ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/227

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή της ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοι'µησεως Θεοτόχκου, Αµπελακιωτίσσης Ναυπακτίας, Ιερας Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Ηλασίου, εις γυναικείαν τοιαύτην.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
'ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΓια µερική τροποπόίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩ αποφασίζει οµόφωνα: ο “Άρθρο 1 1.Η παρ. 3 του άρθρου 2 της από 1]-1--1 990 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 4/Α/15.1.1990) αντικαθίσταται ως εξής: ο ' «Ά. Τα προβλεπόµενα ποσά για τη µερική αντιµετώπιση των δαπανών οργανώσεως και λειτουργίας γραφείου αναπροσαρµόζονται σε ποσοστό 204 κατά µήγνα για τους Βουλευτές των Α' και Β' εκλογικών περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς καθώς και Επικρατείας και σε 25%% κατά µήνα για τους Βουλευτέςτωνυπολοίπων εκλογικών περιφερειών της χώρας». 2.Η περίπτωση β΄ του άρθρου 2 του Ζ'/1975 Ψηφίσµατος της Ε“ Αναθεωρητικής Βουλής αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Η ατέλεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας πραγµατοποιείται δια τεσσάρων συνδέσεων, των δύο χορηγουµένων ατελώς. Η δικαιούµενη κατά µήγνα ατέλεια των τιµολογιακών µονάδων, όπως αυτή προσδιορίστηκε µε την 1342 /867/18.3.1975 απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 339/24.3.1975) και τροποποιήθηκε µε την από 2.7.1 981 απόφαση της Βουλής (ΦΕΚ 194/24.7.1981), ισχύει ανά δικαιούµενη τηλεφωνική συσκευή,.Ο τελικός συµφηφισµός των µονάδων αφορά και τις τέσσερις συσκευές, . 3.Στο άρθρο 3 του Ζ'/1975 Ψηφίσµατος (ΦΕΚ 23/Α/ 18.2.1975) προστίθεται παρ. 4, που έχει ως εξής:« 4.Χωρίς να µεταβάλλεται ο µέχρι τούδε ετήσιος αριθµός µετακινήσεων, η προηγούµενη παράγραφος έχει εφαρµογή και για στελέχη του Κόµµατος που µετακινούνται µε ειδική εξουσιοδότηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος,». 4.Στο άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β'-. Προσωπικό) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «Ά. Στους Βουλευτές παρέχονται µηνιαίως έξοδα κινήσεως 20.000, 40.000 και 80.000 δρχ. αναλόγως µε τη χιλιοµετρική απόσταση της εκλογικής τους περιφέρειας από την Αθήνα ή την πλησιέστερη πόλη που έχει τακτική αεροπορική συγκοινωνία. Τα αντίστοιχα ποφά θα καταβάλλονται µε την χατάσταση που καταβάλλεται η µηνιαία βουλευτική αποζηµίωση χαι θα βαρύνουν τα συνταγµατικά βάρη του προύπολογισµού της Βουλής. Οι που θα υπαχθούν οι Βουλευτές και οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο εφαρµογής θα ρυθµισθούν µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής. Επίσης µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής θα δύναται να αναπροσαρµόζονται τα ποσά αυτά», » 5.Το άρθρο 145 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β'-Προσωπικό) τροποποιείται ως εξής: «Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 37 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Α΄-- Κοινοβουλευτικό) εφαρµόζεται και στην περίπτωση της συµµετοχής Βουλευτών στο Τµήµα του άρθρου 71 του Συντάγµατος. Επί της αποζηµιώσεως των ως άνω δύο δια- τάξεων εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ζ'/197& Ψηφίσµατος. γ Κατά τα λοιπά ακολουθούνται τα µέχρι σήµερον: ισχύοντα». “Άρθρο 2 Σπτο άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής (Μέξρος Α'.--Κοινοβουλευτικό) προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:« 7.Με εξάΐρεση την παρ. 4 του άρθρου 1 43, οι πρώην Πρωθυπουργοί, που διετέλεσαν Βουλευτές χαι Αρχηγοί Κόµµατος σε Κυβερνήσεις που έλαβαάν ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής και δεν µετέχουν στην Κυβέρνηση, ακούγονται όποτε ζητήσουν το λόγο για είκοσι (20) λεπτά της. ώρας χάθε φορά». “Άρθρο 3 Στο άρθρο 32 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β'-- Προσωπικό) προστίθεται παρ. 6, που έχει ως εξής:« 6.1)Με ανάλογον εφαρµογήν των προηγουµένων παραγράφων, εν συνδυασµώ προς την παρ: 4 του άρθρου 77 του παρόντος, υπηρετούν εις τα Γραφεία των πρώην Πρωθυπουργών, που διετέλεσαν Βουλευτές και Αρχηγοί Κόµµατος λαβόντος ψήφον εµπιστοσύνης της Βουλής, καθώς χαι των πρώην Προέδρων Βουλής, ανά δύο κατά περίπτωσιν υπάλληλοι, οι οποίοι, χατ? επιλογήν των ανωτέρω, δύνανται να είναι είτε µετακλητοί είτε απεσπασµένοι από το προσωπικόν της Βουλής. 2)Πρώην Αντιπρόδεδροι Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων διχαιούνται ενός µετακλητού ή απεσπτασµένου υπαλλήλου της ΒουΧής καθώς και δύο αστυνοµικών εχ της Φρουράς της Βουλής. 7) Το δικαίωµα του προηγουµένου εδαφίου επεχτείνεται χαι στους πρώην Αρχηγούς αναγνωριζοµένων από τον Κανονισµόν της Βουλής Κοµµάτων, εφ' όσον διετέλεσαν Πρόεδροι Κοινοβουλευτικής οµάδος χατά τας διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού (Μέρος Α΄ - Κοινοβουλευτικό). | 3)Έις περίπτωσιν επιλογής µετακλητών υπαλλήλων κατά τας διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων συνιστώνται χατά περίπτ2)σιν ισάριθµες θέσεις µετακλητών υπαλλήλων επί βαθµοίς δω - φω». . . , - “Άρθρο 4΄ 1.Οι θέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 35 περίπτωσις γ' του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β' Προσωπικό) ως και το άρθρο 167 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Α'- Κοινοβουλευτικό) αυξάνονται ανά µία (1) επί βαθµοίς δω - Φω ή Τω - θω. - 2: 7 -του “υπηρεσιακού προστίθεταν παρ. ό, που έχει ως εξής: .« 6.Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται αναλόγως και µέχρι δύο (2) υπαλλήλους δι έχαστον των Αντιπροέδρων της Βουλής». ΄ “Άρθρο 5 ο Η περίπτωση α' του άρθρου 35 του. Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β'-- Προφσωπικό) αντικαθίσταται ως εξής: 1)θέση Γενικού Γραµµατέως επί βαθµώ Γενικού Γραµµατέως Υπουργείου. Ως προς τας αποδοχάς αντού ακολουθούνται τα οριζόµενα δια τους Γενικούς Γραµµατείς των γέίων χαθώς και οι διατάξεις της παρ. ] του άρθρου 84 του πααφ' ού χρόνου αύτη ετροποπονήθη και ισχύει δια της παρ. 2 του άρθρου 1 της από 11.1.1990 αποφάσεως της Βουλής (ΦΕΚ 4/Α/15.1.1990), εν συνδυασµώ προς τας διατάξεις του άρθρου 85 αυτού». “Αρθρο ό 1.Το άρθρο 159 παρ. 1, 8 και 9 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β' - Προσωπικό) και τα άρθρα 2 παρ. 1β, 1γ και 3 παρ. 2 και 8 τουν. 1476/1984 εφαρµόζονται αναλύγως και για τους υπηρετούντες µε οποιαδήποτε σχέση υπαλλήλους τής ΒουλΧής σε θέσεις ιδιωτικού δικαΐου, που προβλέπονται στα άρθρα 65 του Κανονισµού (Μέρος Β΄ -- Προσωπικό) και 163 (Μέρος Α'Κοινοβουλευτικό). Οι επιθυµούντες να µονιµοπονηθούν πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ενός µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. Για τους εξ αυτών αποκτώντες τα τυπικά προσόντα ανωτέρας κατηγορίας εφαρµόζεται αναλόγως ή παρ. 3 του άρθρου 154 του παρόντος. … 2.Η παρ. 12 του άρθρου 65 του προαναφεροµένου µέρους του Κανονισµού καταργείται. ' … … ' “Άρθρο 7 Μετά το άρθρο 59 του Κανονισµού΄της Βουλής (Μέρος Β' Προσωπικό) προστίθεται άρθρο ως εξής: . “Άρθρον 8Ώ7 Κλάδος ΜΕΙ6 Τυπογραφίας 1.Ο Κλάδος ΜΕΙ6 Τυπογράφων πέριλαµβάνει δώδεκα (12) θέσεις διακρινοµένας κατά βαθµούς ως εξής: 1)Αύο (2) θέσεις επί βαθµοίς δω - ἆω. ΄ βγ Δέκα (10) θέσεις επί βαθµοίς 9ω - όω. . 2.Δια τον διορισµόν εις τον εισαγωγικόν βαθµόν θον ως προσόν απαιτείται απολυτήριον εξαταξίου Γυµνασίου ή Αυχκείου ή &λΧης ισοτίµου σχολής και αποδεικτικόν δηµοσίας ή ανεγνωρισµένης ιδιωτικής τεχνικής σχολής ή σχολής µαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., εξ οὖ αποδεικνύεται η ειξικότης του τυπογράφου, καθώς και τριετής .άσκησις της ειδικότητος ταύτης (τυπογραφικές ή εκτυπωτικές.. εργασίες ή φωτοστοιχειοθεσία ή µοντάζ ή βιβλιοδεσία ή χειρισµός πιεστηρίων ΟΡΓΞΕΤ χαι φωτοσυνθέσεως) απόδεικνυοµένη δια βεβαιώσεως ασφαλιστικού φορέως. … . 3.Στο άρθρο 8 παρ. Ι προστίθεται περίπτωση στ', που έχει ως εξής: . ΄« 1)Τµήµα Τυπογραφίας, υπαγύµενον εις την διεύθυνσιν εχδόσεως Πρακτικών». 4.Υπάλληλοι των Κλάδων ΜΕΙ και ΣΕ, υπηρετήσαντες µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος εις την εκτυπωτικήν µονάδα της Βουλής ή εις τον χειρισµόν φωτοτυπικών µηχανηµάτων, τατάσσονται, κατόπιν αιτήσεώς τους υποβαλοµένης εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος και µετά σύµφωνον γνώµήντου υπηρεσιακού συµβουλίου, κρίνοντος το.ευδόκιµον της ύπηρε- | σίας τους, εις προσωρινάς θέσεις, αντιστοΐχους του χατεχοµένου βαθµού, του Κλάξδου ΜΕΙ6 και µέχρι του θου βαθµού, συνιστωµένας δια της πράξεως µετατάξζεως. “Όλες αυτές, οι εχ µετατάξεως, θέσεις χαταργούνται µόλις χενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Ως χρόνος διανυθείς εις τον Κλάδον λογίζεται µόνον ο της υπηρεσίας τους τις την εκτυπωτικήν µονάδα της Βουλής ή εις τον χειρισµόν φωτοτυπικών µηχανηµάτων. 5.Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος του Κλάδου τού- >του δύναται να προϊστάται υπάλληλος των Κλάδων ΑΡ ή ΜΕ. Έις την αρµοδιότητα τού Τµήµατος τούτου υπάγονται εκτός των ανωτέρω χαι οι απασχολούµενοι µε τη φωτοσύνθεση χαι την αναπαραγωγή εντύπων. … » 6.Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 60 του Κλάδου ΣΕΙ Κλητήρων αντί του αριθµού «πεντίµεοντα δύο (5%)» τίθεται ο αριθµός «πεντήχκοντα οκτώ (58)», αναπροσαρµοζοµένου κατά εξ (6) του εν αρχή συναλικού αριθµού θέσεων Κλητήρων. ' “Άρθρο 8 [ Μετά το άρθρο 63 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β' Προσωτικό) πρόστίθεται άρθρο ό3α, που έχει ως εξής: “ΆρθρονΚλάδος ΣΕ5& Εποπτών Καθαριότητος . 1. Ο Κλάδος ΣΕ5 Εποπτών Καθαριότητος περιλαµβάνει δύο (2) θέσεις επί βαθµοίς 1θω - θω. 2: τον διορισµόν εις τον Κλάδον ΣΕ5 απαιτείται απολυτήριον τριταξίου Γυµνασίου ή ενδεικτικόν Γ' τάξεως εξαταΐίου Γυµνασίου ή άλλης ισοτίµου Σχολής. Η παρ. 8, περίοδοι α“ και β΄ του άρθρου 65 του παρόντος, έχει ανάλογον εφαρµογήγν». 3.Στο άρθρο 40 και στο τέλος των περιπτώσεων ' και γ' προ. στίθενται οι φράσεις: « Κλάδος ΜΕΙ 6 Τυπογραφίας» και « Κλάδος ΣΕ5 Εποπτών Καθαριότητος». . ' τ ον 4.Στην παρ. 1β'* του άρθρου“ 49 του ἁριθµοῦ «ένδεκα (11)» ο αριθµός «δέκα τέσσερις (14),. * 5.Στοτέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 προστζθενται οι λέξεις: «ΜΏα των ανωτέρω θέσεων δύνατοι νά καλυφθεί δι εγκαταστάτου συντηρητού Γ“ Ειδικότητος ειδικευµένού έις φυκτικά µηχανήµατα κλιµατιστικών εγκαταστάσεων». “ Α τ .6. Στο άρθρο 58 ο αριθµός των θέσεών του Κλάδου ΜΕΙΙ Ελαισχρωµατιστών αντί των «δύο γίνεται «τέσσαρες (&)». '7. Στο άρθρο 62 ο αριθµές των θέσεων του Κλάδου ΣΕΔ Δενδροκηπκουρών αντί των «δύο (%)» χίνεται «τρεις (Ά)ρ. ΄ τ τ . Στο άρθρο 65 του Κανονισµού της βουλής (Μέρος Β'-- Προ σωπικό) επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές: 1.Στην παρ. 1 προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ ως εξής:« 1)Δύο (2) θέσεις δηµοσιογράφων. ΄ 2)Άύο (4) θέσεις διερµηνέων -- µεταφραάτών». .2. Στο τέλος της παρ. 4 προστίθενται οι λέξεις «ή ειδικότητος µικροβιολόγου». “ σ ο ' ' 3.Μετά την παρ. 4 πρόστίθενται ταρ. 4α και 4β, που έχουν ως εξής: ΄ ' «Άα. Έις τας θέσεις των δηµοσιογράφων προσλαµβάνονται πρόσωπα έχοντα την ιδιότητα του µέλους ψς Ενώσέως Σύντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, ανεξαρτήτως της τυχόν παραλλήλου απασχολήσεώς των εις τα µέσα µαζικής ή ήλεκτρονικής ενηµερώσεως του ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέως. 4β.Εις τας θέσεις των διερµηνέων - µεταφραστών προσλαµβάνονται πρόάσωπα έχοντα το οµώνυµο κατά πέρίπτωσιν πτυχίο ή ξίπλωµα ξένων γλωσσών µεταφράσεως κι διερµηνείας Σχολών της ηµεξαπής ή ισοτίµου αντιστοίχου ειδικότητος Σχολών της αλλοδαπής». ο 4.Στην παράγραφο 1 του αυτού άρθρου προστίθεται περίπτωση ή', που έχει ως εξής: ' ο ο«η. Τέσσερις (4) οδηγοί αυτοκινήτων έχοντες επαγγελµατική άδεια οδηγού αυτοκινήτου». ΄ 10 Μετά την παρ. 1 του άρθρου 84 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ -- Προσωπικά), όπως συνεπληρώθη και ισχύει, προστί' θενται παράγραφοι2 χαι 3, που έχουν ως εξής αναριθµουµένων.αναλόγως των υπολοίπων παραγράφων:« 2.Ο Γενικός Διευθυντής λαµβάνει το βασικό καταληκτικό µισθό του κλάδου του όπως ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, προσαυξηµένο µε τις προβλεπόµενες από το άρθρο 78 παρ. 8 του ν. 1892/1 990 πρόσανξήσεις χαι επιδόµατα, όπως αυτά αναπροσαρµόζονται ή ορίζονται κάθε φορά για τους οµοιοβάθµους τους του δηµόσιου τοµέα.» «Ά. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής λαµβάνει ό,/τι και ο Γενικός Διευθυντής µε µόνη διαφορά τη µείωση της προσαύξησης του άρθρου 78 παρ. 8 του ν. 1892 /1 900 χατά 10σ». ΄“Άρθρο 11 1.Η παρ. 6 του άρθρου 153 του Κανονισµού της Βουλής ρος Β΄ - Προσωπικό), καθ“ ό µέρος αναφέρεται στους υπαλλή-λους του Κλάδου ΑΤΦ, επανατίθεται σε ισχύ δια χρονικόν διάστηµα ενός έτους από της ενάρξεως εφαρµογής του παρόντος. Οι ούτω προαγόµενοι εξακολουθούν να ανήκουν εις τον Κλάδον εξ ου προέρχονται και υπάγονται εις τον Πρόεδρον της Βουλής. 2.Οικατά την δηµοσίευσιν του παρόντος επί 2ω βαθµώ νυπηβετούντες υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού, µη έχοντες τον χρόνο υπηρεσίας του άρθρου 79 παρ. 1, προάγοντάι εφ? όσον επί Δετίαν τουλάχιστον προΐστανται Διευθύνσεως»., 3.Στο άρθρο 91 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β' -Προσωπικό), ως ισχύει, προστίθεται παρ. 3, που έχει ως εξής: «Ά. Μισθός δια τον κανονισµόν συντάξεως του Γενικού Διευθυντού και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών είναι ο εκά.στοτε µισθός των παρ. 2 και 3 του άρθρου 84 “Άρθρο 12 1.Υπάλληλοι της ΑΤ χατηγορίας της Βουλής που, ελλείφει οργανικών θέσεων, δεν µπορούν να προαχθούν στον επόµενο βαθµό δο - 4ο, άµα τη συµπληρώσει στον δο βαθµό εννέα ετών υπηρεσίας προάγονται στον δο βαθµό χαι µετά τη συµπλήρωση άλλων τριών ετών στον δο βαθµό προάγονται στον ἆο βαθµό. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο προαγωγή γίνεται κατόπιν κρίσεως του υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο µε τους ετήσιους πίνακες προακτέών χρίνει τα ουσιαστικά χαι τυπικά προσόντα των προς προαγωγή υποφηφίων. Ούτοι προαγόµενοι χαταλαµβάνουν ισάριθµες προσωρινές προσωπικές θέσεις που συνιστώ.νται δια της περί προαγωγής αποφάσεως του υπηρεσιακού συµβουλίου και χαταργούνται άµα τη καθ' οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσει τους από την υπηρεσία. Σε χάθε περίπτωση η ήδη υφιστάµενη µεταξύ των προαγοµένων σειρά αρχαιότητος διατηρείται. Στις τυχόν χενούµενες οργανικές θέσεις τµηµαταρχών χατατάσσονται χατά τη σειρά αρχαιότητος οι κατέχοντες τις παραπάνω προσωρινές θέσεις. . 2.Με τους όρους και προύποθέσεις της προηγούµενης παραὙράφου προάγονται στον δο βαθµό και υπάλληλοι της ΜΕ Κατη-.... γορίας άµα τη συµπληρώσει στον όο βαθµό οκτώ ετών υπήρεσίας και µετά τη συµπλήρωση άλλων τεσσάρων ετών προάγονται στον 4ο βαθµό. . ΄“Άρθρο 13 . 1)Η α«ληθής έννοια της διάταξης που προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου. 91 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β'.. Προσωπικό), µε την από 20 Απριλίου 1989 οµόφωνη απόφαση της Βουλής (ΦΕΚ 101/Α/25.4.1989), είναι ότι «Η σύνταξη των υπαλλήλων της Βουλής προσαυξάνεται κατά 1/2 τριακοστό πέµπτο για κάθε έτος υπηρεσίας από του µέχρι του 2δου, κατά ένα τριακοστό πέµπτο από του 26ου µέχρι του και =κατά δύο τριακοστά πέµπτα πέρα του 3θου έτους, µη δυναµένη πάντως να υπερβεί τα 35/ 35 ή τις αποδοχές που λαµβάνει τον - τελευταίΐο εν ενεργεία µήνα ο εις σύνταξιν ξικαισύµενος, δια του συνυπολογισµού της ως άνω προσαυξήσεως όσοι των υπαλΧήλων συµπληρώνουν τα 25/35 της συντάξεως δύνανται του λοικού τη αιτήσει των να αποχωρούν της υπηρεσίας χαι να λάβουν πλήρη σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εξόδου, ξεδοµένου ότι η ερµκηνευοµένη διάταξη µόνη προύπόθεση θέτει να έχουν συµπληρώσει τον χατά τις κείµενες διατάξεις ελάχιστο χρόνο θεµελιωτικής συντάξιµης υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί ισχύουσα η από 20.4.1089 απότης Βουλής καθ' ό µέρος δεν έρχεται σε αντίθεση µε την ως άνω αληθή της έννοια». 2)Η παραπάνω ξιάταξη συµπληρούται ως εξής: «Κεκτηµένα δικαιώµατα πρόωρης συνταξιοδύτησης δεν θίγονται αλλά ως προς το όριο ηλικίας εξόδου και λήψεως της συντάξεως για την περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται οι από της 17-10-1900 ισχύσυσες περί δηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων διατά.Ε 7) Αξιακρίτως κλάδου χαι χατηγορίας, σε όσους αποχωρούν της υπηρεσίας λόγω αυτοδικαίας απολύσεως συνεπεία συµπληρώσεως του χατά τις χείµενες διατάξεις ανωτάτου ορίου ηλικίας ή κατόπιν αιτήσεώς των µετά την συµπλήρωση τριάντα δύο πλήρων ετών πραγµατικής συνταξίµου υπηρεσίας χορηγείται, δι αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής. εκδιδοµένης ένα µήγνα προ της αποχωρήσεως, προσαύξηση δέκα τοις εκατό επί του εκάστοτε καταβαλλοµένου για τους υπαλλήλους της Βουλής βασικού µισθού. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του χατά τα άνω βασικού µισθού που λαµβάνει ο εις έξοδον δικαιούµενος και ανακαλείται σε περίπτωση ανακλήσεως της αιτήσεως παραιτήσεως. 8) Στους υπηρετούντες χατά τη δηµοσίευση του παρόντος επί βαθµώ 3ω - 2ω υπαλλήλους των Κλάδων ΑΤΙ, ΑΤ2 και ΑΤΑ, εφ' όσον αποχωρούν της υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεώς των, µετά τη συµπλήρωση τριάντα δύο τουλάχιστον ετών πραγµατικής δηµοσίας υπηρεσίας χορηγείται, δι αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής, εκδιδοµένης ένα µήνα προ της αποχωρήσεως, ο µισθός του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού και επί τη αποχωρήσει και ο βαθµός του µισθοῦ που λαµβάνουν. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρµογή η περί προσαύξησης προηγούµενη παράγραφος, ισχύει όµως το ανέχκλητο της παραίτησης. 3)Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι της Βουλής : µπορούν, ύστερα από αἰτησή τους, να αναγνωρίσουν ως χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας το χρόνο χράτησης, φυλάκισης ή εκτόπισης στο εσωτερικό, καθώς χαι το χρόνο αναγκαστικής παραµονής στο εξωτερικό λόγω της αντιδικτατορικής τους δράσης, κατά το χρονικό διάστηµα από 21 Απριλίου 1967 έως 24 Ίουλίου 1974.Η κρίση περί του αν τα προσαγόµενα παρά του αιτούντος έγγραφα προσδίδουν σ' αυτόν την παραπάνω ιδιότητα, ανήκει ανέχκλητα στην Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής. Ο αναγνωριζόµενος χρόνος προσµετράται και συνυπολογίζεται για κάθε περίπτωση πλην του ξικαιώµάτος απόληψης αναδροµικχών αποδοχών. Ο ίδιος χρόνος αναγνωρίζεται και ως χρόνος ασφάλισης στα Ταµεία Επικουρικής Ααφάλισης, Τ.Α.Υ.Β. και Πρόνοιας µε καταβολή του συνόλου των εισφορών από τους ενδιαφεροµένους κατά τις χείµενες διατάξεις. ο ΄“Άρθρο 14 1)Προς κάλυψη των ηνξηµένων υπηρεσιακών αναγκών χι ιδίως της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και αναπαραγωγής εγγράΦων και τηρήσεως των πρακτικών στις Κοινοβουλευτικές και διακοµµατικές επιτροπές της Βουλής, δύναται, δι' αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής, να προσλαµβάνονται επί σχέσει ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου χαι κατά την διαδικασία των παρ. 6 και εποµ. του άρθρου 65 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β'-- Προσωπικό) µέχρι είκοσι δακτυλογράφοι - χειριστές εισαγι'οστοιχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέχρι τρεις στενογράφοι. Ως προσόν προσλήψεως των µεν δακτυλογράφων ορίζε- ται απολυτήριον Λυχκείου ή εξαταΐίου [Γυµνασίου ή ανεγνωρισµένης ιδιωτικής σχολής δακτυλογραφίας και πλήρης γνώση της δακτυλογραφίας, διά δε τους στενογράφους. πλήρης γνώση της ελλχηνικής στενογραφίας και δακτυλογραφίας. 2)Επίσης προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών χι κατά την διαδικασία της προηγουµένης παραγράφου προσλαµβάνονται τέσσερις χαθαρίστριες χαι άµα τη εγκαταστάσει υπήρεσιών της Βουλής στον µέχρι τούδε χώρο του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του πρώῶην Καπνεργοστασίου έτερες δέκα. γ Στο άρθρο 53 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος ΄- Προσωπικό) τόσο στον τίτλο όσο και στο περιεχόµενό του µετά τις λέξεις «ΜΕ6 δακτυλογράφων» τίθεται παύλα και προστίθενται οι λέξεις «-Χειριστές εισαγωγής στοιχείων». “Όσοι των µέχρι τούδε δακτυλογράφων εργάζονται αποδεδειγµένα ως χειριστές εισάγωγ%ς - στοιχείων (κοµπιούτερς - ήλεκτρονικοί υπολογιστές), εξοµοιώνονται βαθµολογικάὰ και µισθολογικά µε τους υπαλλήλους του αντίστοιχου Κλάδου ΜΕΙ 4 του άρθρου 598 του παρόντος. Για τηνεν λόγω εξοµοϊωση απαιτείται έγγραφη του οιχείου προϊσταµένου µε την οποία να πιστοποιείται η πραγµατική απασχόληση του µέχρι τούδε δακτυλογράφου και απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου. “Όσοι των δακτυλογράφων κριθούν ότι δεν προσφέρουν εργασία ως χειριστές στοιχείων εξακολουθούν να ξιέπονται από τις µέχρι τούδε ισχύουσες για τον Κλάδο ΜΕΟ διατάξεις. “Όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν δύναται να ανατεθεί η εκτέλεση χαθηκόντων δακτυλογράφου και σε χειριστές εισαγωγής στοιχείων. '“Άρθρο 15 1.Στο άρθρο 9 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ - Προσωπικό) προστίθεται παρ. ΙΩ ως εξής: «ΊΩ. Διεύθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών,. διαρθρουµένην εις τα χκάτωθι τρία (3) τµήµατα: . ΄ α) Μελετών, Εχτελέσεως ναι Επιβλέψεως Έργων, ᾗ) Ηλεκτρολογικόν και γ) Μηχανολογικόν. Εις την εν λόγω Διεύθυνσιν υπάγονται οι ειδικάτητες των ΚΕλάδων ΜΕΊα, ΜΕΥ. ΜΕ8, ΜΕΟΩ, ΜΕΙΟ, ΜΕΙ] και του παρόντος» 2, Μετά το άρθρο 20α του ως άνω Κανονισµού προστίθεται .νέο άρθρο 20β ως εξής: ' … «Άρθρο 208 Εις την αρµοδιότητα της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ανήκουν οι περιγραφόµενες εις το άρθρον 19 παρ. νη', ι1θ' χαι κ' του παρόντος αρµοδιότητες». 3.Στο άρθρο 133 παρ. 3 στίχος πρώτος του ιδίου µέρους του Κανονισµού αντικαθίσταται το «ΑΤ}» µε τις λέξεις «Τεχνικών Υπηρεσιών».4. Η. παρ. στ' του άρθρου 9 του παρόντος χαταργείται. '“Αρθρο 16 1.Τουπό του άρθρου 7 περίπτ. ε τωυ Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β' - Προσωπικό) προβλεπόµενο «Ειδικόν Λογιστήριον» µετονοµάζεται σε «Διεύθυνσιν Οικονοµικών Υπηρεσιών της Βου' Χής» διαρθρουµένη σε δύο Τµήµατα: α) Το Τµήµα Ειδικού Άσγιστηρίου και β) Το Τµήµα Προµηθειών. Στο Τµήµα Ειδικού Λογιστηρίου ανήκουν οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στις παρ. } και 2 του άρθρου 23 και στο Τµήµα Προµηθειών οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 19 περιπτ. ιγ' και ιζ'. 2.Μετά τις ρυθµίσεις της προηγουµένης παραγράφου επέρχονται οι εξής ιδίως µεταβολές: . 1)Η περίπτ. ε΄ του άρθρου 7 καταργείται και αντ' αυτής τίθενται οι λέξεις κε) Την Διεύθυναιν Οικονοµικών Υπηρεσιών της Βουλής». ο … 2)Η περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 9 καταργείται αναριθµουµένων αναλύόγως των εποµένων τοιούτων. ' ) Οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 19 περιπτ. γ καιιζ µεταφέρονται αυτούσιες στο τέλος του άρθρου 23, στον τίτλο του οποίου αντί των λέξεων «Ειδικό Λογιστήριο» τίθενται οι λέξεις «Διεύθυνσιν Οικονοµικών Υπηρεσιών της Βουλής» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:« 1.Έις την αρµοδιότητα της Διεύθυνσεως Οικονοµικών γπηρεσιών ανΐµεουν». Στο τέλος του ιδίου άρθρου προστίθεται παρ. 3 µε περιπτώσεις α' και β', στις οποίες παρατίθεται αντιστοίχως το περιεχόµενο των ως άνω ιγ' και ιζ' περιπτώσεων. . 1)Στο άρθρο 41 η περίπτ. γ΄ τροποποιείται ως εξής: «{) “ΈΕ (6) θέσεις επί βαθµοίς 3ω - 2ω». 3.“Όπου στον παρόντα Κανονισµό ή σε άλλες διατάξζεις αναφέρεται το Ειδικό Ασγιστήριο της Βουλής, νοείται του λοιπού η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Βουλής. “Άρθρο 17 Κυρούται από τότε που ψηφίστηκε η κατά την ΡΗ' συνεδρίαση της 1 3ης Δεκεµβρίου 1990 οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «για τα Ταχυδροµικά τέλη των βουλευτών στις ε0ρτές Χριστουγέννων και Πάσχα». ε ο “Αρθρο 18 ο η Η ισχός της παρούσης αρχίζει από της δηµοσιεύσεώς τής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάζξεις. ν Αθΐνα, 28 Απριλτου 1991 ο πΡΟΕΔΡΟΣ µόγκεΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ 1236 . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩτοΟ) ο τκοωικο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υππρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . Ε ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β - λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 , Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τοηλ.: 52.48.141 Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 ο + # & 4 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 5248785 Πλυροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέόου Δηµοσίου Ταµείου 'Γισ πληυροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 ΄ δρκ. 1ΟΟ Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φι΄:.λλου (Βσέλιδου ή µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΠΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 | Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 “|: Ποσοστό 5% υπέρ τ6υ Ταµείου ΑλλύλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) . Ω) Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρχκ. 500 1)» » » Β΄ » 19.000 , » 950 2)» » » Γ » 6.000 » 300 3)» » » Δ΄ … » 18.000 » 900 ε)} » » » Αναπτυξιακών Πράξεων ---». 12.000 » 600 4)» » ΄ » Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 » 300 ζ)| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 ) » » » όΔελτ. Εµπ.& Βιοµ. ίδ. » 6.000 » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 4 » . 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 » 2.000 1ια) Για όλα τα Τεύχη » 85.000 - » 4.250 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑπΟό το ΕΘΝικο τΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τα άρθρα 65 παράγραφοι 1 και 6 του Συντάγµατος χαι το άρθρο 118 παρ. 6 του Κανονισµού της Βουλής (µέρος κοινοβουλευτικό). ο 2.Την από 25 Απριλίου 1991 πρόταση του Προέδρου της Βουλής. ο ι .
  • Τη σύµφωνη γνώµη τού οικείου Μητροπολίτου, Ιερας Μητροπόλεως Ναυπάκτου χαι Αγίου Βλασίου, που αναφέρεται στο αριθµ. 350/6.6.1990 επραφο του.
  • Την από 29 Απριλίου 1991 οµόφωνη απόφαση της ΕπιτροΚανονισµού της Βουλής. ' ' - 4. Την κατά την ΡΠ' συνεδρίαδη της 1 4ης Μαΐου 1991 απόφάση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, χατά την οποία κυρώθηκε οµόφωνα η από 25 Απριλίου 1991 πρόταση του Προέξδρου της Βουλής «για τη µερική τροποποΐηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ - Προσωπικό)», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε χατά την επεξεργασία της από την Επιτροπή Κανονισµού τής .Βουλής. Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής,
  • Την 149/ 1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδέίας και Θρησκενυµάτων, αποφασίζουµε: “ΆΑρθρο µόνο Η ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιµήσεως Θεοτόχκου Αµπελακιωτίσσης Ναυπακτίας, της Ιεράς Μητροπολεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, µετατρέπεται σε τοιαύτη.Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. ο ο ο Δ Αθήνα, 18 Μαΐου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥπΟνΡτΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ …- ΑΠΟΘΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2449 “ (8) Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολοµέλειας της Βουλής «για τη µερική τροποποΐηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόφψη:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008