ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/150

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωση του Π.Δ. 26/1989 «τροποποΐηση και συµπλήρωση του Β.Δ. 449/1963 «περί εχτελεσεως του άρθρου µόνου του Νοµου 14838/1944 «περί αναγραφής εις τον προυπολογισµσν πιστωσεως προς ενίσχυσιν της καλλιτεχνικής και πνευµατικής κινήσεως» (Α΄ 130) (ΦΕΚ Α 15),.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
που έχει ως εξής: Γ. Επιτροπή αγοράς κχαι βράβευσης παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής: α) Ένας καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος Α.Ε.Ι.. β) Ένας φιλόλογος, καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Υ) Τρεις συγγραφείς χαι κριτικοί παιδικού βιβλίου, αναγνωρισµένου κύρους.2.Στο εδαφ. 6 της παρ. 1 του άρθρου µόνου του Π.Δ. 26/1989 (ΦΕΚ Α΄ 15) στη φράση «Οι επιτροπές επιλέγουν για αγορά και βράβευση λογοτεχνικά έργα ή,..» προστίθεται µετά τη λέξη «ᾗρ» η φράση «έργα παιδικής λογοτεχνίας ᾗµ. | 3.Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήγσεως. . Στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού αναθέτουµε τη δηµοσίευση κάι εκτέλεση του διατάγµατος αυτού.
  • Στο εδάφ. 2 της παρ. 1 του άρθρου µόνου του Π.Δ. 26/1989 (ΦΕΚ Α΄ 15) προστίθεται περίπτωση (Γ),
  • Του άρθρου 23 παρ. ] περ. θ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α' 137} σε συνδυασµό προς το άρθρο 6 του Π.Α. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 157).
  • Των άρθρων 18 και 107 του Π.Δ/τος 941 /1977 «περί οργανι. σµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών» (Α΄ 320),.
  • Την Υ. 1021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων της Αναπλ. Υπουργού Πολιτισµού “Άννας Ψαρούδα -Μπενάκη» (ΦΕΚ Η' 286),.
  • Την 119/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πρΩτο)µε πρόταση .της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισµού, αποφασίζουµε: ' … “Άρθρο µόνο.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/941 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/26 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/26 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία