ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/177

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποΐηση και συµπληρωση του Π.Δ. 1381 /198] «Όροι συνθέ-. σεως, αναγνωρίσεως, επισηµάνσεως, συσκευασίας χαι ελέγχου των λιπασµατων µε την ένδειξιν «ΛΠΠΑΣΜΑ ΕΟΚ. (Α΄ 344), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 88/ 183/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
που έχει ως εξής: «Ά. Τα υγρά λιπάσµατα µπορεί να διατίθενται στο εµπόριο µόνον εφόσον φέρούν ιαταλληλες ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές θα καλύπτουν, ειδαοτερα, τη θερµοκρασία αποθήκευσης και την πρόληψη ατυχήµατος χατά την αποθήκευση». “Άρθρο 4 (Αρθρο 1 παρ. 34 Οδηγίας 88/ 183/ΕΟΚ) Στο Παράρτηµα 1 του Π.Δ. 1381 981 προστίθεται µέρος Τρίτο «Υγρά Λιπάσµαταν που έχει ως εξής: 1152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) «Μέρος Τρίτο Υγρά Λιπάσµατα 1.Υγρά απλά λιπάσµατα ' Ελάχιστη πιρ…ω Ενεργά συστατικά των οποίων η - ' . ενεργά συστατικά ΄ πφ…ότητα ιφέπιι να δηλώΑύξων “ Τοπος λιπό Στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο (6 κατά βάρος) “Άλλα στοιχεία σχετικά αριθµός παραγωγής και τα χύρια συ- - Σταχιιαμτωτ…αφµ- µε τον τύπο του λιπά- Μορφή ΄ και διαλ… των . στατικά ΄ : σεως των ενεργών συστατικών σµατος ενεργών συστατικών “Άλλες απαιτήσεις “Άλλα χριτήρια ) ὢ Ο ω © Θ 1 “Διάλυµα αζωτούχου λιπάσµατος: Χηµικό προϊόν υπό µορφή νδα- 15% Ν Ολικό άζωτο και για κάθε τικού διαλύµατος σταθερού Το άζωτο εκφράζεται σαν ολικό µορφή που περιέχεται σε ποσοστην ατµοσφαιρική πίεση, χω- …άζ…ο,ήανπ…τωμαµϊα στό τουλάχιστον 19 αµµωθίς προσθήκη ενεργών οργανι. ' µόνο µορφή σν νιτρικό άζωτο νιακό άζωτο, νιτρικό άζωτο, κών συστατικών ζωϊκής ή φυτι- ή αµµωνιακό άζωτο ή ουρικό . ήγ/και ουρικό άζωτολ. Αν η πε προελεύσεως . άζωτο. ριεκτικότητα σε διουρία είναι Μεγίστη περιεκτικότητα σε χαµηλότερη από Ο,24% είναι διουρία: ουρικό Ν κ 0,/026 δυνατό να προστίθεται η ένδειξη υφτωχό σε δεουρία». ΄ 2 Διάλυµα νιτρικού Χηµικό προϊόν υπό µορφή υδα- 26% Ν Ολικό άζωτο, Νιτρικό άζωτο, αµµωνίου -- ουρίας … τικού διαλύµατος που περιέχει Τοαζ…οαΜται…Μ αµµωνιακό άζωτο, ουρικό ' νιφαόψμωνωωουρια άζωτο, όπου το ουρικό άζωτο άζωτο. αποτελεί το του ενυπάρ. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία χοντος αζώτου. ΄ είναι χαµηλότερη από Μεγίστη περιεκτικότητα σε είνα δυνατό να προστίθεται η ΄ διουρία: 0,5ύ% - ένδειξη «φτωχό σε διουρία» 2.Υγρά σύνθετα λιπάσµατα Βαχισηαρ…ω Μορφή, δια………… .ενεργά συστατικά ενεργών συστατικών που πρέπει να Σταχω για την ωυ…ηση των λιπασµάτων … ( κατά βάρος) δηλώνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΄Άλλες απαιτήσεις Τοπος Μχψα…µ Αλλις…… που αναγράφονται στις στήλες 8, 9 και 10 λιπάσµατος ………… ΓιαπκαθίναΟλική αΜταΜξτά Ν ΡχθΟς κΟ Ν ΡΟ κΟ ) - (ὢ τ - 8) ( ΄ (6) (ή (8) κ (0) Διάλυµα λι- Χηµικό προΐον υπό . 15% . 2% Ν ) Ολικό ΡΟ νδατο. Κ,Ο νδατο. 1} Ολικό άζωτο Ρ,Ο, υδατο-διαλυτό 1} Οξείδιο του καπάσµατος µορψή… δια-. (Ν+Ρ.Ο, 3% ΡΟ άζωτο διαλικό διαλυτό 2) Αν µία από τις λίου υδατοδιαλυτό ΝΡΚ λύµατος σταθερού +ΚΟ) 4 4%Φ Κ.Ο 2} Νιτρικό , µορφές αζώτου 2 2) Η ένδειξη στην ατµοσφαιρική άζωτο | ως 4 περέχεται σε «γτωχό σε χλώριο πίεση» χωρίς κρο- 3) Αµµω- αναλογία τουλάχι. αναγράφεται µόνο ενεργών οργα- . νιακό άζωτο στον 19 κατά βά- όταν η περιεκτικόνικών συστατικών ζω- 4) Ουρικό ρος πρέπει να δη- τητα σε χλώριο δεν . ικής ή φυτικής προ- Μέγιστη περιεκτικότητα σε άζωτο λώνεται. Αν η πε. υπερβαίνει το 29% λεύσεως δωυμουΜΝΧ0026 ρικτικότητα σε 3) Η περιεκτικό. ' . - διουρία είναι χαµη- . τητα σε χλώριο λότερη από 0,24% µπορεί να δηλώνε. είναι δυνατό να ται ' προστίθεται η ένδειξη «ψτωχό σε διουρία»( ) (&) (6) (6) ( Ο) (0) Αιώρηµα λι- Προϊόν παρουσιαζό. 20% 3% Ν 1} Ολικό 1} ΡχΟς νδα- νδατο. . 1) Ολικό άζωτο Τα λιπάσµατα δεν ]) Οξείδιο του καπάσµατος µέενο υπό µορφή ρευ. (Ν+Ρ,Ο, 4% ΡΟ άζωτο τοδιαλυτό διαλυτό 4) Αν µία από τις πρέπει να περιέχουν λίου υδατοδιαλυτό ΝΡΚ ΄ στού, του οπόίου τα +Κ,Ο) 4 Φ Κ.Ο 2) Νιτρικό ΄ 4 δια-. ' µορφές αζώτου 2) ΄ ούτε σκωρίες Τίο. 2} Η ένδεξη ενεργά συστατικά ο τ άζωτο λυτό στο ου-. ως 4) περιέχεται σε ούτε φωώσφο- «φτωχό σε χλώριοο προέρχονται από ου- 3) Αµµω- δέτερο κι-. αναλογία τουλάχι- ρικό αργιλιοασβέ- * ναγράφεται µόνο σίες που βρίσκονται … νιακό άζωτο τρικό αµµώ- στον 199 χατά βά- στιο ούτε φωσφο- όταν η περιεκτικό. ταυτόχρονα εν αιωρή- Μέγιστη περιεκτικότητα σε 4) Ουρικό . νιο . ρος πρίπει να δη. ρικά άλατά πεφρυγ- τητα σε χλώριο δεν σει και εν διαλύσει φιουρία: ουρικό Ν Χ 0,026 άζωτο δια- . λώνεται. Αν η πε. µένα, µερικώς δια- υπερβαίνει το 29 στο νερό, χωρίς προ- λυτό στο χι ριεκτικότητα σε λυτοποιηµένα φω- 3) Η περιεκτικό-. αθήµεη ενεργών οργα- τρικό αµµώ- διουρία είναι χαµη- αφορικά άλατα ή ΄ τητα σε χλώριο . νικών συστατικών ζω- νιο και στο λότερη από Ο,29% φυσικά µπορεί να δηλώνεικής ή φυτικής προε- νερό ο είναι δυνατό να } “Όταν το νδατο- ται λεύσεως. . αναγράφεται η έν- διαλυτό ΡΟ είναι δωξη «φτωχό σε κχάτω του δηδιουρία» λώνεται µόνο η διαλυτότητα 2 2) “Όταν το νδατο. . διαλυτό ΡΟ είναι τουλάχιστον 29 δηλώνεται η διάλυτότητα 3 και θα δηλώνεται η περιοκτικότητα σε υδατο. διαλυτό Ρ,Ο, ' ο Διάλυµα λι- Χηµικό προϊόν υπό 18% 3% Ν Η Ολικό Ρ,Ος νδατο. Η Ολικό άζωτο ΡΟ υδατο-διαλυτό πάσµατος µορφή υδατικού δια. (Ν+Ρ,Ο) 5% ΡΟ άζωτο διαλυτό 2) Αν µια από τις ΝΡ Χύµατος σταθερού 2) Νιτρικό µορφές αζώτου 2} στην ατµοσφαιρική άζωτο ως 4) περιέχεται σε πίεση: στο οποίο δεν 3) Αµµω- αναλογία τουλάχιέχουν ενσωµατωθεί νιακό άζωτο στον 14 κατά βάενεργές οργανικές 4) Ουρικό ρος πρέπει να δηύλες ζωικής ή φυτι- Μέγιστη περιεκτικότητα σε άζωτο λώνεται. Αν η πε κής πρόελεύσεως διουρία: ουρικό Ν Χ 0,026 ριεκτικότητα σε . . διουρία είναι χαµηλότερη από 0,29% είναι δυνατό να προστίθεται η νδεξη «φτωχό σε διουρία» Αιώρηµα λι- Προϊόν παρουσιαζό- 18% 3% Ν΄ 1} Ολικό ) ΡΟ νδα- Η Ολικό άζωτο 1} 'Όταν το νδατο. πάσµατος µενο υπό µορφή ρευ-. (Ν+Ρ,Ος) 5%.Ρ,0, άζωτο τοδικλυτό 4) Αν µια από τις ξιαλυτό ΡΟ είναι ΝΡ στού, του οποίου τα 4) Νιπρκό 2) ΡΟ δια- µορφές αζώτου 2) κάτω του 29 δη-. ενεργά συστατικά . άζωτο λυτό στο ου-. ως 4) περιέχεται σε λώνεται µόνο η διαπροέρχονται από ου- 3) Αµµω- δέτερο κι αναλογία τουλάχι- λυτότητα 2. σίες που βρίσκονται νιακό άζωτο τρικό αµµώ- στον 14 χατά βά- 2} “Όταν το νδατο. ταυτέχρονα εν αιωρή- Μέγιστη περιεκτικότητα σε 4) Ουρικό ΄νιο . ρος πρέπει να δη- διαλυτό ΡΟ είναι σει χαι εν διαλύσει διουρία: ουρικό Ν Χ 0,026 άζωτο 3)ΡχΟς δια- ΄λώνεται. Αν η πε- τουλάχιστον 2% στο νερό, χωρίς προ. ' λυτό στο ου- ριεκτικότητα σε δηλώνεται η διάλυσθήµκη ενεργών οργα- δέτερο κι- διουρία είναι χαµη- - τότητα.3 και ανανικών συστατικών ζω- τρικό αµµώ- λότερη από Ο,29% φέρεται νποχρεωικής ή φυτικής πρου-: νιο χαι στο είναι δυνατό να τικὰ η περιεκτικόλεύσεως. νερό προστίθεται η έν-. τητα σε υδατοδια-. δεξη «φτωχό σε λυτό Ρ,Ο, διουρία» Τα λιπάσµατα δεν πρέπει να περιέχουν ούτε σκωρίες ΤΉνοπιοο, αύτε φωσφορικό αργιλιοασβέστιο, φωσφορικά άλατα πεφρυγµένα, µερικώς διάλυτοποι. ηµένα φωσφορικά άλατα ή φυσικά 1154 ΕΘΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πρΩτο) ( &) (&) (4) (6) (6) (8) (Θ) Διάλυµα λι- Χηµαο …ω υπό ΄ . 15% 34% Ν 1} Ολικό κΟ νδατο- 1} Ολικό άζωτο ' * 1} Υδατοξδιαλυτό πάσµατος µοργή υδατικού δια- (Ν+Κ,Ο) 5% ΚΟ. άζωτο διαλυτό 2) Αν µία από τις οξείδιο του χαλίου ΝΚ . .Χύµατος σταθερού 2) Νιτρικό µορφές αζώτου 2} 2) Η ένδεξη στην ατµοσφαιρική άζωτο ως 4) περιέχεται σε φτωχό σε χλώριο πίεση, χωρίς προ. 3} Αµµω- αναλογία τουλάχι. αναγράφεται µόνο . σθήκη ενεργών οργα- νιακό άζωτο στον 19 κατά βά- όταν η περιεκτικόνικών συστατικών ζω- 4) Ουρικό ρος πρέπει να δη- τητα σε χλώριο δεν ικής ή φυτικής προε- Μέγιστη πιριαταΜητα σε άζωτο λώνεται. Αν ή πε υπερβαίνει το 29% λεύσέως διουρία: ουρικό Ν Χ Ο,026 ριεκτικότητα σε 3) Η περιεκτικόδιουρία είναι χάµη- τητα σε χλώριο λότερη από 0,2% µπορεί να είναι δυνατό να ο προστίθεται η ένδειξη «ψτωχό σε διουρία»Αιώρηµα λι- Προϊόν παρουσιαζό- 184% 3% Ν 1} Ολικό κΟ υδατο- ]) Ολικό άζωτο. 1} Υδατοδιαλυτό πάσµατος µενο υπό µορφή ρευ- (Ν+ΚΟ) 5% κΟ άζωτο διαλυτό 2) Αν µια από τις οξείδιο του χαλίου ΝΚ στού, του οποίου τα .. ' 2) Νιπρικό µορφές αζώτου 2} 2) Η ένδειξη ενεργά συστατικά άζωτο ως 4) περιέχεται σε εφτωχό σε χλώριο προέρχονται από ου- 3} Αµµων- αναλογία τουλάχι- αναγράφεται µόνο .. σίες που βρίσκονται νιακό άζωτο στον 16 κατά βά- όταν η περιεκτικό. ταντόχρονα εν αιωρή- 4) Ουρικό ρος πρέπει να δη- τητα σε χλώριο δεν σει και εν διαλύσει - Μέγιστη περιεκτικότητα σε άζωτό λώνεται. Αν η πε υπερβαΐνει το 29 στο νερό, χωρίς προ- διουρία: ουρικό Ν Χ 0, 026 ΄ ριεκτικότητα σε ΄ 3} Η περιεκτικό. σθήκη ενεργών οργα. διουρία είναι χαµη. τητα σε χλώριο νικών συστατικών ζω-. λότερη από 0,24% µΜριι να δηλώνεικής ή φυτικής προυε- είναι δυνατό να . λεύσεως. * προστίθεται η έν| δειξη «φτωχό σε διουρίο» . Διάλυµα λι- Χηµικό προΐον υπό 18% - 5% ΡΟ ΡχΟς νδατο- Κ.Ο νδατο. ΡχΟ, υδατοδιαλυτό 1} οξείδιο του καπάσµατος µορφή υδατικού δια-. (Ρ,Ο, 5% κΟ διαλυτό διαλυτό λίου υδατοδιαλυτό ΝΚ λύµατος, χωρίς προ- . +ΚΟ) 2) Η ένδειξη Β ΄……πωνο…- «ψτωχό σε χλώριο νικών συστατικών ζω- αναγράφεται µόνο ικής ή φυτικής προε. όταν η περιεκτικόλεύσεως . τητα σε χλώριο δεν ' υπερβαίνει το 29 3} Η περιεκτικό. τητα σε χλώριο µπορεί να δηλώνε. ταιΑιώρηµα λι- Προϊόν παρουσιαζό- . 18% 5% ΡΟ ) ΡΟ νδα- νδατο. 1} “Όταν το νδατο- 1} Οξείδιο του καπάσµατος µενο υπό µορφή ρευ. (Ρ,Ο, 5% Κ20 τοδιαλυτό διαλυτό διαλυτό είναι λίου υδατοδιαλυτό ΡΚ . στού, του οποίου τα +Κ,Ο) 2) ΡΟ δια- ο ο κάτω του 29 δη-. 2} Η ένδειξη ενεργά συστατικά ΄ λυτό στο ου- λώνεται µόνο η δια- «φτωχό σε χλώριο» προέρχονται από ου- δέτερο χι . . - λυτότητα 2. αναγράφεται µόνο - σίες που βρίσκονται τρικό αµµώ- 2) “Όταν το νδατο. όταν η περιεκτικόταντόχρονα: εν αιωρή- νιο . . διαλυτό ΡΟ είναι τητα σε χλώριο σει χαι εν διαλύσει, . 3) ΡΟ δια- τουλάχιστον 29 µπορεί να δηλώνε. χωρίς προσθήµκη ενερ. λυτό στο κι- . δηλώνεται η διάλυ- ται γών οργανικών υλών τρικό αµµώ- , . τάτητα 3 και αναζωικής ή φυτικής νιο και στο φέρεται υποχρεωύσεως. * νερό τικά η τητα σε υδατοδια- λυτό Ρ,Ο, Τα λιπάσµατα δεν πρέπει να περιέχουν ούτε σκωρίες ΤΉιοούτε φωσφοστιο ουτέ φωσφορκά άλατα πεφρυγµένα, µερικώς διαλυτοποιηµένα φωσφορικά άλατα ή φυσικά5 ] (Άρθρο 1 παρ. 4 και 5 Οδηγίας 88/183/ΕΟΚ) 1.Στο Παράρτηµα Π του Π.Δ. 1381 /198] (παρ. 1 περιπτ. {) πωρεµβάλλεται εδάφιο τρίτο που έχει ως εξής: , «Για τα υγρά λιπάσµατα η συµπληρωµατική ένδειξη της περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά µπορεί να εχφράζεται, µε σχετικά εισοδύναµο τρόπο, σε βάρος προς όγκο, (χιλιόγραµµα ανά εκατόλιτρο ή γραµµάρια ανά λίτρο). - τ ο τ ΄ Η ένδειξη της ποσότητας των νγρών λιπασµάτων εκφράζεται σε άζα. ' . Η ένδειξη της ποσότητας των υγρών λιπασµάτων χατ' όγκο είναι προαιρετικήρ».:2. Στο Παράρτηµα ΠΠ κεφάλαιο «Α. ΑΠΛΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ» παράγραφο «1 Αζωτούχα λιπάσµαταν του Π.Δ. 1381 /1981 προστίθενται τα ακόλουθα προϊόντα και ανοχές: «Αζωτούχο διάλυµα λιπάσµατος . Ο6 Διάλυµα ουρίας - νιτρικού αµµωνίου 0,6 “Άρθρο 6 “Έναρξη ισχύος (Άρθρο 2 Οδηγίας 88/183/ΕΟΚ) Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την 2ό6η Μαρτίου 1989. ' ο | … ' ' Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. - . ' . Αθήγνα, 27 Απριλίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι νπονττοι ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΦγΥπονγΡτοΣοικοΝοΝικοΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ … ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ + .
  • Οι διαταξεις τού παρόντος διατάγµατος εφαρµοζονται στα λικάσµατα που φερουν την ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» χαι ανήκουν σε ένα από .τους τύπους λιπασµάτων που περιλαµβάνονται στο Παραρτημα 1 του παρόντος χαι πληρούν τις που χαθοριζονται στο παρόν διάταγµα και στα Παράρτηµα. Ι Π και ] αυτού.:
  • Με αποφάσεις των Υπουργών Οινοµικών και Γέωργίας η/χαι συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται ολες οι τεχνικές Χεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της προηγουµένης παραγρ.- 1 “Άρθρο 3 “(Άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 88/183/ΕΟΚ) Στο αρΘρο 4 του Π.Δ. 1381 /1981 (Α΄ 344) µετά την παραγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2 3
  • Την Υ 1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Συµπλήρωση της Υ 1201 /5.10.90 απόφασης του Πρωθυπουργού» (Β 10),. 4 Την 75/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Αναπληρωτή Εθνικής Οιχονοµίας και του Υ Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Με το παρόν διάταγµα τροποποιούνται και συμπληρωνονται διατάξεις του Π.Δ. 1381/1981 « “Όροι συνθέσεως, αναγνωρισεως, επισηµάνσεως, συσκευασίας και ελεγχου των λιπασµάτων ΄ µε την ένδειξιν «ΛΠΠΑΣΜΑ εις συµµόρφωσιν προς την Οδηγίαν υπ' αριθ. 76/ 116/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18.12.75 (Ε.Ε. αριό. Ν 24/2] της 30.1.1976) (Α΄ 344) σε συµµόρφωση προς την πιο πάνω Οδηγία 88/ “183/ΕΟΚ.'ΑρΘρο 2 (Άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας 88/183/ΕΟΚ) Το άρθρο 2 του Π.Δ. 1381 (Α΄ 344) αντικαθίσταται ως εξής:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1201 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1201 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1250 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1250 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1381 1981
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία