ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/238

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Διαΐρεση Δηµοτικών Σχολείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Υποβιβάζονται τα πιο χάτω δηµοτικά σχολεία κατά Νοµαρχίες, Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως εξής: Νοµαρχία Αθηνών 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όο Δηµοτικό σχολειο Αθηνών από εξαθέσιο σε πενταθέσιο 90ο Δηµοτικό σχολείο Αθηνών [...]"
5.  
    Από τις παραπάνω µεταβολές µειώνονται οι θέσεις των δασκάλων κατά 385 (τριακόσιες ογδόντα πέντε). ' Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησχκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος.
  • Των αρθρων 4 παράγραφος 10 και 32 παράγραφος. 5 του Ν. 1566/85 «περί Δοµής και λειτουργίας της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χαι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α'/ 30.9.85).
  • Την αριθ. Η/2ΒΥ1/30.4.90 (ΦΕΚ 167/+.Β'./4.5.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
  • Την αριθ. 283/1901 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απο. φασίζουµε:Ο) “Άρθρο 1 Καταργούνται τα πιο: χκάτω Δηµοτικά Σχολεία κατά Νοµαρχίες, Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως εξής: Νοµαρχία Αθηνών .. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο Αθηγών 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 47ο Διθέσιο δηµοτικό σχολείο Αθηνών … Ίο Ειδικό διθέσιο δηµοτικό σχολέο Αθηνών. Νοµος Αιτωλοακαρνανίας όο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχπαιδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Περίστας. Νοµός 'Άρτας Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Σχκαρπαρίου. . Νοµός Αχαΐας 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Καθολικού Μονοθέσιο δηµοτικό. σχολείο Ροδίνης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Συνανιών Ειδική τάξη του 1ου δωδεκαθεσίου. δηµοτικού σχολείου Αυγίου Ειδική τάξη του δου δωδεκαθεσίου δηµοτικού σχολείου Αυγίου. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Ζαχλωρούς Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Ανάστασης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Πλατανίτσας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μποσίου. ΄ * Νοµός Βοιωτίας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Τσουκαλάδων. Νοµός Γρεβενών Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Αγίου Κοσµά Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Καληράχης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μεσολάκχκου Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μικρού Σειρινίου Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Σιταρά Μονοθέσιο δηµοτικό. σχολείο Αγαλαΐων Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Σταυρού. Νοµός Δράµας Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Πτελέας. Νοµός Έβρου 2ο Γραφειο Πρωτοβάθµιας Εκαπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μάνδρας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Δωρίσκου Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Βρυσούλας. Νοµός Εύβοιας 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Καφούρι.Νﵴ.ός΄ Ευρυτανίας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ' Μονοθεσιο δηµοτικό σχολείο Παλαιοχωρίου. Νοµός Ηλείας 3ο Γραφειο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Περιβολίων. Νοµός Ηρακλείου 2ο [Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Σταλίδας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Καλού Χωριού (Πεδιάδας) Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Καινούργιου Χωριού Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Επάνω βΒάθειας. Νοµός Θεσπρωτίας Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Πετουσίου Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Λια Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Κουκλιών Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Τσαγγαρίου. Νοµός Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 7ο Ειδικό Διθέσιο δήµοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Νοµός Ιωαννίνων λο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Βοτανσαΐων 2ο Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Ιτέας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μελιάς Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Σερζιανών. . 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέαιο δηµοτικό σχολείο Αγίας Αναστασίας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Αγίου Ανδρέα Μονοθέσίο: δηµοτικό Βαλανιδιάς Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Καστανής Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Πλατανίων Μονοθέσιο δηµοτικο σχολείο Σενίκου Μονοθεσιο δηµοτικό σχολείο 2ο εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο Σταυρακίου. 3ο Γραφειο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης -“ Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Λιγγιάδων Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Αηβονοχωρίου Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Πηγής Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μελισσόπετρας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Πυρσόγιαννης. ΄ Νοµός Καβάλας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μοναστηρακίου. Νοµος Καρδιτσας ΔιευΘυνση Πρωτοβάθµιας Εκαποίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Νεράϊδας. Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Λίµνης - Ταυρωπού. Μσνοθεσιο δηµοτικό σχολείο Νεοχωρίου Β΄. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Αηδονοχωρίου. … 3ο Γραφειο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Κουµπουριανών ΄ Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Κερασιάς Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Αργιθέας. Νοµός Καστοριάς Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Αποσκέπου. Νοµός Κοζάνης Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 3ο εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο Κοζάνης 4ο εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο Κοζάνης . Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο ΝεραιΈας ΄ Νοµός Λακωνίας 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχπαιδευσης ΄ Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Λιρών. Νοµός Λασιθίου 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Σχινοκαφάλων. Νοµός Μεσσηνίας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Καρρελίου. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Λεύκης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Φαρακλάδας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Διµάνδρας 4ο τριθέσιο δηµοτικό σχολείο Φιλιατρών. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Παλαιοχκάστρου Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μαγγανιακού Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Ρευµατιάς Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μαγούλας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Πηδήµατος. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχπαιδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Βουναρίων Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Χράνων Εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο Πύλου. Νοµός Πέλλας Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Λαγκαδιάς ' Νοµός Πρέβεζας Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο “Άνω Ρευµατιάς Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο ' Άνω Κοτσανόπουλου. Νοµός Ρεθύµνης Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εππαιδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Μύρθιου. Νοµός. Σάµου . Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Καταφυγίου. Νοµός Τρικάλων 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εχπαίδευσης. Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Αγίας Τριάδας Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Κορυδαλλού Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Σταγιάδων. 3ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Βαθυρρέµατος Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Λαφίνας. … Νοµός Φθιώτιδας Διεύθυνσή Πρωτοβάθµιας Εχπαιδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Παύλιανης. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Παλαιοχωρίου. 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Μονοθέσιο δημοτικο σχολείο Μονοθέσιο δηµοτικο σχολείο Καναλίων. Νοµός Φωκίδας Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας: Εκπαίδευσης . Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Κάµπου. Νοµός Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Παναγιάς Μονοθέσιο δημοτικο σχολείο Σχκάφης. Ίο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Αγίων Πάντων. Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Βατουδιάρη Μονοθέσιο δηµοτικό σχολείο Κάΐνας. 2ο Γραφειο Πρωτοβάθµιας Εχπαιδευσης Μονοθεσιο δηµοτίκό σχολείο Σκλαβοπουλας
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-06-21 Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Διαΐρεση Δηµοτικών Σχολείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/91
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Η/2ΒΥ1/30.4.90( (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Η_2ΒΥ1_30_4_90( 1990
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία