓ έργου % εργασίας µε αµοιβή. 13.Προτεινει την µεταθεση ειδικού προσωπικού Ειδικης Αγωτης από Νοµό ε Νοµο ή µέσα στον ίδιο Νοµό, προς το συµφέρον της υπηρεσίας. 14.Εξεταζει θέµατα υπηρεσιακής ιαταστασης ειδικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που προβλεπονται από τις χειµενες διατάξεις, καθώς και χάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 15.Καταρτίζει πίνακες τέροακτέων και εκδικάζει ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών. “Άρθρο 3. Θητεία - Λειτουργία του Υ.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α. 1.Η θητεία του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του Υ.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α. ορίζεται διετής και αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους. 2.Κατά τη διάρκεια της θητειας δεν επιτρέπεται αντικατάσταση µέλους παρά µόνο για σοβαρή αιτία. 3.Το νέο µέλος που θα διορισθεί σε αντικατάσταση µέλους, που για οποιονδήποτε λόγο έπανυσε να µετέχει του Συµβουλίου, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. µέλος που εξάντλχησε τη θητεία του µπορεί να διοριστεί εχ νέου. 4.Τα απόντα ή κωλυόµενα τακτικά µέλη τα αναπληρώνουν οι οριζόµενοι αναπληρωτες τουύς. Μέλη του Συμβουλωυ που συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια µέχρι 3ου βαθµου δεν µπορούν να µετέχουν στην ίδια συνεδρίαση. 5δ.ΤοΥ.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α. συνεδριαζει στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αρµόδιος για την τήρηση των αρχείων είναι ο γραµµατέας µε την εποπτεία του αρµόδιου διευθυντή προσωπικού δευτεροβάθµιας εκπαί δευσης. 6.Το Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µεν µια φορά το έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη,. 7.Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα από τα µέλη του και απαραίτητα µεταξύ αυτών ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. . 8. Το Συµβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση µε πρόσκληση του δρου του. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο σε συνεργασία µε τα µέλη του Συµβουλίου. Η πρόσκληση, στην οποία γράφονται τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, δίνεται µε απόδειξη στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε χατεπείγουσες περιπτώσεις, που εκτιµώνται από τον πρόεδρο η πρόσκληση στην οποία περιλαµβάνονται οι κατεπείγοντες λόγοι, µπορεί να δοθεί την προηγούµενη ηµέρα από τη συνεδρίαση. Ο προεδρος είναι υποχρεωµένος να συγκαλει το Συµ.βουλιο σε συνεδρίαση όταν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη του, τια εξέταση συγκεκριµένων θεµάτων. 9.Με απόφαση του Συµβουλίου µπορεί να καλείται στις συνεδριάσεις οποιοσδήποτε υπάλληλος ή ιδιώτης για πληροφορίες ή γνώµη σχετικά µε θέµατα που συζητούνται. 10.Οιαποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου, οι οποίες πρέπει να είναι επαρκείς αιτολογηµένες, λαµβάνονται µε φανερή φηφοφορία και κατά πλειοφηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοφηφίας επικρατεί η άποψη µε την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. 'ΆΑν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώµες αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις δύο επικρατέστερες. ΄ 11.Οι αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου διατυπώνονται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα. Στα πρακτικά γράφονται τα ονόµατα όλων που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση. Επίσης γράφονται οι λόγοι για τους οποίους απουσίασε ή είχε κώλυµα τακτικό µέλος, που αντικαταστάθηκε από το αναπληρωµατικό χαι η γνώµη των µελών που µειοφήφισαν. 12.Το Συµβούλιο αλληλογράαφεί δια του προέδρου του. 13.Οιεκπρόσωποι του ειδικού προσωπικού Ειδικής αγωγής µε τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους υπηρετούντες σε Σ.Μ.Ε.Α. επιστήµονες ειδικών κλάδων, οι οποίοι συνέρχονται σε χοινή συνεδρίαση για την επιλογή των εκπροσώπων τους στο Υ.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α. το Δεκέµβριο κάθε δεύτερου έτους. 14.Κατά την πρώτη εφαρµογή του Προεδρικου αυτού Διατάγµατος και µέχρι να γίνουν προτάσεις για εκπροσώπους του ειδικού προσωπι. κού, το Συµβούλιο µπορεί να λειτουργεί µε τα λοιπά µέλη του. “Άρθρο 4. Η ισχύς αυτού του διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσϊευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθετουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-04-30 Προεδρικό Διάταγμα 1991/149
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία