ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/237

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/237

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση τόο. Π.Δ. 367 / 89 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες. του Συµβουλίου των Ευρωπαικων Κοινοτητων που - αφορούν το βαρος, τις διαστάσεις και ορισµένα άλλα τεχνικά χαρακτηρι' στικά ορισµένων οδικών οχηµάτων, που εκτελούν διεθνείς οδικές εµπο. ρευµατικές µεταφορές εντός των χωρών της Κοιδύτητας» (Α΄ 162) , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ' ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ|ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ Εχοντας υποφη 1 Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας “ που χυρώθηκε µε τον Ν. 614/Υ77 (Α΄ 167),. 2. Το άρθρο 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1 983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού Δικαίουν (Α΄ 30} όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 14-ΞΟ/84 (Α΄ 70) «Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα απούθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφαλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χαλυβος και τον Όργανισµό Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ. 3. Τις Οδηγίες, 89/338/ΕΟΚ του Συµβουλωυ της 27ης Απριλιου 1989, 89 /460/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989, 89/461/ ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1 ης Ιουλίου 1989 χαι 91 /60/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 199] που δηµοσιεύθηκαν στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευ-ρωπαϊκών Κοινοτήτων (αντίστοίχα για χκάθε Οδηγία ΕΙΑ2/Α έως Ι142/5, 1226/5, 1226/5 έως Ι226/6, 1226/7 και ΙΑ7/38),. 4. Την αριθµ. ΥΙ1201/5.10.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Ευθυµίου Χριστοδούλου» (Β' 636), όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ. ΥΙ250/15.1.1991 απόφαση“ του Πρωθυπουργού- (Β' 10),. 5. Την αριθµ. 304/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρα- | τείας, µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταΐΐας και Δτηµο. σίων “Έργων χαι Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε: 1 . Σκοπός του παρόντος Διατάγµατος είναι . η τροποποΐηση του Π.Δ. 367 /81 σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 89/338/ΕΟΚ, 89/460/ΕΟΚ, 8ό /ΕΟΚ και 91 /6Ο/ΕΟΚ οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθµός Εφηµερίδας αντίστοιχα για χάθε Οδηγία ]42/3 έως Η142/5, Ι2206/5 έως Ι226/6, 1226/7 και ΙΔ7/4Θ). ' “Άρθρο 2 . Το εξάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 367/89 (ΦΕΚ 162/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής: «) Στις διαστάσεις των οχηµάτων που προορίζονται για την οδική κυ κλοφορία που έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και µέγιστη ταχύτητα µεγαλύτερη από 25 χιλιόµετρα/ώρά, και που-χρησιµοποιούνται είτε για την µεταφορά εµπορευµάτων όταν έχουν µέγιστο βάρος εµφόρτου οχήµατος µεγαλύτερο από 3,5 τόννους, είτε για τηγ µεταφορά επιβατών, όταν . διαθέτουν περισσότερες από Ο θέσεις καθηµένων στις οποίες περιλαµβάνονται και η θέση του οδηγού». . ΄ 7 ΄Αρθρο 3 Το άρθρο 3 του Π.Δ. 367/89 (ΦΕΚ 162/Α/89) αντικαθίσται ως εξής: «Άρθρο 3. Για την εφαρµογή του παρόντος νοείται: α) Με τον όρο µε κινητήρα» κάθε αυτοπροωθούµενο όχηµα που είναι εφοδιασµένο µε κινητήρα. β) Με τον όρο «ρυµουλκούµενο» κάθε όχηµα που προορίζεται να είναι ζευγµένο σε όχηµα µε κινητήρα εκτός από τα ηµιρυµουλκούµενα. 7} Με τον όρο «ηµιρυµουλκούµενο κάθε όχηµα που προορίζεται να είναι ζευγµένο σε όχηµα µε κινητήρα µε τρόπο ώστε ένα µέρος του ρυµουλκουµένου αυτού να στηρίζεται στο όχηµα µε κινητήρα και ένα σηµαντικό µέρος του βάρους του και του βάρους του φορτίου του να αναλαµβάνεται από το εν λόγω όχηµα και το οποίο λόγω της κατασκευής και της διαµόρφωσής του προορίζεται για την µεταφορά εµπορευµάτων. . . δ) Με τον όρο «συνδυασµός οχηµάτων»: :. . δα) Είτε ένας ειδικός συρµός που αποτελείται από ένα όχηµα µε κινητήρα ΄ ζευγµένο σε ένα ρυµουλκούµενο. ο δβ) Είτε ένα αρθρωτό όχηµα που αποτελείται από ένα όχηµα µε χινητήρα ζευγµένο σε ηµιρυµουλκούµενο. . . ε) Με τον όρο «όχηµα - φψυγείο µε τοιχώµατα µεγάλου πάχους» ή «όχηµα - ψυγείο µε παχέα τοιχώµαταν κάθε όχηµα του οποίου οι µόνιµες ή κινητές υπερκατασκευές είναι εξοπλισµένες για την µεταφορά εµπορευµάτων υπό ελεγχόµενη θερµοκρασία, σύµφωνα µε τις κλάσεις Β, Ο Ε και Γ΄ της Συµφωνίας της 1ης.Σεπτεµβρίου 1970 σχετικά µε τις διεθνείς µεταφόρές αλλοιωσίµων τροφίµων και µε τον ειδικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείς ται για αυτές τις µεταφορές (ΑΤΡ) και του οποίου το πάχος κάθε πλευρικού τοιχώµατος µαζί µε την µόνωση είναι τουλάχιστον -45 ΜΜ. : στ) Με τον όρο «χεωφορείο» κάθε όχηµα που διαθέτει περισσύτερες από εννξα θέσεις καθηµένων, στις οποίες περιλαµβάνεται και η θέση του οδηγού, το λόγω της χατασκευής και της διαµόρφωσής του, προορίζεται για την µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Μπορεί να ξχευένα ή δύο ορόφους και µπορεί επίσης να σύρει ρυµουλκούµενο µε αποσκενές. ζ Με τον όρ «αρθρωτό λεωφορείο», ένα λεωφορείο που αποτελείταί από δύο άκαµπτα τµήµατα, συνδεόµενα µεταξύ τους µε συνάρθρωση. Σε αυτόν τον τύπο σχήµατος τα διαµερίσµατα των επιβατών που βρίσκοντάι στο κα΄ θένα από τα δύο άκαµπτα τµήµατα επικοινωνούν µεταξύ τους. Η συνάρθρωση επιτρέπει την ελεύθερη χυκλοφορία των επιβατών µεταξύ των ακάµπτων τµηµάτων. Η σύνδεση και η αποσύνδεση των δύο αυτών τµηµάτων µπορεί να γίνεται µόνο σε συνεργείο. . * η) Με τον όρο «µέγιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις» οι µέγιστες διαστάσεις του οχήµατος που, σύµφωνα µε το παρόν Διάταγµα, επιτρέπει για την χρήση στις διεθνείς µεταφορές η αρµόδια αρχή του Κράτους όπου το όχηµα έλαβε άδεια χυκλοφορίας ή ετέθη σε κυκλοφορία. ' : 6) Με τον όρο «λέγιστο επιτρεπόµενο βάρος» το µέγιστο βάρος του εµφόρτου οχήµατος που, σύµφωνα µε το παρόν Διάταγµα, επιτρέπει για την χρΐση στις ξιεθνείς µεταφορές, η αρµόδια αρχή του Κράτους όπουτο όχηµα έλαβε άδεια χυκλοφόρίας ή ετέθη σε κυκλοφορία. .. (ή Με τον όρο «µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος ανά άξονα» το µέγιστο βάρος του άξονα ή οµάδας αξόνων, υπό φορτίο που σύµφωνα µε το παρόν Διάταγµα επιτρέπει για την χρΐση στις διεθνείς µεταφορές η αρµόδια αρχή του Κράτους όπου το όχηµα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή ετέθη σε κυκλοφορία. … | ΄άρθρο 4 Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 367/89 (ΦΕΚ 162/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής: , «Επιτρέπετάι να τεθούν σε χυκλοφορία στην Ελλάδα οχήµατα. διεθνών µεταφορών εφόσόν τα σχήµατα πλχηρούν τις διατάζεις του παρόντος και είναι σύµφωνα µε τις οριακές τιµές που αναφέρονται στο Παράρτηµα | του παρόντος καθώς και οχήµατα εθνικών µεταφορών τα οποία πληρούν τις οριακές τιµές των σηµείων 1.1, 1.6, 1.7, 4.3 και 4.4 του αυτού Π&ραρτήµατος. Ε . Κατ' εξαΐρεση των ανωτέρω τα αρθρωτά οχήµατα που τέθηκαν σε χυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991 και τα οποία δεν τηρούν τις διατάξεις των σηµείων 16 και 4,4 του Παραρτήµατος 1 του παρόντος, θεωρούνται ως ανταποκρινέµενα τρος τις διατάξεις αυτές εφόσον δεν υπερβαΐνουν το συνολικό µήµκος των 15.50 Μ. ] “Άρθρο 5 Ο Το Παράρτηµα 1 του άρθρου 9 του Π.Α. 367/89 (ΦΕΚ 162/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ κΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 1. Μέγιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις οχηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο α). ' 1.1. Μέγιστο µήµος τ τ - όχηµα µε κινητήρα . - * Π τ - αρθρωτό όχηµα - - οδικός συρµός [ - . - αρθρωτό λεωφορείο ' 18 1.2. Μέγιστο πλάτος . πτή ο α) όχηµα οποιουδήποτε τύπου ' β) Ψυκτικές υπερκατασκευές των οχηµάτων ψυγείων µε παχέά τοιχώµατα & 3. Μέγιστο ὑφψος (όχηµα οποιουδήποτε τύπου): .4. Στις προαναφερόµενες στα σηµεία 1.1, 1 2 και 1.3 διαστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι χινητές υπερκατασκευές και οι τυποπονηµένες συσκευασίες φορ. τίων, όπως τα εµπορευµατοκιβώτια. 1.5. Κάθε όχηµα µε κινητήρα ή συνδυασµός οχηµάτων που κινείται πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιεί ' κυκλική διαδροµή που να΄ ορίζεται από εξωτερική ακτίνα 12,50 Μ και από εσωτερική ακτίνα 5,30 Μ. . 1.6. Μέγιστη απόσταση µεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξής και οπισθίου άκρου του γµιρυµουλκουµένου. 1.7. Μέγιστη απόσταση µετρουµένη παράλληλα προς το διαµήκη άξονα του οδικού συρµού από το ΄ . ,τατο εµπρόσθιο εξωτερικό σηµείο του χώρου φόρ. τωσης πίσω από το θάλαµο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθίο εξωτερικό σηµείο του ρυµουλκούµενου του συνδυασµού, µείον την απόσταση µεταξύ του οπισθίου άχρου του ρυµουλκού και του εµπρο. σθίου άχρου του ρυµουλκουµένου. 1.8. Μέγιστη απόσταση µετρουµένη παράλλχηλα προς ΄ το διαµήκη άξονα του οδικού συρµού από το απώ-. τατο εµπρόσθιο εξωτερικό σηµείο του χώρου φόρ- . τωσης πίσω από το θάλαµο οδήγγησης έως το απώς τατο οπίσθιο εξωτερικό σηµείο του ρυµουλχκούµε, νου του συνδυασµού. ο τ ο 2. Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος οχηµάτων (σε τόννους) . 2.1. Οχήµατα που αποτελούν µέρος συνδυασµόύ σχη. µάτων . Η 2.1.1. Διαξονικό ρυµουλκούµενο . κκ 12,00 Μ 15,65 Μ 16,00 Μ ] 18 τόννοι ιµε κινητήρα (18 τόννοι) χαι το ΜΕΒ του δίδυµου άξονα του ηµιρυµουλκούµενου (20 τόννοι) χαι ο κινητήριος άξονας εί2.1.2. Τριαξονικό ρυµουλκούµενο 24 τόννοι 2.2. Συνδυασµοί οχηµάτων 2.2.1. Οδικοί συρµοί µε πέντε ή έξι άξονες 40 τόννοι α) Διαξονικό όχηµα µε κινητήρα µε. τ'ριαξοναό ρυµουλκούµενο 40 τόννοι β) Τριαξονικό όχηµα µε κινητήρα µε διαξονικό ή τριαξονικό ρυµουλκούµένο ΄ 40 τόννοι 2.2.2. Αρθρωτά σχήµατα µε πέντε ή έξι άξονες α) Διάξονικό όχηµα µε κινητήρα µε τριαξονικό ηµιρυµουλκούµενο 40 τόννοι 2 β) Τριαξονικό όχηµα µε …ιινήτήρα΄ µε διαξονικό ή τριαξον΄ιχό ρυµουλκού- … µενο 40 τόννοι 7} Τριαξονικό όχηµα µε κινητήρα µε διαξονικό ή τριαξονικό ηµιρυμουλκούµενο που φέρει σε περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιο 150 40 ποδών 44 τόννοι 2.2.3. Τετραξονικοί οδικοί συρµοί αποτελούµενοι΄ από διαξονικό όχηµα µε χινητήρα και από διαξονικό ρυµουλκούµενο 36 τόννοι 2.2.4. Τετραξονικά αρθρωτά οχήµατα που αποτελούνται από διαξονικό όχηµα µε κινητήρα και από διαξονικό ηµιρυµουλκούµενο, αν η απόσταση των αξόνων του ηµιρυµουλκουµένου: 2.2.4.1. είναι ίση προς ή µεγαλύτερη από 1,3 Μ και ίση προς ή µικρότερη από 1,8 Μ. 36 τόννοι 2.2.4.2. είναι µεγαλύτερη-άπό 1,8& Μ 36 τόννοι ανοχής όταν τηρούνται το ΜΕΒ του ΄ σχήµατος + 2 τόννοι ναι εξοπλισµένος µε διπλά ελαστικά και . ΄ αεροστατικές. αναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισµένες ως ισοδύναµες προς αυτές σε χοινοτικό επίπεδο. 2.3. Οχήµατα µε κινητήρα 2.3.1. Διαξονικά οχήµατα µε κινητήρα 2.3.2, Τριαξονικά σχήµατα µε κινητήρα 2.3.3. Τετραξονικά οχήµατα µε χινητή΄ρα µε δύο χκατευθυντήριους άξονες 18 τόννοι -25 τόννοι -26 τόννοι όταν ο χινητήρως*άξονας είναι εξοπλισµένος µε διπλά τελαστικά χαι αέροστατικές ναναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισµένες ως ισοδύναµες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο... 32 τόννοι όταν ο χινητήριος άξονας είναι εξοπλισµένος µε δικλά ελαστικά ή αεροστατικές αναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισµένες ως ισοδύναµες προς αυτές σε χοινοτικό επίπεδο. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3:2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1 3.4.2. 3.5. 3.5.1 3.5.2. 3.5.3. 4. 4.1.κ Τριαξονικά αρθρωτά λεωφορεία 28 τόννοι Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος ανά άξονα των οχηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ) (σε τόννους) Απλοί άξονες. … Απλός µη κινητήριος και µη διευθυντή- .. ριος άξονας 10 Τ Ζεύγος αξόνων ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων. Το σύνολο του βάρους του ζεύγους αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει αν η απόσταση (α) ανάµεσα στους άξονες είναι: µικρότερη από 1,0 Μ (α=-1,0) τους 11 Τ ίση ή µεγαλύτερη από 1,0 Μ και µικρότερη από 1,3 Μ (1 -α 1,3) τους ίση ή µεγαλύτερη από 1,3 Μ και µικρότερη από 1,8 Μ (1,3-α=-1,8) τους 18 Τ ίση ή µεγαλύτερη από 1,8 Μ (1,8--=α) τους Σύστηµα τριών αξόνων ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων. Το σύνολο του βάρους του συστήµατος τριών αξόνων δεν πρέπει να υπερβαΐνει αν η απόσταση µεταξύ των αξύνων είναι: µικρότερη ή ίση µε 1,3 Μ (α=- 1,3) τους 21 Τ µεγαλύτερη από 1,3 Μ και µικρότερη ή ίση µε 1,4 Μ (1,3-=α-1,4) τους Κινητήριος άξονας 16 Τ “ 20 Τ 24 Τ . Κινητήριος άξονας των οχηµάτων που αναφέρονται στα σηµεία 2.2.] χαι 2.2.2 Κινητήριος άξονας των σχηµάτων που αναφέρονται στα σηµεία 2.2.3, 2.2.4., 2.3 και 2.4 άϊδυµοι άξονες οχηµάτων µε χκινητήρα Το σύνολό του ανά άξονα βάρους των διδύµων αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόσταση ( µεταξύ των αξόνων: 11,5 τόννοι 11,5 τόννοι - είναι µικρότερη από 1 Μ Μ) τους 11,5 τόννους είναι ίση προς ή µεγαλύτερη από 1,0 Μ χαι τους 16 τόννους µικρότερη από 1,3 Μ (1,0 Μ Ξ«Ρ=Ξ1,3 Μ) είναι ίση ή µεγαλύτερη από 1,4 Μ και µικρότερη από 1,8 Μ . κ (1,3 Μ ΞΡΞ1,8 Μ) τους 19 τόννους όταν ο χινητήριος άξονας είναι εξοπλισµένος µε διπλά ελαστικά χαι µε αέροστατικές αναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισµένες ως ισοδύναµες . . προς αυτές σε κοινοτικό .ο επίπεδο. * Συναφή χαρακτηριστικά των οχηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο β). Οχήµατα οποιουδήποτε τύπου Το βάρος που φέρει ο κινητήριος άξονας ή οι κινητήριοι άξονες ενός οχήµατος ή ενός συνδυασµού οχηµάτων δεν πρέπει να είναι µιχρότφη από το 250 του συνολικού βάρους του έµφορτου οχήµατος ή συνδυασµού.οχηµάτων όταν χρησιµοποιοΜαι για διεθνείς µεταφορές. . Οδικοί συρµοί . Η απόσταση ανάµεσα στον οπίσθιο άξονα ενός οχηµατος µε χινητηρα και τον εμπροσθιο άζονα ενός ρυµουλκούµενου΄ δεν πρέπει - να είναι µικρότερη από 3.00 Μ.4.3. Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος σεσυνάρτηση µετο µεταξόνιο Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος σετόννους ενός τετραξονικού οχήµατος µεκινητήρα δενµπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάσιο της απόστασης σεµέτρα µεταξύ των ακραΐων αξόνων του οχήµατος. Ηµιρυµουλκούµενα Η οριζόντια προβολή της απόστασης µεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και οποιουδήποτε σηµείου του έµπροσθεν άχρου του ηµιρυµουλκουµένου δενπρέπει να υπερβαΐνει τα 2.04 Μ. “Άρθρο 5 Η ισχύς του Διατάγµατος αυτού αρχίζει από την δηµοσϊευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε εξαΐρεση: >α) Το σηµείο 1 του Παραρτήµατος 1 σχετικά µε τα οχήµατα που προορίζονται για την µεταφορά επιβατών η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1η Ιουλίου 1991 β) Το σηµείο 3.4.1 του Παραρτήµατος 1 η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1992. ' Τα σηµεία 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4, 3.4.2, 3.5 και 4.3 του παραρτήµατος Ι η ισχύς των οποίων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1903. Στους Υπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄“Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών χκαι στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. ΄ . 4.4.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-06-21 Προεδρικό Διάταγμα 1991/237
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/90