ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/17

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων χαι Μονάδας στρατηγικού σχεδιασµσύ και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Οικονοµικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 78 χαι 1 και 4 του άρθρου 80 του Ν. 1892/1 990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 10}/Α7). ' 2.Την αριθ. Υ.1201/5.10.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Ευθυµίου Χριστοδούλου» (ΦΕΚ 636/Β΄),. 3.Τις αριθ. 507 & 690/1990 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Αναπληρωτή Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων. 1.Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις: 1)Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Περιουσίας, που συγχροτείται από τις Διευθύνσεις: α) Δ.10 Δηµόσιας Περιουσίας, ) Α.1 1 Εθνικών Κληροδοτηµάτων, {) Δ.12 Φορολογίας Εισοδήµατος, 5) Δ.13 Φορολογίας Κεφαλαΐου, ε) Δ:14 Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και Ειδικών Φορολογιών, εκτός του Τµήµατος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.ΠΙ.Α.) Εισαγωγών - Εξαγωγών, στ) Δ.15 Βιβλίων και Στοιχείων, ζ) Δ.16 Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και ή) το Τµήµα Φορολογικών Θεµάτων της Α.8 Διεθνών Σχέσεων. . βΒ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: α) Α.20 Προύπολογισµού, β) Δ.21 Επεξεργασίας Σχεδίων Νόµων και Διαταγµάτων, γ) Α.22 Μισθολογίου, 5) Δηµόσίου Χρέους, ε) Α.24 Λογαριασµών του Δήµασίου, στ) Δ.25 Κίνησης Κεφα. λαίων, Εγγυήσεων, Δανείων χαι Αξιών, ζ)µιξ26 Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων, ) Α.39 Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ) Δ.41 Δηµοσιονοµικών Σχέσεων µε Έυρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανισµούς, ) Συντάξεων (Δ.42, Δ.43, Δ.44, Δ.4δ: Δ.Α6 και Α.4Υ), ια) το Ανεξάρτητο Τµήµα Διεκπεραϊωσης, Αρχείου και Πληροφόρησης Πολιτών και ιβ) τις Υπηρεσίες Εντελλοµένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) και Ειδικά Λογιστήρια Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. εκτός των Υ.Ε.Ε. Υπουργείων Αιγαίου και Μακεδονίας - Θράνζης. ΄ ) Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχων,.που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: α) Δ.9 Ελέγχων, β) την Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ. Ε.Δ.Α.), γ) τις Ειδικές Επιθεωρήσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης και 8) τα Ειδικά Ελεγκτικά Κέντρα. ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Δ.3 Προσωπικού Τελωνείων, β) Δ.17 Δασµολογική, γ) Δ.18 Τελωνειακχών Οικονοµικών Συστηµάτων., δ) Δ.19 Τελωνειακών Διαδικασιών, ε) Δ.343 Ελέγχων Τελωνείων, στ) Παρακολούθησης και Ελέγχου Αυτοκινήτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.) Αθηνών χκαι Θεσσαλονίκης, ζ) Προσδιορισµού Αξίας Εµπορευµάτων (ΑΙ.Π.Α.Ε.) Πειραιά και Θεσσαλονίχης, ) Επιθεώρησης Τελωνείων, την Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.), ή την Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης, τα) το Τµήµα Τελωνειακών Διαδικασιών της Δ.& Διεθνών Σχέσεων χαι ιβ) το Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξας (Φ.Π.Α.) Εισαγωγών - Εξαγωγών της ΔΑ.14 Φ.Π.Α. και Ειδικών Φορολογιών. 3)Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: α) Δ.1 Διοικητικού, β) Α.2 Προσωπικού Δηµοσίων Οικονοµικχών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), {) Α.4 Προσωπικού Γενικού Λογιστηρίου Κράτους. ([Γ.Λ.Κ.), δ) Δ.5 Οικονοµικού, ε) Δ.40 Οικονοµικού Γ.Λ.Κ. στ) Δ.6 Οργάνωσης, ζ Α.7 Νοµοθετικού Συντονισµού και Κωδικοποιήσεων, ή) την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων του Δηµοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και θ) την ρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δηµοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.). 2.Οι παραπάνω Γενικές Διευθύνσεις συντονίζουν τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτούνται, µε σκοπό την αποτελεσµατική κατά τις κείµενες διατάξεις λειτουργία τους. 3. Στις Γενικές Διευθύνσεις της παραγράφου 1 προΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως εξής:. ο γ 1)Της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Δηµόσιας Περιουσίας, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Φοροτεχνικών. β) Της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Λοσγιστηρίου Κράτους, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Δηµοσιονοµικού. ΄ . . Υ) Της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Φοροτεχνικών. “ η 2)Της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Τελωνειακών. 3)Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Φοροτεχνικών ή ΠΕ Δηµοσιονοµικού. “Άρθρο 2 - 1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστάται, κατά τα οριζόµενα στις δια“πτάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892/1990, Μονάδα στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης Πολιτικής που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. 2.Για τη στελέχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη παράγραφο Μονάδας, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµικών δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού διχκαίου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α΄), όπως αυτό ισχύει χάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων: Οι προσλάµβανόµενοι επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε θέµατα ανάλυσης δηµόσιας πολιτικής. Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 16 Ιανουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝ.'εΘΝικΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΗΣΗΣ ΜΙΜΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ο ΟιΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΄ 9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995