ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/221

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποΐηση και συµπλήρωση τουΠ.Δ. 234/1 988 «Σύσταση και Οργάνωση Γενικής Γραµµατείας Εξωτερικού Εµπορίουν (Α΄ 99). ΄

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 4 "Το Γραφείο Εθιµοτυπίας (άρθρα 24 και 29 του Π.Δ. 397/ 1988) παύει να υπάγεται εφεξής στην Γενιµή ΓρΔαµµατείξ Έξω' . 'Άρθρο 3΄ Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Στις Διευθύνσεις της Γενικής Γραµµατείας Εξωτερικού Εµπορίου µπορούν να πρόΐστανται υπάλληλοι του κ [...]"
1.  
    Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Συντονισµού ΥπηρεσιώνΕξ'ωτερικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικών Εµπορικών ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Υπηρεσιών Εξωτερικού
2.  
    Στη Διεύθυνση Εξωτερικής Εµπορικής Πολιτικής, υπάλληλος του κχλάδου ΠΕ Διοικητικών - Εµπορικών ή ΠΕ Γεωτεχνικχών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΑΕ Διοικητικού - λσγιστικού. - … .
3.  
    Σε όλα τα άλλα Τµήµατα των Διευθύνσεων χαθώς χαι τα Αυτοτελή Γραφεία της Γενικής Γραµµατείας Εξωτερικού Έµπορίου µπορούν να προΐστανται των χλάδων ΠΕ (εκτός του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων) ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού-Λλογιστικού χαι ΑΕ Προσωπικού Η/Υ.Καταργούµενες διατάξεις Κάθε διάταξη γενική ή ειδική που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του Διατάγµατος αυτού, ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπει, χκαταργείται. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε µε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 18 Μαΐου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Οι ΥπΠΟΥΡτοι ΄ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ -ήΕΜΠΟΡΙΟΥ Α. ΞΑΡΧΑΣ ).
4.  
    Σε όλες τις άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Γραµµατείας Εξωτερικού Εµπορίου µπορούν να πρόΐστανται υπάλληλοι των χλάδων ΠΕ (εκτός του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερµηνξων), ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Προσωπικού Η /Υ. “Αρθρο 4 Προϊστάµενοι Τµηµάτων Των Τµηµάτων των Διευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραµµατείας Εξωτερικού Εµπορίου, µπορούν να προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ως ακολούθως: . … τ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, του άρθρου 27 παράγρ. 3 του Νόµου 1558/ 85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα» (Α' 137} και του άρθρου 22 παρ. } του Νόµου 1735/87 «Προσλήψεις στο Δηµόσιο Τοµέα,, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δηµόσια Διοίκηση, πολιτικά δικοιώµατα και ἆλλες διατάξεις,» (Α'195),. . τερικού Εµπορίου. /2. Τη γνωµοδότηση . του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 116/1991 µετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου, αποφασίζουµε: ] . … . '“Άρθρο 1 Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 234/1088 (Α΄ 99) προστίθεται εδάφιο Υ ως εξίς: ] . γ) Οιαρµοδιότητες των Τµηµάτων α) Κοινοτικής Νοµοθεσίας και γ) Εξωτερικής Κοινοτικής Εµποµίκής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινοτικών Υποθέσεων όπως αυτές αναφέρονται στο ἆρθρο 15 του Π.Δ. 397/1988 (Α' 185) το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Π.Δ. 408/1989 (Α' 174). . >
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/408 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/408 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία