ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/18

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ὢ) Ρύθµιση θεµάτων Κυρίου Προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 39 παρ. Β1 του Νόµου 1884/1990 «Διαρρυθµίσεις στην έµµεση φορολογία και άλλες διατάξεις,. 2. Την υπ' αριθ. 680/1990 γνωµοδύτηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µε πρόταση τού Υπούργόῦ Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Αρθρο 1 | Διαγωνισµός, Εξεταστική Επιτροπ;ή 1. Σε θέση Δοκίµου Δικαστικού Αντιπροσώπου διορίζεται αυτός που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισµό. Ο διαγωνισµός γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ένα αντιπρδεδρο β) ένα Νοµικό Σύµβουλο και ένα Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Πρδεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 2. Γραµµατέας της Επιτροπής είναι ο Γραµµατέας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε αναπληρωτή άλλο Δικαστικό Αντιπρόσωπο που σρίζεται µε Πράξη του Προέδρου του Νοµικό?. Συµβουλίου. 'Άρθρο 2“ Ποιοί γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό. 1. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό α) δικαστικοί λειτουργοί, ) δικηγόροι µε διετή τουλάχιστον διυκηγορία και ) διοικητικοί υπάλληλοι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, πτυχιούχοι Νοµικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου . µετριετή τουλάχιστον υπηρεσία µετά τη λήψη του πτυχίου. εφόσον όλοι αυτοί (α, β, 7} έχουν συµπληρώσει το 27ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το έτος της ηλικίας τους κατά την προκήρυξη του διαγωνισµού. 2. Διατάξεις που θεσπίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπον την χκατά προτίµηση κατάληψη θέσεων δεν έχουν εφαρµογή για το διορισµό: σε θέση Δικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ. . “Άρθρο 3 τ Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας. * Εις το άρθρο 29 του Β.Δ. 6/1 961 προστίθεται παρ. 2 έχουσα ως εξής: Το Κοριο Προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αποχωρεί υποχρεωτικά της υπηρεσίας µόνον λόγω συµπληρώσεως ορίου ηλικίας κατά τις αναλόγως εφαρµοζόµενες εκάστοτε ισχύουσες επί των δικαστικών λειτουργών διατάξεις. * ' “Άρθρο 4 Δικαστικές διακοπές Δικαστικών Αντιπροσώπων. Κατά τους µήνες των δικαστικών διακοπών, απολαµβάνουν διακοπών και οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι.Υπηρεσιακή χατάσταση Δικαστικών Αντιπροσώπων. Ο Δόκιµος Δικαστικός Αντιπρόσωπος διανύει διετή δοκιµαστική υπηρεσία και έχει βαθµό και αποδοχές Παρέδρου Πρωτοδικείου. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος Β΄. τάξεως έχει βαθµό και αποδοχές Πρωτοδίκου και µετά ευδόκιµο πενταετή υπηρεσία στο βαθµό αυτό προάγεται κατ' απόλυτο εκλογή σε Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α΄ τάξεως. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ τάξεως έχει βαθµό και αποδοχές Προέδρου Πρωτοδικών και µετά ευδόκιµο διετή υπηρεσία στον βαθµό αυτό προάγεται χατ' απόλυτο εκλογή στον βαθµό του Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου. : Η προβλεπόµενη στο άρθρο 19 του Β.Α. 6/1961 διαδικασία μονιµοπξιήσεως και προαγωγής των Δικαστικών Αντιπροφσώπων διατηρείται σε ισχύ. “Άρθρο 6ό Τριµελής Επιτροπή Δικαστικών [Γραφείων Στα Δικαστικά Γραφεία στα οποία υπηρετούν ένας Πάρεδρος και δύο τουλάχιστον Δικαστικοί Αντιπρόσωποί, λειτουργεί τριµελής επιτροπή, µε ' αρµοδιότητα την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων και εξωδίκων αιτήσεων µέχρι του ποσού της χαθ' ύλην αρµοδιότητας του Μονοµελούς Πρωτοδιχείου µε δυνατότητα παραποµπής, λόγω σπουδαιότητας της υποθέσεως, στο τµήµα ή στην ολοµέλεια του Ν.Σ.Κ. ] “Άρθρο 7 ' 1. Το Γραφείο Πειραιά µετατρέπεται σε Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Ν.Σ.Κ. µε Προϊστάµενο Νοµικό Σύµβουλο. 2. Αθήνα και Πειραιάς, για την εφαρµογή των περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους διατάξεων, θεωρούνται ενιαία περιφέρεια. . “Άρθρο & Κάθε διάταξη γενική ή ειδική αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος ή αναφεροµένη σε θέµατα ρυθµιζόµενα από το παρόν καταργείται. . Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-01-24 Προεδρικό Διάταγμα 1991/18
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/7
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία