ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/288

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/288

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση τώων διατάξεων του Ν. 393 της 27 /41,7.1976 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων» (ΦΕΚ 284/Α'/ 27.9.7 7} σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 82 /470 ΕΟΚ. - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη: , 1.α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/ 83 «εφαρµογή του Κοινοτικού Δικαΐου» (ΦΕΚ 34/Α'/83), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/84) «συµµετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στο αποθεµαλϊικό χαι στις προβλέφεις τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας “ΆΑνθρακος και Χάλυβος και τον οργανισµό Εφοδιασµού «ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α'/21.5.84). . β) Το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 (ΦΕΚ 101 /88). Υ) Το άρθρο 65 του Ν. 1892 /90 για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101 /Α'/31.7.90). δ) Τον Ν. 393/76 περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γρα.φείων (ΦΕΚ 199/Α΄“). ε) Την αριθ. Υ.1250/15.1.199] απόφαση του Πρωθυπουργού «συµπλήρωση της υπ' αριθ. Υ.1201/5.10.90 αποφάσεως του Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 10/Β). . 2. Την ταράγραφο 10 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4109 «περί τροποποιΐήσεως και συµπληρώσεως της περί ΕΟΤ νοµοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ( ΦΕΚ 153/Α'/29.9,60),. 1 Η 3. Το Ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α'/89) ίδρυση Υπουργείου Τουρισµού και ρύθµιση θεµάτων δηµόσιας διοίκησης και τις διατάξεις του Π.Δ. 200/1990 περί διορισµού Υπουργών (ΦΕΚ 77/Α'/90), 4. Την απόφαση αρ. 805/19.12.90 του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΤ. ' ΄ 5. Την αριθ. 336/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Τουρισµού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Το παρόν Προεδρικό Διάταγµα έχει σκοπό την προααρµογή του Ν. 393/1976 «περί ιδρύσεως χαι λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων» (ΦΕΚ 284/Α'/27.9.7 7) πρας την Οδηγία 82/470 ΕΟΚ (ΕΕΙ. 213/ 21.7.82) για την πραγµατική άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις µη µισθωτές δραστηριότητες των απασχολουµένων σε ορισµένες βοηθητικές υπηρεσίες των µεταφορών και των πρακτόρων ταξιδίων, καθώς και των εναποθηκευτών (ΕΕΙ. 213/21.7.82). Άρθρο ΑΡΘΡΟ 2 ΄ Το άρθρο 3 του ανωτέρω Νόµου αντικαθίσταται και έχει ως ακολούθως: . “Άρθρο 3 ΄“Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου. 1.Για τη λειτουργία του Τουριστικού Γραφείου απαιτείται ειδική προς τούτο άδεια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, χορηγουµένη µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέως αυτού. . - . 2.Η άδεια αυτή χορηγείται σε ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και σε φυσικά που έχουν την ιθαγένεια κράτους-µέλους των ΕΚ καθώς και σε νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία χράτους-µέλους και τα οποία έχουν την χαταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την χκύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας, κατόπιν αιτήσεώς τους και σύµφωνα µε τις προύποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου. , 3.“Όµοια άδεια δύναται να χορηγηθεί και σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, επίσης σε νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα ο τους σε τρίτη χώρα εφόσον αυτά καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υπό την προύπόθεση ότι κατά την νοµοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών αναγνωρίζεται το αυτό δικαΐωµα και για τους “Έλλχηνες πολίτες χαι τα νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. 4.Στα γραφεία τα οποία λειτουργούν σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 4 του παρόντος ἁρθρου παρέχεται το δικαίωµα απασχολήσεως από αυτά µέχρι δύο αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών ως υπαλλήλων αυτών. Το δικαίωµα αναγνωρίζεται και στα ηµεδαπά Γραφεία Γενικόύ Τουρισµού. 5.Το αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δύναται να ζητήσει τη χορήγηση πλειόνων της µιας άδειας, υπό την προύπόθεση της χαταθέσεως για κάθε άδεια της βεβαιώσεως του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδάφ. δ΄ και της εγγυήσεως του άρθρου 5. του παρόντος νόµου. Άρθρο 3 Το άρθρο 3 του ανωτέρω Νόµου αντικαθίσταται και έχει ως ακολούςθως: . ΄ ΄“Άρθρο 4 “Όροι και προύποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου. 1.“Άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου παρέχεται εφόσον ο αιτών την άδεια πληροί τις κάτωθι προῦποθέσεις. 1)Είναι ικανός προς δικαιοπραξία. 2)Δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλακίσεως πέρα των τριών µηνών για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεµπορία. χρήση και εµπορία ναρχκωτικών, εγκλήµατα κατά των ηθών ή παραβίαση της νοµοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νοµίσµατος. Υ) Είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή αναγνωρισµένης ισότιµης Σχολής της α«λλοδαπής. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν είναι χκάτοχος απολυτηρίου σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση που εκδίδεται από αρµόδια αρχή ή οργανισµό του κράτους-µέλους καταγωτγής ή προελεύσεως και µε την οποία πιστοποιείται ότι ήσκησε τη δεδοµένη δραστηριότητα: 1) Είτε επί έξι συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελµατία ή διευθυντή επιχειρήσεως. . 2) Είτε: . -επί τρία συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελµατία ή διευθυντή επιχειρήσεως, όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει, για την εν λόγω δραστηριότητα, προηγούµενη κατάρτιση τουλάχιστον τριών ετών, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το Κράτος ή που χρίνεται απόλυτα ικανοποιητική από έναν αρµόδιο επαγγελµατικό οργανισµό, είτε -€πί τέσσερα συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελµατία ή διευθυντή επιχειρήσεως, όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει, για την εν λόγω δραστηριότητα, προηγούµενη χατάρτιση τουλάχιστον δύο ετών πού βεβαιώνεται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το Κράτος ή που κρίνεται ως απόλυτα ικανοποιητική από έναν αρµόδιο επαγγελµατικό οργανισµό. ΄ ΥΌ Είτε επί τρία συνεχή έτη υπό την ιδιότητα ανεξάρτητου επαγγελµατία ή διευθυντή επιχειρήσεως όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει ότι ήσκησε ως υπάλληλος την εν λόγω δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη. ΄ 3) Είτε -επί πέντε συνεχή έτη υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου, όταν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει για την εν λόγω δραστηριότητα, προη- γούµενη κατάρτιση τουλάχιστον τριών ετών που βεβαιώνεται από πιστοπουητικό αναγνωρισµένο από το Κράτος ή που χρίνεται ως απόλυτα ικανοποιητική από έναν αρµόδιο επαγγελµατικό οργανισµό, είτε -επί έξι συνεχή έτη υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου; όταν ο δικαιούχος µπόορεί να αποδείξει για την εν λόγω δραστηριότητα, προηγούµενη κατάρτιση που βεβαιώνεται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένο ακό το κράτος-µέλος ή που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική από αρµόδιο επαγγελµατικό οργανισµό. ο Θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα επιχειρήσεως υπό την έννοια των εδαφίων αα) ββ) ΥΥ) κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει σε χατάστηµα του αντίστοιχου επαγγελµατικού κλάδου: ' ΄ α) είτε τα καθήΐκοντα προϊσταµένου επιχειρήσεως. 2)είτε τα καθήκοντα αναπληρωτού του επιχειρηµατία ή του προΐσταµένου επιχειρΐσεως ή του προϊσταµένου υποκαταστήµατος αν τα καθήα1513 κοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη αντίστοιχη µε την ευθύνη του αντιπροσωπευοµένου επιχέιρηµατία ή του προϊσταµένου επυχειρήσεως. Ὑ) είτε τα καθήµοντα ανωτέρου στελέχους επιφορτισµένου µε εµπορικής φύσεως αρµοδιότητες και υπενθύνου τουλάχιστον ενός τµήµατος της επιχειρήσεως. Η απόδειξη ότι οι οροι που ορίζονται ανωτερω προκυπτει από βεβαίωση που εκδίδεται από την αρµόδια πηγή ή οργανισµό του κράτους-µέλους χαταγωγής ή προελεύσεως την οποία ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει προς υποστήριξη της αιτήσεώς του για άδεια ασκή.σεως της ή των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Κατεχει επαρκείς γνώσεις της Ελληνικής γλώσσας και µιας τουλαχιστον από τις γλώσσες των χκρατών-µελών των Ε.Κ. Η γχνώση της Ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς ή της Κοινοτικης΄ από Έλληνες αποδεικνύεται µε εξέταση τού ενδιαφεροµένου από υπάλληλόο του ΕΟΤ που ορίζεται από τον αρµόδιο Α/ντή του ΕΟΤ. Σε περίπτωση που ο αιτών την άδεια είναι φυσικό προσωπο και δεν πλχηροί τις προῦποθέσεις του παρόντος εδαφίου, δύναται να ορίσει υπεύθυνο του Γραφείου ά άτοµο, το οποίο τις πληροί, της αδείας εκδιδοµένης επ' ονόµατι του αιτήσαντος. 4)Διαθέτει πλήρη και ανεξαρ'τητή Γραφειακή εγκατάσταση εµβαδού . τουλάχιστον 20 τ.µ. προκειµένου για Γραφεία Γενικού Τουρισµού και 12 τµ. προκειµένου για Γραφεία Εσωτερικού Τουρισµού, τούτου απο΄ δεικνυοµένου µε βεβαίωση από την οικεία Αστυνοµική Αρχή,. Η συστέγαση µε άλλη επιχειρηση απαγορεύεται εκτός από αυτές που έχουν τουριστικούς σκοπούς (ξενοδοχεία, επιχειρησεις ενοικιάσεως 1.Χ. αυτοκινήτων χ.λπ.). 2.Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο προῦυποθέσεις αποδεικνύύνται µε προσαγωγή;: 1)Πιστοπονητικού. γεννήσεως. 2)Πιστοποιητικου του Γραµµατέως Πρωτοδιχων, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει χηρυχθεί σε πτωχευση Ελλείφει αυτού ενός ισότηµου πιστοποιητικου εκδοθέντος από µια αρµοδια δικαστική ή διοικητιχη αρχή της χωρας προέλευσης ή ή καταγωνγής του ενδιαφεροµένου ή ελλειψει αυτού ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δηλωση του ενδιαφεροµενου ενώπιον αρµοδιου δικαστικής ή διοιπητικής αρχής ή ενώπιον συµβολαιογραφου της χώρας προέλευσης ή καταγωγής. Υ) Πιστοπονητικού ποινικού µητρώου ή ελλείφψει αυτού ενός ισοτίµου πιστοποιητικού ή δηλώσεως κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση (β). Τα πιστοπονητικά των αναφεροµένων στα εδάφια } και 7 του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους. Κεκυρωµένο αντίγραφο τίτλων απουδών, εφόσον συντρέχει η περί- ΄ πτωση γ πρώτο εδά…φιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος. Τα διχαιολογητικα των στοιχειων β και 7 επανυ10βαλλονται κάθε πενταετία. 3.Εάν την χορήγηση αδείας λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου αιτείται νοµικό“πρόσωπο τις προύποθέσεις της-παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί ένας από τους εκπροσώπους αυτού, εφαρµοζοµένης και εν προκειµένω της προῦποθέσεως του δευτέρου εδαφίου του στοιχ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 4.Οι διαταξεις των παρ. 1 και 2 του παροντος αρθρου εφαρµοζονται και προκειµένου περί νοµικών προσώπων τα οποία έχουν την έδρα τους σε χώρα µη κράτος-µέλος των Ε.Κ. Στην περίπτωση αυτή τα σχετικά πιστοπουητικά εκδίδονται από τη χώρα της ιθαγένειας ή της τελευταίας διαμονης των εκπροσώπων αυτών. 5.Κάτοχοι αδείας λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων στερούµενοι των προύποθέσεων των στοιχείων α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν αυτοδικαίως της αδείας τους, αµέσως µόλις η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικος. αποφασίζουµε: 6.“Άδεια χορηγηθείσα ισχύει µέχρι ανακλήσεώς της. ] ΑΡΘΡΟ Α Το παρόν Προεδριχο Διάταγµα αρχιζει να ισχύει από τη δηµοσιευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως Στον Υπουργο Τουρισμου αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εχτελεση . του παροντος Αθΐνα, 21 Ιουνίου- 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τονΡιΣΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-07-01 Προεδρικό Διάταγμα 1991/288
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/102