ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-02-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-02-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄ (5) Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και . Ειδικού Διοικητικού -- Τεχνικού .Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφψη: 1. Τις διατάξεις: : α. Των άρθρων 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/ 1982 «Για τη δοµή κι λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 87). β. Του >άρθ'ρογ 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167} και γ. Της απόφασης Η/2871/1 900 «Ανάθεση αρμξδζοτήτων στους Υφτουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπε-γ 20.4.90 τ.Β. κίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Η 206). 2. Τη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδριάσεις 26/24.7.1900, 40/20.8.1990, 11/ 15.2.1990),. ' 3. Τα έγγραφα Β1 /696 π.ε./3.1.90. Β1/250/27.4.90. Β1/ 613, 614/13.8.90 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και σκευµάτων µε το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώµη του το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. Τ268/1982. ΄ ' 4. Την:640/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Ώρησκευµάτων. αποφασίζουµε: ΄ - 'Άρθρο 1 … Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΑΕΙ) Ιδρύονται θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα χκατωτέρω Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. α) Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής . ' Ενηµέρωσης, ΄ ' θέσεις (δέκα) 10 β) Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. θέσεις (δέκα) 10 ΄Αργθρο 2 Μετατροπή θέσεων Ειδικού Διοικητικού -- Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΓη Ε α) Μία (1) κενή θέση ΕΔΤΠ ΑΡ χκατηγορίας του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας χκαταργείται και αντ' αυτήςιδρύεται µία θέση ΑΤ κατηγορίας. ΄ βΒ) (6) κενές θέσεις ΕΔΤΠ ΑΡ χκατηγορίας του Τμήµατος Οδοντιατρικής καταργούνται και αντ' αυτών ιδρύονται ισάριθµες θέσεις ΜΕ κατηγορίας. ΄Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και΄Θρησκευµάτω9 αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΗνΘνπογΡτΟΣΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ -ήφ------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (6) Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να χαθορίσει το ποσοστό επί των µεταβολών των υπολοίπων των καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών που διατίθεται υποχρεωτικά για επενδύσεις σε έντοχκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου χαι οµολογίες κρατικών δανείων οικονοµικής ανάπτυξης και δανείων δηµοσίων -επιχειρήσεων σε 35% από 1 Ιανουαρίου 199] χαι σε 304% από 1 Ιουλίου 1991. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Α. ΧΑΛΙΚΙΑΣ --------ήψ------ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . . (Ο) Στο Προεδρικό Διάταγµα 455/1990 «Σύσταση και αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174/τ. Α'/14.12.1990 επιφέρονται οι εξής διορθώσεις:α) Στο άρθρο 3, στοιχείο Β. ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην παράγραφο 4 αντί του εσφαλµένου σηµείου «Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» να γραφεί το ορθό «1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΙΜΩΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ». ΄ β) Στο ίδιο άρθρο και στο προηγούµενο σηµείο 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ στην περίπτωση στ' αντί του εσφαλµένου «Τµήµα Παθολογίας Μικρών Μηρυκαστικών» να γραφεί το ορθό «Τµήµα Παθολογίας Μεγάλων Μηρυκχαστικών. . ο ) Στο τέλος του χειµένου του Προεδρικού Διατάγµατος και µεταξύ των ονοµάτων των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Μιλτ. Έβερτ και του Υφυπουργού Οικονοµικών Π. Δελχηµήτσου να προστεθεί και το όνοµα του Υπουργού Γεωργίας Μιχ. Παπακωνσταντίνου, το οποίο, παραλείφθηκε. (Από το Υπ. Γεωργίας) Ο (10) Στο Προεδρικό Διάταγµα 453/8.12.1990, σχετικά µε την «αναπροσαρµογή της προσωπικής εισφοράς των ασφαλισµένων χαι συνταξιούχων του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων στον Κλάδο Υγείας αυτού», που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 173/τ.Α'/14.12.1990 γίνονται οι πιο χάτω διορθώσεις σφαλµάτων;:1.Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 2 τόυ-προοιµίου αντί του λανθασµένου «.... και 27 (παρ. περ. δ΄)....», τίθεται το ὁρθό «και 47 (παρ. 1 περ. δ 3.Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 2 του προοιµίου αντί του λανθασµένου «Όργανο (ΦΕΚ 137 Α) (ΦΕΚ 137 Α) τίθεται το ορθό «....Όργανα (ΦΕΚ 137 Α). 4.Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 4 του προοιµίου αντί του λανθασµένου «του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεών», τίθεται το ορθό «του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». . . (Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) -ήα Στο 405/23.1 1.1990 Προεδρικό Διάταγµα µε Θέµα: «Όργανισµός του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρµαχκευτικών Εργασίων (ΤΕΑΥΦΕ». που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1960/Α/ 28.11.90, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: . 1} Στην παρ. 2 του προσιµίου αντί του εσφαλµένου« 2.Την Τ. 1140/10511/1390...» τίθεται το σωστό« 2.Την Υ. 1140/1051173/1390...λ. ΕΨΓΙΙνΙΕΓΙ& 1 ΛΙ ΟΕΓΓΙΝΓΙ&ΕΜΣ& {1ΕΥ ΛΨΣ 2) Στο τέλος του εδαφ. ζ τηςπάρ. 1 του άρθρου 2, αντί του εσφαλµένου «... µε την έκδοση σχετικών καταλογιστικών πράξεων» τίθεται το σωστό «... σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω». 3) Στο τέλος του εδαφ. α της παρ. 4 του άρθρου 2, αντί του εσφαλµένου «... του Προύπολογισµού, µηνιαίων ισοζυγίων...» τίθεται το σωστό «... του προύπολογισµού. Ισολογισµού, απολογισµού, µηνιαίων ισοζυγίων...». ' . 4) Στο εδ. η της παρ. 4 του άρθρου 2, αντί του εσφαλµένου «η) Η τήρηση ...» τίθεται το σωστό «ή) ....». | 5) Στη δεύτερη σειρά προ του τέλους του άρθρου 2 αντί του εσφαλµένου «... διατυπώνονται εγγράφως ...» τίθεται το σωστό «... διατυπώνονται έγγραφα ...».. ' 6) Στην παρ. 3 του άρθρου 5, αντί του εσφαλµένου Στο τµήµα Μηχανογράφησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού» τίθεται το σωστό «Ά. Στο τµήµα Μηχανογράφησης πρόΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ πληροφορικής ή ΤΕ πληρο.φορικής ή ΔΕ προσωπικού Η /Υ. ΄ ' 4., Στο Γραφείο Διοικητικού, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού».7) Μετά την δη σειρά του άρθρου 6 προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξης: , ) Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού» χαι το α) της επόµενης παραγράφου να γίνει ) . . (Από το Υπουργείο: Υγείας. Πρδνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) . . ' ' (12)Στο Φ06/23.1 1 ,90 Προεδρικό Διάταγµα µε θέµα «Ἰροποποΐηση του. Π. Α/τος 417/1988 (ΦΕΚ 194/Α/30.8.1988) Οργανισµός του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ΗΠλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ). που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160 900 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις σφαλµάτωνς: 9 , 1)Στην τελευταία σειρά του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του προοιµίου αντί του εσφαλµένου «... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/1.4.1986) τίθεται το σωστό «:.. και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα της παρ. 10 του άρθρου Ο» (ΦΕΚ 37/Α/ 1.4.1986),.2)Στην πέµπτη σειρά του εδαφίου β΄ της παραγρ. Α΄ του άρθρου 2, αντί του εσφαλµένου «... αλληλογραφία µετά Σην υποχρέων εργοδοτών ...» τίθεται το σωστό «... αλληλογραφία µετά των υποχρέων εργοδοτών ...». τ ο . 3)Στην πρώτη σειρά της παραγράφ. 2 του άρθρου 2, διαγράφεται το στοιχείο «α)». (Από το Υπουργείο Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ' Στο 408/23.11.1990 Προεδρικό Διάταγµα µε Θέµα: «Όργανι-(12) Στο 407 /23.1 1.90 Προεδρικό Διάταγµα µεΘέµα: «Οργανισµός του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων (ΤΕΑΠΕΛ)», που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/Α/ 28.11.1990 γίνοναι οι παρακάτω διορθώσεις: . 1)Στην πρώτη σειρά του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του προοιµίου, αντί του εσφαλµένου «β) του Ν. άρθρου 9 ...» τί. θεται το σωστό «β) του άρθρου 9 ...λ. 2)Στο προοΐµιο διορθώνεται η αρίθµηση της παραγράφου 4. Υ) Στην πρώτη και δεύτερη σειρά της παραγράφου Ι του άρθρου ' δ, αντί του εσφαλµένου Κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Λογιστικό οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού» τίθεται το σωστό «Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονοµικό οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού». λ (Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ------«ή--------(σµός του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων», που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/Α/28.1.1990 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 1)Στην πρώτη παράγρ. του άρθρου 2, αντί του εσφαλµένου« 1.Τµήµα Ασφάλισης-Μητρώου», τίθεται το σωστό «]. Τµήµα ασφάλισης - Μητρώου». . . 1)Στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αντί του εσφαλµένου: «... εξαγορά προθηρεσιών ...» τίθεται το σωστό «... εξαγορά προύῦπηρεσιών ...». . Υ) Στο εδάφιο ἓ της παραγρ. 2,.του άρθρου 2, αντί του εσφαλµένου« 2)Επιέλεια για τη διαδικασία ...» τίθεται το σωστό« 2)Επιµέλεια για τη διαδικασία ...». 4)Στη δεύτερη σειρά του εδαφίου στ' της παρ. 4 του άρθρου 2, αντί του εσφαλµένου ' ' «... καθώς και του καθαριοσµού ...», τίθεται το σωστό «... καθώς χαι του χαθαρισµού ...». Ε Σ ' , (Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφάλίσεων) (15) Στο ΦΕΚ 188Α'/31.12.90 στο οποίο δηµοσιεύτηκε το Π.Δ. 481 που αφορά τη «Χορήγγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε ορισµένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1990», διορθώνεται στη σελίδα 1572, στήλη α, έκτη (6η) σειρά από το τέλος το εσφαλµένο «Κώδικα Ιδιωτικού Δικαΐου», στο ορθό «Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαΐου». . (Από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας) ςΗ τοΝικοΕΚδιίδε| την ΕΦ'ΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυναη : ΄ Καποδιστρίου 34 ΄ ]| ο Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ . Τακ. Κώδικας: : 104 32 τ ο . . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00' έως ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευκών΄ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52 48. 141 . * Τµήύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.26.713 - 52.49.547 >* Οδηγίες ΄γιο δπμ΄οόιεύματα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.786 Πλπροφορίες-γία δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 62.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχκία µε καταβολύ της αξίας του δια μέσο*υ Δηµοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τει…΄ιχος'μέχρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σελίδες µέκρι 16 δρκ. 80, ἅπό 17 έως 24 δρκ. 1όο Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώληστης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ή µέρους αυτοζή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητέής για όποιο τέύχος θέλετε. Θα σας αποστ΄έλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο “ 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύήσια συνδροµήύ είναι: ΄ βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 5)Για το Τεύχκος Α΄ Δρχ. 10.000 Δρχκ. 500 1)» » » ΄ ο ο » 19.000 » 950 7)» » » Γ » 6.000 . » 300 4)» » » Δ » 18.000 » 900 9)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » .12.000 »΄ 600 1) » » » , Ν.Π.Δ.Δ. ». 6.000 » 300 10)» » » ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 1δ. » 6.000 » 300 Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 . » 75 ή ν » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 . » 2.000 11)Για όλα τα Τεύχη » 85.000 . » 4.250 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ τΤο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • το άρθρο ] του Ν. 1266 /82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής. πιστωτικής χαι συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». »
  • την ΠΑ/ΤΕ 1717/22.3.90, , την επιδίωξη απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήµατος,
  • τις τρέχουσες νοµισµατοπιστωτικές συνθΐχκες,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-02-04 ΄ (5) Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και . Ειδικού Διοικητικού -- Τεχνικού .Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφψη: 1. Τις διατάξεις: : α. Των άρθρων 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/ 1982 «Για τη δοµή κι λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α 87). β. Του >άρθ'ρογ 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167} και γ. Της απόφασης Η/2871/1 900 «Ανάθεση αρμξδζοτήτων στους Υφτουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπε-γ 20.4.90 τ.Β. κίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Η 206). 2. Τη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδριάσεις 26/24.7.1900, 40/20.8.1990, 11/ 15.2.1990),. ' 3. Τα έγγραφα Β1 /696 π.ε./3.1.90. Β1/250/27.4.90. Β1/ 613, 614/13.8.90 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και σκευµάτων µε το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώµη του το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. Τ268/1982. ΄ ' 4. Την:640/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Ώρησκευµάτων. αποφασίζουµε: ΄ - 'Άρθρο 1 … Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΑΕΙ) Ιδρύονται θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα χκατωτέρω Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. α) Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής . ' Ενηµέρωσης, ΄ ' θέσεις (δέκα) 10 β) Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. θέσεις (δέκα) 10 ΄Αργθρο 2 Μετατροπή θέσεων Ειδικού Διοικητικού -- Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΓη Ε α) Μία (1) κενή θέση ΕΔΤΠ ΑΡ χκατηγορίας του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας χκαταργείται και αντ' αυτήςιδρύεται µία θέση ΑΤ κατηγορίας. ΄ βΒ) (6) κενές θέσεις ΕΔΤΠ ΑΡ χκατηγορίας του Τμήµατος Οδοντιατρικής καταργούνται και αντ' αυτών ιδρύονται ισάριθµες θέσεις ΜΕ κατηγορίας. ΄Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και΄Θρησκευµάτω9 αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΗνΘνπογΡτΟΣΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ -ήφ------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (6) Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/9
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/ΠΑ/ΤΕ1717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/ΠΑ_ΤΕ1717 1990
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία