ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/179

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/179

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ίδρυση Β' Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Αΐµο Νέων Λιοσίων. ; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη: ΄ >1. Τις διατάξεις: . α) Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3045/54 «Περί ιδρύσεως Εθνικών νοτροφείων, Οικοτροφείων κ.λπ.» (Α“ ' β) Των άρθρων 4 παρ. 2, 6 παρ. 2, 7 του Ν. 1431 / 84 «Ρύθµιση θεµάτων Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας -- Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 46). ) Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ. νητικά όργανα» (Α΄ 137),. . ΄ . 8) Των άρθρων 1, 2, 4, 5 χαι 7 του Π.Δ. 437/85 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 157). ε) Του Π.Δ. 194/88 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέ- ] σεις των δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίουν (Α΄ 84). ' στ) Τη µε αριθ. οικ. Γ2/2397/17.11.1987 (Β' 709) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υ γείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προσαρµογή των Κλάδων του Προσωπικόῦ των Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών στο Προσοντολύγιο - Κλαδολόγιο. . . ζ Τη µε αριθ. Υ. 1140/1051173/1390/10.7.90 (Β' 420) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού χαι του Υπουργού Οικονοµικών «Ανά. θεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Όικο. νοµικών». ο Ο . 2. Την αριθ. 159/91 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρα. τείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης; Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονοµι. κών, αποφασίζουµε: . ΄“Άρθρο Μόνο Δ 1. Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθµός στο Αήµο Νέων Λιο. σίων Αττικής µε την ονοµασία: . «Β' Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Νέων Λιοσίων» Ν. Αττικής (για την εξυπηρέτηση των παιδιών των εργαζοµένων χατ' αρχήν στε Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπΐρων και στο Ίδρυµα Απροσαρ. ΄ µόστων παιδιών «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»),. 2. Η δυναµικότητα του πιο πάνω Σταθµού ορίζεται µέχρι πενήντο (50) νήπια και µέχρι είκοσι (20) βρέφη. 3. Συνιστώνται έξι (6) θέσεις του Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας (2: θέσεις για το νηπιακό τµήµα και 4 θέσεις για το Βρεφικό), µία (1) θέσι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µία (1) θέση του Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Μαγειρίου και δύο (2) θέσεις του Κλάδον ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας -- Βοηθητικών Εργασιών των Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών που εποπτεύονται από τε Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνιεών Ασφαλίσεων. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανο θέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. Αθήγνα, 27 Απριλτου 1991 ο πΡΟΕΔΡΟΣ τΗς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι τ ο γφγπονγΡτοΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ οικοΝονικοΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑ κοΙΝ. ΑΣΦΑΛΣΕΟΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτοι ΕΘΝΜΙΚΟ ΤΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜ,ΕΡιΔ…Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΩΣ από το 1833 Διεύδυνση : “Καποδιστρίου 34 Οι Υησρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΄ Τακ. Κώδικας: ΄ 104 32 ' : | ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30' ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ο ο * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52:39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 . * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 61 τηλ.: 52.48.141 * πληροφόρπσης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 62.256.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 . Πλπροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου…Τσμ'είου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΄ΚΥΒΕΡΝΗΣ.ΕΩΣ: Κάθε τεύκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σέλίδες και πάνω η τιµή πώλησηις κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορςίτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µέ το Τακυδροµείο. » ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 . Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου Αλληλοο - Η ετύσια συνδροµήύ είναι: . βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχκος Α΄ Δρκ. 10.000 . . Δρκ. 500 β) ΄ » » » ΄ Β΄ . » 19.000 » 950 γ) » » » Γ . » 6.000 » 300 . δ) » » » Δ΄ » 18.000 » 900 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 » 600 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. . » 6.000 » 300 ζ| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' > 3.000 » 1560 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. . » 6.000 » 300 θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 . » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 » 2.000 ια) Για όλα τα Τεύχη ' » 85.00Ο0 , » 4250 ! Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 τΤο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-05-15 Προεδρικό Διάταγμα 1991/179
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/71
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία