ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/20

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/20

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
- (ὢ Ίδρυση Επιµελητηρίου στο Νοµό Χαλκιδικής. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΄Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1746/ 88 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 2/Α/88). . . 2. Τις από 11.7.90 και 23.7.90 αιτήσεις 144 συνολικά µελών εµπορικών, επαγγελµατοβιοτεχνικών και συνεταιριστικών οργανώσεων του Νοµού Χαλκιδικής. ' 3. Την αριθµ. 603 /90 γνωµοδότησή του Συµβουλίου Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εµπορίου, αποφασίζουµε: . “Άρθρο µόνο Ιδρύεται στο Νοµό Χαλκιδικής Επιµελητήριο µε έδρα τον Πολύγυρο, περιφέρεια το Νοµό Χαλκιδικής και επωνυµία «Επιµελητήριο Χαλκιδικής». ' , Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Άθήνα, 7 Ιανουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι νπονγΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ --------ή----ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙκΚΟΥ ΣΥΜΕΒΟΥΛΙΟΥ (6) . Πράξη 7 της 17 Ιανουαρίου 1991 Δωρεάν διάθεση στο Δηµόσιο (Υπουργείο Οικονοµικών) έκτασης 1744 τµ. ιδιοκτησίας Ταµείου Εθνικής (Τ.ΕΘ.Α.) από το πρώην Στρατόπεδο «ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ, Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης. … Το ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόφη: ΄ . 1. Τις διατάξεις του άρθρόύ 10 του Ν..719/1977 «περί αντικαταστάσεως, τροποπουήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί δηµοσίων κτηµάτων νοµοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων»., 2. Το αριθ. 46/20.9.1 9809 πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του Ταµείου Εθνικής “Άµυνας, µε το οποίο αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση στο Δηµόσιο (Υπουργείο Οικονοµικών) έχτασης 1.744 τµ. ιδιοκτησίας Ταµείου Εθνικής “Άµυνας (ΤΕΘΑ), από τό πρώην Στρατόπεδο «ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ, Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης για λογαριασµό του Υπουργείου Αηµόσιας Τάξης για την ανέγερση πυροσβεστικών εγκαταστάσεων. 3. Την αριθ. 1104456/7974 (Δις)/ΑΟΟΊ0 π.ε./24.12.1990 πρόταση > εισήγγηση του Υπουργού Οικονοµικών για την δωρεάν διάθεση, στο Αηµόσιο (Υπουργείο Οικονοµικών)του παραπάνω ακινήτου, για λογαριασµό του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, µε σκοπό την ανέγερση Πυροσβεστικών εγκαταστάσεων, αποφασίζει: * Τη δωρεάν διάθεση στο Δηµόσιο (Υπουργείο Οικονοµικών) έκτασης . 1744 τµ. ιδιοκτησίας Ταµείου Εθνικής -Άµυνας (ΤΕΘΑ), από το πρώην Στρατόπεδο «ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ, Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όπως αυτή εµφανίζεται στο υπό κλίµακα 1:500/28.2.79 κτηµατολογικό διάγραµµα του Τ.Ε.Θ.Α., µε σκοπό να διατεθεί στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, για την ανέγερση Πυροσβεστικών εγκαταστάσεων. . Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο | Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-01-24 Προεδρικό Διάταγμα 1991/20
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/7
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 1995/222 1995