ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/2569

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Τροποποΐηση των διατάξεων του Π.Δ. 551 988 «Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών) (Α΄ 259)». ] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Έχοντας υπόφης . 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 1735/ 1987 «Προσλήψεις στο Δηµόσιο Τοµέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δηµόσια Διοίκηση, Πολιτικά δικαιώµατα και άλλες διατάξεις,» (Α΄ 195),. 2. Το Π.Δ. 551/1988 «Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικο- . νοµικών Υπηρεσιών)» (Α΄ 259), όπως τροποποιήθηχκε µε το Π.Δ. 504/ 1989 «Ἰροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 551 /1 988 Οργανισµός Νοµαρχιών....» (Α΄ 21 6) χαι ισχύει σήµερα. 3. Τη γνωµοδότηση αριθ. 330/1991 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών χαι Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ! “Άρθρο 1 1.Η παράγραφος 7 του άρθρο΄υλ61 του Π.Δ. 551 τροποποιεί' ται ως εξής: ο τ «7. Τα Τελωνεία Α΄ και Β΄ Πατρών είναι αρµόδια για τα συναφή µε . | τις εισαγωγές χαι εξαγωγές εµπορευµάτων θέµατα.. Επί πλέον το Τελωνείο Β΄' Πατρών είναι αρµόδιο για τα συναφή µε τον έλεγχο επιβατών, αυτοκινήτων και Τελωνειακών διελεύσεων θέµατα». . 2. Το Η Τελωνείο Εισαγωγής της Νοµαρχίας Θεσ/νίκης προστίθε΄ ται στ' Τµήµα Δασµολογικών και λοιπών διαδικασιών, συµπληρουµέ' νου ανάλογα του εδαφίου ΥΠ της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του Π.Δ. 551/1988. τ “Άρθρο 2 . 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 341 του Π.Δ. 551 /1988 αντικαθίσταται ως εξής: … . . ι «2. Το Τελωνείο Κατερίνης είναι Α΄ τάξης, λειτουργεί σε επίπεδο ' Διεύθυνσης, έχει έδρα την Κατερίνη και διαρθρώνεται στα πιο χάτω . Τµήµατα, µεταξύ των όποΐων χατανέµονται οι αρµοδιότητές του: ' Α. Τµήµα Γενικών Θεµάτων χαι Δικαστικού Β. Τµήµα Τελωνειακών Διαδικασιών Γ. Τµήµα Τελωνισµού Εµπορευµάτων». 2. Το Τελωνείο Σερρών προάγεται σε Τελωνείο Α' τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης και διαρθρώνεται στα -χάτω Τµήµατα, µεταξύ των οποίων χατανέµονται οι αρµοδιότητες αυτού, τροποποιουµένου αύάλογα του άρθρου 381 του Π.Δ. 551 /1988; ' Α. Τµήµα Γενικών Θεµάτων και Δικαστικού Β. Τµήµα Τελωνειακών Διαδιχασιώγ Γ. Τµήµα Τελωνισµού Εµπορευµάτων: “Άρθρο 3 1. Προάγονται σε Τελωνεία Γ΄ τάξης, επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου: α) Το Τοπικό Γραφείο Κυπαρισσίας Νοµαρχίας Μεσσηνίας, τροπο. ποιουµένου ανάλογα του άρθρου 309 του Π.Δ. 551 /1988, β) τα Το. πικά Γραφεία Ουρανούπολης και Νέων Ρόδων Νοµαρχίας Χαλκιδικής, τροποποιουµένου ανάλογα του άρθρου 421 του Π.Δ. 551 /1988. 2. Συνιστάται Τοπικό Γραφείο στη Νέα Ποτίδαια Νοµαρχίας Χαλκιδικής, υπαγόµενο στο Τελωνείο Νέων Μουδανιών, τροποποιουµένου ανάλογα του άρθρου 42 ] του Π.Δ. 551/1988, όπως ισχύει Η έναρξη λειτουργίας του Τοπικού αυτού Γραφείου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ουχονοµικών, που εκδίδεται σύµφωνα ε το άρθρο 32 του Ν. 1828/1989 «Αναµόρφωση της Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2). “ ΄ “ΆΑρθρο 4 1. Το Τελωνείο ' τάξης Ισθµίων Νοµαρχίας Κορινθίας, του άρθρου 245 του Π.Δ. 551/1988, όπως τροποποιήθηχκε µε το άρθρο 18 παράγρ. 2 εδάφ. α΄' του Π.Δ. 504/1989, λειτουργέί σε επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος. ΄ 2. Στο Π.Δ. 551/1988, όπως τροποποιήθηκε ή συµπληρώθηκε και ισχύθει, τα προβλεπόµενα Τελωνεία Α΄ τάξης, λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, τα Τελωνεία Η΄ τάξης, σε επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος και τα Τελωνεία Γ΄ τάξης, σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου, ΄ 'Άρθρο 5 . 1: Η ισχύς των διατάξεών του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σ“ αυτές.Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίεύση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. . ' . 17 Ιουνίου 1991 Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ κγΒ…ΕέΝΗΣΗέ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΕΣΩτεΡικΩΝΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ο - ΟικΟΝοΝικοΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ι . =4 … ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΑΜΑ ΥΠ' ΑΡιΘ. 260 Παραχώρηση για προφσωρινή χρήση παραλιµνίων αγροτικών εκτάσεων των τεχνητών λιµνών ιδιοκτησίας ΔΕΗ για την ίδρυση µονάδων νδατοκαλλιέργειας. .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τα γραπτά δοκίµια των προαγωγικών και παραπεµπτικών εξετά- ' σεων των µαθητών των Ιδιωτικών Λυκείων και των Τεχνικών - Επαγ.. γελµατικών Σχολών καθώς και τα γραπτά δοκίµιὰ των εξετάσεων των ' µαθηζών των ιδιωτικών Γυµνασίων υπόκεινται σε αναβαθµολύγηση µε τις ίδιες και διαδικάσίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου. . ' Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Αθΐνα, 17 Ιουνίου 1991 ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ . ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ . ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ - ----ή------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ..264 ({) Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5 ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεαιών των Κρατών--µελών των σχετικών µε την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων. ' ] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπόφή: . . 1.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/ 1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 1440/1983 (Α΄ 70), άρθρου 7 Ν. 1775/1988 .(Α΄ 101), και του άρθρου 65 Ν. 1892 /1990 γ ο ο ΄ 2. Τις ξιατάξεις της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ (ΕΕΙ. 8/17),. 3.Την υπ' αριθµ.Υ. 1250/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Συµπλήρωση της Υ. 1201 /5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργού» (Β' 10/1991),. 4.Την υπ' αριθµ. 223/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Εµπορίου, Μεταφορών χαι Επικοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε: . . . “Άρθρο 1 Σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ (ΕΕΙ. 8/17), για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών-Μελών των σχετικών µε την ασφάλιση της άστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων σχηµάτων, αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 237/ 1986 (Α΄ 110) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α' 183/85) και τα 1019/81 (ΦΕΚ Α' 253/81) και 118/85 (ΦΕΚ Α' 35/Α' 183/85) και τα Π. Α/γµαται 1019/ΒΙ (ΦΕΚ Α' 253/81) και 118/85 (ΦΕΚ Α' 35/85),. ΄“Άρθρο 2 1.Η πρώτη περίπτωση του εδ. ε΄ του άρθρου 1 του ΠΑ 237 / 86 (αρ. 2 του Π.Δ. 1019/81) αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Τόπος συνήθους στάθµευσης αυτοκινήτου οχήµατος είναι: Το έδαφος του κράτους του οποίου το όχηµα φέρει πινακίδα χυκλοφο' ρίας. (84/5/ΕΟΚ αρ.4). .2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 237/86 (αρθρο 6 παρ. 2 του -Ν. 489/76) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ασφαλιστικη κάλυφψη πρέπει να περιλαµβανει την έναντι τρίτων αστιιη ωθυνη ιξαιτιας θανάτωσης ή σωµατικής βλαβης ή ζηµιων σε πράγµατα, στην οποία περιλαµβάνεται και η Χρηµατική ικανοποΐηση για φυχική οδυνη ή ηθικη βλάδη, καθως και την αστική ευθύνη λογω θανάτωσης ή σωµατικών βλαβων έναντι των µελών της οικογένειας του ασφαλισµένου, οδηγου ή κάθε άλλου προσωπου του οποίου η αστική ευθυνη καλύπτεται σύµφωνα µε την πρωτη παράγραφο, ανεξάρτητα από δεσµό συγγενίας. Η ασφαλισταη χκάλυψη επίσης περιλαµβανει και την αστική ευθύνη του χυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν, είτε χλαπεί, είτε αποκτηθεί µε χρήση βίας. . Τα πράγµµατα που µεταφέρονται µε το ίδιο αυτοχκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης». (84/5/ΕΟΚ Αρ. 3, παραγρ 2). Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθυνη έναντι προσωπων τά οποία συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν µε αυτοκίνητο, εφ' όσον ο ασφαλιστης αποδείξει ότι γνωριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρεθηκε από το νόµιµο κάτοχο του µε αθέµιτα µέσα ' χρησιµοποιείται προς εκτέλεση εγκληµατικής πράξης. (84/5/ΕΟΚ Αρ. 2, παραγρ. 1, εδαφ. 2).Η παράγρ. 5 του άρθρου 6 του Π.Δ. 237 / 86 (άρθρο 39 Ν. 1569/ 85) συµπληρώνεται ως εξής:΄ «Δεν µπορεί όµως για κάθε ατύχηµα να οριστουν ποσά κατώτερα από αυτά που προβλέπονται ακολούθως: Από 1 ης Ιανουαρίου 1996, 500.000 Ε(]Π για σωµατικές βλάβες ανεξαρτήτως αριθµού θυµάτων και 100.000 Ε για υλικές ζηµιές. . Από 1ης Ιανουαρίου 1993 ποσοστό 319 των ποσών αυτών». (84/ 5 /ΕΟΚ αρ. 1 παραγρ. 2, αρ. 5 παραγρ. 3). “Άρθρο 4 Το άρθρο 7 του Π.Δ. 237 / 86 (άρθρο 7 Ν. 489/76) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Άεν θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρου 2 παραγρ. 1 και του άρθρου 6 παραγρ. 2: 2)Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε την ζηµιά. 3)Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε την σύµβαση ασφάλισης. . ) Εχείνος ο οποίος έχει καταρτίσει µετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύµβαση. δ)Οι νόµιµοι Ε προσώπου που είναι ασφαλισµένο ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα». (84/5/ ΕΟΚ αρ. 3). 4 “Άρθρο 5 περ. β άρθρου 19 Ν. 489/76) αντικαθίσταται ως εξής: «{) Το Ατυχηµα προήλθε από αυτοκίνητο οδηγούµενο από πρόσωπο που προκάλεσε από πρόθεση το ατύχηµα». (84/ 5/ ΕΟΚ αρ. 2 παραγρ. : 4 ί 3. Στην παράγραφο 3 του. άρθρου 19 του Π.Δ. 237 / 86 (παρ. 3 του | άρθρου 19 Ν. 489 προστίθεται 2ο εδάφιο ως εξής: ! «Το Επιχουριχο Κεφαλαιο µε βαση τις πληροφοριες που του παρέχει ι το θυµα και έπειτα από σχετικη αιτηση αυτου, υποχρεουται να του δώ΄ σει αιτιολογηµένη απάντηση σχετικά µε την καταβολή ή µη αποζηµιω, σης». (84/5/ΕΟΚ αρ. 1 παραγρ. 4). 4.Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του Π.Δ. 237/ 86 (αρθρο 50 παρ. ΤΟ Ν. 1569/85) αντικαθίσταται ως εξής: 1.Στην παράγραφο 1 περίπτ. β του αρ. 19 του Π.Δ. 237 / 86 (παρ 1. ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) «ΗΉ Αποζηµίωση του Επαουραου Κεφαλαΐου περιορίζεται στην συµπληρωση του ποσού που υποχρεουται να χαταβάλει ασφαλιστιπο Ταµείο ή άλλος Οργανισµός χοινωνικής ααφάλισης για την αυτή αιτία στο ζηµιωθέντω. (84/5/ΕΟΚ αρθρο 1 παρ. 4 εδ. αἳ). “Άρθρο 6 Η ισχύς του παροντος αρχίζει από της δηµοσιεύσεώς του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργο Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσιευση και εκτελεση του παρόντος Διατάγµατος. . Αθήνα, 17 Ιουνίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΥπΠΟνΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ . ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ ο ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πράξη 72 της 19 Ιουνίου 1991 Καθορισµος ετήσιας χορηγίας του Δηµοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου “Όρους για το οικονοµικό έτος 199]. … ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΕΒΟΥΛΙΟ υπόφει:(6) 1)Τις διαταξεις του αρθρου 2 του Ν. 1166/ 81 «περί συστάσεως ετήσιας οικονοµικής χορηγίας του Δηµοσίου προς τας Ιεράς Μονάς του Αγίου “Όρους». 2)Την α«ριθ. Φ. 7632 Μ/Υ/ΑΣ 840/10.6.1991 εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζεις 1.Τον χαθορισµό του ύψους της ετήσιας οικονοµικής Χχορηγίας του Δηµοσίου στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, για το οικονοµικό έτος 199], στο ποσό των διακοσίων εκατοµµυρίων (200.000. 000) δραχςµών. 2.. Ορίζει την εγγραφή σχετικής πιστώσεως στον Κρατικό Προὕπολο. γισµό 1991 µε κωδικό αριθµό 229]. … Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεώως. ' Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο . Ο Γραµµατέας Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ -------ή-----ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(9) Πράξη Διοικητή αριθ. 1952 /18.6.91 ' (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συµπλήρωση των ΠΑ/ΤΕ 1576/23.6.89 και 1649/8.12.89 που αφορούν.τις τοποθετήσεις σε έντοκα γραµµάτια του Ελληνιχού Δηµοσίου µερυυς των αδιαθέτων υπολοίπων της υποχρέωσης των ΄ εµπορικών τραπεζών για την χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας και των ΔΕΚΟ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφη: 1)το αρθρο 1 του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής. πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». 2)τις ΠΑ/ΤΕ 1418/30.12.88 και 10890/29.6.87, όπως ισχύουν. 3)τις ΠΔΑ/ΤΕ 1576/23.6.89 και 1649/8.12.89, αποφάσισε: Να συµπληρώσει τις ΠΔ/ΤΕ 1576/23 6.89 και 1649/8.12.89 και να καθορίσει τα εξής: Ελιτρέπεται στις Εµπορικές Τράπεζες να τοποθετούν και σε οµόλογα που εκδίδει από 1.6.9] η Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύο - ' ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧ0Σ ΠΡΩΤΟ)ξεως (Ε.Τ.Β.Α), το τµήµα των αξιάθετων υπολοίπων που υπερβαΐνειτο ΄ ' 14% και το Ο,5ύ% των χαταθέσεών τους επί των οποίων υπολογίζεται αντίστοιχη υποχρέωση για τήν χορήγηση δανείων προς τη βιοτεχνία και τις ΔΕΚΟ. . Η έναρξη εφαρµοτής της πιρ΄ πάνω ρύθµισης µπορεί να γίνει µε αξία 30.6.1991 επί των αδιάθετων υπολοίπων της σχετικής υποχρέωσης που θα ἓ έχουν συγκεντρωθει στήν Τράπεζα της Ελλαδος, µε αξία την ηµεροµηνία αυτή, Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήΐνα, 18 Ιουνίου 1991 Ο Διοικητής ΑΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ -ή ο ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΟΦΑΛΜΑΤΩΝ ] σο) Στο Προεδρικό Διάταγµα υπ' αριθ. 205/1991 που δηµόσιεύτηχε στο ΦΕΚ 78/30.5.1991] τ.Α΄. επιφέρεται η πιο χάτω διόρθωση: Από τη λανθασµενη λέξη «Σωματος» όπου αναφέρεται στη σωστη λέξη «Σταθµού». (Από το Εθνικό Τυπογραφείό) έξηΣτο Π. ΔΑ/γµα 219/91 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 81 30.5.9]1 µε θέµα «Περί Εµπορικών Αντιπροσώπων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρώωπαϊκών Κοινοτήτων επέρχονται οι παρακάτω διορθώσεις σφαλµάτων: Η παραγρ. 1 των εξουαιοδοτικών διατάξεων αντικαθΐσταται µε το ορθό κειμενο που έχει ως ακολούθως: 1.Τις διαταξεις του άρθρου 4 του Νοµου 1338/83 «Εφαρµογη του κοινότικού δικαίου (ΦΕΚ.34/Α/1983) όπως αντικαταστάθήκε από το άρθρο 6 παράγρ. 4 του Ν. 1440/ 84 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στο Αποθεµατικό και στις προβλέφεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας “ Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Τ70/Α/1984) χαι τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 (ΦΕΚ 101/Α/88) και το αρθρο 65 του Ν. 1892/80 (ΦΕΚ 101/Α/ 31.7.90),.Στο άρθρο 2 συµπεριλαµβάνεται, πριν απο…τις παραγρ. α) και β) η φράση «Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν έχουν εφαρμοτή για: Στο άρθρο 7 στην παραγρ. 4 στην πρώτη (1) σειρά χαι µετά την λέξη «χπόν προστίθεται η λέξη «την». Στο άρθρο 10 στην παραγρ. 4 στην τρίτη (4) σειρά η λεξη «ανταγωνισµό» αντικαθίσταται από την ορθή λέξη «ανταγωνισµού». . (Από το Υπουργείο Εµπορίου) 1484 - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ κΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΠΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 . Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ο . ΤΕΙΕΧ : ΄ 223211 ΥΡΕΤ 6π λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30' ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48. 188 * Πια φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τμπμα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τπλ 52.26. 713 52.49. 547 * Οδηγίες για-δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τπλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: κάθε Τεύκός µέχρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σελίδες µέχβ| 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλοµ (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτοιήή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το ΤαΧυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατςθεσπς στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 … Ποσοστο 5% υπέρ του Ταµείου Αλληλο- Η ετήσια συνδροµή είναι: - βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχκος Α΄ τ Ο όρκ. 10.000 Δρκ. 500 , β) » » » Β' » 19.000 » 950 2)» » ι τ » 6.000 . » 300 3)» » » Δ΄ » 18.000 » 900 4)» » » Αναπτυξισκων Πράξεων » 12000 ΄ » 600 5)» » » Ν.Π.Δ.Δ. . » 6.000 ' » 300 6)» » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 . » 1560 7)» » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 8)» » » Αν. Ειδικού Δικαστπριου » 1.500 » 75 ή » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 4Ο0.000 “ » 2.000 9)Για ολα τα Τεύχκη » 85.000 … » ΄ 4250 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ το ΕΘΝ'ΙΚ0 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Πτυχίο Ιδιωτικής Τεχνικής - Επαπελµατικης Σχολης ζηµερήσιας και εσπερινής). . (Επωνυµία - Προσωνυµία Ιδιωτικής Τ.Ε.Σ.) ΕΞΕ΄1;ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΡΟΠΗ ΠΤΥχΙιΑκΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Απόφ. ,ςς ΥΠ.Ε.Π.Θ. Απόφ. ... Προϊσταµέν. ... ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 19 ..-19 .. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ........... ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ........ ΠΤΥΧΙ10ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ] ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ] ΑΡΡΕΝΩΝ-ΑΗΜΟτΟκΟΓιΟΥ ... η κοικ.. ΝΟΜΟΥιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι παρακολούθησε κατά το Σχολικό 'Έτος 19....-19.... τα µαθήµατα της .... . εξετάσθηκε σύµφωνα µε τις κείµενες διατάζεις, κρίθηκε από την ανω(....) τάξης, ειδικότητας .. ,,, , και αφού τέρω εξεταστική επιτροπή πτυχιακών εξετάσεων (πράξη ... .) άξιος ; απολύσεως µε γενικό βαθµό ...... γ ι (....... } και … Η αναλυτική βαθµολογία τ ... σε χ&θε µάθηµα είναι: ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΤο έχει ισχύ αντίστοιχου πτυχΐού Δηµόσιας Τιχ'νικής - Επαγγελµατικής Σχολής του Ν. 1566/85. Θεωρήθηκε και επικυρώθηκε . - 19 ... ... Ο Πρόεδρος Ο Α/ντής Τα µέλη της Ιδιωτικής Τ.Ε.Σ............................
  • Αποδεικτικό πτυχίου Ιδιωτικής Τεχνικής - Επαγγελµατικής . Σχολής ΄ . (ηµερήσιας και εσπερινής). ΄ (Επωνυµία - Προσωνυµία Ιδιωτικής Τ.Ε.Σ.) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΠΙΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Απόφ. ,α ΥΠ.Ε.Π.Θ. Απόφ. ... τ... Προϊσταµέν. .. ΄ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 19 ..-19 .. ....................... -:“ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟΔΑΕΙΚΤΙΚΟΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ........... ιί λ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ...... Η . ΜΗΤΡ. ΑΡΡΕΝΩΝ--ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ .. ΔΗΜΟΥ η-κοικΝότηΤΑΣ ] ΄ ...............................................παρακολούθησε χατά το Σχολικό “Έτος 19...-19... τα µαθήµατα ] της .... (... ) τάξης, ειδικότητας Ε . και αφού εξετάσθηκε σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κρίθηκε από την ανωτέρω εξεταστική επιτροπή πτυχιακών εξετάσεων (πράξη ........) άξι..... απολύσεως µε γενικό βαθµό . .. γ (..... } χκαι διαγωγή . ,ι Ε ΄ Η αναλυτική βαθµολογία τ ... σε χάθε µάθηµα είναι: ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι....................... ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιίδι ... που έχει ισχύ αντίστοιχου πτυχίου Αηµόσιας Τεχνικής - Επαγγελµατικής Σχολής του Ν. 1566/85. . ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΣτο όνοµα τ΄... έχει εκδοθεί πτυχίο µε αρ. πρωτ. ... Θεωρήθηκε και επικυρώθηκε 19 .. 19 ... ' Προΐστ. .... τ Ο ΑΛτίς Οι Καθηγητές Ο συντάκτης α ε α της Ιδιωτικής Τ.Ε.Σ. του τίτλου “Άρθρο 2 … >Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 123/87 (ΦΕΚ 68/τ.Α'/20.5.87) προστίθεται 6η παράγραφος
  • Την 351/ 1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ΄ αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 ΚαΘοριζουμε τον τύπο των τίτλων των Ιδιωτικών Τεχνικών - Επαγ΄ γελµατικών Σχολών της Δ/θµιας. Εκπ/σης ως εξής:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-07-01 (2) Τροποποΐηση των διατάξεων του Π.Δ. 551 988 «Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών) (Α΄ 259)». ] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Έχοντας υπόφης . 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 1735/ 1987 «Προσλήψεις στο Δηµόσιο Τοµέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δηµόσια Διοίκηση, Πολιτικά δικαιώµατα και άλλες διατάξεις,» (Α΄ 195),. 2. Το Π.Δ. 551/1988 «Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικο- . νοµικών Υπηρεσιών)» (Α΄ 259), όπως τροποποιήθηχκε µε το Π.Δ. 504/ 1989 «Ἰροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 551 /1 988 Οργανισµός Νοµαρχιών....» (Α΄ 21 6) χαι ισχύει σήµερα. 3. Τη γνωµοδότηση αριθ. 330/1991 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών χαι Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ! “Άρθρο 1 1.Η παράγραφος 7 του άρθρο΄υλ61 του Π.Δ. 551 τροποποιεί' ται ως εξής: ο τ «7. Τα Τελωνεία Α΄ και Β΄ Πατρών είναι αρµόδια για τα συναφή µε . | τις εισαγωγές χαι εξαγωγές εµπορευµάτων θέµατα.. Επί πλέον το Τελωνείο Β΄' Πατρών είναι αρµόδιο για τα συναφή µε τον έλεγχο επιβατών, αυτοκινήτων και Τελωνειακών διελεύσεων θέµατα». . 2. Το Η Τελωνείο Εισαγωγής της Νοµαρχίας Θεσ/νίκης προστίθε΄ ται στ' Τµήµα Δασµολογικών και λοιπών διαδικασιών, συµπληρουµέ' νου ανάλογα του εδαφίου ΥΠ της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του Π.Δ. 551/1988. τ “Άρθρο 2 . 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 341 του Π.Δ. 551 /1988 αντικαθίσταται ως εξής: … . . ι «2. Το Τελωνείο Κατερίνης είναι Α΄ τάξης, λειτουργεί σε επίπεδο ' Διεύθυνσης, έχει έδρα την Κατερίνη και διαρθρώνεται στα πιο χάτω . Τµήµατα, µεταξύ των όποΐων χατανέµονται οι αρµοδιότητές του: ' Α. Τµήµα Γενικών Θεµάτων χαι Δικαστικού Β. Τµήµα Τελωνειακών Διαδικασιών Γ. Τµήµα Τελωνισµού Εµπορευµάτων». 2. Το Τελωνείο Σερρών προάγεται σε Τελωνείο Α' τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης και διαρθρώνεται στα -χάτω Τµήµατα, µεταξύ των οποίων χατανέµονται οι αρµοδιότητες αυτού, τροποποιουµένου αύάλογα του άρθρου 381 του Π.Δ. 551 /1988; ' Α. Τµήµα Γενικών Θεµάτων και Δικαστικού Β. Τµήµα Τελωνειακών Διαδιχασιώγ Γ. Τµήµα Τελωνισµού Εµπορευµάτων: “Άρθρο 3 1. Προάγονται σε Τελωνεία Γ΄ τάξης, επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου: α) Το Τοπικό Γραφείο Κυπαρισσίας Νοµαρχίας Μεσσηνίας, τροπο. ποιουµένου ανάλογα του άρθρου 309 του Π.Δ. 551 /1988, β) τα Το. πικά Γραφεία Ουρανούπολης και Νέων Ρόδων Νοµαρχίας Χαλκιδικής, τροποποιουµένου ανάλογα του άρθρου 421 του Π.Δ. 551 /1988. 2. Συνιστάται Τοπικό Γραφείο στη Νέα Ποτίδαια Νοµαρχίας Χαλκιδικής, υπαγόµενο στο Τελωνείο Νέων Μουδανιών, τροποποιουµένου ανάλογα του άρθρου 42 ] του Π.Δ. 551/1988, όπως ισχύει Η έναρξη λειτουργίας του Τοπικού αυτού Γραφείου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ουχονοµικών, που εκδίδεται σύµφωνα ε το άρθρο 32 του Ν. 1828/1989 «Αναµόρφωση της Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2). “ ΄ “ΆΑρθρο 4 1. Το Τελωνείο ' τάξης Ισθµίων Νοµαρχίας Κορινθίας, του άρθρου 245 του Π.Δ. 551/1988, όπως τροποποιήθηχκε µε το άρθρο 18 παράγρ. 2 εδάφ. α΄' του Π.Δ. 504/1989, λειτουργέί σε επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος. ΄ 2. Στο Π.Δ. 551/1988, όπως τροποποιήθηκε ή συµπληρώθηκε και ισχύθει, τα προβλεπόµενα Τελωνεία Α΄ τάξης, λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, τα Τελωνεία Η΄ τάξης, σε επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος και τα Τελωνεία Γ΄ τάξης, σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου, ΄ 'Άρθρο 5 . 1: Η ισχύς των διατάξεών του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σ“ αυτές.Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίεύση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. . ' . 17 Ιουνίου 1991 Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ κγΒ…ΕέΝΗΣΗέ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΕΣΩτεΡικΩΝΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ο - ΟικΟΝοΝικοΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ι . =4 … ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΑΜΑ ΥΠ' ΑΡιΘ. 260 Παραχώρηση για προφσωρινή χρήση παραλιµνίων αγροτικών εκτάσεων των τεχνητών λιµνών ιδιοκτησίας ΔΕΗ για την ίδρυση µονάδων νδατοκαλλιέργειας. .
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/98
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία