ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/15

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
({) Σύσταση Γενικής. Διευθύνσεως στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη: 1) Τις ξιατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 1892 /1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 101Α΄),. 2) Την υπ' αριθµ. Α.29952/1970 απόφαση του Υπουργού Δηµοσίων «περί ξιαρθρώσεως των τακτικών θέσεων υπαλλήλων του Τ.Ε.Ε.» (ΦΕΚ 40 Β). 3) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου Ο του Ν.36/1974 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Τ.Ε.Ε.. (ΦΕΚ 79 Α). 4) Τα υπ' αριθµ. 15624/9.8.1990 και 17162 /30.8.1990 του Τεχνικού Επιµελητηρίου. 5) Την υπ' αριθµ. 630/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας χαι Δηµοσίων “Έργων. “Άρθρο µόνο Σύσταση Γενικής Διευθύνσεως Στο Τεχνικό Επιμελητηριο Ελλάδος συνιστάται Γενική Διεύθυνση που απαρτίζεται από τις υπηρεσίες Γραφείο Προέδρου, Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών χαι Εκδόσεων, Οικονοµικές Υπηρεσίες, Διαιτησίες - Πραγµατογνωσύνες, Γραφείο Δικαστικού, Περιφερειακά Τµήµατα Τ.Ε.Ε. (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κετρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Νοµού Μαγνησίας, Ανατολικης Ελλάδος, Ηπείρου, Νοµού Δωδεκανήσου, Ανατολικής Κρήτης, Άυτικής Κρήτης, Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου, Νοµού Κέρχκυρας). Η αρµοδιότης της γενικής Διεύθυνσης συνίσταται στον συντονισµό της δρασης των Υπηρεσιών των ΤΕΕ, µε σκοπό την εύρυθµη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία αυτών και την επίτευξη των ειδικοτέρων στόχων και προγραµµάτων δράσης που καθορίζονται εκάστοτε από τα όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ. Της Γενικής Διευθύνσεως προΐσταται Γενικός Διευθυντής προερχόµενος από τους χλάδους ΠΕ Τεχνικού ή ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-01-24 Προεδρικό Διάταγμα 1991/15
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία