ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/240

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/240

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κατάργηση - ίδρυση µιας (1) θέσης Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στο Πανεπιστήµιο Πατρών; . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 χαι 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εχπαιδευτιχων Ιδρυµάτων» (Α΄ 87). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/ 1985 «Δοµή και λειτουργια της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167} και Υ) Της απόφασης Η/2871/1990 «Ανάθεση αρμοδιοτητων στους . .Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρω (Β' 296),. 2. Τη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Παν/μιου Πατρών (συνεδρίαση: 157/16.1.1980),.. 3. Το έγγραφο Β1 του Υπουργείου Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµάτων µε το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώµη του το Συµβούλιό Ανώτατης Παιδείας και το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 3 του Ν. 1268/1982. 4. Την 318/ 1991 γνωµοδότηση του Συμβουλιου της Επικράτε΄ιας µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησπευματων, αποφασίζουµε: 'Αρθρο µόνο Κατάργηση - ίδρυση µιας (1) θέσης ΕΔΤΠ χενή θέση ΕΔΤΠ ΑΡ χατηγορίας του Παιδαγωγικού Τµηµατος Δηµοτικης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιου Πατρών καταργειται και αντ' αυτής ιδρύεται µια θέση ΑΤ χατηγορίας. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµάτων αναθετουμε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. ' 13 Ιουνίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ..ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ο ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-06-21 Προεδρικό Διάταγμα 1991/240
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/91
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία