ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/211

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(4) Τροποποιηση του Π.Α. 586/1988 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσιας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαικων Κοινοτήτων 74/562/ΕΟΚ της 12ης Νοεµβρίου 1974 . “περί προσβάσεως στο επάγγελµα του µεταφορέα επιβατων στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών µεταφορών“, όπέως τροποποιήθηκε µε την Οδηγια 80/1 179/ΕΟΚ της 4ης Δεκεµβρίου ι

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΄. υπόψη: . 1.Τις διατάξεις: 1)του αρθρου 4 του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρµοτη του χοινοτικού δι χαίουν (Α' 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του ΄ άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχήγτης Ελλάδας στο χεφάλαιο, στα αποθεµατικά καιστις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής τράπεζας Έπενξύσεων, στο κεφάλαιο της. Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΄ ΆΑνθρακα και Χά΄ λυβα και τώο Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α' 70) και το άρ' .θρο 7 του . 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαΐου και άλλες διατάξεις» (Α΄ και 2)της Οδηγίας 89/438/ΕΟΚ/21.6.1989 τού Συµβουλίου των΄ Ευρωπαϊκών Κοινοτητων «για την τροποποΐηση της Οδηγιας 561 /ΕΟΚ περι προσβάσεως στο επάγγελµα του µεταφορέα εµπορευµάτων στον τοµέα των εσωτεριχων και διεθνών οδικών µεταφορών, της Οδηγιας 74Α/562 /ΕΟΚ περί προσβασεως στο επάγγελµα του µεταφορέα επιβατών στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών µεταφορών και της Οδηγίας 77/796/ΕΟΚ περί της αµοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωµάτων, πιστοπονητικών και άλλων τίτλών των οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων και µεταφορέων επιβατών και περί των µέτρωνπρος διευκόλυνση της πραγµατικής ασκήσεως του δικαιώµατος εγκαταστάσεως τών µεταφορέων αυτών» χαι 2.Την αριθµ. Υ 1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Συµπλήρωση της Υ 1201 /5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργού» (Β' 10), 3.Την αριθ. 179/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Τουρισµού, Μεταφορών χαι Επικοινωνιών χαι του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 1.Στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ. 586/1 988 (Α΄ 282) προστίθεται η ακόλουθη φράση: «όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 89/438/ΕΟΚ της 21 ης νίου 1989,. . 2.Το άρθρο 2 του Π.Δ. 586/1988 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: ΄Ορισµοί Για την εφαρµογή αυτού του Προεδρικού Διατάγµατος νοούνται ως: 1)««πάγγελµα οδικού µεταφορέα επιβατών», η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί επιβατικές µεταφορές για το χοινό ή για ορισµένες κατηγορίες επιβατών, µε οχήµατα τα οποία χατασκευάσθηκαν και εξοπλίστηκαν κατά τέτοιο τρόπο να είναι σε θέση να µεταφέρουν περισσότερα από εννέα άτοµα - περιλαµβανοµένου και του οδηγού - και τα οποία προορίζονται για το σκοπό αυτό, έναντι χοµίστρου το οποίο χαταβάλλεται από τον επιβάτη ήτον διοργανωτή της µεταφοράς. 2)επιχείρηση», κάθε φυσικό πρόσωπο, κάθε νοµικό πρόσωπο µε ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα µε ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και κάθε δηµόσιος οργανισµός που έχει δική του νοµική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νοµική προσωπικότητα». 3.Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του Π.Δ. 586/1988 αντικαθίστανται όπως παρακάτω: .« 1.Κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να εισέλθει στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προύποθέσεις: 1)να παρέχέι εχέγγυα αξιοπιστίας ' ΄ 2)να διαθέτει την κατάλληλη οικονοµική επιφάνεια να πληροί την προύπόθεση της επαγγελµατικής ικανότητας. Το φυσικό πρόσωπο, που δεν πληροί την προύῦπόθεση της επαγγελµατικής ικανότητας, µπορεί ν' ασκήσει το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών, αρκεί να ορίσει ένα άλλο άτοµο για να διευθύνει πραγ.µατικά και µόνιµα τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Το άτοµο αυτό πρέπει να πληροί τις προύποθέσεις της αξιοπιστίας και της επαγγελµατικής ικανότητας. 2.Αν ο αιτών δεν είναι φυσικό πρόσωπο - πρέπει να πληρούται η προύπόθεση που προβλέπεται στο στοιχείο 1)από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγµατικά και µόνιµα τις µεταφορίκές δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν χαι άλλα πρόσωπα στην επιχείρηση να πληρούν την προύπόθεση αυτή, - πρέπει να πληρούται η προύπόθεση που προβλέπεται στο στοιχείο Ὑ) από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση. ' ΄ 3.Η προύπόθεση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων δεν πληρούται ή έπαψε να πληρούται, εφόσον το ή τα, φυσικά πρόσωπα, τα οποίο θεωρείται, ότι πρέπει να πληρούν την προύπόθεση αυτή δυνάµει της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού: . ' 1)Έχουν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκηµα, το οποίο µπορεί να αφορά και παραβάσεις στον εµπορικό τοµέα. 2)Έχουν χκηρυχθεί ακατάλληλα για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεταφορέα δυνάµει των ρυθµίσεων που ισχύουν. Ὑ) Έχουν χαταδικαστεί για σοβαρές και επανειληµµένες παραβάσεις των ισχυουσών ρυθµίσεων και αφορούν: . 1.Τις µισθολογικές και εργασιακές συνθήγκες του επαγγέλµατος ή 2.Τις µεταφορικές δραστηριότητες, και ιδίως τους κανόνες σχετικά µε το χρόνο οδήγγησης και ανάπανσης των οδηγών, τα βάρη και τις διαστάσεις των οχηµάτων δηµοσίας χρήσεως, την οδική ασφάλεια χαι την ασφάλεια των οχηµάτων. Στις ανωτέρω τρεις περιπτώσεις, εξακολουθεί να µην πληρούται η προύπόθεση των εχέγγυων αξιοπιστίας εφόσον δεν έχει µεσολαβήσει αποκατάσταση άλλο µέτρο µε ισοδύναµο αποτέλεσµα κατ' εφαρµογήν των διατάξεων που ισχύουν σχετικά. . 4. α) Η οικονοµική επιφάνεια συνίσταται στην ὑπαρξη των οικονοµικών πόρων που είναι αναγκαίοι για να εξασφαλίζεται η ορθή έναρξη λειτουργίας χαι η καλή διαχείρηση της επιχείρησης. 1)Για να εκτιµήσουν την σικονοµική επιφάνεια οι χατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες εξετάζουν ενδεχοµένως, τους ετήσιους λογαριασµούς της επιχείρησης, τα διαθέσιµα χεφάλαια, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα τραπεζικά διαθέσιµα, οι δυνατότητες υπέρβασης του διαθέσιµου υπολοίπου και οι δυνατότητες δανεισµού, τα στοιχεία ενεργητικού, συµπεριλαµβανοµένων των αγαθών τα οποία µπορούν να χρησιµεύουν ως εγγύηση για την επιχείρηση, οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους αγοράς ή της αρχικής καταβολής για την αγορά των οχηµάτων, των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, καθώς και το χε φάλαιο κινήσεως. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει χεφάλαιο και αποθεµατικό ύψους τουλάχιστον σε δραχµές αντίστοιχο 3.000 ΕΠ ανά όχηµα ή 150 Ε€Η ανά θέση χαθηµένων για τα σχήµατα που χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών χαι Επικοινωνιών τα αναφερόµενα ποσά αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε περίπτωση διαφοράς, λαµβάνεται υπόφψη το χαµηλότερο από αυτά τα δύο ποφσά. Τα παραπάνω ποσά ορίζονται στο ᾗµισυ αν πρόκειται για επιχειρήσεις εθνικχών µεταφορών. 2)Για τους σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ), οι χατά τόπους Υπηρεσίες Συγκοινωνιών µπορεί να δεχθούν ως απόδειξη οικονοµικής επιφάνειας την επιβεβαίωση ή την παροχή ασφάλειας εχ µέρους τράπεζας ή άλλου αρµόδιου ιδρύµατος. Η εν λόγω επιβεβαίωση ή παροχή ασφάλειας µπορεί να έχει µορφή τραπεζικής εγγύησης ή άλλου παρόµοιου µέσου. 3)Οι διατάξεις των στοιχείων β), 7} και δ) εφαρµόζονται µόνο στις επιχειρήσεις που επιθυµούν να εισέλθουν στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. 5.Η προύπόθεση της επαγγελµατικής ικανότητας συνίσταται στην κατοχή γνώσεων από τον ενδιαφερόµενο των θεµάτων που αναφέρονται στο παράρτηµα του άρθρου 6 του παρόντος. Η κατοχή των γνώσεων αυτών από τον ενδιαφερόµενο αποδεικνύεται µε το πιστοπονητικό επαγγελµατικής ικανότητας, που χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση µαθηµάτων σε ειδικές Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και επιτυχείς γραπτές εξετάσεις, οι οποίες έχουν τη µορφή ερωτήσεων µε πολλαπλές απαντήσεις, σε ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορων χαι Επικοινωνιών. Οι Σχολές αυτές αρχίζουν να λειτουργούν όχι αργότερα από την 1.1.1992. Οι χκάτοχοι ορισµένων πτυχίων ή διπλωµάτων ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης, τα οποία προύποθέτουν άρτια γνώση των θεµάτων, που αναφέρονται στον κατάλογο του Παραρτή;ι κτος του άρθρου 6 και τα οποία ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, απαλλάσονται από την εξέταση στα θέµατα, που καλύπτονται από αυτά τα πτυχία ή διπλώµατα. Το πιστοπονητικό, το οποίο εκδίδει η Επιτροπή, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να προσκοµίζεται ως απόδειξη της επαγγελµατικῆς ικανότητας. 6.Οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1980, απαλλάσονται από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι πληρούν τις προύποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 7.Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία µετά την 31 Δεκεµβρίου 1980 και µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1991 εισήλθαν στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών σύµφωνα µε την ελλχηνική νοµοθεσία ή έχουν ορισθεί να διευθύνουν πραγµατικά και µόνιµα τις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να αποδείξουν την επαγγελµατική τους ικανότητα. Η επαγγελµατική τους ικανότητα αποδεικνύεται µε επιτυχείς εξετάσεις στην ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών και Επιχκοινωνιών, που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποδεικνύουν ότι µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1991 διαθέτουν πρακτική εµπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, σε επιχείρηση µεταφορών, σε διευθυντικό επίπεδο, απαλλάσσονται από την εξέταση για χορήγηση βεβαίωσης επαγγελµατικής ικανότητας. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής χαθορίζονται µε απο. φάσείς του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. ' 8.Για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας από άτοµα, που δεν έχουν εισέλθει µέχρι και 31 Δεκεµβρίου 199 ] στοεπάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, απαιτείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παραγρ. 5 του άρθρου αυτού. 9. Η όλη των εξετάσεων θα περιέχεται σε βιβλίο, που θα περιλαµβάνει ανάλυση των θεµάτων, που αναφέρονται στο παράρτηµα του άρθρου 6». 4.Στο τέλος της παραγράφου 2 του χεφαλαΐου Α΄ του παραρτήµατος του Π.Δ. 586/1988 προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις: «- Τεχνικές διαχείρησης µιας επιχείρησης οδικών µεταφορών - Εµπορική τεχνικήµ. 5.Στο τέλος της παραγράφου 4 του κεφαλαΐου Α΄ του παραρτήµατος του Π.Δ. 586/1988 προστίθεται η παρακάτω περίπτωση: «- Αρχές στον τοµέα της προστασίας του πέριβάλλοντος σχετικά µε την χρήση και τη συντήρηση των οχηµάτων». ΄ 6.Το άρθρο 7 αντικαθίσταται όπως παρακάτω: «Άρθρο 7 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη προς το διάταγµα αυτό διάταξη». “Άρθρο 2 “Όπου στην χειµένη νοµοθεσία περί επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, αναφέρονται οι λέξεις «επαγγελµατίας αυτοκινητιστής» αντικαθίσταται µε τον όρο «οδικός µεταφορέας επιβατών». Η διάταξη αυτή ισχύει από 1 Ιουλίου 199} . . “Άρθρο 3 ΄Έναρξη ισχύος ΄ Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. … Στην Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουµε την δηµο. σίευση χκαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998