ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/239

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

| Ίδρυση Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Ειδικής Αγωγής στη Θεσσαλονίκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: . 1.Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ τη δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις». 2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 603/1982 (ΦΕΚ 117 τ.Α΄), σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των µονάδων Ειδικής Αγωγής. 3.Την αρ. Η/2871/90 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ 296 τ+.Β'/90),. ' 4.Την αρ. 9/14.2.199] γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης. 5.Την αρ. 297/1991 γνωµοδότησή του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων και του Υφυπουργού Εθνικης Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασιζουμε “Άρθρο µονο Ιδρυεται και τίθεται σε λειτουργία από το σχολικό έτος 1991 92 Τεχνική Επαγγελµατική Σχολή Ειδικής Αγωγής Κωφών και Βαρηκόων ΄ στη Θεσσαλονίκη µε πις εξής ειδικότητες: α) Αργυροχρυσοχοΐας και β) Βοηθού Υφαντού. Η σχολή αυτή υπάγεται στην περιοχή αρµοδιότητας της Διευθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος“ Διατάγµατος. Αθήγνα, 13 Ιουνίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονΡτοι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ . ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ . γι'ειΑ'Σ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ--ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ +. τ )
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-06-21 | Ίδρυση Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Ειδικής Αγωγής στη Θεσσαλονίκη.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/91
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία