ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/224

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/224

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Μετατροπή της ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοιµήσεως Θεοτόκου - Παλαιοπαναγιάς “Άστρους, Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας εις γυναικείαν τοικύτην. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη: ΄ 1- Το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 590/77 «Περί του καταστατι(ὢ κού Χάρτου της Εχκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146). 2. Τη σύµφωνη γνώµη του οικείου Μητροπολίτου Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, που αναφέρεται στο αριθµ. 458/20.8.90 ξγγραφό του. ν 3. Τη σχετική έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χορηγηθείσα χατά την Συνεδρίαν αυτής της 7.11.1990 ως αναφέρεται στο αριθµ.. 2098 /90 εγγραφό της. 4. Την 153/1 991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρέόταση του Υπουργού Εθναης Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Η ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιµήσεως Θεοτοχου Πα.λαιοπανατιας 'Άστρους. Κυνουριας της Ιεράς Μητροπολεως Μαντινείας και Κυνουρίας µετατρέπεται σε γυναικεία τοιαύτην. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευµατων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ξιατάγµατος. .… ] ]
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-05-30 Προεδρικό Διάταγμα 1991/224
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/82
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία