ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/236

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/236

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποΐηση χαι συµπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 94/1 986 «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 83/643/ ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωποϊκών Κοινοτήτων της Ιης Δεκεµβρίου 1983 «για τη διευχολυνση των διοιχητιχων διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη µεταφορά εµπορευµάτων µέταξύ Κρατών μελων» Ο ΠΡΟΕΔΡόΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διαταξιις α) του αρθρου 4 του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρµογή του χοινοτικού δικαΐου», (Α΄ 34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο χεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος “ Άνθρακος και χά λυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α“ 7Ο), β)του ἁρθρού 7 του Ν. 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαΐου χαν άλλες διατάζεις,» (Α 101) και {) του άρθρου 65 τού.Ν. 1892 /1990%Για τον εκσυγχρονισµό χαι την ανάπτυξη και άλλες διατάζεις» (Α΄ 101). 2. Την αριθ. Υ1250/ Τ5.1.199] απόφαση του Πρωθυπουργού «Συμπληρωση της υπ' αριθ. Υ1201 /5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργού» (Β' 10),. 3. Την αριθ. Υ11Φ0/105/1173/1390/9.7.1990 χοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (Β' 420),. 4. Την αριθ. 178/190] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γεωργίας, Εµπορικής Ναυτιλίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Με το παρόν διάταγµα τροποποιούνται και συμπληρ…Μαι οι διατάξεις του Π.Δ: 94/1986 «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 83/643/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ίης Δεκεµβρίου 1983» για τη διευκολυνση των διοαηταων διατυπώσεων χαι των υλικών ελεγχων κατά τη µεταφορά εµπορευµάτων Κρατών -- µελών» (Α΄ 343), σε συµµόρφωση προς την οδηγία 87/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1δης Δεκεµβρίου 1986 «για την τροποποΐηση της οδηγίας 83/643/ΕΟΚ για τη διωχολυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη µεταφορά εµπορευµάτων µ.ιταξυ κρατών µελών». (ΕΕ 1. 24/217.1.1987 σελ. 33). “Άρθρο 2 Το άρθρο 3 του Π]Δ 94/1986 αντικαθίσταται, ως εξής: «“Άρθρο 3 1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες λαµβάνούν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε χατά την εχτέλεση µιας µεταφοράς, περί της οποίας το προηγούµενο άρθρο, οι διάφοροι έλεγχοι χαι διατυκώσεις να /τ τοποιούνται µε τη λιγότερη δυνατή χαθυστέρηση χαι: α) Κατά το δυνατόν σε ένα τόπο. β) Με τυχαία δευγµατοληψία, χαθόσον αφορά τους ελέγχους. Εξαιρουνται του δειγματοληπταου καθωτωτος οι ελεγχοι ζωων ζώντων, αφαγίων, ζωικών προϊόντων καθώς και φυτών και φυτικών προϊόντων για τα οποία διενιργουνται πληρέστεροι ελεγχοι όταν υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι τα ανωτέρω δεν πληρούν τις σχετικές διατάξεις. - 2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες διευκολύνουν, υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες κρίνουν χατάλληλες, στους τόπους αναχώρησης και προορισµού των εµπορευµάτων, την προσφυγή στις απλοπουηµένες διαδικασίες όπως αυτές προ-. βλέπονται από τις χανονιστικές διατάξεις σχετικά µε την αποστολή, την κυχλοφορία και τη διάθεση των εµπορευµατων στην χατανάλωση. 3. Οι αρµοδιες υπηρεσίες χατανέµουν. γεωγραφαα τα τελωνεία συµπεριλαµβανοµινων όσων βρίσκονται στο εσωτερικό της Ελληνικής Επικράτειας, εις τρόπον ώστε να αντιµετωπίζονται µε τον χαλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των εµπορικών επιχειρήσεων».Το αρθρο 5 του Π.Δ. 94/1986 αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθροι5 1. Οι αρμοδιες αρχές µεριµνούν ώστε: . α) Εφόσον αυτό δααιολοτιιται από τον όγκο των µεταφορών, οι συνοριακοί σταθμοι που αναφέρονται στο αρθρο 2 του Π.Δ. 94/ 86 να παραµένουν ανοικτοί, µε εξαΐρεση τις περιπτώσεις που απατορευααι η κυκλοφορία, προκειµένου να καθίσταται δυνατή: αα) η διελευση των συνόρων και η διεξαγωγή ελέγχων και διατυπώσεων που αφορούν τα εµπορεύµατα υπό τελωνειακό χαθεστώς διαµιταχοµισης και τα μεσα µεταφοράς τους, καθώς και τη διαχινηση οχηµάτων χωρίς φορτίο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, εκτός των πεβιπτώσεων.όπου ο ριακός έλεγχος είναι αναγκαίος για την πρόληφη της µετάδοσης ασθενειών. . ββ) Η διεξαγωγή άλλων ελέγχώων και διατυπώσεων που αφορούν οχή µατα χαι εµπορεύµατα που δεν βρίσκονται υπό τελωνειακό καθεστώς δια-Η µετακόµισης από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, τουλάχιστον επί δέκα (10) συνεχείς ώρες και το Σαββατο επί έξι (6) τουλάχιστον συνεχείς ὢρες, εκτός αν οι ηµέρες αυτές είναι αργίες. β) Όταν πρόκειται για οχήµατα και εµπορεύµατα που µεταφέρονται αεροπορικώς; τα ωράρια που αναφέρονται στην παρ. (ββ) προσαρµόζονται έτσι ώστε να χαλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες χαι κατά συνέπεια χατανέµονται ανάλογα µε τη ροή των µεταφορών. Ὑ) Οιµεταφορτώσεις που οι υπηρεσίες των τελωνείων, βάσει των ισχυουσαών χανονιστικών διατάξεων, επιτρέπουν να πραγµατοποισούνται χωρίς άµεση τελωνειακή επιτήρηση, να µπορούν να εκτελούνται κχαθ' οιονδήποτε χρόνο, έτσι ώστε να καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες. 2. Ειδικοτερα και όσον αφορά στις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την εφαρµογή του ωραρίου που προβλεπεται στην παρ. 1 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση ββ και για τις επιπλέον ώρες από τις ισχύουσες µε βάση την εθνική νοµοθεσία, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές φροντίζουν να παρευρίσκεται ο εντεταλµένος από την υπηρεσία ελεγκτής κτηνίατρος χατά τη διέλευση των συνόρων τις ὢρες αυτές εφόσον ο µεταφορέας δώσει τη σχετική προειδοποΐηση τουλάχιστον δώδεκα ώρες πριν από τη διέλευσή του από το συνοριακό σταθµό και κατά τη διάρκεια τακτικού ωραρίου εργασίας. “Όταν το µεταφερόµενο φορτίο είναι ζώντα ζώα, το χρονικό όριο της προειδοποΐησης ανέρχεται σε 18 ώρες. 3. Εάν περισσότεροι του ενός συνοριακοί σταθµοί βρισχονται στην ίδια λιµενική ή αερολιµενική ζώνη, οι αρµόδιες ελληνικες αρχές µπορούν να προ. βλέφουν παρεκχκλίσεις από την παρ. 1, εφόσον όµως οι λοιποί συνοριακοί σταθµοι της ζώνης αυτής µπορούν πράγµατινα εχπληρωσουν τις τελώνειακές διατυπώσεις γία τα εµπορεύµατα και σχήµατα αυτά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 4. Γιατους µεθορ…ιακρύς σταθµούς και τις τελωνειακές χαι λοιπκές συναρµόδιες στους ελέγχους και τις διατυπώσεις, υπηρεσίες, οι αρµόδιες αρχές προβλέπουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη διεξαγωγή ελέγχων και διατυπώσεων και εκτός των ωρών εργασίας που προβλέπονται στο διάστηµα αυτό, ύστερα από ειδική και αιτιολογηµένη αίτηση υποβαλλόµενη κατά τις ώρες έργασίας και έναντι αµοιβής για τις προσφερόµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που επιβαρύνει τους ενδιαφερόµενους». - ΄“Άρθρο 4 Το άρθρο 6 του Π Δ. 94/1986 αντικαθίσταται, ως εξής: . «Άρθρο 6 1. Ο χρόνος αναµονής για τη διεξαγωγή των διαφόρων ελέγχων αι δια-. τυπώσεων δεν υπερβαίνει τα χρονικά όρια που είναι αναγκαία για την σω- στή εκτέλεσή τους. 2. Με κοινές αποφάσεις των αρµοδίων χαθ' ύλην Υπουργών καθορίζονται τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών τους, το διαθέσιµο προσωπικό χαι οι πρακτικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία, που ακολουθείται για τα έµπορεύµατα χαι τα παραστατικά χατά την πραγµατοποΐηση των ελέγχων και των διατυπώσεων, εις τρόπον ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος αναµονής κατά τη ροή της χυκλοφορίας». … “Άρθρο 5 Το άρθρο 7 του Π.Δ. 94/]1 986 αντικαθίσταται, ωςζ'ξξής: . «Άρθρο 7 Οι αρµόδιες αρχές δηµιουργούν στους συνοριακούς σταθµούς, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό καν δικαιολογείται από τον όγκο της κυκλοφορίας, οδούς ταχείας χυκλοφορίας, αποκλειστικά για τα εµπορεύµατα που έχουν τεθεί υπό τελωνειακό χαθεστώς διαµετακόµισης για τα µέσα µεταφοράς τους, καθώς και για τα σχήµατα που κυκλοφορούν χωρίς φορτίο. 'Αρθρο 6 Το αρθρο 8 του Π.Δ. 94/ 1986 αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 8 1. Οι ενδιαφερόµενοι που συµµετέχουν σε συναλλαγη µεταξύ της Ελλάδας χαι των άλλων Κρατών -- µελων της ΕΟΚ µπορούν να γνωστοποιούν αµέσως στις αρµοδιες ελληνικές αρχές τα τυχόν προβληµατα που αντιµετωπίζουν χατά τη διέλευση των συνόρων και οι αρχές αυτές υποχρεούνται να εξετάζουν τα προβλήµατα αυτά µε άµεση προτεραιότητα. 2. Προκειµένου να επιλυθούν δυσκολίες σχετικά µε -θέµατα ελέγχου ή διατυπώσεων κατά την έννοια του παρόντος, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές µπορούν να έχουν διαβουλεύσεις µε τις αντίστοιχες αρχές του άλλου χράτους µέλους της ΕΟΚ. Εάν οι διαβουλευσεις αυτές δεν επαρκούν για τη; επιλυση των παραπάνω δυακολιών, ενηµερώνεται η Επιτροπή των Έυρωπαϊκών Κοινοτήτων». “Άρθρο 7 ΄ Στο Π.Δ. 94/19086 προστιθενται αρθρα 6α, 7α και που έχουν ως εξής: ν «Άρθρο όα τ ο Με κοινές αποφάσεις των αρµοδίων καθ“ ὕλην Υπουργών, µπορεί να ορίζεται µία από τις αρχές, των µεθοριακών σταθµών χαι κατά προτίµηση το τελωνείο, προκειµένου να διεκπεραιώνει ορισµένα καθΐµκοντα αρµοδιότητος των άλλων ἁρχών χαι ειδικότερα αυτά που αφορούν στον έλεγχο των απαιτουµένων εγγράφων, στην ισχύ και αυθεντικότητὰ τους χαι στο συνοπτικό έλεγχο της ταυτότητας των εµπορευµάτων που δηλώνονται σ' αυτά. Στην περίπτωση αυτή οι λοικές αρµόδιες αρχές των µεθοριακών σταθµών παρέχουν στην αρχή που έχει ορισθεί µε την ανωτέρω χοινή απόφαση των αρµοδίων καθ“ Υπουργών τα µέσα που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των ιαθηκόντων. Από τις ανωτέρω ρυθµισεις εξαιρούνται οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις Υγειονοµικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας και τα Τελωνεία. ΄Άρθρο Τα΄ ΄ Τα ποσά που τυχόν απαιτούνται χατά τη διεκπεραίωση των ελέγχων και διατυπώσεων στις συναλλαγές µεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατων µελών µπορούν να ιαταβαλλονται στις αρμοδιες υπηρεσίες κατά τα ισχύοντα και υπό µορφή εγγυηµένων ή πιστοποιηµενων διεθνών τραπεζικών επιταγων, σε δραχµές. ΄“Άρθρο 8α … Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν σε εύθετο χρόνο στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τους σταθµούς ελέγχου». & Η ισχύς του παρόντος Διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουµε τη δηµο-. σίευση του παρόντος, στους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γεωργίας, Εµποβικής Νανυτιλίας και στον Υφυπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε την εχτέλεση του παρόντος. ΄ 13 Ιουνίου. 1991 Ο ΠΡΟΕΚΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονττοι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡτΟΣ οικοΝοκνικΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΄ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ κΑ! επικοιΝοκιαυ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ . ν α
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-06-21 Προεδρικό Διάταγμα 1991/236
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/90
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία