ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/19

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄ Ίδρυση Εθνικού Γυµναστηρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 χαι της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 423/1976 «Περί Γυµναστηρίων και ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν -Αθλητισµόνν (ΦΕΚ 223/1976 τ. Α΄). 2.Το άρθρο 24 ταρ. 3β του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137/1985 τ. Α΄),. 3.Την Υ.1022/ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/20.4.9Ό κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού «Ανάθεση αρµοδιοτήγτων στην Υφυ πουργό ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ (ΦΕΚ 286/20.4.90 τ. Β΄),. 4.Την 634/1990 γνωµοδότηση του Σ.τ.Ε. ύστερα από πρόταση της Υφυπουργού Πολιτισµού, αποφασίζουµε: . ' “Άρθρο Μονο Ιδρύεται στην Κοινότητα Σµίξης του Ν. Γρεβενών Εθνικό Γυµναστήριο. Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαΐου, µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟ.ΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΑΙΤΣΑΣ».. , ο ' ' Στην Υφυπουργό Πολιτισµού αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. ο Ο Αθήνα, 4 Νοεμβέϊου 1990 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ' ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ -.+
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-01-24 ΄ Ίδρυση Εθνικού Γυµναστηρίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/7
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία