ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/287

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/287

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
. (2 - . Πλοηγικά Δικαιώµατα. Ε . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψφη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. α' του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 35 παρ. 1 εδ. ε του Ν. 3142 /1955 «Πειῤ Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43/1955),. 2. Τη διάταξη του άρθρου 184 του Ν.Δ. 187/ 1973 «περι κώδικος Δτηµοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α΄ 261 /1973). 3. Την υπ' αριθ. 1775/22.4.9] γνώµη του Συµβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας. 4. Την υπ' αριθ. 293 /13.5.9] γνώµη του Συµβουλίου Εµπορικού Ναυτικού. 5. Την υπ' 353/29.5.19091 γνώµρδότηση του Συµβουλίουτης Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναντιλίας, αποφασίζουµε: ' , “Άρθρο 1 1. Τα πλοηγικά που καταβάλλουν τα πλοία περιλαµβάνουν το δικαίωµα να τύχουν πλοΐγγησης είσπλου και έκπλου και χαθορίζονται, σύµφωνα µέ την κλίµακα κόρων καθαρής χωρητικότητας του άρθρου 2 του παρόντος, σε δραχµές, για όλες τις κατηγορίες πλοίων. Σε δραχµές επίσης χαθορίζονται και τα λοιπά συναφή µε την πλοήγηση δικαιώµατα του παρόντος. 2. Η εξακρίβωση των χόρων καθαρής χωρητικότητας των πλοίων πρέπει να στηρίζεται και να προκύπτει από τα επίσηµα πιστοποιητικά καταµέτρησής του. Η αποκλειστική αρµοδιότητα χκαι ευθύνη -για το έργο αυτό, ανήκει στις Λιµενικές Αρχές που είναι απο το νόµο υπεύθυνες για τη βεβαίωση και είσπραξη των δικαιωµάτων αυτών. “Άρθρο 2 1. Τα δικαιώµατα πλοΐγησης όλων των χατηγοριών πλοίων, εκτός από τα πολεµικά, ορίζονται ως εξής: Μέχρι 500 χ.κ.χ. 6.000 δραχμες 501 » 1000 » 8.000 1001 » 2000 » 14000 » 2001 » 3.500 » 23.000 » 3.501 » 5000 » 32000 » - ο , 5.001 » 7.000 » 40000 7.001 » 10000 » 49000 » 10.001 » 15000 » 58.000. 15001 » 20000 » 68000 Πλοία άνω των 20.000 κ.κ.χ. καταβάλλουν για το επι πλέον τµήµα της χωρητιµότητάς τους 10.000 δραχµές ανά 10.000 κ.κ.χ. Τμηµα της κλίµακας των 10.000 κ.κ.χ. λογίζεται για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων ως πλήρης βαθµίδα. 2. Εφόξον τα πλοηγούµενα πλοία παραβάλλουν ή πρυµνοδετούν σε λιµενικές εγκαταστάσεις ή ναύδετα τα πλοηγικά δικαιώµατα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται σε ποσοστό 109ρ. , ΄ “Άρθρο 3 1. Εφόσον το πλοίο ενεργεί µόνον χατάπλου ή µόνον απόπλου ή παρά τή σχετική αίτηση του πλοιάρχου ή πράκτορα παρέχονται υπηρεσίες πλοΐγγησης µόνον χατά τον κατάπλου ή τον απόπλου χκαταβάλλονται τα µισά από τα προβλεπόµενα στο προηγούµενο άρθρο πλοηγικά δικαιώµατα. 2. Πλοία που καταπλέουν σε περιοχή Πλοηγικού Σταθµού αποχκλειστικά χκαι µόνον για λήψη διαταγών, µεταβολή πληρώµατος, παροπλισµό, επισκευές, εφοδιασµό µε χαύσιµα ή προµήθεια υλικών, µνοκτονία, ρύθµιση πυξίδων, αποεπιβίβαση συγγενών πληρώµατος ή προσωπικού της πλοιοκτήτρια εταιρείας κχαι αποπλέουν χωρίς να εκτελέσουν εµπορική πράξη καταβάλλουν τα πλοηγικά δικαιώµατα του προηγούµενου άρθρου µειωµένα κατά 500%. 3. Η ρύθµιση της παραγράφου 2 ισχύει και για τις περιπτώσεις µεθόρµισης πλοίων εντός της περιοχής του Πλοηγικού Σταθµού, καθώς και για την είσοδο και έξοδο των πλοίων από δεξαµενή µόνιη ή πλοωτη. 4- Ως κατάπλους κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου νοείται χαι η διέλευση του πλοίου υπό χαθεστώς ΤΒΑΝΞΙΤ. Δεν θεωρείται κατάπλους, η καταφυγή και αγκυροβολία πλοίου στην περιοχή του Πλοηγικού Σταθµού, χωρίς να χρησιµοποιήσει πλοηγό, αποκλειστικά και µόνον λόγω δυσµενών καιρικών συνθηχκών, που επιβεβαιώνονται από το Λιµενάρχη. “Άρθρο 4 . 1. Ειδικά για περιοχές Ναυπηγείων ή οποιασδήποτε Εταιρείας που διαθέτει ή χρησιµοποιεί λιµενικές εγκαταστάσεις και διέπεται από ειδικό προνοµιακό καθεστώς που προκύπτει από σύµβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται ή από το ανοικτό πέλαγος, απ' ευθείας είσοδος πλοίου στη δεξαµενή ή τις εγκαταστάσεις αλλά γίνεται από χκάποιο σηµείο που βρίσκεται εντός ή εκτός της περιοχΧής αυτής. για όλες τις ενεργούµενες χινήσεις, για την είσοδό του στη δεξαµενή ή την έξοδό του απ' αυτή και εφόσον για τις χινήσεις αυτές χρησιµοποιείται Πλοηγγός της οικείας Επιχείρησης µε δ΄ιπλωμα Πλοιάρχου Ε.Ν.., καταβάλλονται εφαπαξ, και µόνον για µια κίνηση πλοηγιχα διχαιωµατα οριζόµενα σε ποσοστό είχκοσι τοις εκατό (204) επί των προβλ=ποµενων στο άρθρο 2 του παρόντος. 2. Για κάθε άλλη οποιασδήποτε µορφής κίνηση εντός της περιοχής των Ναυπηγείων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων των Εταιρειών αυςτών, δεν οφείλονται πλοηγικά δικαιώµατα. 3. Η συνδροµή ή όχι του προνοµιακού καθεστώτος, θα ελέγχεται από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές.. 'Άρθρο 5 ο 1. Τα πλοία που προσδένονται σε εγκαταστάσεις ξηράς καταβάλλουν τέλη πρόσδεσης ως εξής: Χωρητικότητα πλοίου Τέλη Τέλη σε Δεσίµατος Λυσίµατος 0 - 1.000 2.000 1.000 1001 - 5.000 4000 1.500 … 5.001 - 10.000 . ό.000 2.000 “Άνω των 10.000 χ.κ.χ. τα τέλη δεσίµατος και λυσίµατος προσαυξάνονται κατά 2.000 και 1.000 δραχµές αντίστοιχα ανά 10.000 κ.κ.χ. Κλάσµα της κλίµακας αυτής λογίζεται ως πλήρη βαθµίδα. Εφόσον τα πλοία εξασφαλίζονται σε ναύδετα τα ανωτέρω τέλη διπλασιάζονται. 2. Τα παραπάνω τέλη δεν χαταβάλλονται εφόσον οι αντίστοιχες υπηρεσίες δεν προσφέρονται από το προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Αυτό βεβαιώνεται από τον πλοηγό στην έντυπη δήλωση είσπλου - έχπλου του πλοιάρχου. “Άρθρο 6 1. Η πλοήγηση κατά διαδροµή είναι δυνατή µε έγκριση του οικείου Λιµενάρχη. Γι' αυτήν καταβάλλονται επί πλέον των κανονικών πλοηγικχών δικαιωµάτων, 4 δραχµές για κάθε χόρο καθαρής χωρητικότητας. 2. Εάν η πλοήγηση κατά διαδροµή υπερβαίνει τα 10 µίλια καταβάλλονται για κάθε επί πλέον µίλι, 4 δραχµές κατά κόρο χαθαρής χωρητικότητας επί πλέον εκείνων πν καθορίζει η παράγραφος 1 3. Τα παραπάνω δικαιωµατα πλοήγησης κατά 8ιαδρομη δεν µπορεί σε καµµιά περίπτωση, να είναι λιγότερα των δέκα επτά χιλιάδων (17.000) δραχµών ούτε περισσότερα των πενήτα οκτώ χιλιάδων (58.000) δραχµών. 4. Ο πληγός που θα πλοηγησει πλοίο κατά διασροµή, δικαιούται τροφής και ενδιαίτησης πάνω σ' αυτό. 5. Σε περιοχές όπου δεν έχουν συσταθεί Πλοηγιχοι Σταθµοίς η πλοήγηση µπορεί να γίνει και από προσωπικό πλησιέστερα λειτουργούντος Πλοηγικού Σταθµού µετά από προηγούµενη έγκριση του σικείου Άιµενάρχη ή του Υ.Ε.Ν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται υπέρ του χε φαλαΐου Πλοηγικής Υπηρεσίας τα πλοηγικά δικαιώµατα του παρόντος Διατάγµατος. '“Άρθρο 7 1. Για απασχόληση Πλοηγού πέραν της µιας ώρας από της επιβίβασής του και µέχρι της αποβιβασης του από το πλοίο που πλοηγήθηχκε, οφείλονται δικαιώµατα υπερωρίας που οριζονται σε δραχµες έξι χιλιάδων (6.000) για κάθε ωρά ή κλάσµα αυτής. 2. Σε απόλυτα δικαιολογηµένες περιπτώσεις, που θα χρίνονται και βεβαιώνονται εγγράφως κάθε φορά, από τον προϊστάµενο της οικείας Λιµενικής Αρχής. είναι δυνατόν να µη καταλογίζονται, στο σύνολο ή τµήµα, .δικαιώµατα υπερωρίας. 3. Για την ακριβή ώρα του απόπλου του πλοίου πρέπει να ειδοποιείται η αρµοδια Λιµενική Αρχή από τον Πλοιαρχο ή πράκτορα, δύο, τουλαχιστον, ώρες για τα πλοία που βρισκονται µέσα στο λιµένα, δέκα δε ώρες προ του απόπλου για τα εκτός λιµένα. 4. Σε περίπτωση που η έναρξη της άπαρσης ή του είσπλου καθυστερεί, λόγω µη ετοιµότητας του πλοίου, πέραν της µισής ώρας από τη δηλωθείσα ώρα ετοιµότητάς του για πλοΐγηση, τα δικαιώµατα υπέρωρίας τριπλασιάζονται. “Άρθρο & 1. Τα πλοία που διαπλέουν τον πορθµό του Ευρίπου χαταβάλλουν τα πλοηγικά δικαιώµατα του άρθρου 2 προσαυξηµένη χατά προσοστό 50Φ%. 2. Για την πλοήγηση πλοίων, από Μπούρτζι του Πορθµού Ευρίπου µέχρι Χαλκίδα ή αντίστροφα, χαθώς και σε ενδιάµεσες περιοχές των σηο µείων αυτών, τα πλοηγικά δικαιώµατα του άρθρου 2 προσανξάνονται κατά ποσοστό 10%. ' 'Άρθρο 9 1. Τα διχαιώµαΞα των άρθρων 2.3.5.7 και καταβάλλονται αυξηµένα για κάθε υποχρεωµένο σε πλοΐγηση πλοίο, όπως παρακάτω: α) Για πλοία µεταφέρουν εύφλεκτα, εκρηκτικά χαι επικίνδυνα φορτία γενικά, κατά ποσοστό 259% για κάθε κίνηση χωριστά (είσπλους - έκπλους - µεθόρµιση). β) Για πλοία που εισπλέουν ή αποπλέουν από την περιοχή του Πλοηγικού Σταθµού Πειραιά που περιλαµβάνεται µεταξύ των νοητών γραµµών ερυθροῦ φανού εισόδου Κεντρικού λιµένος Πειραιώς - Νησίδας ήΓυτάλλειας και Αχκρωτηρίου Πετρίτης Ν. Σαλαµίνας - Πάχης Μεγάρων, κατά ποσοστό 25 … ) Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται στις πε4ριοχές: Κυµάσι, Λίµνη Ευοίας, Λευκαντί, Αλιβέρι, Στρατώνι, Λάρυµνα, Ταυγκέλι, Αλµυρού, Ρ Ρ Ρυ # µυρ Αχλάδι Φθιώτιδας, Λαυρίου µε εξαίρεση τον χκύριο Λιµένα, Σκάλας Αταλάντης, Αρεπάνου, Μήλου, Θήρας και [τέας. δ) Για πλοία που εισπλέουν ή αποπλέουν τις νυκτερικές ώρες χατά ποσοστό 25 για κάθε κίνηση χωριστά (είσπλου - έκπλοου - µεθόρµισή) που λαµβάνει χώρά κατά τις ώρες αυτές. ε) Γι απλοία που εισπλέουν ή αποπλέουν τις Κυριακές, τις χαθοριζόµενες από το Νόµο αργίες και τις αργίες τοπικών εορτών, κατά ποσοστό 254 για κάθε κίνηση χωριστά (είσπλου έκπλου -µεθόρµιση) που λαµβάνει χώρα χατά τις ηµέρες αυτές. 2. Σε περίπτωση σύµπτωσης Κυριακής και αργίας που καθορίζεται από το Νόµο ή αργίας τοπικής εορτής, καταβάλλεται µια φορά η πιο πάνω προσαύξηση. . 3. Για την εφαρµογή του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ηµέρα Κυριακής, ή αργίας αρχίζεὶ από την Ο0.01' ώρα και τελειώνει την 24.00', οι δε νυκτερινές ώρες από 18.01“ µέχρι της εποµένης ηµέρας. 4. Εάν συντρέχουν συσωρευτικά οι περιπτώσεις των εδαφίων α', β', γ. δ' και ε της παραγράφου 1 του παρύντος άρθρου οι προβλεπόµενες αυξήσεις καταβάλλονται αθροιστικά. Ειδικά τα δικαιώµατα υπερωρίας προσαυξάνονται µόνο για τις περιπτώσεις που συντρέχουν χκατά τον χρόνο πραγµατοποΐησης τους. 5. Για πλοία που καταπλέουν στην περιοχή του “Όρµου Ναναρίνου κι παραµένουν αγκρυοβοληµένα εν αναµονή λήψεως διαταγών, ή για µεταβολές πλχηρώµατος, εφοδιασµό µε καύσιµα ή προµήθεια υλικών, ρύθµιση πυξίδων και µυοκτονία, δεν χαταβάλλονται οι προσανξήσεις των εδαφίων (α) και (6) της παραγράφου 1, εφόσον η µεταφορά του πλοηγού προς και από το πλοίο γίνεται µε φροντίδα και έξοδα του πρά- . κτορα. “Άρθρο 10 1. Τα πλοηγικά δικαιώµατα σε καµµιά περίπτωση, δεν είναι µικρότερα των δραχµών έξι χιλιάδων (6.000), ' 2. Εκτός από το ελάχιστο όριο της παραπάνω παραγράφου 1 βάλλονται και τα προβλεπόµενα δικαιώµατα των άρθρων 5.7.8. και 9 του παρόντος. ΄ 3. Τα πάσης φύσεως δικαιώµατα που προβλέπονται από το παρόν Διάταγµα, δεν οφείονται, ακόµα και αν το πλοίο πλοηγηθεί. προσδέσει, . µεθορµίσει κ.λ.π. στην περίπτωση που διαταχθεί απότ ο Υ.Ε.Ν. ή τον οικείο Λιµενάρχη, για λόγους που αναφέρονταλ, ενδέικτικά; στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, των λιµενικών εγκαταστάσεων και σε έκτακτα γεγονότα, ότως αποβίβαση ασθενούς, περισυλλογή ναναγών και µε την προύπόθεση ότι το πλοίο παρεκλίνει από τον προορισµό του ειδικά για το σκοπό αυτό. ΄ 4. Η Ίδιαρύθµισηισχύει χαι για τα εκπαιδευτικά σκάφη του Υ.Ε.Ν. ή του Λ.Σ., ανεξάρτητα αν πλοηγούνται ή όχι καθώς και για τα πολεµικά ή βοηθητικά πλοία του Πολεµικού Ναυτικού. 5. Τα Ελλχηνικά πολεµικά και βοηθητικά πλοία του Πολεµικού Ναντικού ή τα αλλοδαπά πολεµικά και βοηθητικά πλοία που απαλλάσσονται για λόγους αµοιβαιότητας, αν πλοηγηθούν µε αλτησή τους βάλλουν πλοηγικά δικαιώµατα που ανέρχονται σε δραχµές τέσσαρες (4) χκατά τόννο εκτοπίσµατος, χωρίς να υποχρεούνται στην καταβολή των τελών του άρθρου 5. . . 6. Εάν δεν υπάρχει αµοιβαιότητα τα αλλοδοπά πολεµικά καταβάλ.λουν τα ίδια δικαιώµατα της παραγράφου 5 είτε πλοηγηθούν είτε όχι. “Άρθρο 11 | 1. Υπόχρεα σε πλοήγηση πλοία που εκτελούν συνεχώς τοπικούς πλόες εντός του αυτού Κόλπου, είναι δυνατόν µε αίτηση του Πλοιοκτήτη ή Πράκτορα να καταβάλλουν, µηνιαία πλοηγικά δικαιώµατα ίσα µε το 20πλάσιο των καθοριζοµένων στο άρθρο 2 πλοηγικών δικαιωµάτων . ανεξάρτητα από τον αριθµό των κινήσεων του πλοίου στο ίδιο διάστηµα, στη περιοχή του Πλοηγικού Σταθµού. 2. Εφόσον τα πλοία µετ'αφέρουν εύφλεκτα ή επικίνδυνα γενικά φορτία τα καταβαλλόµενα µηνιαίά πλοηγικά δικαιώµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο προσανξάνονται κατά 50%.1. Τα πάσης φύσεως δικαιώµατα που χκαθορίζονται µε το παρόν καταβάλλονται προ του απόπλου του πλοΐου ή µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο από τον κατάπλου του εφόσον τό υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει. 2. Απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου µέχρι την καταβολή των οφειλοµένων πλοηγικών Χ.λ.π. δικαιωµάτων ή την κατάθεση στην οιχεία Λιµενική Αρχή εγγυητικής επιστολής µιας από τις αναγνωρισµένες στην Ελλάδα Τράπεζες, µε ισχύ 30 ηµερών από την ηµεροµηνία κατάπλου του πλοίου, που θα χκαλύπτει το οφειλόµενο ποσό. Σε περιπτώσεις κατάπλου του πλοίου σε ηµέρα αργίας, όπου αντικειµενικά είναι αδύνατη η χατάθέση εγγυητικής επιστολής, επιτρέπεται η προσκόµιση στη Λιµενική Αρχή επιταγής που θα εκδίδεται από τους ενδιαφεροµένους χαι θα χαλύπτει το οφειλόµενο ποσό, εφαρµοζοµένων χατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων του Α.Ν. 1819/1951 «περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δηµοσίουν όπως ισχύει χάθε φορά. 3. Πλοηγικά κ.λ.π. δικαιώµατα, που δεν χαταβάλλονται µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται χατά ποσοστό 109% για κάθε µήνα καθυστέρησής τους και µέχρι 11 µήνες. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής των 11 µηνών, και µόο τότε, τα ανείσπρακτα δικαιώµατα διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Δηµόσιο Ταµείο για την επιξίωξη της είσπραξης της οφειλής σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης των Δηµοσίων εσόδων που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 22 παράγραφος 4 του Ν. 3142 προσαυξανόµενα . περαιτέρω µε τους τόχουος υπερηµερίας που προβλέπονται για τα δηµόσια έσοδα. ' 4. Απαγορεύεται ο απόπλους'πλοίου που, σύµφωζα µε τη ρύθµιση της παραπάνω παραγράφου, οφείλει στο Δηµόσιο Ταµείο πλοηγικά δικαιώµατα, εάν δεν προσκοµίσει σχετική απόδειξη εξόφλχησής τους. 5. Μηνιαία πλοη;γιχά ξικαιώµατα σύµφωνα µε το άρθρο 11 βεβαιώνονται χαι καταβάλλονται στην αρχή κάθε ηµερολογιακού µΉνα ταυτόχρονα µε την.χατάθεση της αίτησης για υπαγωγή του πλοίου στη ρύθµιση αυτή.. ΄ ' “Άρθρο 13 1. Οι µηνιαίες εισπράξεις των Πλοηγικών Σταθµών χαι οι ισόποσες 'χαταθέσεις στο λογαριασµό Ν.Α.Τ./Κ.Π.Υ. 9' αναφέρονται στο Τµήµα Πλοηγικής Υπηρεσίας και το Ν.Α.Τ. µε ενιαία, µηνιαία ανάφορά των υποχρέων Σταθµών, µε όµοια δε µηνιαία αναφορά του Ν.Α.Τ. προς το Τµήµα και τους Πλοηγικούς Σταθµούς θα επιβεβαιώνεται η υπόψη κατάθεση. … ' 2. Εκτός από την καθοριζόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου ] και 3 του άρθρου 4, αροδιότητα και ευθύνη των Λιµενικών Αρχών, οι τελευταίες είναι επίσης αρµόδιες και υπεύθυνες για την ορθή συµπλήρωση των αποδείξεων µε την ηµεροµηνία, ώρα και αιτία κατάπλου του πλοίου χαι τις συναφείς επιβαρύνσεις, αναφορικά µε“τη µεταφορά ευφλέκτων “εκρηκτικών και γενικά επικινδύνων φορτίων.Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος αρχίζει από 1 Ιου. λτου 199], οπότε χαι πάθει η ισχθς του αριθµ. 33/90 Προεδρικού Διατάγµατος (ΦΕΚ 11 Α'/5.2.1990), τ. Στον Υπουργό Εµπορικής Ναντιλίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Αθήνα, 2] Ιουνίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο νπΠΟγΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΝΑΣ ΄ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ,.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-07-01 Προεδρικό Διάταγμα 1991/287
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία